Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
5

Prime Gallery, Reset, 2022

add Twoja notatka 
Opis pozycji
akryl/ płótno
100,00 x 70,00 cm
Aukcja
GOYPA zaprasza na grudniową Aukcję Polskiej Młodej Sztuki
gavel
Data
13 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
214 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 20 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Polskiej Młodej Sztuki Dom Aukcyjny

GOYPA zaprasza na grudniową Aukcję Polskiej Młodej Sztuki
Data
13 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  3 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

1.     Organizatorem aukcji jest Galeria Polskiej Młodej Sztuki - Dom Aukcyjny SA z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 38/1, NIP 5252882203 KRS 0000926918, zwana dalej GPMS.

2.     Przedmiotem aukcji są obiekty kolekcjonerskie i dzieła sztuki, zwane dalej łącznie „dziełami” lub pojedynczo „dziełem”. Właścicielem dzieł jest GPMS lub osoby trzecie. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających dzieła do sprzedaży, stanowią one ich wyłączną własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. GPMS ma prawo, bez podania przyczyn, odmówić przyjęcia dzieł do sprzedaży aukcyjnej oraz wycofać dzieło z takiej sprzedaży do chwili rozpoczęcia licytacji dzieła.  

3.     Dzieła będące przedmiotem danej aukcji są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie internetowej GPMS. Katalog aukcyjny może być również wydany w formie papierowej. Cena wywoławcza dzieła ustalana jest indywidualnie dla każdego dzieła, z zastrzeżeniem, iż dopuszczalne jest rozdzielanie lub łączenie dzieł w danej licytacji. Cena wywoławcza dzieła jest ceną brutto i zawiera podatek VAT. Cena wywoławcza nie zawiera opłaty aukcyjnej w wysokości 20% wylicytowanej ceny dzieła oraz tzw. opłaty droit de suite, tj. opłaty należnej autorowi lub spadkobiercy dzieła, o ile ma ona zastosowanie. Katalog aukcyjny może zawierać szacunkową wartość dzieła, zwaną estymacją. Estymacja jest określana przez GPMS i nie może być utożsamiana z rzeczywistą rynkową wartością dzieła. 

4.     Miejsce aukcji oraz jej data i godzina rozpoczęcia są ogłaszane na stronie internetowej GPMS: www.goypa.pl. GPMS ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn. Aukcja może być poprzedzona wystawą aukcyjną w miejscu i czasie wskazanym przez GPMS. 

5.     Aukcja jest prowadzona zgodnie z prawem polskim i w języku polskim przez osobą fizyczną wskazaną przez GPMS, zwaną Aukcjonerem. 

6.     W licytacji można brać udział osobiście w miejscu przeprowadzania aukcji lub GPMS może reprezentować licytującego na podstawie odrębnego zlecenia licytacji lub w licytacji można uczestniczyć poprzez dedykowaną stronę internetową, zgodnie z regulaminem uczestnictwa w aukcji zawartym na tej stronie. Sposób licytacji na danej aukcji spośród przedstawionych powyżej określa katalog aukcyjny.  

7.     Osobisty udział w licytacji jest możliwy po zarejestrowaniu się uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego bezpośrednio przed licytacją, po otrzymaniu przez niego tabliczki z numerem aukcyjnym. Rejestracja uczestników kończy się przed rozpoczęciem aukcji. Przy rejestracji uczestnik może zostać poproszony o dokument potwierdzający jego tożsamość.  Bezpośrednio po zakończeniu aukcji uczestnik zobowiązany jest zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym. 

8.     W licytacji można brać udział również uczestnik na podstawie wypełnionego przez niego zlecenia licytacji, które umożliwia zgłoszenie udziału telefonicznego w licytacji lub złożenie zlecenia kupna danego dzieła z ceną maksymalną. Formularze zleceń licytacji znajdują się na stronie internetowej GPMS. Zlecenie licytacji powinno być prawidłowo wypełnione i wysłane ze strony internetowej nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Przyjęcie zlecenia licytacji będzie potwierdzone elektronicznie przez GPMS na wskazany przez uczestnika adres poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji. W przypadku zlecenia kupna z ceną maksymalną GPMS dokłada starań, by zakupić dzieło w możliwe najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena warunkowa. Jeśli limit jest niższy niż przewidziana wcześniej cena warunkowa uznaje się, iż zostaje złożona oferta warunkowa.

9.     W przypadku potwierdzonego udziału telefonicznego w aukcji przedstawiciel GPMS skontaktuje się telefonicznie z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji danego dzieła i zgłasza propozycje kupna dzieła w imieniu uczestnika. GPMS nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu telefonicznego z danym uczestnikiem. W przypadku licytacji telefonicznej GPMS zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych z uczestnikiem. 

