396

Medal na pamiątkę otwarcia połączenia kolejowego między...

I-
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: I-
Estymacje: 167 EUR | 750 PLN
Medale polskie z okresu zaborów (1795–1918), Medal na pamiątkę otwarcia połączenia kolejowego między Warszawą a Wiedniem, 1845, projektu Józefa Majnerta, Warszawa; Aw: Parowóz, niżej I. MAYNERT, PARA ZBLIŻA ODLEGŁOŚCI; Rw: OTWARCIE / WARSZAWSKO- / WIEDEŃSKIEJ / KOLEI ŻELAZNEJ / D: 2/14 CZERWCA / 1845 R.; H-Cz. 3755 (R1) (tam w srebrze); brąz, 26.4 mm, 8.43 g; patyna, rzadki.
Otwarcie drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej było znaczącym wydarzeniem dla ziem polskich. Jak pisał Kurjer Warszawski (15 czerwca 1845, nr 155, zachowana oryginalna pisownia) „Kiedyśmy zaczynali XIX wiek ery głównej świata, pierwsze iego lata (...) ani by były śmiały uwierzyć w wielki i skuteczny rezultat wynalazku, który sposób podróżowania (...) w zupełności przekształcił (...) W chwili kiedy cała Europa i Stany Zjednoczone w Ameryce wzbogacały się w tę ważną dźwignię przemysłu i handlu, pierwsza myśl urządzenia kolei żelaznej w Polsce rzuconą została. Dziś ta myśl urzeczywistniła się w zupełności, i właśnie wczoraj nastąpiło pożądane i oczekiwane przez kraj cały, uroczyste otwarcie drogi Warszawsko-Wiedeńskiej, której ukończenie w lat parę, zbliży handel Warszawy do handlu Śródziemnego morza, a przez oboczne drogi zetknie go z handlem całego lądu stałego. (...) Dzień wczorajszy należący do tych które w późne wieki słynne będą w kronice Warszawy, trwał bez przerwy w przyiemnej pogodzie. O godzinie 3ciej z południa, JO. Xiążę Namiestnik przybył na miejsce, z którego rozpoczyna się przy ulicy Jerozolimskiej Droga żelazna (...) następnie oglądał wszystkie Lokomotywy ozdobione kwiatami, i nowy Aparat godzien podziwu dla swej doskonałości (...) Xiążę Namiestnik zajął miejsce w wagonie z znakomitemi Osobami, a 12 takich wagonów napełniło 200 zaproszonych. Gdy rozpoczęła się podróż, Lud zanosił modły do Wszechmocnego, aby zlewał błogosławieństwo na łaskawego Monarchę, wspierającego to wszystko co staie się kraiowi użytecznem, i Jego Dostojnego Namiestnika, będącego wykonawcą tylu dobrodziejstw. Pierwszy Wagon zajęła Orkiestra wojskowa; muzyka przez nią wykonywaną była w ciągu całej podróży. Przeiechano przez pierwszą stację Prószków do Grodziska, iakby lotem ptaka. JO. Xiążę Namiestnik zaprosił wszyskich używających tej rozkosznej przejażdżki, na świetne śniadanie obiadowe, przy stołach ustawionych pod namiotami. O godzinie 5ej, powtórnie ruszyły z Warszawy wagony z Osobami zaproszonemi; wagonów było 23, a Osób iadących 600. Gdy wjeżdżali do Grodziska, ucieszyli się, widząc witającego Ich Xięcia Warszawskiego, a muzyki zabrzmiały miłemi odgłosy.”
Aukcja
76 aukcja WCN
gavel
Data
15 maja 2021
date_range
Cena wywoławcza
134 EUR
Estymacje
167 EUR
750 PLN
Stan zachowania
I-
Cena sprzedaży
307 EUR
Przebicie
230%
Wyświetleń: 107 | Ulubione: 5
Aukcja

WCN

76 aukcja WCN
Data
15 maja 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

 1. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, and on the behalf of the bidders.

 2. The auction lots are described in good faith and the authenticity of items is guaranteed, if not otherwise stated in the description.

 3. The prices indicated in the catalogue are estimates and bidding will start at 20% lower prices.

 4. The condition of participating in auction is fulfilling the registration process. The registration process is unequivocal to the acceptance of this terms.

 5. During the auction to buyer is given a credit to spend, and after spending it the bidding will be blocked.

 6. Customers not known earlier to Warszawskie Centrum Numizmatyczne, who wish to participate in auction, are obliged to pay a deposit on WCN's bank account in amount of 25% of requested credit. WCN may retract from request of paying deposit.

