Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
217

Niemcy, Górna Lotaryngia, cesarz Konrad II (1027-1039) i arcybiskup Piligrim (1021-1036), denar, 1027-1036, Kolonia

IV
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: IV
Estymacje: 192 EUR

Av. +CHVONRAD[VS]I’MꝐ, głowa cesarza w koronie w prawo.

Rv. [+SA]NCTACOL[O]NI[A], świątynia z napisem PILI/GRM na fasadzie.

Srebro, 1,37 g, 19,4 mm. NKS-100903. Dannenberg 380.

Stan IV (przebity i zagładzony otwór do zawieszania z epoki). Ładny portret cesarski.

Aukcja
NUMISION Aukcja Premium Nr 1
gavel
Data
10 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
153 EUR
Estymacje
192 EUR
Stan zachowania
IV
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 18 | Ulubione: 1
Aukcja

Numision

NUMISION Aukcja Premium Nr 1
Data
10 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  500
  > 20
  1 000
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

Regulamin Serwisu Numizmatyczne Centrum Aukcyjne NUMISION

 

Następujące warunki Regulaminu („Warunki”) są akceptowane przez wszystkie osoby uczestniczące w aukcjach Numizmatycznego Centrum Aukcyjnego NUMISION („Numision”).

 

1.        Użyte w niniejszych Warunkach określenia oznaczają:

a.              

 Cena Wylicytowana − kwota najwyższej oferty za Obiekt zaakceptowana przez Licytatora, gdy odliczanie aukcji na żywo osiągnie wartość „Zamkniętą”;

b.              

 Cena zakupu − Cena Wylicytowana powiększona o Opłatę Aukcyjną i ewentualne opłaty dodatkowe, w stosownych przypadkach;

c.              

 Katalog − katalog, cennik lub inną publikację;

d.              

 Kupujący / Zwycięski Oferent − osoba, która złoży najwyższą ofertę za Obiekt, która zostanie zaakceptowana przez Licytatora;

e.              

 Numision / Licytator / my − Numizmatyczne Centrum Aukcyjne NUMISION,

f.               

Obiekt / Przedmiot − dowolny przedmiot zdeponowany u nas na sprzedaż na aukcji, w tym przedmioty opisane w odniesieniu do dowolnego numeru Pozycji w Katalogu;

g.              

 Oferent / Licytant − osoba, która składa, próbuje lub rozważa złożenie oferty na Obiekt, w tym Kupującego;

h.              

 Opłata Aukcyjna − premia Komitenta, doliczana do Ceny Wylicytowanej;

i.                

Rezerwa − poufna cena, poniżej której Licytator nie sprzeda Przedmiotu lub odkupi go w imieniu Komitenta lub na rachunek Numision; o ile nie określono inaczej w momencie wystawienia Obiektu, zostanie ona ustalona na około 80% ceny szacunkowej według wyłącznego uznania Licytatora;

j.                

Użytkownik − osoba, która korzysta z Serwisu Numision (www.numision.com i www.numision.pl);

k.              

 Warunki − niniejsze warunki sprzedaży oraz wszelkie inne dodatkowe warunki zgłoszone Licytantom na piśmie, w Katalogu lub w inny sposób (w tym powiadomienia wyświetlane podczas Aukcji) lub uzgodnione na piśmie pomiędzy Numision a Licytantem;

l.                

Warunki Komitenta − warunki sprzedaży pomiędzy Numision a Komitentem dotyczące sprzedaży Obiektu, wyświetlane na stronie internetowej lub dostępne w Numision.

 

2.       Nagłówki użyte w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na ich interpretację.

 

I.        Stosunek umowny

 

1.        Numision działa jako agent Komitenta w celu sprzedaży Obiektu Kupującemu, chyba że Numision jest właścicielem Obiektu. W związku z tym Numision nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia Komitenta lub Kupującego (Zwycięski Oferent). Numision gwarantuje poufność złożonych ofert i danych osobowych uczestników aukcji. Kupujący nie ma prawa do ujawnienia mu tożsamości Komitenta, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Numision może otrzymać od Komitenta prowizję za sprzedaż. Wyniki sprzedaży skutkują tym, że Komitent i Numision nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego lub osób trzecich, z wyjątkiem przypadków określonych w umowie komisowej z Komitentem.