10.  Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Licytacja może zakończyć się w kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. GPMS ma prawo ustalać dla wybranych dzieł ceny warunkowe, tj. ceny minimalne poniżej których nabycie dzieła jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła na zaproponowaną cenę. Jeżeli w drodze licytacji cena warunkowa nie została osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co zostaje ogłoszone ustnie przez Aukcjonera. W takim przypadku GPMS przystąpi do negocjacji z właścicielem dzieła możliwości nabycia dzieła poniżej ceny warunkowej. W przypadku, gdy właściciel działa w terminie do 5 dni roboczych od dnia aukcji nie wyrazi zgody na możliwość zbycia dzieła poniżej ceny warunkowej, dzieło uważa się za niesprzedane. GPMS zastrzega sobie również prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych, co najmniej cenie warunkowej na dzieła wylicytowane warunkowo i zawarcia umów sprzedaży działa z osobami trzecimi składającymi takie oferty.

1.     1 – 2 000                                        100

2.     2 000 – 3 000                                 200

3.     3 000 – 5 000                                 200/500/800 (np. 3 200, 3 500, 3 800)

4.     5 000 – 10 000                               500

5.     10 000 – 20 000                             1 000

6.     20 000 – 30 000                             2 000

7.     30 000 – 50 000                             2000/5000/8000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

8.     50 000 – 100 000                           5 000

9.     100 000 – 300 000                        10 000

10.  300 000 – 500 000                        20 000

11.  Powyżej   500 000                        50 000

12.  Powyżej   1 000 000                     100 000

11.  Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą. Zawarcie umowy kupna sprzedaży w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia przez Aukcjonera na rzecz uczestnika, który zaproponował najwyższą cenę danego dzieła. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy. W przypadku istnienia sporu Aukcjoner rozstrzyga spór indywidualnie lub przeprowadza ponowną licytację dzieła. Na dzieła sprzedane w wyniku aukcji GPMS wystawia faktury VAT marża. 

12.  Opłacenie wylicytowanej ceny jest możliwe bezpośrednio po aukcji w formie gotówkowej do kwoty 10 000 zł lub w ciągu 7 dni od jej zakończenia przelewem na rachunek bankowy GPMS w Alior Bank 79 2490 0005 0000 4530 2345 8983. Prawo własności do dzieła przechodzi na uczestnika w momencie opłacenia wylicytowanej przez niego ceny dzieła wraz z opłatą aukcyjną oraz tam, gdzie ma to zastosowanie z opłatą droit de suite. W przypadku opóźnienia z dokonaniem zapłaty ceny dzieła wraz z wszystkimi wymaganymi opłatami dodatkowymi GPMS zastrzega sobie prawo do sądowego wykonania zawartej umowy lub ma uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej z uczestnikiem licytacji, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli w tym zakresie. W przypadku przelewu bankowego za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego GPMS.

13.  W przypadku zapłaty gotówkowej po aukcji odbiór dzieł jest możliwy bezpośrednio po aukcji i dokonaniu zapłaty. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, odbiór dzieła jest możliwy z siedziby GPMS po dokonaniu zapłaty. W przypadku nieodebrania dzieła w terminie 21 dni od dnia wylicytowanie dzieła GPMS doliczy zryczałtowaną opłatę w wysokości 50,- złotych netto za każdy dzień przechowywania dzieła ponad ten okres.  

14.  Na zlecenie uczestnika GPMS może wysłać wylicytowane i opłacone przez niego dzieło pocztą kurierską na wskazany przez uczestnika adres. Wszelkie koszty przesyłki, ubezpieczenia oraz opakowania dzieła obciążają uczestnika i będą przez niego zapłacone na rzecz GPMS przed wysyłką dzieła. GPMS nie odpowiada za uszkodzenia dzieł powstałe w trakcie transportu. Przechowywanie i wysyłka dzieł odbywają się na koszt i ryzyko uczestnika aukcji.

15.  Uczestnik aukcji wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez GPMS podanych danych osobowych w celach koniecznych do przeprowadzenia aukcji oraz do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży dzieła. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, cel przetwarzania danych osobowych, informacje o odbiorcach danych osobowych, transferze danych, okresie przechowywania danych, informacje o dostępie do danych i prawach uczestnika w związku z przetwarzaniem jego danych oraz inne niezbędne postanowienia dotyczące danych osobowych zawarte są w odrębnej klauzuli informacyjnej na stronie internetowej GPMS. Przetwarzania danych osobowych uczestników odbywa się na podstawie przyjętego przez GPMS regulaminu przetwarzania i przechowywania danych osobowych. 

16.  Uczestnik podejmując decyzję o udziale w aukcji potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem aukcji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, o której mowa w pkt 15 powyżej i w pełni je akceptuje. 

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Polskiej Młodej Sztuki Dom Aukcyjny
Kontakt
Galeria Polskiej Młodej Sztuki Dom Aukcyjny
room
ul. Mikołaja Kopernika 8 / 18
00-367 Warszawa
phone
+48 603 986 230
Godziny otwarcia
Poniedziałek
Zamknięte
Wtorek
11:00 - 18:00
Środa
11:00 - 18:00
Czwartek
11:00 - 18:00
Piątek
11:00 - 18:00
Sobota
12:00 - 18:00
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up