Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
14

prof. Wojciech KUBIAK, Bez Tytułu, 2019 r.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
prof. Wojciech KUBIAK
Bez Tytułu, 2019 r.
olej na płótnie, 90 x 90 cm
sygnowany i opisany na odwrociu:
'Wojciech Kubiak | Bez Tytułu |
olej na płótnie 90 x 90 cm | 2019 r.'
Aukcja
5 ZIMOWA Aukcja Sztuki
gavel
Data
18 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
328 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 140 | Ulubione: 2
Aukcja

NEXT - Aukcje Sztuki

5 ZIMOWA Aukcja Sztuki
Data
18 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 3 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

1. Organizator.
Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny NEXT - Aukcje Sztuki prowadzący działalność
w formie spółki cywilnej pod nazwą: PROJEKT 31 s.c. Andrzej Malingowski, Sławomira Malingowska ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz, NIP: 953-263-67-89. www.galerianext.pl
2. Przedmiot aukcji.
Przedmiotem licytacji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez ich właścicieli.
Organizator aukcji jest pośrednikiem handlowym pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcji a kupującymi. Zgodnie z oświadczeniami komitentów obiekty stanowią ich własność lub dysponują oni pełnią praw w zakresie rozporządzania nimi i nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym czy skarbowym.
3. Katalog.
Aukcji towarzyszy katalog, opublikowany w formie elektronicznej lub drukowanej, gdzie informacyjnie przedstawione są wszystkie wystawione do licytacji obiekty. Każdy obiekt posiada swój numer, opis i zdjęcie. Zawarte w katalogu aukcyjnym opisy wykonywane
są w najlepszej wierze z wykorzystaniem wiedzy, doświadczenia i dostępnej dokumentacji.
Mogą być one uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera, albo osobę przez niego upoważnioną przed rozpoczęciem licytacji.
4. Wystawa.
Wystawy obiektów aukcyjnych dostępne od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 -17:00
a w dniu licytacji - 10:00 - 19:00 – wstęp wolny. W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
5. Rejestracja, udziału w aukcji  i składanie „zleceń chęci kupna”.
Każdy rejestrujący swój udział w licytacji oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Aukcji
i zobowiązuje się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z odpowiednimi opłatami aukcyjnymi w terminie 7 dni od dnia aukcji. Wszystkie zlecenia chęci kupna internetowe
i telefoniczne przyjmowane są maksymalnie do godziny 17:00 w dniu aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. Opcją udziału w licytacji dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji  jest złożenie zlecenia licytacji
„z limitem ceny” lub „ proszę dzwonić”. Zawarte w zleceniu kwoty powinny dotyczyć maksymalnej kwoty wylicytowanej i nie uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych. Powinny być wyrażone w PLN oraz zgodne z  obowiązującą Tabelą postąpień. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej.
5.1. Rejestracja – licytacja osobista.
Możliwa jest przed rozpoczęciem aukcji i zapewnia osobiste uczestnictwo w licytacji na sali. Odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego i odbiór tabliczki z numerem aukcyjnym. Pracownik dokonujący rejestracji ma prawo prosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
5.2. Rejestracja elektroniczna.
Odbywa się po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu na naszej stronie internetowej  www.galerianext.pl i wypełnieniu odpowiedniego formularza ze swoimi danymi. Następnie uczestnik może złożyć „zlecenia chęci kupna” wybranych obiektów. Formularz zgłoszenia chęci kupna znajduje się pod każdą pozycją w katalogu aukcyjnym.
5.3. Rejestracja telefoniczna.
Organizator może również zarejestrować uczestnika licytacji telefonicznie (tel. 509 351 515)
i przyjąć „ zlecenie chęci kupna”  aby reprezentować go podczas aukcji. Niezbędne jest przesłanie e-mailowo lub telefonicznie fotokopii swojego dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych.
6. Licytacja w imieniu klienta.
Aby uczestniczyć w licytacji wystarczy złożyć swoje zlecenie „chęci kupna” elektronicznie, telefonicznie lub wypełnić formularz w siedzibie domu aukcyjnego. Obowiązuje wyżej opisana formuła Rejestracji i składania zleceń. Zawarte w zleceniu kwoty powinny dotyczyć maksymalnej kwoty wylicytowanej i nie uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych. Powinny być wyrażone w PLN oraz zgodne z  obowiązującą Tabelą postąpień. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisane usługi licytacji w imieniu klienta są bezpłatne i poufne.
6.1. Obsługa zleceń z opcją „z limitem ceny”.
Podczas aukcji nasz pracownik w Państwa imieniu licytuje obiekt, na który zostało złożone zlecenie maksymalnie do podanego w zleceniu limitu ceny. W przypadku wygranej licytacji klient na adres e-mail otrzymuje informację z potwierdzeniem wygranej i rozliczenie zakupu.
6.2. Obsługa zleceń z opcją ”proszę dzwonić”.
Istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników.
W tym celu łączymy się telefonicznie z klientem podczas trwania aukcji przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia
z podanym przez klienta numerem telefonu. Organizator rekomenduje wskazanie maksymalnego limitu ceny, do której można licytować w Państwa imieniu. Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej.
7. Aukcja.
Aukcja prowadzona jest zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną, zwaną dalej Aukcjonerem, który ma prawo do swobodnego zarządzania obiektami, rozdzielania lub łączenia, wycofania z licytacji bez konieczności podania przyczyny. Obiekty wystawione na aukcji licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Licytacja odbywa się
