Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
37

Bożena Sieczyńska

add Twoja notatka 
Opis pozycji

"Ptaki" akryl na płótnie 60/50cm

Aukcja
Aukcja sztuki
gavel
Data
20 marca 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
222 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 258 | Ulubione: 0
Zobacz podobne
Aukcja

Galeria Do Środka

Aukcja sztuki
Data
20 marca 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 4 minuty

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. Aukcja obejmuje dzieła sztuki i przedmioty o wartości historycznej, artystycznej lub muzealnej oraz inne obiekty zlecone do sprzedaży bądź stanowiące własność DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o.
 3. Przedmioty przeznaczone na aukcję można oglądać w określonym przez organizatorów czasie w galerii DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o. ul. Elektryków w budynku B-132. 
 4. Aukcja odbywa się tylko w intrenecie i jest prowadzona przez całą dobę, w oparciu o podany katalog przedmiotów umieszczony na odpowiednich stronach internetowych i odpowiednich nośnikach elektronicznych.
 5. DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o. po przez aukcjonera lub osobę upoważnioną ma prawo, w czasie trwania licytacji, w formie pisemnej, na odpowiedniej stronie internetowej, uzupełnić informacje, dodać do katalogu lub wycofać obiekty z licytacji bez podania przyczyny i nie ponosi z tego powodu żadnej odpowiedzialności.
 6. Wszelkie zmiany w katalogu przedmiotów podawane przed lub w czasie licytacji są traktowane jako obowiązujące uzupełnienia.
 7. DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o. ma prawo odmówić osobie prawnej bądź fizycznej wzięcia udziału w licytacji bez podania przyczyny.
 8. DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lub zawieszenia osoby uczestniczącej w aukcji w czasie trwania licytacji bez podania przyczyny i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.
 9. W przypadkach uporczywego naruszania regulaminu, zalegania z płatnościami i innych działań na szkodę organizatorów, Ci zastrzegają sobie prawo do powiadomienia o tym odpowiednich organów oraz innych galerii i domów aukcyjnych.
 10. Osoby, które chcą brać udział w licytacji obowiązane są dokonać wcześniej rejestracji w systemie , według wzoru prezentowanego na stronie internetowej. Rejestracja i jej potwierdzenie przez organizatorów (założenie konta) jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w aukcji internetowej. Konto internetowe w DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o. upoważnia do uczestniczenia we wszystkich aukcjach internetowych.
 11. W celu założenia konta internetowego w DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o., jako warunku koniecznego, który upoważnia do uczestnictwa w licytacji, osoby pragnące brać w niej udział zobowiązane są do pozostawienia danych kontaktowych i osobowych, według podanego wzoru. Pozostawienie tych danych jest jednoczesną zgodą na ich przetwarzanie w celach marketingowych i statystycznych oraz wykorzystanie przez organizatorów do nawiązania kontaktu i bezpiecznego przebiegu aukcji. Organizatorzy zobowiązują się do nieudostępniania tych danych nikomu innemu i nie wykorzystywania ich do innych celów.
 12. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 ze zm.), osoba rejestrująca się w serwisie internetowym wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o jej prawo wglądu oraz prawo poprawiania swoich danych osobowych oraz wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną lub pocztową informacji handlowych od DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o, a także oświadcza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
 13. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych aukcji internetowych w DoŚrodka Stocznia Sp. z o. o dostępne są na stronie danej aukcji internetowej oraz na kartach poszczególnych przedmiotów wystawionych na danej aukcji.
 14. Aukcja rozpoczyna się w określonym dniu o wyznaczonej godzinie i trwa aż do podanej przez organizatorów daty i godziny jej zakończenia. Aukcje internetowe w DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o są aukcjami z przedłużonym czasem trwania.
 15. System aukcyjny działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnik musi zalogować się do systemu aukcyjnego oraz zgłosić swój udział w aukcji na karcie dowolnego przedmiotu pochodzącego z danej aukcji – zgłoszenie jest ważne na wszystkie przedmioty wystawione na danej aukcji.
 16. Każdy z przedmiotów podlegających sprzedaży w aukcji posiada cenę wywoławczą oraz określone jest postąpienie (kwota, o którą podniesiona zostaje cena danego przedmiotu w przypadku zalicytowania), co jest odpowiednio wskazane w karcie aukcyjnej danego przedmiotu.