2.      Licytacja na aukcji prowadzona jest w złotych polskich (PLN). Cały obiekt zostanie sprzedany „najwyższemu oferentowi”, zgodnie z ustaleniami Numision. Jeśli jakikolwiek spór pojawi się w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży Obiektu, Numision ma prawo wycofać Obiekt i ponownie wystawić go na sprzedaż. We wszystkich przypadkach decyzja Numision jest ostateczna. Z zastrzeżeniem powyższych Warunków, umowa sprzedaży Obiektu zostaje zawarta, gdy odliczanie Licytacji na żywo osiągnie status „Zamknięte !!!” (co jest odpowiednikiem uderzenia młotka po trzecim wezwaniu) lub gdy skończy się czas pozostały na elektronicznych aukcjach czasowych (e-Aukcjach).

3.      Zwycięski Oferent osobiście zobowiązuje się do złożenia oferty – nie może on anulować swojej oferty i zakupu. Nie może też twierdzić, że działał w imieniu osoby trzeciej.

 

II.      Przedsprzedaż i sprzedaż aukcyjna

 

1.        Potencjalny Oferent musi zarejestrować się jako Użytkownik Witryny Numision. Rejestracja w Witrynie Numision oznacza akceptację niniejszych Warunków. Aby wziąć udział w aukcji, Oferent musi być wcześniej zarejestrowany i zweryfikować swoje dane osobowe poprzez procedurę logowania. Numision może uzależnić uczestnictwo Licytanta w aukcji od zweryfikowania jego tożsamości na podstawie dokumentów, lub wpłacenia wadium. Numision może zażądać od Licytanta referencji innego domu aukcyjnego, a w każdym przypadku Numision zastrzega sobie prawo do odmowy udziału danego Oferenta w aukcji. Licytant musi złożyć ofertę na cały Obiekt, a każdy Obiekt stanowi odrębną sprzedaż. Licytanci nieobecni mogą licytować drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny Numision, a w przypadku Licytacji na żywo (Aukcji Premium) także za pośrednictwem platform aukcyjnych (np. Onebid, Biddr) oraz telefonicznie.

2.      Oferent, który zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązany do wskazania Obiektów, które zamierza licytować oraz swojego numeru telefonu, pod który zadzwonimy w czasie aukcji. Numision nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez Oferenta. Zawiadomienie o chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznej zgłaszane jest do Numision nie później niż na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia aukcji.

3.      Każdy nowo zarejestrowany Użytkownik Witryny Numision otrzymuje automatycznie limit kwotowy na zakupy w wysokości 20.000 złotych (PLN) do wykorzystania podczas każdej aukcji. Limit pomniejszany jest o wartość składanych zleceń, a nie aktualną cenę Obiektu. Zmiany limitu kwotowego dokonywane są przez Numision na wniosek Użytkownika, przekazany drogą mailową. Informacja o dostępnym limicie widoczna jest w panelu Użytkownika Serwisu Numision.

4.      Cena wywoławcza Obiektu stanowi od 50% do 90% jego ceny szacunkowej, ustalonej przez Numision.

5.      Podczas licytacji na Aukcjach Numision obowiązują następujące stopnie przebicia: 

a.       od 1 do 499 zł – 10 zł, 

b.      od 500 do 999 – 20 zł, 

c.       od 1000 do 1999 – 50 zł, 

d.      od 2000 do 4999 – 100 zł, 

e.       od 5000 do 9999 – 200 zł, 

f.       od 10000 do 19999 – 500 zł,

g.      od 20000 do 49999 – 1000 zł, 

h.       powyżej 50000 – 5000 zł.

