Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
37

Karapyta Mirosław, Bez tytułu

add Twoja notatka 
Opis pozycji
pastel / 40 x 60 cm
sygnowany p.d.: M. Karapyta
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna "Bliźniemu swemu"
gavel
Data
24 lutego 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
223 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 89 | Ulubione: 0
Aukcja

Libra

Aukcja charytatywna "Bliźniemu swemu"
Data
24 lutego 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
  1 000 000
  > 100 000
 
Regulamin

I. DEFINICJE:

Dom Aukcyjny – Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642622, posiadająca numer NIP 7010624059 i numer REGON 365672461,
Regulamin – niniejszy regulamin aukcji Domu Aukcyjnego,
Aukcjoner – osoba upoważniona do prowadzenia aukcji,
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży,
Cena minimalna – cena, za którą właściciel Obiektu zgodził się go sprzedać, znana jedynie Domowi Aukcyjnemu/Aukcjonerowi,
Cena wywoławcza – cena, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu; cena wywoławcza może być niższa niż Cena minimalna,
Sprzedający – osoba oddająca Obiekt do sprzedaży,
Uczestnik aukcji – osoba biorąca udział w aukcji,
Umowa – umowa sprzedaży zawarta w momencie uderzenia młotkiem (z chwilą udzielenia przybicia w rozumieniu art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego) lub umowa sprzedaży zawarta w ramach sprzedaży pozaaukcyjnej,
Nabywca – osoba, która zawarła Umowę z Domem Aukcyjnym,
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-20.00 czasu obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Usługodawca – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Domem Aukcyjnym umożliwia udział w licytacji internetowej.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny każdorazowo określa termin i miejsce odbycia aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania przyczyny. 
 2. Przedmiotem aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających albo stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
 3. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego, oddany do sprzedaży komisowej Obiekt stanowi jego własność lub Sprzedający ma prawo do rozporządzania nim, a ponadto, nie jest on objęty jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób trzecich. 
 4. Wystawiony na aukcji Obiekt posiada Cenę wywoławczą podaną w katalogu. 
 5. Ustalona przez Sprzedającego Cena minimalna znana jest tylko Domowi Aukcyjnemu/Aukcjonerowi i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
 6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 7. Dom Aukcyjny po sprzedaży Obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego Obiektu, w tym danymi technicznymi Obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży Obiektu, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym samym zachowuje prawo do publikacji wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w Internecie.


III. PREZENTACJA OBIEKTÓW

 1. Obiekty prezentowane są w katalogach przygotowywanych przez Dom Aukcyjny. Treść katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem licytacji przez Dom Aukcyjny lub Aukcjonera. 
 2. Dom Aukcyjny przeprowadza wycenę oraz zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonego do sprzedaży Obiektu. 
 3. Opisy katalogowe Obiektów wystawianych na aukcji wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników Domu Aukcyjnego lub współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.
 4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w terminie 14 dni przed aukcją, we wskazanym przez Dom Aukcyjny miejscu ich ekspozycji. 
 5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekt w stanie, w jakim został on dostarczony przez Sprzedającego. W okresie, o którym mowa w pkt. 4, Dom Aukcyjny zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu oraz skonsultowania stanu zachowania Obiektu z konserwatorem. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.


IV. REJESTRACJA

 1. Warunkiem uczestniczenia w aukcji osobiście, jak i złożenia zlecenia licytacji z limitem lub licytacji telefonicznej, a także w przypadku uruchomienia przez Dom Aukcyjny licytacji internetowej na własnej platformie jest zarejestrowanie klienta przez Dom Aukcyjny. 
 2. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Pracownik dokonujący rejestracji może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport).
 3. Klient zarejestrowany przez Dom Aukcyjny otrzymuje numer klienta oraz hasło identyfikujące.
 4. Do momentu powiadomienia Domu Aukcyjnego o fakcie ujawnienia przez klienta hasła identyfikującego osobom nieupoważnionym, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego ujawnienia. 
 5. Przy dokonywaniu rejestracji, jak i w sytuacjach, o których mowa w pkt. VI, VII i VIII, Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić dokonania rejestracji lub uniemożliwić udział w aukcji.
 6. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w zakresie opisanym w pkt. 7. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez klientów stosownej zgody dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane – na zasadzie dobrowolności – w innych celach określonych przez klienta w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 
 8. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację. 
 9. Poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego, klient akceptuje Regulamin.


