Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
52

ZBIOK Sławek Czajkowski, From Liberations Serie Untitled (Chemical Demons), 2016

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Olej na płótnie, 120 x 120 cm, sygn. na odwrocie

Praca prezentowana na wystawie "Liberations/Wyzwolenie", Art Agenda Nova, 2016

Urodzony w 1982 malarz, projektant, kurator. Jeden z najbardziej aktywnych i uznanych artystów sceny street artu w Polsce. Absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Brał udział w licznych projektach i wystawach min. w Brazylii, Chinach, Francji, Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Współkurator wielokrotnie nagradzanego biennale sztuki miejskiej Out of Sth. Z Karoliną Zajączkowską tworzy duet artystyczny DWA ZETA. Jest laureatem licznych nagród min. Grand Prix Konkursu Gepperta, był Stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Aukcja
V Galicyjska Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Data
10 grudnia 2020 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
671 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 33 | Ulubione: 0
Aukcja

Art Agenda Nova

V Galicyjska Aukcja Sztuki Współczesnej
Data
10 grudnia 2020 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  15 000
  > 1 000
 
Regulamin

1. DEFINICJE.

 1. „Aukcja” oznacza aukcję prowadzoną przez Organizatora Aukcji, zgodnie z zasadami Regulaminu.
 2. „Licytant” oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18. rok życia, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, uczestniczącą w Aukcji, która oświadczyła, że znany jest jej Regulamin i akceptuje go a ponadto wyraziła w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
 3. „Kupujący” oznacza osobę, która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowana przez Aukcjonera i zawarła „Umowę Sprzedaży”.
 4. „Organizator aukcji” Galeria Sztuki Współczesnej Nova, MM Gołębiewscy ul. Stefana Batorego 2, 31-135 Kraków, NIP: 6762087310 zwana także „Art Agenda Nova”.
 5. „Aukcjoner” oznacza osobę prowadząca Aukcję.
 6. „Komitent” oznacza właściciela lud podmiot dysponujący prawami do przedmiotów wystawianych na Aukcji, innego niż Art Agenda Nova.
 7. „Umowa Sprzedaży” oznacza odpłatną umowę sprzedaży, zawieraną w toku Aukcji. 
 8. „Cena Wywoławcza” jest minimalną kwotą od której rozpoczynana jest licytacja Obiektów.
 9. „Cena Uzyskana” oznacza najwyższą ofertę zaakceptowaną przez Aukcjonera przez uderzenie młotkiem.
 10. „Premium” oznacza opłatę organizacyjną płaconą przez Kupującego Organizatorowi Aukcji, w wysokości 15% od wartości Ceny Uzyskanej. 
 11. „Cena Zakupu” oznacza Cenę Uzyskaną razem z Premium
 12. „Estymacja” oznacza podany przy przedmiocie będącym przedmiotem Aukcji przedział cenowy w jakim, w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem, ustalonym przez Organizatora Aukcji może znaleźć się Cena Uzyskana.
 13. „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.)
 14. „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 15. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
 16. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę kodeks cywilny, tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).


2. Podstawowe informacje o Aukcji

 1. Aukcja odbywa się̨ w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o Aukcji. Czas trwania Aukcji ustala Organizator Aukcji.
 2. Aukcja jest prowadzona na podstawie i zgodnie z zasadami prawa polskiego. 
 3. Organizatorem aukcji jest Małgorzata Gołębiewska prowadząca działalność gospodarcza pod firmą „Małgorzata Gołębiewska Galeria Sztuki Współczesnej Nova MM Gołębiewscy”, ul. Stefana Batorego 2, 31-135 Kraków, NIP: 6762087310.
 4. Osobą upoważnioną do prowadzenia Aukcji jest Aukcjoner. 
 5. Ogłoszenie o Aukcji podaje się̨ do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem Aukcji, przynajmniej w jeden ze wskazanych poniżej sposobów: 
  1. zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora Aukcji pod adresem www.nova.art.pl
  2. zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www,artinfo,pl
  3. za pomocą ogłoszenia wysłanego bezpośrednio wiadomością email.
   O sposobie ogłoszenia decyduje Organizator Aukcji.
 6. Udział w Aukcji mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 7. Wszyscy Licytanci i Kupujący, są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przystąpienie do licytowania i wzięcie udziału w Akcji oznacza akceptację zasad Regulaminu.


