Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
5

Krystyna Brzechwa, Pod drzewem

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Pastele suche, papier, 54,5x72 cm z oprawą, 2021
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna Fundacji Godnie Żyć
gavel
Data
11 grudnia 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
109 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 88 | Ulubione: 0
Aukcja

Fundacja Godnie Żyć

Aukcja charytatywna Fundacji Godnie Żyć
Data
11 grudnia 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży dzieł sztuki lub innych obiektów kolekcjonerskich na aukcji charytatywnej lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyjnej organizowanej przez Fundację Godnie Żyć z siedzibą w Warszawie przy ul. Paryskiej 31 lok. U-1, 03 Warszawa, posiadający NIP 5242769913 i numer KRS 0000511143

I. DEFINICJE

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
    1) regulaminie aukcji charytatywnej na rzecz przeciwdziałania bezdomności – rozumie się przez to niniejszy regulamin aukcji;
    2) aukcjonerze – rozumie się przez to osobę upoważnioną do prowadzenia aukcji;
    3) obiekcie – rozumie się przez to dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży;
    4) estymacji – rozumie się przez to podaną przez Fundację Godnie Żyć szacunkową wartość obiektu określoną na podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów, porównywalnych pod względem stanu, rzadkości, jakości i pochodzenia;
    5) cenie minimalnej – rozumie się przez to cenę, za którą właściciel obiektu zgodził się go sprzedać, znaną jedynie Fundacji Godnie Żyć/aukcjonerowi;
    6) cenie wywoławczej – rozumie się przez to cenę, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu; cena wywoławcza może być niższa niż cena minimalna; 
    7) cenie gwarantowanej – rozumie się przez to cenę, jaką Fundacja Godnie Żyć uzgodniła przed aukcją z kupującym, za którą kupujący zobowiązuje się nabyć obiekt. Kupujący zostaje nabywcą obiektu jeżeli cena gwarantowana nie zostanie przebita;
    8) cenie rezerwowej – rozumie się przez to cenę znaną jedynie Fundacji Godnie Żyć/aukcjonerowi, za którą właściciel obiektu zgodził się go sprzedać;
    9) opłacie aukcyjnej i podatku VAT (jeśli jest należny)– rozumie się przez to opłatę aukcyjną w wysokości 18%, którą Fundacja Godnie Żyć dolicza do oferty złożonej przez licytującego i przyjętej przez aukcjonera. Wylicytowana cena wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT (jeśli jest należny). Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji; 
    10)  cenie zakupu – rozumie się przez to cenę przybitą młotkiem razem z opłatą aukcyjną i podatkiem VAT (jeśli jest należny);
    11)  sprzedającym – rozumie się przez to osobę oddającą obiekt do sprzedaży;
    12)  uczestniku aukcji – rozumie się przez to osobę biorącą udział w aukcji;
    13)  umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży zawartą w momencie uderzenia młotkiem lub umowę sprzedaży zawartą w ramach sprzedaży poaukcyjnej;
    14)  nabywcy – rozumie się przez to osobę, która zawarła umowę z Fundacją Godnie Żyć.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Przedmiotem aukcji są obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez sprzedających lub stanowiące własność Fundacji Godnie Żyć. Zgodnie z oświadczeniami sprzedających wystawione na aukcję obiekty stanowią ich własność, bądź też sprzedający mają prawo do rozporządzania nimi, a ponadto obiekty te nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych,  a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
§ 3. Fundacja Godnie Żyć zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu ze sprzedaży bez podania przyczyny i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
§ 4. Fundcja Godnie Żyć zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny.
§ 5. Fundacja Godnie Żyć nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą na zasadach ogólnych (w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego). 
§ 6. Fundacja Godnie Żyć określa termin odbycia aukcji oraz zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji bez podania przyczyny.
§ 7. Fundacja Godnie Żyć po sprzedaży obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego obiektu, w tym danymi technicznymi obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży obiektu, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym samym zachowuje prawo do publikacji wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w internecie. 