V. PRZEBIEG AUKCJI

 1. Licytacja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez Aukcjonera, który działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego. 
 2. Aukcjoner ma prawo dowolnie łączyć, rozdzielać Obiekty, zmieniać kolejność licytacji, wyłączyć Obiekty z licytacji lub wprowadzić nowe bez podawania przyczyny. Aukcjoner każdorazowo ogłasza podjęcie decyzji, o których mowa powyżej.
 3. Obiekty licytowane są od Ceny wywoławczej w górę. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość zmiany Ceny wywoławczej przed licytacją.
 4. Postąpienie w licytacji wynosi ok. 10 % poprzedniej oferty. Wysokość postąpienia, wyrażoną w PLN, określa Aukcjoner, informując w trakcie licytacji o każdej zmianie wysokości postąpienia. 
 5. Zakończenie licytacji danego Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą. Po zakończeniu aukcji Nabywca uprawniony jest do odbioru potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu zapłaty – do odbioru Obiektu.
 6. Aukcja prowadzona jest w języku polskim. Na życzenie Uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny zostać zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją wraz z informacją, których Obiektów dotyczą. Ostateczna decyzja należy do Domu Aukcyjnego.
 7. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza ponowną licytację Obiektu. 
 8. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń technicznych rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowania nagrań, w celach związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego oraz z rozstrzyganiem sporów.


VI. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI 

 1. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które:
  1. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
  2. wypełniły formularz uczestnictwa w aukcji.
 2. Przed rozpoczęciem aukcji Dom Aukcyjny wydaje Uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem aukcyjnym. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik aukcji zobowiązany jest zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym.
 3. Dom Aukcyjny ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej aukcji Uczestnika aukcji, który naruszył postanowienia Regulaminu lub nie zastosował się do decyzji Aukcjonera.


VII. LICYTACJA TELEFONICZNA

 1. W licytacji przy użyciu telefonu mogą uczestniczyć osoby, które:
  1. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz 
  2. wypełniły formularz zlecenia licytacji.
 2. W formularzu zlecenia licytacji, Uczestnik Aukcji wskazuje Obiekt, który chce licytować oraz numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni przed rozpoczęciem licytacji. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego, a także zamieszczony jest w katalogu aukcyjnym.
 3. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
 4. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon w przypadku, kiedy liczba zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne. W takim wypadku o możliwości udziału w licytacji przez telefon decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Pracownik Domu Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji przed rozpoczęciem licytacji wybranych Obiektów. Po uzyskaniu połączenia, Uczestnik aukcji zostanie poproszony przez pracownika Domu Aukcyjnego o podanie imienia i nazwiska oraz wskazanego w formularzu hasła. 
 6. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon, jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tożsamości osoby składającej zlecenie.
 7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji, będący konsekwencją niezawinionych przez Dom Aukcyjny problemów z uzyskaniem lub z jakością połączenia. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wzięcia udziału w licytacji z przyczyn wskazanych w pkt. 4.
 8. Na życzenie Uczestnika aukcji licytacja telefoniczna może być prowadzona w języku angielskim lub w innym języku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym. Prośby takie powinny zostać zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją. Ostateczna decyzja należy do Domu Aukcyjnego.
 9. Dom Aukcyjny nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej. 
 10. Dom Aukcyjny rejestruje i archiwizuje rozmowy telefoniczne z Uczestnikami aukcji, o których mowa powyżej.


VIII. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM

 1. Złożyć zlecenie licytowania z limitem przez Dom Aukcyjny w imieniu klienta mogą osoby, które:
  1. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz 
  2. wypełniły formularz zlecenia licytacji.
 2. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego, a także jest zamieszczony w katalogu aukcyjnym.
 3. W formularzu zlecenia licytacji Uczestnik aukcji wskazuje Obiekty, które chce licytować oraz maksymalne oferowane kwoty. 
 4. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
 5. Dom Aukcyjny będzie licytował do wskazanego limitu, oznaczonego w formularzu zlecenia. Kwota maksymalna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, aby zakupić Obiekt po możliwie najniższej cenie, poniżej limitu podanego przez klienta.
 6. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu.