    3. Przedmiot Aukcji

 1. Regulamin określa warunki Aukcji oraz prawa i obowiązki Licytantów i Kupujących oraz Organizatora Aukcji. 
 2. Organizator Aukcji od chwili udostępnienia Regulaminu a Licytant i Kupujący od chwili złożenia oferty w Aukcji są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 3. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Aukcji określonych w Regulaminie. 
 4. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki (dalej jako „Obiekty”) których opis i główne cechy opisane są w katalogu dostępnym na stronie Artinfo oraz OneBid (dalej jako: Katalog Aukcji”).
 5. Każdy z uczestników Aukcji ma możliwość zapoznania się z dziełami sztuki przez przystąpieniem do Aukcji. Oświadczenia i poprawki ogłoszone przez Organizatora Aukcji w czasie Aukcji uzupełniają lub modyfikują opis katalogowy.
 6. Obiekty stanowią własność Galerii Art Agenda Nova lub Komitentów, bądź mają oni prawa do rozporządzania Obiektami. 
 7. Opisy obiektów zamieszczonych w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym.
 8. Za opisy Obiektów nienależących do Galerii Art Agenda Nova lub stanowiących własność Komitentów Organizator Aukcji nie odpowiada. 
 9. Estymacje mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz są szacowane na podstawie wyników podobnych aukcji, aktualnej tendencji rynkowej itd. Cena Uzyskana może być inna od Estymacji, tj. może być niższa lub wyższa od Estymacji. 


4. Licytowanie

 1. W Aukcji może wziąć udział każdy, który zapoznał się i zaakceptował Regulamin Aukcji.
 2. Licytacja odbywa się online, za pośrednictwem portali Artinfo.pl oraz OneBid.
 3. Art Agenda Nova prowadzi licytację telefoniczną oraz licytację z limitem na zlecenie osób, które nie mogą wziąć osobistego udziału w Aukcji (dalej jako: Klient”) na następujących warunkach:
  1. Klient wraz ze zleceniem wskazuje Obiekt oraz maksymalną Cenę Uzyskaną, do jakiej zleca prowadzenie licytacji. 
  2. Organizator Aukcji zobowiązany jest do zachowania w poufności wiadomości o maksymalnej Cenie Uzyskanej wskazanej przez Klienta w zleceniu.
  3. Organizator Aukcji zobowiązuje się prowadzić licytację w imieniu Klienta do limitu Ceny Uzyskanej wskazanej przez Klienta.
  4. Organizator Aukcji podejmie działania w celu dokonania zakupu po jak najniższej Cenie Uzyskanej, jednak nie gwarantuje uzyskania takiej ceny. 
  5. Organizator Aukcji, podczas licytacji zobowiązany jest nie przekraczać limitu Ceny Uzyskanej wskazanej przez Klienta w zleceniu.
  6. Organizator Aukcji nie odpowiada i nie gwarantuje zachowania ciągłości połączenia telefonicznego w czasie Aukcji i nie odpowiada za szkody wynikłe w związku z brakiem takiej ciągłości. 
 4. Do licytacji telefonicznej oraz licytacji na zlecenie z limitem stosuje się postanowienia Regulaminu. W szczególności Klient akceptuje, że do Ceny Uzyskanej zostanie doliczona opłata Premium oraz w dla Obiektów oznaczonych w Katalogu Aukcji „opłata droit de suite” zostanie doliczona opłata droit de suite. 
 5. Cena Wywoławcza podana jest w Katalogu Aukcji. Organizator Aukcji zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wywoławczej Obiektu przez rozpoczęciem Aukcji. 
 6. Cena Wywoławcza jest zarazem ceną minimalną poniżej której Obiekt nie zostanie sprzedany. 
 7. W czasie Aukcji stosuje się następujące minimalne stawki postąpień:
  Cena wywoławcza Obiektu - Minimalne postąpienie
  Do 500 zł - 100 zł
  Od 1 000 zł do 4 999 zł - 200 zł
  Od 5 000 zł do 9 999 zł - 500 zł
  Od 10 000 do 19 999 zł - 1 000 zł
  Od 20 000 zł wzwyż - 2 000 zł
 8. Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień.
 9. Oferta Licytanta jest ważna po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.
 10. Każdorazowo podczas licytacji o wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner.
 11. Zakończenie licytacji Obiektu następuje po uderzeniu młotkiem przez Aukcjonera (czyli przyjęcia przez Aukcjonera najwyższej oferty) i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży między Art Agenda Nova a Kupującym.


