Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
160

Jan II Kazimierz, szeląg koronny 1660 TLB, Ujazdów

1
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: 1
Literatura: Kopicki 1546

Wyśmienicie zachowana moneta. Bez wytarć i śladów obiegu. Bardzo rzadko spotykana w tak pięknym stanie.

Aukcja
Aukcja 12 katalogowa (3-dniowa)
gavel
Data
14 maja 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
45 EUR
Stan zachowania
1
Cena sprzedaży
382 EUR
Przebicie
840%
Wyświetleń: 205 | Ulubione: 21
Aukcja

Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Aukcja 12 katalogowa (3-dniowa)
Data
14 maja 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  6 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  40 000
  > 2 000
  60 000
  > 5 000
 
Regulamin

Auction Rules


 1. The auction is organized by the Dom Aukcyjny Numimarket.pl Spółka z o.o. based in Poznań, ul. Wierzbięcice 22, 61-568 Poznań, VAT 7831770678.

 2. The auction is organized and financed by the owners of the auctioned items and on behalf both the Sellers and the Bidders.

 3. Before joining the auction each Bidder must complete registration form and thus accept the auction rules.

 4. The Bidder is given the expenditure limit, which cannot be exceeded without the prior Organizer's consent.

 5. The descriptions of the items being auctioned are prepared in a good faith according to their actual condition, and theirs authenticity is guaranteed unless stated otherwise.

 6. All Bidders are consider being fully aware of the items condition.

 7. Each item’s bidding ends when it is called for the third time and hammered.

 8. An auction fee of 20% will be added to each winning bid. This fee includes VAT tax.

 9. After placing a winning bid, the Buyer is obliged to make a payment within 3 days, otherwise, the Organizer has the right to start charging statutory interest or cancel the order.

 10. The payment currency is PLN. The Organizer also accepts USD and EUR.

 11. Payments in PLN are to be made on the following mBank S.A. account:

13 1140 2004 0000 3302 7738 2831

12. Payments in USD and EUR – after the exchange rates agreement with the Organizer – are to be made on the following mBank S.A. accounts:

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

[EUR] IBAN: PL 16 1140 2004 0000 3012 0631 7004

[USD] IBAN: PL 62 1140 2004 0000 3512 0631 6998

 1. Payments in cash are limited up to EUR 15000.

 2. The Buyer shall bear the costs of items shipment.

 3. The items which value exceeds 16000 PLN, can be brought outside Poland only after the proper permit is obtained, what is regulated by the Polish Legal Act of July 23rd 2003, “Protection of Cultural Heritage” and its Amendment of March 18th 2010.

 4. It is the Buyer’s obligation to obtain such permits and the Organizer does not intercedes in this process.

 5. The legal force has the Polish version of this auction rules.

 6. Eventual disputes are to be resolve at the District Court in Poznań which jurisdiction covers the Organizer’s address.




REGULAMIN


1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny Numimarket.pl spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 22, 61-568

Poznań, NIP 7831770678, KRS: 0000713022.


2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów oraz w imieniu licytujących.


3. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem serwisu Onebid.pl lub poprzez

wypełnienie formularza rejestracyjnego w miejscu przeprowadzania aukcji. Przystąpienie do licytacji jest jednoznaczne z

akceptacją niniejszego regulaminu.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia do udziału w aukcji bądź uzależnienia uczestnictwa

w niej od wpłaty określonego wadium przez Użytkownika, który nie przejdzie jego pozytywnej weryfikacji.


5. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest łączny limit wydatków, którego nie może przekroczyć bez uprzedniego

otrzymania zgody Organizatora.


6. Opisy licytowanych przedmiotów są przygotowane w dobrej wierze, zgodnie z ich stanem faktycznym. Autentyczność

przedmiotów jest gwarantowana, chyba że w opisie przedmiotu stwierdzono inaczej lub też autentyczność przedmiotu

została sprawdzona przez NGC lub PCGS.


7. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, po uprzednim ustaleniu

terminu wizyty. Licytujący będą traktowani tak, jakby oglądali przedmioty i znali ich stan zachowania.


8. Zakończenie licytacji każdego przedmiotu następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu.


9. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata aukcyjna w wysokości 20%. Opłata ta zawiera podatek VAT.


10. Po wygraniu licytacji, jej zwycięzca jest zobowiązany do uregulowania należności w przeciągu 7 dni od zakończenia

licytacji. W przypadku niedotrzymania tego terminu Organizator ma prawo rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych

lub anulować zamówienie.


11. Walutą rozliczeniową jest PLN. Organizator akceptuje również zapłatę równowartości w USD i EUR.


12. Należności w PLN należy regulować na poniższy rachunek bankowy należący do Organizatora prowadzony przez

mBank S.A. o nr:

13 1140 2004 0000 3302 7738 2831

Należności w EUR i USD, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem kursu wymiany, należy regulować na poniższe

rachunki walutowe prowadzone przez mBank S.A. o nr:

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

[EUR] IBAN: PL 16 1140 2004 0000 3012 0631 7004

[USD] IBAN: PL 62 1140 2004 0000 3512 0631 6998


13. Wpłaty w gotówce będą przyjmowane tylko do równowartości 10000 EUR.


14. Odbiór lub wysyłka przedmiotów aukcyjnych następuje zgodnie z poniższymi zasadami:

a. Przekazanie wylicytowanych przedmiotów nastąpi po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.

b. Wylicytowane przedmioty można odebrać w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów

odbioru, lub w drodze wysyłki.

c. Koszty związane z wysyłką oraz jej ubezpieczeniem ponosi Uczestnik, który wygrał licytację.

d. Przedmioty aukcyjne, które wpisane są do Rejestru Zabytków, na Listę Skarbów Dziedzictwa lub których wartość

przekracza 16000 PLN, mogą być wywiezione z Polski tylko po uzyskaniu stosownego pozwolenia na wywóz. Warunki

uzyskiwania pozwoleń reguluje ustawa z dnia 23.03.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" oraz

jej nowelizacja z dnia 18.03.2010. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń spoczywa na Uczestniku, który wygrał

licytację. Organizator nie pośredniczy w tym procesie.


15. Miejsce przeprowadzania aukcji: Dom Aukcyjny Numimarket.pl sp. z.o.o., oddział w Toruniu, ul. Łazienna 9.


16. Organizator zapewnia możliwość fizycznej obecności w aukcji w miejscu przeprowadzania aukcji, po wcześniejszym

wypełnieniu formularza rejestracyjnego, nie poźniej niż 60 minut przed rozpoczęciem aukcji.


17. Aukcja stanowi aukcję publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

(Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) w związku z czym Uczestnikowi wygrywającemu aukcję będącemu konsumentem

nie przysługuje prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta.


18. Regulamin sporządzony został w języku polskim. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.


19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy

prawa polskiego.


20. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla

Organizatora.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Kontakt
Dom Aukcyjny Numimarket.pl sp. z o.o.
room
ul. Wierzbięcice 22
61-568 Poznań
phone
566200004
keyboard_arrow_up