Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
8

Tomasz Kuran, Perswazja czyli kuszenie Ewy - Stary Testament

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Akryl, płótno, 60x80 cm, 2022
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna Fundacji Godnie Żyć
gavel
Data
18 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
107 EUR
Cena sprzedaży
378 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
320 EUR
Przebicie
354%
Wyświetleń: 162 | Ulubione: 2
Aukcja

Fundacja Godnie Żyć

Aukcja charytatywna Fundacji Godnie Żyć
Data
18 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.    Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w „Aukcji charytatywnej na wsparcie działań społecznych Fundacji Godnie Żyć”  
2.    Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
a.        Organizatorze – rozumie się przez to Fundację Godnie Żyć z siedzibą w Warszawie, ul. Paryska 31 lok. U-1, 03-935 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511143, REGON 147274048, NIP 5242769913.
b.        Aukcji  – rozumie się przez to aukcję organizowaną jednocześnie na sali i online, za pośrednictwem portalu OneBid.
c.       Uczestniku – rozumie się przez to osobę lub podmiot określony w §2.
d.        Prowadzącym Aukcję – rozumie się przez to osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia Aukcji.
h.       Przedmiocie Aukcji – rozumie się przez to dzieła sztuki i rzeczy przekazane Organizatorowi przez darczyńców w celu wystawienia ich na Aukcji.
i.         Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin.
 

§ 2
UCZESTNICTWO W AUKCJI
 
1.    Warunkiem udziału w Aukcji jest :
    • osobista rejestracja uczestnictwa bezpośrednio przed rozpoczęciem Aukcji, w miejscu jej przeprowadzenia - w miejscu wydarzenia (Dom Ze Sztuką w Centrum Praskie Koneser w Warszawie). Organizator zastrzega prawa do weryfikacji prawdziwości danych Uczestnika wskazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym przez osobę upoważnioną przez Organizatora
    • Lub rejestracja uczestnictwa w Aukcji poprzez platformę OneBid, dokonana na platformie www.onebid.pl.
2.    Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
3.    Całkowity dochód uzyskany z Aukcji zostanie przekazany przez Organizatora na realizację jego celów statutowych, w szczególności na wsparcie działań społecznych.

§ 3
AUKCJA
 
1.    Lista Przedmiotów dostępna będzie w katalogu aukcyjnym zamieszczonym na stronie internetowej www.onebid.pl w mediach społecznościowych Organizatora oraz udostępnianym Uczestnikom podczas Wydarzenia.
2.    Aukcja mają charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.
3.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie Aukcji. W przypadku stwierdzenia w/w działań, Organizator lub Prowadzący Aukcję ma prawo wyeliminować Uczestnika z dalszej licytacji.
4.    Dla każdego Przedmiotu zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), która zostanie wskazana w momencie rozpoczęcia aukcji.
5.    Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników.
6.    Uczestnik odpowiada za składane przez siebie oferty cenowe, w szczególności Uczestnik powinien zadbać, aby oferty nie były przez niego składane lekkomyślnie, omyłkowo bądź bez zapoznania się i rozumienia skutków złożenia oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami polskiego prawa.
 
 
§ 4
PRZEBIEG AUKCJI
 
1.    Aukcja zarówno bezpośrednio na sali jak i za pośrednictwem platformy OneBid  https://onebid.pl/pl odbędzie się dnia 18.12.2022 r. o godzinie 20.oo
2.    Warunkiem nabycia licytowanego w aukcji Przedmiotu jest:
a.        rejestracja Uczestnika zgodnie z §2 ust. 1,
b.       akceptacja niniejszego Regulaminu,
c.        podanie najwyżej oferty cenowej – przebicia w ramach prowadzonej aukcji.
3.    Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum:
·       100 zł do osiągnięcia 2 000 zł,
.       200 zł do osiągnięcia 5 000 zł,
·       500 zł do osiągnięcia 10 000 zł,
·       1000 zł do osiągnięcia 20 000 zł,
.       2000 zł powyżej 20 000 zł
4.    Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
5.    Oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik złoży ofertę korzystniejszą.
6.    Aukcję wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia aukcji Przedmiotu złożył najwyższą ofertę.
7.    Zakończenie aukcji Przedmiotu następuje w momencie przybicia (ustnie lub poprzez trzykrotne uderzenie młotkiem) przez Prowadzącego aukcję
8.    Zakończenie Aukcji jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Prowadzącego aukcję.
 

