74

Zdzisław BEKSIŃSKI (1929 Sanok - 2005 Warszawa), Z5, 1997 r.

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
olej, płyta; 132 x 98 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: BEKSIŃSKI / 1997, napis „Z5” (w prostokącie) oraz nalepka z instrukcją przechowywania i transportowania obrazu (autorskie wskazówki Beksińskiego).
Wystawiany i reprodukowany:

1. Muzeum Zdzisława Beksińskiego, Sala 13. Obrazy. Lata 1995-2005 (muzeum prowadzone przez Piotra Dmochowskiego na www:
http://www.beksinski.dmochowskigallery.net/galeria_karta.php?artist=13&picture=417 );

2. Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński 1929 - 2005 ,Bosz Olszanica 2016, str. 89;

3. Zdzisław Beksiński (4), W. Banach (wstęp) wyd. Bosz Olszanica 2017 r, s. 119;

4. Wiesław Ochman (wstęp), Beksiński. Malarstwo/painting, Bosz Olszanica 2019, s. 47;

5. Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński 1929 - 2005 ,Bosz Olszanica 2021 , str. 155;


„Obrazy nie mają charakteru postulatu. Mają po prostu charakter estetyczny. Mogą się podobać bądź nie. To wszystko co od siebie umiem powiedzieć”.

Z. Beksiński, „Rozmowy wyobraźni” (rozm. przeprowadzona przez J. Ślubowskiego „V.I.P”, nr 12, grudzień 2002.


„Beksiński`s powerfully unique paintings are such I have never before seen"

Hans Rudolf Giger, 1998 r. (cytat pochodzi z okładki albumu The Fantastic Art Of Beksiński. (wyd. Morfeus International).
H.R. Ginger – autor scenografii Obcy – 8 pasażer Nostromo


Prezentowany obraz powstał w 1997 roku. Zdaniem Beksińskiego to właśnie lata 90-te były jego najlepszym okresem twórczości: „Artysta bardzo często mawiał, że sam dla siebie stał się konkurencją – mając na myśli czas okres fantastyczny tak lubiany przez widzów, choć mimo wielu świetnych realizacji znacznie słabszy niż czas od lat 90-tych po ostatnie ukończone dzieło w dniu tragicznej śmierci (21 lutego 2005 r.)”
cyt za: Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński (4), wyd. Bosz Olszanica 2017 r, s. 10).
Czas powstania obrazu 1997 wyprzedza rok śmierci ukochanej żony i matki. Został namalowany w okresie zerwania stosunków z Piotrem Dmochowskim, stąd też wydaje się być uwolnionym dziełem od nacisków terminów i wyboru tematyki obrazów przez marszanda na Beksińskiego. Jak pisał Zdzisław do Dmochowskiego tuż przed Wigilią 1995 r.: „Twoje jątrzące listy wyprowadzają mnie z równowagi na długie dni
z potrzebnej do pracy równowagi, w związku z czym od dnia dzisiejszego proszę byś się ze mną przestał kontaktować, bo listy zostaną zwrócone bez otwierania” . I kontakt się urwał do 1999 r.

(źródło: Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy, Portret podwójny (Kraków wyd, Znak 2016, s.330).Aukcja
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Data
29 maja 2022
date_range
Cena wywoławcza
81 407 EUR
Cena sprzedaży
Sprzedaż warunkowa
120 825 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
100 688 EUR
Przebicie
148%
Wyświetleń: 257 | Ulubione: 4
Aukcja

Warszawski Dom Aukcyjny

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Data
29 maja 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i inne obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Warszawskiego Domu Aukcyjnego zwanego dalej WDA.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. WDA gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 4. Do udziału w aukcji nie jest wymagana wpłata kaucji. Wylicytowanie pozycji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży.
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić WDA występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, WDA naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie WDA może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Koszt wysyłki krajowej w zależności od gabarytu wynosi 50 zł (w przypadku mniejszych pozycji), 100 zł (duże obrazy).
 8. PRZESYŁKA ZOSTANIE WYSŁANA W TERMINIE DO 10 DNI ROBOCZYCH OD DATY ZAKSIĘGOWANIA PŁATNOŚCI NA KONCIE BANKOWYM.
 9. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 10. WDA wysyła wylicytowane obiekty w terminie do 7 dni od momentu wpływu pieniędzy na konto firmowe.
 11. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%, a w przypadku obiektów, których twórca  zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.
 12. WDA nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 14. Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem niniejszego Regulaminie. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.

Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:

ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe,

ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP,

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) - Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

 1. Zastrzeżenia końcowe:
  a. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków.
  b. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  c. Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Warszawski Dom Aukcyjny
Kontakt
Warszawski Dom Aukcyjny Piotr Mrowiec
room
ul. Wilcza 69
00-679 Warszawa
phone
+48 609 444 555

Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także

keyboard_arrow_up
+