III. PREZENTACJA OBIEKTÓW

§ 8. Wystawiony na aukcji obiekt posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu. Treść katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem licytacji przez Fundację Godnie Żyć lub aukcjonera. 
§ 9. Fundacja Godnie Żyć zapewnia fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy obiektów wystawionych na sprzedaż w ramach aukcji. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed ich wystawieniem na aukcję. 
§ 10. Fundacja Godnie Żyć zapewnia, że opisy katalogowe obiektów wystawionych na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników Fundacji Godnie Żyć oraz współpracujących z Fundacją Godnie Żyć ekspertów.
§ 11. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w Galerii “Dom ze sztuką” w Centrum Praskim KONESER, pl. Konesera 10a, 03-736 Warszawa, na ok. 14 dni przed aukcją oraz na wystawie poprzedzającej aukcję. 

IV. UDZIAŁ W AUKCJI — ZASADY OGÓLNE

§ 12. Warunkiem udziału w aukcji jest zaakceptowanie przez licytującego wszystkich zasad i warunków aukcji zawartych w niniejszym regulaminie. 
§ 13. Warunkiem uczestniczenia w aukcji osobiście, jak i złożenia zlecenia licytacji                     z limitem lub licytacji telefonicznej, a także w przypadku uruchomienia przez OneBid licytacji internetowej na własnej platformie jest zarejestrowanie klienta przez Fundację Godnie Żyć  lub odpowiednio przez OneBid.
§ 14. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Pracownik dokonujący rejestracjj może poprosić                           o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport).
§ 15. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w celu realizacjj umowy. Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Fundacja Godnie Żyć.
§ 16. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
§ 17. Klient ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Fundacji Godnie Żyć oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
§ 18. W przypadku wyrażenia przez klienta stosownej zgody dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane, na zasadzie dobrowolności, w innych celach określonych przez klienta w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. PRZEBIEG AUKCJI

§ 19. Licytacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez aukcjonera, który działa w imieniu i na rachunek Fundacji Godnie Żyć.
§ 20. Aukcja rozpoczyna się od prezentacji obiektu i podania przez aukcjonera ceny wywoławczej. 
§ 21. Ceny na aukcji są podawane w polskich złotych. 
§ 22. Aukcjoner ma prawo dowolnie łączyć i rozdzielać obiekty, zmieniać kolejność licytacji, wyłączyć obiekty z licytacji lub wprowadzić nowe bez podawania przyczyny. Aukcjoner każdorazowo ogłasza podjęcie decyzji, o których mowa powyżej.
 § 23. Obiekty licytowane są od ceny wywoławczej w górę. Fundacja Godnie Żyć zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wywoławczej przed licytacją. 
§ 24. Postąpienie w licytacji wynosi ok. 10% poprzedniej oferty. Wysokość postąpienia, wyrażoną w polskich złotych, określa aukcjoner, informując w trakcie licytacji o każdej zmianie wysokości postąpienia.
§ 25. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. Uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Fundacją Godnie Żyć a nabywcą. Po zakończeniu aukcji nabywca uprawniony jest do odbioru potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu zapłaty do odbioru obiektu.
§ 26. W przypadku powstania błędu bądź zaistnienia sporu co do wyniku aukcji, aukcjoner może ponownie zaoferować obiekt do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem).
§ 27. Aukcja prowadzona jest w języku polskim. Na życzenie uczestnika aukcji licytacja może być równolegle prowadzona w języku angielskim. Prośba taka powinna zostać zgłoszona Fundacji Godnie Żyć najpóźniej na 1 dzień roboczy przed aukcją wraz z informacją, których obiektów dotyczy. Ostateczna decyzja należy do Fundacji Godnie Żyć.
§ 28. Fundacja Godnie Żyć zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń technicznych rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowania nagrań w celach związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Fundacji Godnie Żyć oraz z rozstrzyganiem wszelkich sporów.

