Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
30

Jarosław Kozłowski (1945), LITOGRAFICZNY FAKT, 1988 r.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 1 515 - 2 331 EUR
litografia/papier, 58 x 78 cm w świetle ramy
sygnowana oł. p.d.: Kozłowski 1988, l.d.: 11/20, śr. Lithograph fact
na odwrocie, na tekturze oprawy opis autorski: JAROSŁAW KOZŁOWSKI | „LITHOGRAPH FACT” , 1979-1988 | (litografia)| wskazówka montażowa

W latach 1963-1969 studiował w PWSSP (obecnie ASP) w Poznaniu na Wydziale Malarstwa. Z macierzystą uczelnią związany pracą dydaktyczną od 1967. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej. Posługuje się różnymi mediami – rysunek, fotografia, obiekt, książka artystyczna. Prezentowana kompozycja to wielka rzadkość w oeuvre artysty, ponieważ wykonana została w technice litografii – technice, którą ani wcześniej, ani później twórca się nie posługiwał. Zarysowana niemal po brzegi czarną kredką powierzchnia, nawiązuje do eksperymentów Kozłowskiego z rysunkiem. Na przełomie lat 70. i 80. tworzył cykle: „Rysunki czasowe” (1979), „Rysunki wagowe” (1980), „Rysunki ilościowe” (1979-1980), „Rysunki powierzchniowe” (1979-1980) – kompozycje o różnym stopniu zapełnienia powierzchni papieru rysunkiem, co uwarunkowane było czynnikami pozaartystycznymi.

Anna Maria Potocka określiła ten okres działalności Kozłowskiego jako „Zaskakujące aspekty rysunku”. O procedurach pracy z medium rysunkowym pisała: „Rysunek zdeterminowany. Wprowadzenie do rysunku uwarunkowań, które nigdy nie były istotne dla tego medium. Czas rysowania, waga użytego grafitu, niekompozycyjne zarysowanie powierzchni, narzucenie rysunkowi zewnętrznego kształtu – zdecydowały o charakterze tych prac. Pojawia się pytanie: czy rezygnacja ze swobody twórczej unicestwia symboliczność przekazu? Okazuje się, że wręcz przeciwnie – otwiera nowe możliwości, przede wszystkim eksponując znaczenie gestu i relację między artystą a obrazem” (w: Jarosław Kozłowski. Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 1965-1980 [kat. wystawy], Toruń-Kraków 2016, s. 217).

Sam artysta podkreślał, że rysunek „dopiero w drugiej połowie XX w. uznany został za całkowicie autonomiczny i samodzielny język sztuki. […] Okazało się, że rysunek to nie tylko znakomite medium utrwalania i dokumentowania emocji i myśli, ale przede wszystkim bardzo precyzyjny sposób refleksji i analizy fenomenu języka sztuki, jego struktury, gramatyki, jego możliwości i ograniczeń. W rezultacie i sam rysunek zyskał głęboką świadomość samego siebie, a więc swojej własnej, specyficznej struktury, swojej specyficznej gramatyki, właściwych sobie możliwości i ograniczeń” (J. Kozłowski, O rysunku, „Dyskurs” 2010, nr 11, s. 95-96).
Aukcja
Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Data
11 czerwca 2018 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 166 EUR
Estymacje
1 515 - 2 331 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 84 | Ulubione: 1
Aukcja

Antiqua et Moderna

Aukcja Sztuki Współczesnej
Data
11 czerwca 2018 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Regulamin

Definicje:

Organizator – Antykwariat „ANTIQUA” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży. przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji.  Poszczególne obiekty mogą nie posiadać ceny gwarancyjnej.  Obiekty te oznaczone są w katalogu symbolem ▲. Obiekty posiadające cenę rezerwową mają stosowną adnotację w opisie.
Transakcja warunkowa – W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 18%. Opłata ta zawiera wszelkie przewidziane prawem podatki i opłaty w tym podatek VAT oraz droit de suite. Opłata organizacyjna obowiązuje także w przypadku sprzedaży poaukcyjnej.


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.


II AUKCJA

 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera.
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadającego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie  osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną. Organizator wystawia faktury VAT marża.
 9. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 10. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 11. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW

 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator  może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antiqua et Moderna
Kontakt
Antiqua et Moderna Dom aukcyjny i galeria
room
ul. Freta 19
00-227 Warszawa
phone
+48 228315472
keyboard_arrow_up