6.      Dowody zakupu (faktury lub paragony fiskalne) są wysyłane zwycięskim oferentom pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany w Serwisie. Po zakończeniu aukcji Numision nie ponosi odpowiedzialności za powiadomienie Kupującego o wyniku jego oferty. Kupujący proszony jest o skontaktowanie się z Numision pocztą elektroniczną lub telefonicznie, jak najszybciej po zakończeniu aukcji, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyników jego ofert, aby uniknąć ponoszenia ewentualnych konsekwencji z tytułu opóźnień w płatnościach.

 

III.     Opisy

 

1.        Wszystkie identyfikacje i opisy sprzedawanych przedmiotów są opiniami, które mają charakter czysto informacyjny i są sporządzone w dobrej wierze. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ocena monet jest subiektywna i może różnić się w zależności od specjalisty, ponieważ proces ten jest z natury sztuką, a nie nauką. Z tego powodu nie akceptujemy automatycznie i nie jesteśmy związani opiniami zewnętrznych usług gradingu monet w jakimkolwiek celu, w tym przed i po sprzedaży Obiektu. Numizmaty ze swej natury są zwykle postarzane i mają zróżnicowany stan zachowania. Brak opisu wady, uszkodzenia lub modyfikacji w jakimkolwiek Katalogu nie oznacza, że ich nie ma. Numision działa jako pośrednik dla każdego Komitenta i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice między opisem na stronie internetowej Numision lub w jakimkolwiek innym materiale Numision, a rzeczywistą oferowaną rzeczą. Numision nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia.

2.      Przed każdą aukcją ma miejsce prezentacja (Wystawa), odbywająca się w określonym dniu, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu, w miejscu określonym przez Numision, w celu umożliwienia klientom osobistego zbadania stopnia zachowania, pochodzenia, rodzaju i jakości oferowanych przedmiotów. Po sprzedaży przedmiotu Numision nie ponosi odpowiedzialności za błędną atrybucję, nieprawidłowości związane ze stanem zachowania, pochodzeniem, wagą i brakiem jakości przedmiotów. 

 

IV.    Zapłata:

 

1.        Cena Zakupu płatna przez Kupującego to Cena Wylicytowana powiększona o Opłatę Aukcyjną stanowiącą 15% Ceny Wylicytowanej.

2.      Cena Zakupu jest płatna przez Kupującego w całości. Płatności należy dokonać w złotych polskich (PLN). Na specjalne życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, Numision dopuszcza możliwość dokonania płatności w innych walutach (EUR, USD). Numision musi otrzymać pełną kwotę w ciągu 7 dni od daty sprzedaży na aukcji. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek kwot, które według niego są należne od Numision lub kogokolwiek innego, ani do dokonywania jakichkolwiek innych potrąceń.

3.      Metody płatności akceptowane przez Numision są następujące:

a.       Przelew bankowy:

Należy pamiętać, że płatności międzynarodowe wysyłane przelewem bankowym mogą podlegać dodatkowym opłatom, których uiszczenie stanowi obowiązek Kupującego. Aby dokonać płatności przelewem bankowym, wyślij przelew w złotych polskich (PLN) na konto: Numizmatyczne Centrum Aukcyjne NUMISION:

Numer konta w PLN (IBAN): PL36 1140 2004 0000 3102 8191 4161.

Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru faktury/paragonu podczas wysyłania instrukcji do banku i poinformowanie Numision o płatności w celu przyspieszenia dostawy zakupów.

b.       Płatności PayPal:

Należy pamiętać, że płatności wysyłane za pośrednictwem systemu PayPal mogą podlegać dodatkowym opłatom, których uiszczenie jest obowiązkiem Kupującego. Płatności PayPal są akceptowane tylko w przypadku zakupów o łącznej wartości 10.000 PLN lub mniejszej. 