VI. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI

§ 29. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które zostały zarejestrowane przez Fundację Godnie Żyć oraz wypełniły formularz uczestnictwa w aukcji.
§ 30. Przed rozpoczęciem aukcji Fundacja Godnie Żyć wydaje uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem aukcyjnym. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji uczestnik aukcji zobowiązany jest zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym. 
§ 31. Fundacja Godnie Żyć ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej aukcji uczestnika aukcji, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu lub nie zastosował się do decyzji aukcjonera. 

    VII. LICYTACJA TELEFONICZNA

§ 32. Licytujący, który chce brać udział w aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien przesłać formularz rejestracjj wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość e-mailem na adres [email protected] lub zostawić osobiście w Galerii “Dom ze sztuką” najpóźniej na 1 dzień przed dniem aukcji. Fundacja Godnie Żyć może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
§ 33. Pracownicy Fundacji Godnie Żyć połączą się z licytującym przed rozpoczęciem aukcji wybranych obiektów. Fundacja Godnie Żyć nie ponosi odpowiedzialności za bark możliwości wzięcia udziału w aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez licytującego numerem telefonu. Fundacja Godnie Żyć zastrzega, że może rejestrować i archiwizować rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa klient zostanie poinformowany o nagrywaniu rozmowy. Klient może nie wyrazić zgody na nagrywanie, w takim wypadku Fundacja Godnie Żyć ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału w licytacji telefonicznej.
§ 34. Fundacja Godnie Żyć nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej.

    VIII. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM

§ 35. Złożyć zlecenie licytowania z limitem w imieniu klienta mogą osoby, które zostały zarejestrowane przez Fundację Godnie Żyć oraz wypełniły formularz zlecenia licytacji.
§ 36. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Galerii Dom ze sztuką, a także jest zamieszczony w katalogu aukcyjnym.
§ 37. W formularzu zlecenia licytacji uczestnik aukcji wskazuje obiekty, które chce licytować oraz maksymalne oferowane kwoty. 
§ 38. Formularz należy dostarczyć do Fundacji Godnie Żyć osobiście lub przesłać e-mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość najpóźniej 1 dzień roboczy przed aukcją. Fundacja Godnie Żyć może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
§ 39. Pracownik Fundacji Godnie Żyć będzie licytował do wskazanego limitu oznaczonego w formularzu zlecenia. Kwota maksymalna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Pracownik Fundacji Godnie Żyć dołoży wszelkich starań aby zakupić obiekt po możliwie najniższej cenie, poniżej limitu podanego przez klienta.
§ 40. Fundacja Godnie Żyć nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu. 

    IX. LICYTACJA INTERNETOWA

§ 41. Fundacja Godnie Żyć może umożliwić udział w licytacji przez internet w czasie rzeczywistym (aukcja publiczna) poprzez wybrany przez Fundację Godnie Żyć portal licytacji internetowych jakim jest OneBid lub na własnej platformie.
§ 42. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez internet jest zarejestrowanie się na stronie wskazanej przez OneBid co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz pozytywna weryfikacja przez OneBid.  OneBid może odstąpić od zachowania wyżej wskazanego terminu.
§ 43. W trakcie przeprowadzania weryfikacji OneBid może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport). OneBid zastrzega sobie także prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia OneBid przeprowadzenie weryfikacji OneBid ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału w licytacji internetowej.
§ 44. W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Fundacji Godnie Żyć lub pracownik usługodawcy przekazuje uczestnikom aukcji licytującym przez internet aktualne oferty zgłaszane z sali, informuje aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez internet, otwiera i zamyka kolejne licytacje.
§ 45. W trakcie licytacji aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty uczestników aukcji licytujących przez internet przekazywane przez pracownika Fundacji Godnie Żyć lub pracownika usługodawcy.
§ 46. Po zakończeniu licytacji uczestnik aukcji, który wylicytował obiekt otrzyma mailowe potwierdzenie zawartych transakcji.
§ 47. Fundacja Godnie Żyć/OneBid nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym, w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną oraz opóźnieniem sygnału po stronie uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.
§ 48. Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez internet.