5. Termin i zasady płatności

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny Uzyskanej za wylicytowane Obiekty oraz do zapłaty opłaty Premium, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 2. Art Agenda Nova będzie upoważniona do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie za okres opóźnienia w zapłacie. 
 3. Cena Zakupu zawiera podatek VAT. Cena zakupu nie zawiera opłaty droit de suite. 
 4. Dla Obiektów, przy których wskazano w Katalogu Aukcji „opłata droit de suit” do Ceny Zakupu Obiektów, należy doliczyć opłatę droit de suite.
 5. Opłata droit de suite jest opłatą należną Twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19  Prawa autorskiego. 
 6. Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty droit de suite wynosi 5%.
 7. Wszystkie transakcje zawierane są w Złotych polskich.
 8. Art Agenda Nova przyjmuje następujące formy płatności: gotówka oraz przelew na rachunek bankowy o numerze: PKO BP Inteligo 50102055581111118267900057
 9. Odbiór Obiektu jest możliwy po dokonaniu pełnej wpłaty. Odbiór następuje na koszt Kupującego. Forma i sposób odbioru Obiektu ustalany jest indywidualnie.
 10. Wylicytowany Obiekt pozostaje własnością Organizatora Aukcji do momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej Ceny Zakupu należnej Organizatorowi Aukcji na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Obiektu. 


6. Odpowiedzialność za wady 

 1. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy będących przedmiotem Aukcji, jak również za ich wady prawne. 
 2. Wyłączenie powyższe nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych z Kupującym będącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 


7. Dane osobowe 

 1. Art Agenda Nova może wymagać od Licytantów i Kupujących podania ich danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, m. in w celu: sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości, uniknięcia fałszerstwa. 
 2. Każda osoba, która uczestniczy w Aukcji, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
 3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Aukcji na potrzeby obsługi Aukcji  oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, jest całkowicie dobrowolne, niemniej niezbędne do dopuszczenia do udziału w Aukcji. 
 4. Uczestnik Aukcji ma prawo wglądu i zadania wprowadzania zmian lub usunięcia jego danych osobowych przez Organizatora Aukcji. Żądanie takie powinno zostać́ skierowane do Organizatora Aukcji pisemnie. 
 5. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator Aukcji z siedzibą w Krakowie przy Ul. Batorego 2, NIP: 676-208-73-10.  
 6. Dane osobowe Licytantów i Kupujących mogą̨ zostać́ udostępnione przez Organizatora Aukcji podmiotom trzecim, w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. 


8. Prawo autorskie

 1. Kupujący i Licytanci akceptują, że Obiekty są lub mogą być objęte ochroną wynikającą z Prawa autorskiego.
 2. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży Obiektu nie dochodzi do przekazania ani do udzielenia jakichkolwiek licencji w zakresie praw autorskich lub jakichkolwiek innych wyłącznych praw własności intelektualnej do Obiektów.
 3. Wszelkie opisy katalogowe, obrazy i inne materiały przygotowane lub udostępnione przez Organizatora Aukcji w czasie i dla celów przeprowadzenia Aukcji, są objęte prawami autorskimi. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie bądź inne korzystanie z tych praw wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora Aukcji lub podmiotu trzeciego do którego prawa te należą. 


9. Odstąpienie od umowy 

 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego oświadcza i akceptuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje jemu w odniesieniu do umów zawartych w drodze aukcji publicznej. 


10. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów:

 1. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Kupującym będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, przyznanych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku stwierdzenia istnienia w Regulaminie postanowienia naruszającego prawa o których mowa w punkcie powyżej, w miejsce takiego postanowienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Galeria Art Agenda Nova jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 


11. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin należy stosować odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Sprzedaży powinny być interpretowane w oparciu o obowiązujące prawo polskie. 
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Organizatorem Aukcji, a Kupującym będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Organizatorem Aukcji, a Kupującym nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora Aukcji.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r. 


    12. RODO

W związku nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) obowiązującymi od 25 maja 2018 r., pragniemy poinformować, że dane osobowe, które są zbierane i znajdują się w naszej bazie są administrowane przez Galerię sztuki współczesnej NOVA MM Gołębiewscy, z siedzibą przy ul. Batorego 2, 31-135 Kraków i na bieżąco dochowujemy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Pragniemy poinformować również, że ilość zbieranych danych jest minimalizowana i odpowiada potrzebom celu zbierania bądź wynika z przepisów prawa. Jako administrator Art Agenda Nova przetwarza dane w celach związanych z wykonywaniem umów, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu w celach informacyjnych a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu umowy. Dane przetwarzane są również w celach przekazywania informacji handlowych po uzyskaniu od Państwa odpowiedniej zgody.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Art Agenda Nova
Kontakt
Art Agenda Nova
room
ul. Batorego 2
31-135 Kraków
phone
+48 12 222 50 53
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up