 17. Uczestnik aukcji, licytując, określa samodzielnie limit, do którego osiągnięcia będzie prowadzona licytacja na jego rzecz. Minimalny limit, który można ustalić, jest to najlepsza widoczna na karcie przedmiotu oferta powiększona o kwotę postąpienia obowiązującą dla danej aukcji (limit w wysokości takiej jest zawsze automatycznie proponowany przez system aukcyjny). W przypadku, jeżeli uczestnik jest pierwszą osobą uczestniczącą w aukcji danego przedmiotu, minimalny możliwy do zaoferowania limit to cena wywoławcza. Automatycznie na rzecz uczestnika, który dany limit ustalił, będzie prowadzona licytacja aż do ewentualnego osiągnięcia tego limitu. Przedmiot można nabyć za kwotę wyznaczoną przez wskazany przez uczestnika limit lub niższą. W czasie trwania aukcji na karcie każdego przedmiotu objętego sprzedażą aukcyjną wyświetlana jest lista najlepszych ofert.
 18. Osoby nie mogące osobiście uczestniczyć w aukcji, a pragnące dokonać zakupów, mogą to zrobić za pośrednictwem DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o, który to w ich imieniu będzie uczestniczyć w licytacji. W każdym takim przypadku należy odpowiednio wcześniej uzgodnić warunki uczestnictwa z DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o, kontaktując się telefonicznie, listownie, bądź za pomocą poczty e-mail.
 19. Ceny podane w katalogu danej aukcji internetowej są cenami wywoławczymi i są podane w polskich złotych. Organizatorzy określają postąpienie (podwyższenie stawki - zwyczajowo 10% ceny wywoławczej), ustalają ostateczną cenę, wskazują nabywcę i rozstrzygają wszelkie spory, poprzez wyświetlanie odpowiednich informacji na odpowiednich stronach internetowych. Mogą zarządzić ponowną licytację obiektów, co do których powstał spór oraz niesprzedanych.
 20. Nabywcą jest uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę (zaproponował najwyższy limit). Ceną uzyskaną (wylicytowaną) jest limit zatwierdzony przez osobę, której oferta jest druga w kolejności, powiększony o kwotę postąpienia obowiązującą dla danej aukcji internetowej. W przypadku, gdyby w aukcji wziął udział tylko jeden uczestnik, ceną uzyskaną (wylicytowaną) jest cena wywoławcza danego przedmiotu. W przypadku gdyby dwóch uczestników zaoferowało taką samą cenę (ustaliło identyczne limity), która będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zwycięzcą zostaje osoba, która złożyła swoją ofertę jako pierwsza.
 21. Zakończenie licytacji przedmiotu i jego nabycie przez licytującego potwierdzane jest stosownym komunikatem.
 22. Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wymaganej kwoty w ciągu 7 dni od daty zakończenia licytacji. Za datę wpłaty liczy się dzień wpływu należności do kasy organizatorów lub na wskazany przez nich rachunek bankowy. Prawo własności przechodzi w całości na kupującego z chwilą wpłacenia pełnej kwoty, określonej zgodnie z pkt 20 i 22.
 23. Niedotrzymanie postanowień niniejszego regulaminu może spowodować skutki przewidziane prawem i zwyczajem.
 24. Odbiór wylicytowanych i wykupionych obiektów powinien być dokonany bezpośrednio po dokonaniu wpłaty. W innym razie przechowanie, ubezpieczenie i dostarczenie ich odbywa się po uzgodnieniu z DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o na koszt i ryzyko nabywcy. Odpowiedzialność za zakupione przedmioty przechodzi na kupującego z chwilą odebrania przedmiotów z DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o bądź nadania ich firmie doręczycielskiej, zgodnie z dyspozycją kupującego.
 25. Nabywca ma prawo w ciągu 14 dni, licząc od dnia zakończenia licytacji, zwrócić zakupiony obiekt w przypadku, gdyby opis katalogowy nie zgadzał się ze stanem faktycznym, co musi być udokumentowane przez nabywcę i poparte wiarygodnymi ekspertyzami uznanych w poszczególnych dziedzinach ekspertów.
 26. DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 27. DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy związane z udziałem w aukcji internetowej, spowodowane przez uwarunkowania niezależne od organizatorów i leżące poza ich zasięgiem. Między innymi za awarie wszelkich łączy internetowych i telefonicznych tak krajowych jak i zagranicznych, jak też innych awarii sprzętu, który nie jest własnością organizatorów i nie jest pod ich opieką.
 28. Organizatorzy aukcji przypominają, że zgodnie z przepisami polskiego prawa wywóz obiektów poza granice wymaga stosownych pozwoleń.
 29. Na mocy obowiązującego prawa organizatorzy aukcji zobowiązani są do zebrania danych osobowych, określonych stosownymi przepisami, klientów dokonujących zakupów na kwotę ponad 15 000,- Euro oraz w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).
 30. Na podstawie art. 20 ust. 2. ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) muzea rejestrowane posiadają prawo pierwokupu bezpośrednio na aukcjach, po cenie wylicytowanej, jeśli zgłoszą to tuż po zakończeniu licytacji danej pozycji.
 31. DoŚrodka Stocznia Sp. z o.o informuję iż prowadzone aukcję będą za pośrednictwem portalu aukcyjnego www.onebid.pl wszelkie opłaty związane z aukcją są doliczane zgodnie z zasadami warunkami aukcji Onebid. 
 32. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Regulaminie oraz regulaminie Aukcji internetowej Onebid. .
O aukcji

Aukcja Młodej Sztuki 

FAQ
O sprzedawcy
Galeria Do Środka
Kontakt
Galeria Do Środka
room
ul. Jerzego Popiełuszki 21
80-563 Gdańsk
phone
+48 519434758
Zobacz podobne
keyboard_arrow_up