Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
1249

ČR 1993 -, 200 Kč 2014 - 100. výr. založení čsl. legií (6 000 ks) kapsle +certifikát

RL
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: RL
200 Kč 2014 - 100. výr. založení čsl. legií (6 000 ks) kapsle +certifikát
Aukcja
13. Numismatická Aukce
gavel
Data
12 czerwca 2023 CEST/Prague
date_range
Cena wywoławcza
22 EUR
Stan zachowania
RL
Cena sprzedaży
32 EUR
Przebicie
150%
Wyświetleń: 8 | Ulubione: 1
Aukcja

KM NUMIS

13. Numismatická Aukce
Data
12 czerwca 2023 CEST/Prague
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 2
  50
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Regulamin

1. ÚČASTNÍCI DRAŽBY

Účastníkem dražby mohu být fyzické i právnické osoby, splňující podmínky zákona, může jím být i stát. Účastníkem dražby se stává ten, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku do dražby a je mu přiděleno dražební číslo.

Účastníci dražby jsou povinni na výzvu dražebníka nebo jím pověřené osoby doložit svou totožnost platným průkazem, obsahujícím fotografii účastníka, popřípadě doložit své oprávnění jednat za účastníka dražby a nechat se zapsat do seznamu účastníků dražby.

Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku do dražby, jinak je limit neplatný.

Dražebník je oprávněn požádat osoby jemu neznámé o záruky a doložení referencí.

Dražebník může požádat účastníka dražby o složení dražební jistoty v souladu s § 14 zákona 26/2000 Sb.

Účastníci dražby se podáním přihlášky k dražbě zavazují respektovat a dodržovat ustanovení tohoto dražebního řádu.


2. PRŮBĚH DRAŽBY

Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou společnou dražbu movitých věcí.

Dražbu jednotlivých předmětů v pořadí dle dražebního seznamu zahajuje licitátor vždy vyvoláním pořadového čísla položky a vyvolávací ceny. Popis předmětu dražby je uveden v dražebním seznamu a není proto součástí vyvolání licitátora.

Draží se od vyvolávací ceny, případně od druhého nejvyššího limitu. Za limitenty draží osoba pověřená dražebníkem. Draží se, dokud účastníci dražby činí vyšší podání. Licitátor udělí příklep účastníkovi, který učinil nejvyšší podání, oznámením jeho dražebního čísla a dosaženého nejvyššího podání.

Učiněným podáním je účastník dražby vázán. V případě rovnosti podání rozhoduje o přidělení příklepu licitátor. Ve sporných případech je rozhodující protokol dražebníka.

Nebylo-li učiněno ani nejnižší podání ve výši vyvolávací ceny, případně jejího snížení, ukončí licitátor dražbu slovem „zpět“.

Licitátor může v konkrétních případech výši příhozů upravit.

Vyvoláním a dražbou posledního pořadového čísla aukce dle dražebního seznamu dobrovolná společná dražba movitých věcí končí.


3. ÚHRADA CENY DOSAŽENÉ VYDRAŽENÍM

K ceně dosažené vydražením se připočítává 15% odměny dražebníka.

Osobám – vydražitelům, účastnícím se dražby online či prostřednictvím limitů, zašle dražebník po skončení dražby vyúčtování, kde jim k ceně dosažené vydražením bude kromě 15% odměny dražebníka připočteno poštovné a balné. Vydražitelé jsou povinni uhradit účet do 10 dnů od jeho obdržení. Vydražené předměty dražby jim budou zaslány v cenném psaní na základě připsání úhrady na účet dražebníka. V případě prodlení s úhradou je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi penále ve výši 1% z vydražené částky za každý započatý měsíc prodlení.

Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Nelze ji také podle zákona uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.


4. NABYTÍ VLASTNICTVÍ K VYDRAŽENÉ VĚCI

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něho vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu.

Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovené lhůtě je považováno za zmaření dražby. Vlastnictví na vydražitele nepřechází a účastník dražby, který dražbu zmařil je povinen uhradit dražebníkovi náklady, které mu zmařením dražby vznikly.


5. REKLAMACE

Účastníci dražby jsou povinni uplatnit reklamaci bezodkladně, nejpozději však do tří dnů od data převzetí zásilky. Reklamované předměty vrátí vydražitel v cenném psaní bez dobírky, pojištěné na cenu zásilky.

Fotografie, zveřejněná v aukčním katalogu či na internetových stránkách, uvedených v dražební vyhlášce, je součástí popisu předmětu dražby.

Pro reklamace obecně platí ustanovení Zák. 26/2000 Sb., zejména § 63, odst. 1, 4 a 8 a příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména § 2099-2112.

Reklamaci pravosti vydraženého předmětu je vydražitel povinen uplatnit rovněž bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jedná-li se o skrytou vadu, pak nejpozději do 12 měsíců po odevzdání věci, v souladu s ustanovením § 1, bod (2) a § 2112 Zák. 89/2012 Občanský zákoník.

Reklamace musí být uplatněna písemně a musí obsahovat zdůvodnění, proč je položka reklamována. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. V případě sporu je místně příslušným soudem Okresní soud v Kroměříži.


6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle Zák. č. 71/1994 Sb. Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí.

Dražebník není plátcem DPH.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
KM NUMIS
Kontakt
KM NUMIS s.r.o.
room
Stoličkova 1968 / 31
767-01 Kroměříž
phone
+420602750462
keyboard_arrow_up