7

Krzysztof Skarbek (1958), Z CYKLU: OBCY CHCĄ BYĆ DOBRZY, 2016 r.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 4 008 - 5 344 EUR | 18 000 - 24 000 PLN
technika mieszana/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany p.d.: Krzysztof Skarbek, 2016
sygnowany i datowany na odwrocie: Krzysztof Skarbek | 2016
Literatura:
- Krzysztof Skarbek. Malarstwo. Obcy chcą być dobrzy [kat.wyst.], Galeria Miejska we Wrocławiu, Wrocław 2016, (il.).

W 1985 r. ukończył PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu, uzyskując dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego. Od 2012 r. jest profesorem zwyczajnym. Na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, sztuką wideo, tworzy instalacje, realizuje akcje. Brał udział w 400 wystawach zbiorowych, prezentował swoje prace na 60 wystawach indywidualnych. Jego malarstwo i filmy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnch i muzealnych w kraju i za granicą. W swoim dorobku posiada około 40 filmów autorskich, 45 akcji plastyczno-muzycznych, w tym także projektów przeprowadzonych przez założone przez niego grupy artystyczne: Połykacze Pereł z Odry i Gabinet Operacji Plastycznych.
Światy Skarbka nie są obce, nawet jeśli obcy są ich bohaterami. Są konglomeratem tego, co zobaczone w kinie, w telewizji i w innych mediach, są zlepkiem „rzeczywistości syntetycznej” i doświadczeń codziennych, zwykłych, niepozornych. Tak Skarbek wypracował swój „osobisty realizm”, jak go nazywa. Artysta zasmakował w kolażu i grotesce. Światy Skarbka to światy świadomie, programowo wręcz baśniowe, a ich baśniowość jest współczesna i ma pomóc w diagnozie stanu naszej cywilizacji. Miejsce folkloru zastąpiła tu kultura masowa, takie ikony jak Elvis Presley, Marilyn Monroe, stwory z filmów fantasy. Nie wiadomo, kto jest rzeczywiście „obcy” - kosmici czy Ziemianie, komu z kim jest łatwiej się komunikować, i nie jest wcale oczywiste, kto kogo powinien się bać. Jedno jest pewne: malarstwo Skarbka uzależnia. Obraz oszałamia, odurza i pobudza jednocześnie, jest narcoticum i phantasticum w jednym. A kosztować go można z daleka i z bliska. Z daleka dostrzegamy anegdotę. Twórca przenosi nas w sferę niemożliwego, percepcja ulega manipulacji. Za sprawą połączenia różnych rzeczywistości czas i przestrzeń raz kurczy się, to znów rozszerza. Obraz może być stopklatką, może dać widzowi impuls do kontynuowania opowieści samodzielnie, wówczas artysta przestaje być przewodnikiem i akcja toczy się dalej w wyobraźni oglądającego. Każdy obraz hipnotyzuje nas swoją „dziką” kolorystyką. Kolor przyciąga. Podchodzimy bliżej. Dostrzegamy bogactwo faktury - mikrokosmos malarza, który eksperymentuje z podłożem, wykorzystując żele, pasty syntetyczne, brokaty. To wszystko działa na emocje widza, intensyfikuje doznania zmysłowe, ale też wzmacnia przekaz, bo forma i treść w twórczości Krzysztofa Skarbka są nierozerwalnie związane.
Aukcja
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Data
17 czerwca 2021
date_range
Cena wywoławcza
2 226 EUR
Estymacje
4 008 - 5 344 EUR
18 000 - 24 000 PLN
Cena sprzedaży
3 206 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
2 672 EUR
Przebicie
144%
Wyświetleń: 48 | Ulubione: 1
Aukcja

Antiqua et Moderna

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Data
17 czerwca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Regulamin
Definicje:
Organizator - „Antiqua et Moderna, Dom Aukcyjny i Galeria” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji. Obiekty nie posiadające ceny gwarancyjnej oznaczone są w katalogu symbolem ▲.
Transakcja warunkowa - W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 20%. Opłata ta zawiera podatek VAT. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 8. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

II AUKCJA
 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera. 
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadajacego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną oraz opłatę wynikającą z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata wyliczana będzie na podstawie
  Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli:
  100 - 50 000 euro = 5,00%
  50 000,01 - 200 000 euro = 3,00%
  200 000,01 - 350 000 euro = 1,00%
  350 000,01 - 500 000 euro = 0,50%
  powyżej 500 000 euro = 0,25%, nie więcej niż 12 500 euro
  Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję.
  Obiekty podlegające opłacie droit de suite oznaczone są znakiem ♣.
 9. Organizator wystawia faktury VAT marża
 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW
 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

TABELA POSTĄPIEŃ
cena postąpienie
0 – 5 000 = 200 
5 000 – 10 000 = 500 
10 000 – 50 000 = 2 000 
50 000 – 100 000 = 5 000 
100 000 – 300 000 = 10 000 
300 000 – 500 000 = 20 000 
powyżej 500 000 wg uznania Aukcjonera z uwzględnieniem sugestii Licytantów.

ING BANK śląski
60 1050 1054 1000 0090 6192 1608
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antiqua et Moderna
Kontakt
Antiqua et Moderna Dom aukcyjny i galeria
room
ul. Freta 19
00-227 Warszawa
phone
+48 228315472
keyboard_arrow_up
add