Adres PayPal do płatności: [email protected].

c.       Płatność gotówką w siedzibie Numision.

4.      Jeżeli Cena Zakupu nie zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od daty aukcji, Numision pobierać będzie odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty na podstawie umowy pomiędzy Numision a Kupującym.

5.      Jeśli Cena Zakupu nie zostanie uregulowana w ciągu 21 dni od daty aukcji, a więc Kupujący zdecydowanie nie wypełnił swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, Obiekt może, według uznania Numision i bez powiadomienia Kupującego zostać wystawiony na sprzedaż na aukcji lub prywatnie i odsprzedany. 

 

V.      Ryzyko, tytuł własności i dostawa

 

1.       Tytuł własności Obiektu przechodzi na Kupującego, po dokonaniu pełnej zapłaty Ceny Zakupu.

2.     Odbiór/dostarczenie zakupionych Obiektów odbywa się dokonaniu pełnej zapłaty Ceny Zakupu.

3.      Kupujący wybiera sposób dostarczenia zakupionego Obiektu:

a.       odbiór osobisty w siedzibie Numision, lub

b.      wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej, przy czym wysyłka i ubezpieczenie odbywają się na koszt i ryzyko Kupującego.

4.      Kupujący powinien odebrać Obiekt w ciągu 21 dni od daty aukcji. Numision zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za przechowywanie i odsprzedaż na aukcji lub prywatnie bez powiadomienia Kupującego, jeśli Przedmiot nie zostanie odebrany. Alternatywnie Numision wyśle Obiekt do Kupującego przesyłką kurierską, o ile Kupujący wyraził takie życzenie i opłacił jej koszty.

5.      Wszelkie opłaty i prowizje płatne za granicą ponosi Kupujący, który jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych informacji o wszelkich obowiązujących przepisach celnych i dewizowych. Numision nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia takich przepisów.

6.      Obowiązkiem Kupującego jest uzyskanie wszelkich niezbędnych licencji importowych, eksportowych lub innych wymaganych w odniesieniu do Obiektu.

 

VI.    Gwarancja na fałszerstwa

 

1.        Numision oferuje Kupującemu nieograniczoną gwarancję autentyczności na wszystkie Obiekty na warunkach określonych w niniejszych Warunkach („Gwarancja”).

2.      Na potrzeby niniejszych Warunków „Fałszerstwo” oznacza imitację, która została stworzona z oszukańczym zamiarem wprowadzenia w błąd co do autorstwa, pochodzenia, daty, wieku, okresu, a prawidłowy opis nie odpowiada opisowi w Katalogu i w rezultacie ma wartość znacznie mniejszą niż, gdyby była autentyczna.

3.      Kupujący musi powiadomić Numision na piśmie, że Przedmiot może być Fałszerstwem. Przedmiot musi zostać zwrócony do Numision w takim samym stanie, w jakim był w momencie sprzedaży, a Kupujący musi przedstawić dowody, że Przedmiot jest Fałszerstwem, przy czym obowiązek udowodnienia, że jest Fałszerstwem spoczywa na Kupującym.

4.      Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

a.       Numision zastrzega sobie prawo do ponownej oceny Obiektu lub zaangażowania na koszt Numision dowolnego eksperta lub organu uznanego przez Numision jako dysponującego niezbędną wiedzą fachową do podjęcia ponownej oceny Obiektu;

b.       po ponownej ocenie Obiektu przez Numision, Kupujący wyraża zgodę na związanie się decyzją Numision dotyczącą tego, czy Pozycja jest Fałszerstwem.