w górę według tabeli postąpień. O wysokości postąpienia lub powtórzeniu licytacji decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera - jest to równoznaczne z zawarciem umowy kupna - sprzedaży pomiędzy Organizatorem a Licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu, Aukcjoner jest odpowiedzialny za rozstrzygnięcie ewentualnego konfliktu. Może też ponownie rozpocząć licytację obiektu.
8. Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest kwotą, od której rozpoczyna się licytacja. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie.
9. Estymacja.
Estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.
10. Cena gwarancyjna.
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą a dolną granicą estymacji. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.
11. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w przypadku, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Organizator zobowiązuje się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantując możliwości zakupu w wylicytowanej cenie. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść swoją ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub komitent zaakceptuje wylicytowaną kwotę, umowa kupna-sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie siedmiu dni od dnia aukcji, obiekt uznaje się za niesprzedany. W tym okresie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta klient, który wylicytował obiekt warunkowo zostaje o tym poinformowany. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.
12. Tabela postąpień.
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner podaje kolejne postąpienia według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej  wysokości postąpienia i przyjąć inną wysokość oferty.
do 2 000 zł  - postąpienie co 100 zł
2 000 zł - 5 000 zł - postąpienie co 200 zł
5 000 zł - 10 000 zł - postąpienie co 500 zł
10 000 zł - 20 000 zł - postąpienie co 1 000 zł
20 000 zł - 30 000 zł - postąpienie co 2 000 zł
30 000 zł – 50 000 zł - postąpienie co 3 000 zł
powyżej 50 000 zł - postąpienie co 5 000 zł
lub według uznania Aukcjonera
13. Dogrywka.
Po zakończeniu aukcji Aukcjoner może ogłosić dogrywkę na obiekty, które nie znalazły nabywcy w głównej licytacji. Minimalna cena nabycia jest wyższa od ceny wywoławczej
o dwa postąpienia. W przypadku zainteresowania więcej niż jednej osoby Aukcjoner przeprowadza pomiędzy nimi licytację wg tych samych zasad co licytacja główna.
14. Sprzedaż obiektów niesprzedanych.
Jeszcze przez 14 dni od dnia aukcji oferowane są wszystkie obiekty niesprzedane podczas głównej licytacji w cenach uzgodnionych z komitentem. Zakup ten też podlega opłatom aukcyjnym.
15. Opłata aukcyjna.
Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy  obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz
z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT.
16. Opłata droit de suite.
W Polsce opłaty wynikające z droit de suite reguluje art.19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą
w Unii Europejskiej dyrektywą  2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. W katalogu aukcyjnym obiekty, które są objęte opłatą wynikającą z droit de suite są odpowiednio opisane. Jest to opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP z dnia poprzedzającego aukcję, w przypadku, gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR.
16.1. Stawki obliczania opłaty droit de suite.
=5% kwoty wylicytowanej,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 EUR.
=3% kwoty wylicytowanej,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 EUR do równowartości 200 000 EUR.
=1% kwoty wylicytowanej,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 EUR do równowartości 350 000 EUR.  
=0,5% kwoty wylicytowanej,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 EUR do równowartości 500 000 EUR.
=0,25% kwoty wylicytowanej,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 EUR jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 EUR.
17. Płatność.
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty najpóźniej
w terminie 7 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
Przyjmujemy płatność gotówką, kartami płatniczymi i kredytowymi oraz przelewem na rachunek bankowy Organizatora: Projekt 31 s.c. Andrzej Malingowski Sławomira Malingowska ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz
Numer rachunku bankowego: 13 81420007 0045 4034 2000 0001
W przypadku opóźnienia w zapłacie, organizator uprawniony jest do naliczania odsetek
ustawowych lub może odstąpić od umowy. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłaty aukcyjne.
18. Dokumenty sprzedaży.
Na zakupione obiekty wystawiamy Certyfikat Autentyczności, paragon lub na wyraźne życzenie klienta fakturę VAT-marża (najpóźniej siedem dni od daty zapłaty).
19. Odbiór.
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty. Wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakupione obiekty mogą zostać wydane tylko nabywcy lub osobie posiadającej pisemne jego upoważnienie.
Na życzenie Organizator może zapakować i wysłać zakupione prace pocztą kurierską na koszt odbiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy lub uszkodzenia obiektu podczas transportu. Zakupione na aukcji obiekty powinny być odebrane w ciągu 21 dni od dnia aukcji. W przeciwnym razie klient może być obciążony kosztami magazynowania.
20. Dane.
Uczestnik aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi
i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora i podmiotów powiązanych, które mogą je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.


O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
NEXT - Aukcje Sztuki
Kontakt
Galeria Sztuki NEXT
room
ul. Poznańska 31
85-129 Bydgoszcz
phone
+48 509 351 515
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up