IX. LICYTACJA INTERNETOWA 

 1. Dom Aukcyjny może umożliwić udział w licytacji przez Internet w czasie rzeczywistym (aukcja publiczna) poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na własnej platformie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez Internet jest zarejestrowanie się na stronie wskazanej przez Dom Aukcyjny co najmniej 2 Dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz pozytywna weryfikacja przez Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny może odstąpić od zachowania wyżej wskazanego terminu.
 3. W trakcie przeprowadzania weryfikacji, o której mowa w pkt. 2, Dom Aukcyjny może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport). Dom Aukcyjny zastrzega sobie także prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału w licytacji internetowej.
 4. W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Domu Aukcyjnego lub pracownik Usługodawcy przekazuje Uczestnikom aukcji licytującym przez Internet aktualne oferty zgłaszane z sali, informuje Aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez Internet, otwiera i zamyka (zgodnie z działaniem Aukcjonera) kolejne licytacje.
 5. W trakcie licytacji Aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty Uczestników aukcji licytujących przez Internet przekazywane przez pracownika Domu Aukcyjnego lub pracownika Usługodawcy.
 6. Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt otrzyma mailowe potwierdzenie zawartych transakcji.
 7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym, w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną oraz opóźnieniem sygnału po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.
 8. Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez Internet.


X. SPRZEDAŻ POZAAUKCJNA I TRANSAKCJE WARUNKOWE

 1. W przypadku gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena minimalna, Umowa zawierana jest warunkowo z Uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą kwotę za Obiekt. Aukcjoner informuje o tym Uczestnika aukcji.
 2. Transakcja, o której mowa w pkt. 1 dochodzi do skutku pod warunkiem wyrażenia przez Sprzedającego zgody na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż Cena minimalna.
 3. Dom Aukcyjny zobowiązuje się skontaktować ze Sprzedającym, w celu ustalenia czy wyrazi on zgodę na obniżenie ceny do kwoty wylicytowanej. Jeżeli Sprzedający nie wyrazi zgody albo jeżeli próby skontaktowania się ze Sprzedającym nie powiodą się w terminie 2 Dni roboczych od  dnia aukcji, warunek uznaje się za niespełniony, a Umowa nie jest zawarta. 
 4. Jeżeli transakcja warunkowa nie dojdzie do skutku, Obiekt zostaje przeznaczony do sprzedaży pozaaukcyjnej.
 5. Po zakończeniu aukcji Obiekt, który nie został sprzedany na aukcji albo w wyniku transakcji warunkowej jest oferowany przez 30 dni od dnia aukcji (sprzedaż pozaaukcyjna).


XI. OPŁATA AUKCYJNA I PODATEK VAT

 1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18% ceny sprzedaży. Cena wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT, o ile jest należny.
 2. Nabywca jest uprawniony do wskazania podmiotu prowadzącego działalność charytatywną, na rzecz którego Dom Aukcyjny przekaże część otrzymanej opłaty aukcyjnej w wysokości 3% ceny sprzedaży netto. Nabywca może wybrać podmiot z listy udostępnionej przez Dom Aukcyjny.
 3. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [W], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata będąca wynagrodzeniem należnym twórcy i jego spadkobiercom z tytułu dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) (droit de suite) stanowiącym sumę poniższych stawek :
  1. 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro, oraz
  2. 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz
  3. 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
  4. 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz
  5. 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro.
 4. Opłata, o której mowa w pkt. 3 jest nie wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż równowartość 100 euro.
 5. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [O] do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości 8% ceny nabycia Obiektu.
 6. Opłaty, o których mowa w pkt. 1–4, doliczana jest również w przypadku sprzedaży pozaaukcyjnej.
 7. W przypadku zawarcia Umowy w drodze licytacji przez Internet do opłat przewidzianych w pkt. 1-4 doliczana jest także prowizja pobierana przez Usługodawcę. Usługodawca informuje klienta o wysokości prowizji wliczając w to swoje opłaty.