 7. The successful bidders are obliged to redeem the auction lots immediately after the auction in cash or money transfer to WCN's bank account within 7 days from the end of the auction. The breach of this condition will cause charging interest for every day of delay. There is a possibility of changing the term of payment by agreement concluded by WCN and purchaser.

 8. All additional costs joined with shipping auction items and transferring payment (especially bank transfers provisions and charges of internet payment methods) are on buyer’s side.

 9. Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by WCN only in writing.

 10. The purchaser has the right to retract from purchase agreement only in case of important discrepancy the item with its description in catalogue.

 11. The items are knocked down after the highest bid has been called for third time. To the knocked down price 15% buyer's fee will be added. Difference-VAT is included in buyer's fee. In case of any doubts the item will be called down once more.

 12. Items inscribed to National Monuments Register or of amount greater than 16000 zlotys (about 4000 EURO) can be taken outside Poland only after receiving the permition for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd July 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010.

 13. The bidding procedure is executed with rates of increase:

  up to 200 zł10 zł
  200 zł - 500 zł20 zł
  500 zł - 1 000 zł50 zł
  1 000 zł - 2 000 zł100 zł
  2 000 zł - 5 000 zł200 zł
  5 000 zł - 10 000 zł500 zł
  10 000 zł - 20 000 zł1 000 zł
  20 000 zł - 50 000 zł2 000 zł
  above 50 000 zł5 000 zł
 14. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This is a free translation included only for guidance.

 15. The District Court in Warsaw has jurisdiction in case of any litigations.

 16. All money transfers in Polish Zlotys should be made to our bank accounts:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, Warszawa, 
  SWIFT: CITIPLPX, IBAN: PL 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018
  Multibank, BRE Bank S.A., 
  IBAN: PL 08 1140 2017 0000 4302 0767 0344

 17. Payments in other currencies should be payed after consultation with WCN about the exchange rate for payment currency to following account:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  SWIFT: CITIPLPX
  IBAN: PL 91 1030 0019 0109 8503 0015 6357 (for payments in PLN)
  IBAN: PL 54 1030 0019 0108 4006 0113 2818 (for payments in USD)
  IBAN: PL 35 1030 0019 0109 7806 0106 9847 (for payments in EUR)

 1. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.

 2. Opisy w katalogu są podane w dobrej wierze, a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż jest inaczej.

 3. Ceny w katalogu są cenami szacunkowymi a licytacja będzie się zaczynać o 20% niżej.

 4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Klientowi przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.

 6. Klienci nie znani wcześniej firmie WCN, chcący wziąć udział w aukcji, zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe WCN wadium w wysokości 25% żądanego kredytu wydatków. WCN może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.

 7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu opłacić wylicytowany przedmiot gotówką lub przelewem na konto bankowe WCN w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem.

 8. Wszelkie koszty związane z wysyłką wylicytowanych przedmiotów oraz koszty płatności (w tym prowizje za przelewy bankowe oraz systemy płatności internetowych) ponosi kupujący.

 9. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez WCN wyłącznie na piśmie.

 10. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu jedynie w przypadku znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem.

 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 15% opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT. W kwestiach spornych licytator ma prawo powtórzyć licytację.

 12. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16000 zł mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010.

 13. Aukcję prowadzi licytator według następujących stopni przebicia:

  do 200 zł10 zł
  200 zł - 500 zł20 zł
  500 zł - 1 000 zł50 zł
  1 000 zł - 2 000 zł100 zł
  2 000 zł - 5 000 zł200 zł
  5 000 zł - 10 000 zł500 zł
  10 000 zł - 20 000 zł1 000 zł
  20 000 zł - 50 000 zł2 000 zł
  od 50 000 zł5 000 zł
 14. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.

 15. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.

 16. Należności w złotych polskich prosimy wpłacać na nasze rachunki bankowe:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta:
  82 1030 0019 0109 8530 0006 1018
  MultiBank, BRE Bank S.A., nr konta:
  08 1140 2017 0000 4302 0767 0344

 17. Należności w innych walutach niż złote polskie prosimy wpłacać po uprzednim ustaleniu z WCN aktualnego kursu danej waluty, na rachunek bankowy:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  SWIFT / BIC: CITIPLPX
  IBAN: PL 91 1030 0019 0109 8503 0015 6357 (konto PLN)
  IBAN: PL 54 1030 0019 0108 4006 0113 2818 (konto USD)
  IBAN: PL 35 1030 0019 0109 7806 0106 9847 (konto EUR)

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
WCN
Kontakt
Warszawskie Centrum Numizmatyczne Marek Kondrat
room
ul. Hoża 43/49 lok. 6
00-681 Warszawa
public
phone
+48 22 625 67 97
keyboard_arrow_up
+