X. PŁATNOŚCI

§ 49. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata aukcyjna w wysokości 18%, podatek VAT jeśli jest należny oraz opłata z tytułu „droit de suite” jeśli jest ona należna.
§ 50. Prawo własności obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny zakupu.
§ 51. O ile nie uzgodniono inaczej nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. 
§ 52. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym lub gotówką  w siedzibie Galerii Dom ze sztuką.
§ 53. Numer konta bankowego podany jest w katalogu aukcyjnym i na stronach internetowych.
§ 54. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa nabywca.
§ 55. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych kwoty będą księgowane w złotówkach po kursie stosowanym przez bank prowadzący konto Fundacji Godnie Żyć.

XI. ODBIÓR OBIEKTÓW

§ 56. Odbiór obiektu następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty.
§ 57. Odbiór zakupionego obiektu odbywa się w siedzibie Galerii Dom ze sztuką. Na życzenie kupującego Fundacja Godnie Żyć może wysłać obiekt pod wskazany adres jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia, pokryje nabywca.
§ 58. Fundacja Godnie Żyć jest zwolniona z odpowiedzialności z chwilą odbioru obiektu w siedzibie Galerii Dom Ze sztuką, albo z chwilą nadania tego obiektu w urzędzie pocztowym albo firmie przewozowej.
§ 59. O ile nie ustalono inaczej za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od dnia aukcji Fundacja Godnie Żyć będzie liczyła koszty magazynowania w wysokości 100 zł dziennie za jeden obiekt. W uzasadnionych przypadkach Fundacja Godnie Żyć może odstąpić od pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie obiektu.
§ 60. W przypadku opóźnienia nabywcy w odbiorze obiektu przekraczającego okres 12 miesięcy od dnia aukcji obiekt przejdzie na własność Fundacji Godnie Żyć w zamian za zwolnienie nabywcy z obowiązku zapłaty opłat za przechowanie.
§ 61. Nabywca obiektu udziela Fundacji Godnie Żyć nieograniczonej licencji na wykorzystywanie wizerunku zakupionego obiektu w celach marketingowych.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 62. W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez nabywcę Funadacja Godnie Żyć uprawniona jest do odstąpienia od umowy oraz nałożenia kary umownej.
§ 63. Fundacja Godnie Żyć zastrzega sobie również prawo sądowego dochodzenia realizacji umowy i obciążenia nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

XIII. REKLAMACJE

§ 64. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na zasadach ogólnych (w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego). 
§ 65. Nabywca będący osobą fizyczną ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie 1 roku od daty wydania obiektu. Wobec nabywcy nie będącego konsumentem Fundacja Godnie Żyć nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne oraz wady prawne zakupionego obiektu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 66. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów określonych w art. 51 tej ustawy.
§ 67. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłatę z tytułu „droit de suite”. 
§ 68. Zgodnie ustawą z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1591), minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP.
§ 69. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm.), Fundacja Godnie Żyć jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w  kwocie powyżej 15 tysięcy euro.


ZAŁĄCZNIK – POSTĄPIENIA

Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej, aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
Cena postąpienia: 1-2 000 – 100 zł; 2 000-5 000 – 200 zł; 5 000-10 000 – 500 zł; 10 000- 20 000 – 1 000 zł; 20 000-50 000 – 2 000 zł; 50 000-100 000 – 5 000 zł; powyżej 100 000 –   10 000 zł.
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna, która wynosi 18%.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Fundacja Godnie Żyć
Kontakt
Fundacja Godnie Żyć
room
ul. Paryska 31 / U-1
03-935 Warszawa
phone
+48608305525
keyboard_arrow_up