44

Ewa David, Change Variation K 03, 2020

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Estymacje: 106 - 170 EUR | 500 - 800 PLN

Malowane tuszem i farbami akrylowymi na papierze, 33 cm x 33 cm, oprawione w passe-partout bez ramy.


Kontrastowe, dynamiczne prace Ewy Dawid z serii CHANGE VARIATIONS. W domyśle postacie - zmodyfikowane figury morficznie, humanoidy. Ekspresyjne obrazy-rysunki w unikalnej technice. Artystka łączy monochromatyczne malarstwo z rysunkiem. Odciski, rozmazania, plamy, linie. Celowe działania, zbudowane z wielką kontrolą i konsekwencją kompozycje. Ewa Dawid wypracowała własne, odrębne podejście formalne do rysunku, a także odnalazła fascynujące ją spektrum problemów, którym pozostaje wierna w swojej twórczości. 

Malowane tuszem i farbą akrylową. Farba akrylowa to medium bardzo dobrze dopasowane do takiej formy malarstwa. Pozwala na tworzenie impulsywne, z uwagi na to, że farba bardzo szybko wysycha. Ta cecha farby akrylowej odzwierciedla temperament malarski Ewy, która maluje bardzo spontanicznie i nie czeka zbyt długo między dodaniem kolejnych elementów do pracy. Ponadto technika akrylowa pozwala osiągnąć równowagę - tworzyć na granicy świadomości i podświadomości. 


Aukcja
MINIATURY I PRACE NA PAPIERZE
gavel
Data
07 grudnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
21 EUR
Estymacje
106 - 170 EUR
500 - 800 PLN
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 6 | Ulubione: 0
Aukcja

IAXAI

MINIATURY I PRACE NA PAPIERZE
Data
07 grudnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

 1. Organizatorem aukcji jest Galeria IAXAI funkcjonująca w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę CODES Jarosław FIlipek,  z siedzibą w Izabelinie B, kod pocztowy 05-080, przy ulicy 3 Maja 11. Kontakt z firmą możliwy jest przez email: [email protected], tel. +48 606 242 656.

 2. Licytującym w aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Udział w licytacji mogą brać osoby posiadające konta na portalu aukcyjnym Onebid.

 3. Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi.

 4. Przystępując do aukcji Licytujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, NIP lub numer PESEL) w księdze ewidencyjnej prowadzonej przez Organizatora Aukcji zgodnie z art. 59a Ustawy z 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm. ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. poz. 1086)

 5. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki zwane dalej Obiektami, oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów, autorów lub stanowiące własność Organizatora Aukcji.

 6. Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone Obiekty stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do ich rozporządzania. Wystawione do aukcji Obiekty nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

 7. Wszystkie wystawione do sprzedaży Obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą. Każdy Obiekt jest szczegółowo opisany. Opisy są zgodne ze stanem faktycznym. Mogą także posiadać cenę̨ rezerwową znaną Organizatorowi. Jest to ustalona z Właścicielem najniższa cena, za którą Dom Aukcyjny może sprzedać́ Obiekt. 

 8. Do kwoty wylicytowanej za Obiekt, Organizator dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 9. Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona zakończeniem czasu aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. 

 10. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę, która wykupi obiekt. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta. Wybrane Obiekty posiadają cenę minimalną, poniżej której Obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody Organizatora Aukcji. Po licytacji takiego Obiektu Licytujący otrzymuje w systemie informację, że transakcja jest warunkowa. 

 11. Licytujący zobowiązany jest do wykupu wylicytowanego Obiektu. Opłacenie jest możliwe w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia aukcji. Prawo własności do wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny Obiektu i opłaty aukcyjnej. Za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy CODES jarosław Filipek  o numerze 62109010300000000004027593. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny Obiektu lub opłaty aukcyjnej Organizator Aukcji zastrzega prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Nabywcą.

 12. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną jest kwotą brutto.

 13. Postąpienie w licytacji:

  1. cena minimalna a 2000 zł - 100 zł;

  2. 2 000 zł a 5 000 zł - 200 zł;

  3. 5 000 zł a 10 000 zł - 500 zł;

  4. powyżej 10 000 zł - 1000 zł.

 14. W przypadku sporu aukcja może zostać powtórzona. 

 15. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich Obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia Obiektu bezpośrednio po zakończeniu licytacji.

 16. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych Obiektów, a reklamacje będą rozpatrywane według przepisów obowiązującego prawa.

 17. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania. Organizator Aukcji rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta Licytującego, jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z regulaminem aukcji i regulaminem portalu OneBid.

 18. Odbiór zakupionych Obiektów jest możliwy po zaksięgowaniu się na koncie Organizatora Aukcji całkowitej wpłaty kwoty wylicytowanej wraz z opłatą aukcyjną. Odbywa się on w siedzibie Galerii IAXAI po wcześniejszym umówieniu. 

 19. Na wyraźne życzenie Nabywcy, Organizator Aukcji może zlecić wysłanie Obiektu pod wskazany adres profesjonalnej firmie transportowej. Koszty przesyłki, w tym ubezpieczenia, pokrywa Nabywca. Odpowiedzialność Organizatora za Obiekt ustaje w momencie odbioru Obiektu w siedzibie Galerii IAXAI przez Nabywcę lub z chwilą nadania przesyłki. Zakupione przedmioty będą wysyłane przez Organizatora Aukcji przesyłką kurierską na wskazany adres w ciągu 10 dni roboczych od zaksięgowania kwoty na koncie. Koszty pakowania, ubezpieczenia i wysyłki zakupionego Obiektu ponosi Nabywca. Koszt ten wynosi odpowiednio: dla prac o wielkości najdłuższego boku do 70cm - 70 PLN,  dla prac o wielkości najdłuższego boku od 70cm do 100cm - 150 PLN. Koszt dla Obiektów większych jest uzgadniany indywidualnie. Strony mogą uzgodnić inny sposób odbioru Obiektu.

 20. Obiekty nie odebrane przez Kupującego w terminie 30 dni od daty aukcji, zostaną obciążone kosztami przechowywania w wysokości 2% ceny ich sprzedaży miesięcznie.

 21. Organizator Aukcji ma do momentu rozpoczęcia licytacji prawo wycofać Obiekt z aukcji bez podawania przyczyny.

 22. Do każdego Obiektu Organizator Aukcji dołącza Certyfikat autentyczności z opisem cech Obiektu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym organizatora, a następnie zwrócić Obiekt w terminie do 14 dni od daty jego odbioru, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. 

 23. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 24. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych Obiektów.

 25. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.

O aukcji

Miniatury i prace na papierze wykonane przez artystów współpracujących na stałe z Galerią IAXAI.


Oferta obejmuje prace realizowane przez artystów w cyklach. W każdym cyklu oferowane jest kilka prac. 

Wszystkie prace oprawione są w passe-partout w rozmiarach dopasowanych do dostępnych wzorów ram. Pozwala to na szybką i bezproblemową oprawę w dowolny wzór ramy.

Prace można obejrzeć w siedzibie galerii po wcześniejszym umówieniu wizyty.

FAQ
O sprzedawcy
IAXAI
Kontakt
IAXAI Gallery
room
ul. 3 Maja 11
05-080 Izabelin B
phone
+48606242656
keyboard_arrow_up
+