XII. ZAKUP OBIEKTU

 1. Nabywca zobowiązany jest uiścić należności za wylicytowane Obiekty w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
 2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności:
  1. gotówka (płatność dokonywana jest w PLN),
  2. karty płatnicze,
  3. przelew bankowy na rachunek, którego numer podany jest w katalogu aukcyjnym i na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.
 3. Faktury w walucie obcej wystawiane mogą być za zgodą Domu Aukcyjnego, przy czym przeliczenie należności/kwoty następuje wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.


XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie oraz niedokonania odbioru Obiektu w terminie określonym w pkt. XIV.2 Regulaminu, Dom Aukcyjny wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt oraz do odbioru Obiektu. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Dom Aukcyjny ma prawo złożyć w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być złożone w formie pisemnej oraz doręczone Nabywcy pod wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres korespondencyjny. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na który pismo pozostawiono w placówce operatora pocztowego, a jeśli zostało podjęte wcześniej, w dacie podjęcia.
 3. W przypadku odstąpienia przez Dom Aukcyjny od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. XIII.1 oraz pkt. XIII.2 Regulaminu, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Domu Aukcyjnego kary umownej w wysokości równej dwukrotności wylicytowanej ceny Obiektu płatnej na rachunek i w terminie wskazanych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.


XIV. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I ODBIÓR OBIEKTU

 1. Własność wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny wraz z opłatą aukcyjną. 
 2. Odbiór Obiektu przez Nabywcę jest możliwy po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z opłatą aukcyjną (chwila przyjęcia gotówki w siedzibie Domu Aukcyjnego albo zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Domu Aukcyjnego w przypadku płatności kartą lub przelewem bankowym) i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania płatności.
 3. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu oraz certyfikat autentyczności Obiektu.
 4. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać Obiekt pod wskazany adres, pod warunkiem pokrycia przez Nabywcę wszelkich kosztów wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia.
 5. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru Obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego albo z chwilą nadania Obiektu w placówce pocztowej/firmie przewozowej.
 6. Dom Aukcyjny obciąży Nabywcę Obiektów, które nie zostały odebrane w terminie 14 dni od daty zakupu, kosztami przechowywania zakupionych Obiektów w wysokości 100 zł dziennie za jeden Obiekt. W uzasadnionych przypadkach, Dom Aukcyjny może odstąpić od pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie Obiektu.
 7. W przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 12 miesięcy od dnia aukcji, Obiekt przejdzie na własność Domu Aukcyjnego w zamian za zwolnienie Nabywcy z obowiązku zapłaty opłat za przechowanie.
 8. Nabywca Obiektu udziela Domowi Aukcyjnemu nieograniczonej licencji na wykorzystywanie wizerunku zakupionego Obiektu w celach marketingowych.


XV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
 2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od daty wydania Obiektu.
 3. Wobec osób niebędących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.


XVI. INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 299), Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 987), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na aukcji. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno zostać złożone przez muzeum niezwłocznie po licytacji takiego Obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji. W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez więcej niż jedno muzeum rejestrowane przysługuje ono muzeum, które wcześniej złożyło takie oświadczenie.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829), przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 PLN.


XVII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu.
 2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu lub nowy Regulamin, Dom Aukcyjny przesyła klientom listownie lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego lub nowego Regulaminu. 
 3. Klienci wskazują Domowi Aukcyjnemu adres korespondencyjny.
 4. Klienci powinni poinformować Dom Aukcyjny o zmianie swojego adresu korespondencyjnego. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że pisma kierowane na posiadany przez Dom Aukcyjny adres klienta uznaje się za doręczone. Przesyłki dwukrotnie awizowane będą uznawane za doręczone, a określone w nich terminy za skuteczne. 
 5. Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wywozem Obiektu za granicę.
 6. W zakresie pojęć, o których mowa w pkt. I odniesienia do jednego rodzaju gramatycznego obejmują odniesienia do wszystkich rodzajów gramatycznych, a odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Libra
Kontakt
Bliźniemu Swemu
room
ul. Złota 48 / 54
00–120 Warszawa
phone
+48 660 299 912
keyboard_arrow_up