Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
24

Mirosław Karapyta, Portret żyda, 2017

add Twoja notatka 
Opis pozycji

technika: olej/płyta

wymiary: 49x34cm , w oprawie: 58x42cm

sygn.p.d.: M.Karapyta 17

Aukcja
XII Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Data
14 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
132 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 41 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria WIL-ART

XII Aukcja Sztuki Współczesnej
Data
14 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Galeria WIL-ART (WIL-ART Karolina Wilk-Przybojewska), ul.Ratibora 27, 84-141 Jurata, NIP 5871288662.
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów, autorów lub stanowiące własność organizatora aukcji zwanego Galerią WIL-ART.
 3. Zgodnie z oświadczeniem komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do ich rozporządzania.
 4. Obiekty nie są objęte żadnym rozporządzeniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 5. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Opisy obiektów zawarte w katalogu aukcji mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
 7. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.
 8. Licytacja odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym Onebid. Zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin systemu Onebid.
 9. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa przez osobę upoważnioną przez Galerię , zwaną dalej Aukcjonerem.
 10. Galeria lub Aukcjoner do momentu rozpoczęcia aukcji mają prawo wycofać obiekt z aukcji bez podania przyczyny.
 11. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną w wysokości 18% ceny wylicytowanej, opłata ta obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej.
 12. Wysokość postąpień w licytacji:
  1. cena minimalna – 2.000 zł = 100 zł
  2. 2.000 zł – 5.000 zł = 200 zł
  3. 5.000 zł – 10.000 zł = 500 zł
  4. 10.000 zł – 20.000 zł = 1.000 zł
  5. 20.000 zł – 50.000 zł = 2.000 zł
  6. powyżej 50.000 zł – postąpienie co 5.000zł lub według uznania Aukcjonera.
 13. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie zakończenia ustalonego czasu trwania aukcji.
 14. Zakończenie licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Galerią a Licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę.
 15. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 16. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 17. Podana w katalogu estymacja obiektu jest wartością szacunkową, nie jest gwarancją ani prognozą faktycznej ceny sprzedaży.
 18. Galeria zastrzega sobie prawo do ustalenia ceny minimalnej sprzedawanych obiektów, poniżej których ich nabycie jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela.
 19. Licytujący, który wygrał licytację zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji. 
 20. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora aukcji:
  Galeria WIL-ART Karolina Wilk- Przybojewska
  58 8351 0003 0025 6537 2000 0010 
 21. W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę, datę aukcji i numer obiektu.
 22. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria WIL-ART może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży.
 23. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty i opłaty organizacyjnej.
 24. Odbiór wylicytowanych obiektów powinien nastąpić w terminie do 10 dni od momentu zapłaty. Po przekroczeniu tego terminu Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za przechowywanie obiektów.
 25. Dostarczenia wylicytowanych obiektów odbywa się na koszt klienta, w sposób i terminie ustalonym z Galerią.
 26. Na zakupione obiekty wystawiamy Certyfikat Autentyczności, paragon lub na wyraźne życzenie klienta fakturę VAT – marża
 27. Jeżeli osoba która zakupiła obiekt zakwestionuje opis obiektu w katalogu, dokumentując to wiarygodnymi ekspertyzami, kupujący może w terminie 14 dni od daty zakupu zwrócić obiekt do galerii WIL-ART, która zwróci kupującemu całą wpłaconą kwotę.
 28. Galeria WIL-ART nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 29. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego.
 30. Galeria WIL-ART nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu oraz zwłokę w realizacji dostaw.
 31. Galeria WIL-ART może wymagać od kupującego danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi. Galeria WIL-ART może wykorzystać dane osobowe kupującego w celach marketingowych dostarczając informacje o usługach, produktach i wydarzeniach organizowanych przez Galerię WIL-ART. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe kupujących rejestrujących się, są danymi poufnymi i są wykorzystywane przez Galerię WIL-ART w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. Zgodnie z art.8 i n. ustawy z dnia 16 listopada 2000r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Galeria WIL-ART jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR.
 32. Akceptując REGULAMIN kupujący zgadza się na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych w w/w celach. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich korygowania lub rezygnacji z korespondencji marketingowej, w tym celu powinien skontaktować się z Galerią WIL-ART telefonicznie pod numerem 509550385 lub mailem na adres [email protected]
 33. Niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wyczerpuje całość praw i obowiązków między stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu na aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Galeria WIL-ART zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria WIL-ART
Kontakt
Galeria WIL-ART
room
ul. Ratibora 27
84-141 Jurata
phone
+48 509550385
keyboard_arrow_up