§ 5
ZAPŁATA CENY ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU
 
1.    Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną, która wynosi 18% w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2022 r.
2.    Wpłaty można dokonać poprzez:
a.        zapłatę kartą płatniczą za pośrednictwem terminala obsługi kart, dostępnego podczas Aukcji  (18.12.2022 r.) i obsługiwanego przez Organizatora z zachowaniem wszelkich procedur
b.       zapłatę gotówką u Organizatora
c.       przelew na konto Organizatora - nr konta: 22 1240 6159 1111 0010 5849 8542 prowadzonego w Banku PEKAO S.A. wyłącznie z tytułem przelewu: DAROWIZNA.
3.    Wydanie przedmiotu Aukcji zwycięzcy nastąpi:
a.        bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji – w przypadku dokonania płatności w sposób określony w pkt. 2 lit. a lub b powyżej.
b.       w terminie 14 dni od dnia przelewu – w przypadku dokonania płatności w sposób określony w pkt. 2 lit. c powyżej.
4.    W przypadku płatności dokonanej w sposób określony w pkt. 2 lit. c, odbiór wylicytowanego Przedmiotu będzie możliwy w uzgodnionym terminie w Domu Ze Sztuką (adres: 03-736 Warszawa, pl. Konesera 10a) po okazaniu potwierdzenia przelewu.
5.    Przewiduje się też możliwość wysyłki wylicytowanego Przedmiotu przesyłką kurierską, na życzenie zwycięzcy Aukcji i na jego koszt, po uprzednim dokonaniu przez niego przedpłaty na koszty przesyłki, ubezpieczenia, pakowania, ustalone wraz z Organizatorem.
5.    Własność Przedmiotu przechodzi na zwycięzcę Aukcji z chwilą zapłaty całej ceny, zgodnie z ofertą złożoną przez zwycięzcę Aukcji.
 

§ 6
REKLAMACJE
 
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Aukcji Uczestnik ma prawo zgłaszać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Aukcji przesyłając zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej (listem poleconym), na adres Organizatora
2.    Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej nie będą
rozpatrywane.
3.    Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem.
4.    Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.
 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.    Udział w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień Regulaminu.
2.    Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.    Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: www.fundacjagodniezyc.pl
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Wydarzenia lub Aukcji z przyczyn technicznych.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji w związku obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub innymi aktami wydanymi przez organy władzy publicznej w związku z epidemią Covid-19 lub stanem zagrożenia epidemicznego Covid-19.  
O aukcji

Serdecznie zapraszamy do udziału w "Aukcji Charytatywnej na wsparcie działań społecznych Fundacji Godnie Żyć", z której środki w całości zostaną przeznaczone na prowadzone przez Fundację Godnie Żyć działania społeczne na rzecz osób w trudnej sytuacji, w tym m.in. prowadzenia bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego dla tych osób, organizowaniu wsparcia żywieniowego dla ubogich seniorów. W tym roku obsłużyliśmy już 1000 naszych podopiecznych w różnym zakresie. Staramy się też organizować jak najwięcej nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych (koncerty muzyki klasycznej, potańcówki, pokazy filmów, spacery z przewodnikiem) - bo nie można godnie żyć bez kultury i sztuki, z których również korzystają nasi podopieczni. Działamy w oparciu o pozyskiwane dotacje, o którego roku walczymy. Niestety środki te nie wystarczają na pokrycie naszych wszystkich potrzeb, więc dzięki darowiznom od Wspaniałych Artystów możemy czasem przeprowadzić aukcje charytatywne, by w ten sposób wspierać nasze działania społeczne… Oto jedna z nich...  

FAQ
O sprzedawcy
Fundacja Godnie Żyć
Kontakt
Fundacja Godnie Żyć
room
ul. Paryska 31 / U-1
03-935 Warszawa
phone
+48608305525
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up