5.      Kupującemu nie przysługuje zwrot pieniędzy za Fałszerstwo, jeżeli:

a.       podstawy do twierdzenia, że Przedmiot jest Fałszerstwem opierają się przede wszystkim na różnicy zdań między Numision, a stroną trzecią świadczącą usługi gradingu monet;

b.       podstawy do twierdzenia, że Przedmiot jest Fałszerstwem wynikają z jakiegokolwiek uszkodzenia i/lub prac restauracyjnych i/lub modyfikacji dowolnego rodzaju;

6.      Jeśli Numision zgodzi się, że Obiekt jest Fałszerstwem, wówczas pod warunkiem, że Kupujący będzie w stanie potwierdzić na piśmie możliwość przeniesienia tytułu prawnego do Obiektu na Numision bez żadnych obciążeń lub roszczeń osób trzecich. Wówczas sprzedaż Obiektu zostanie anulowana, a Numision zwróci Kupującemu cenę zakupu w całości.

7.      Prawo Kupującego do zwrotu Przedmiotu i otrzymania zwrotu Ceny Wylicytowanej w ramach Gwarancji jest jedynym środkiem zaradczym Kupującego wobec Numision i/lub Komitenta z tytułu Fałszerstwa. Kupującemu nie przysługuje prawo do żądania odsetek od należnej mu kwoty. Ani Numision, ani Komitent nie ponoszą odpowiedzialności za koszty, wydatki, szkody lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność, niezależnie od tego, jak powstała ona w związku z Fałszerstwem.

8.      Korzyści z Gwarancji są osobiste dla pierwotnego Nabywcy i nie mogą być przeniesione na nowego właściciela Obiektu, ani na żadną inną osobę.

 

VII.   Wyłączenie odpowiedzialności

 

1.        O ile niniejsze Warunki wyraźnie nie stanowią inaczej, nie udziela się Kupującemu żadnej gwarancji dotyczącej Obiektu, a każdy Obiekt jest sprzedawany w sposób jawny ze wszystkimi wadami, niedoskonałościami, błędami opisu (w tym dotyczącymi autorstwa, pochodzenia, wieku, rozmiaru, stanu lub wartości) lub braku autentyczności i ani Numision, ani Komitent nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, koszty, wydatki lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność z tego wynikającą, niezależnie od tego, czy jest ona spowodowana zaniedbaniem.

2.      Maksymalna odpowiedzialność Numision wynikająca z niniejszych Warunków to kwota Ceny Zakupu zapłacona przez Kupującego.

3.      W żadnym wypadku Numision nie ponosi odpowiedzialności deliktowej (w tym zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego), kontraktowej, wprowadzającej w błąd lub w inny sposób:

a.       w przypadku utraty zysków lub działalności, uszczuplenia wartości firmy i/lub podobnych strat; utrata kontraktów; lub

b.       wszelkie szczególne, pośrednie, wynikowe lub czysto ekonomiczne straty, koszty, szkody, opłaty lub wydatki.

4.      Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Numision za jakiekolwiek kwestie, których wyłączenie lub próba wyłączenia przez Numision byłoby niezgodne z prawem polskim lub mogło zostać uznane za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd przez Numision.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, Licytant przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Numision wykorzysta dane osobowe Licytanta do celów aukcji i spraw pomocniczych, w tym udostępnienia danych osobowych Nabywcy jakiejkolwiek innej osobie, jeśli jest to konieczne do egzekwowania praw Numision wynikających z niniejszych Warunków zgodnie z polskim prawem. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu i RODO znajdują się w osobnej Zakładce – „Polityka Prywatności”.

 

IX.    Strona internetowa Numision

 

1.        Niniejsza Witryna www.numision.com („Witryna”) stanowi własność i jest obsługiwana przez Numision.

2.      Wszystkie informacje, które Użytkownik nam przekazuje, w tym jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane karty kredytowej i inne dane osobowe, muszą być zgodne z prawdą i dokładne. Numision szanuje prywatność Użytkownika i obiecuje chronić poufność informacji Użytkownika. Jednak w przypadku podejrzenia przez Numision oszukańczej lub w inny sposób niezgodnej z prawem działalności, Numision zastrzega sobie prawo do dostarczenia informacji o Użytkowniku organom ścigania.

