Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
3

Dorota Buczkowska (ur. 1971), bez tytułu, 2019

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej na płótnie
70 x 50 cm
Aukcja
favorite XVII Aukcja Charytatywna "ziarno SZTUKI - ogród NADZIEI"
gavel
Data
25 listopada 2020 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
100 EUR
Cena sprzedaży
848 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
848 EUR
Przebicie
844%
Wyświetleń: 415 | Ulubione: 4
Aukcja

Ogród Nadziei

XVII Aukcja Charytatywna "ziarno SZTUKI - ogród NADZIEI"
Data
25 listopada 2020 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
1. Organizatorem XVII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI” jest Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” z siedzibą przy ul. Makolągwy 21 m. 1, 02-811 Warszawa; posiadająca NIP: 521-330-74-46, Regon: 015832921, KRS: 0000218418, zwana dalej Fundacją Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” lub „Organizatorem”.
2. Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na organizację Integralnego Programu Zdrowienia dla chorych na raka i ich bliskich w ramach działalności statutowej Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”.
3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki darowane Organizatorowi przez ich twórców i właścicieli, a ponad to nie objęte jakimkolwiek postępowaniem
sądowym i administracyjnym oraz nieobciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich.
4. Aukcją w rozumieniu niniejszego regulaminu jest akcja, w ramach której uczestnicy w formie szeregu licytacji oferują udzielenie największej darowizny na cel określony w regulaminie. Zwycięzca określonej licytacji (osoba, która zaproponowała najwyższą darowiznę) ma możliwość nabycia po cenie rynkowej wskazanego przez Organizatora dzieła sztuki (zwanego obiektem aukcji).
5. Organizatorzy aukcji gwarantują zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają katalog online. Organizatorzy zapewniają rzetelny opis katalogowy powierzonych na aukcje dzieł sztuki.
6. Cena każdego obiektu aukcji jest równa cenie rynkowej obiektu (ustalonej przez Organizatora oraz twórcę lub właściciela, który przekazał obiekt w ramach darowizny) powiększonej o opłatę organizacyjną na rzecz Organizatora w kwocie 150 złotych. Opisy obiektów zawarte w katalogu online na stronie www.ogrodnadziei.org.pl mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. Dzieła oznaczone w katalogu* mają cenę gwarantowaną.
7. Do rejestracji udziału w licytacji mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie formularza rejestracyjnego przed aukcją w siedzibie organizatora, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres: [email protected] lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer + 48 500 777 240. Cena sprzedaży obiektu aukcji charytatywnej jest równa w każdym przypadku cenie wywoławczej (wartość rynkowa) powiększonej o opłatę organizacyjną. Obiekt aukcji zostanie sprzedany w powyższej cenie uczestnikowi, który zaoferuje w ramach określonej licytacji udzielenie najwyższej darowizny na rzecz Organizatora (tj. na cel wskazany w pkt 2 powyżej). Wysokość darowizny ustalana jest poprzez odjęcie ceny wywoławczej obiektu aukcji oraz opłaty organizacyjnej od najwyższej (wygrywającej) oferty w aukcji.
9. Termin aukcji jest ogłaszany na stronie internetowej www.ogrodnadziei.org.pl. Organizator ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie www,ogrodnadziei.org.pl.
10. Miejscem przeprowadzenia aukcji będzie portal OneBid.
11. Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji zlecenie z limitem cenowym.
Ta maksymalna kwota JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji.
12. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. Organizator może odmówić udziału w licytacji telefonicznej, jeśli liczba zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne. W przypadku uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego www.OneBid.pl zastosowanie ma odpowiedni regulamin tego portalu.
13. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę — Aukcjonera. Licytacja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez Aukcjonera, który działa w imieniu i na rachunek Fundacji.
14. Postęp w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 zł do 2000 zł, 200 zł do 5000 zł, 500 zł powyżej 5000 zł. Powyżej kwoty 10 000 zł. Aukcjoner może zaproponować podwyższenie postąpienia do 1000 zł.
15. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.
16. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.
17. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa zobowiązująca do sprzedaży oraz umowa darowizny została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do uiszczenia wartości rynkowej obiektu powiększonej o opłatę organizacyjną i udzieloną darowiznę w terminie ustalonym przez regulamin. Nabywca zobowiązany jest uiścić wartość rynkową, opłatę organizacyjną oraz darowiznę w terminie 7 (siedmiu) dni od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w ww. terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwa forma płatności na XVII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI” to płatność przelewem bankowym na konto Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” na rachunek w: Bank Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0001 3116 4813.
19. Rozporządzenie własnością obiektu licytacji na rzecz zwycięzcy aukcji następuje wyłącznie z chwilą uiszczenia pełnej kwoty wartości rynkowej opłaty organizacyjnej oraz darowizny.
20. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość co do jego autentyczności, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić zakupiony obiekt w stanie niepogorszonym, a organizator aukcji zwróci pełną uiszczoną kwotę (w tym wartość darowizny) Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Powyższe postanowienia nie pozbawiają oferentów uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących rękojmi.
21. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne nabytych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.
22. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu.
23. Odbiór wylicytowanych obiektów będzie możliwy podczas Aukcji po dokonaniu pełnej zapłaty lub w ciągu 7 dni w siedzibie Organizatora. Organizator zapewnia także możliwość wysyłki obiektów na wskazany adres na koszt nabywcy. Wszelkie informacje o odbiorze sprzedanych obiektów można uzyskać pod numerem telefonu: +48 509 671 585 lub drogą mailową [email protected]
24. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk i transmisji na żywo przebiegu Aukcji.
25. Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Organizatora, dla celów rejestracji
wyników oraz promocji działalności Organizatora oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Ogród Nadziei
Kontakt
Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”
room
ul. Makolągwy 21 / 1
02-811 Warszawa
phone
+48 509 671 585
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up