3.      Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i innych informacji dotyczących konta i jest odpowiedzialny za wszystkie sposoby korzystania ze swojego konta, bez względu na to, czy jest to autoryzowane, czy nie. Jeśli Użytkownik uważa, że jego konto zostało niewłaściwie użyte lub naruszone, należy natychmiast skontaktować się z Numision.

4.      Numision może w dowolnym momencie zmodyfikować lub zawiesić Witrynę lub dowolne jej funkcje, w tym dowolną konkretną aukcję. Numision nie gwarantuje dostępności, dokładności ani bezpieczeństwa Witryny. Akceptujesz Witrynę na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Numision podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby ta Witryna była dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jednak strony internetowe czasami napotykają przestoje z powodu błędów serwera i innych problemów technicznych. Dlatego Numision nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność tej Witryny w dowolnym momencie.

5.      Użytkownik nie może korzystać z żadnego oprogramowania lub urządzenia, które będzie miało wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub na którąkolwiek z jego funkcji. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które nadmiernie obciążają działanie oprogramowania Serwisu lub infekują system Serwisu.

6.      Wszystkie obrazy i treści pisemne w Witrynie podlegają prawom własności intelektualnej firmy Numision. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do obrazów i treści na własny, niekomercyjny użytek. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, reprodukować, modyfikować, komunikować publicznie ani tworzyć produktów pochodnych ani publicznie wyświetlać żadnych materiałów dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Użytkownik nie będzie również tworzył bazy danych w formie elektronicznej lub ustrukturyzowanej ręcznej poprzez systematyczne i/lub regularne pobieranie, buforowanie, drukowanie lub przechowywanie materiałów dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem (poprzez pająki lub w inny sposób) ani włączanie lub zezwalanie na aby to zrobić.

7.      Z wyjątkiem informacji umożliwiających identyfikację osób, wszelkie materiały przesyłane lub zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie będą uważane za niezastrzeżone i niepoufne. O ile Użytkownik nie zaleci inaczej, Numision może swobodnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób wykorzystywać takie materiały do dowolnych celów.

8.      Podczas korzystania z tej Witryny Użytkownik nie może publikować ani wysyłać do lub z tej Witryny żadnych materiałów, na które Użytkownik nie uzyskał wszystkich niezbędnych zgód, mają charakter dyskryminujący, nieprzyzwoity, pornograficzny, zniesławiający, mogą podżegać do nienawiści rasowej, naruszają zasady poufności lub prywatności, które mogą powodować irytację lub niedogodności dla innych, które zachęcają lub stanowią zachowanie, które zostałoby uznane za przestępstwo karne, powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób są sprzeczne z prawem w Polsce.

9.      W niektórych krajach zawartość niniejszej Witryny może podlegać ograniczeniom prawnym. Obowiązkiem Użytkownika jest określenie, jakie są te ograniczenia i ich przestrzeganie.

10.    Wszelkie linki do stron internetowych osób trzecich znajdujących się na tej Witrynie są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika. Numision nie dokonał przeglądu każdej witryny internetowej osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za takie witryny internetowe osób trzecich ani ich zawartość.

 

X.      Postanowienia końcowe

 

1.        Wszelkie prawa i korzyści przyznane Oferentowi na podstawie niniejszych Warunków są dla niego osobiste i nie mogą zostać scedowane ani w żaden inny sposób przeniesione na żadną inną osobę. Każda taka cesja lub przeniesienie będzie nieważne i niewykonalne wobec nas.

2.      Powiadomienie wymagane lub dozwolone przez Numision drugiemu podmiotowi na mocy niniejszych Warunków, w przypadku Oferenta, będzie kierowane na ostatni adres zgłoszony do Numision, a w przypadku Numision, do jego siedziby.

3.      Żadne niepowodzenie lub opóźnienie przez Numision w wykonywaniu jakichkolwiek praw Numision wynikających z niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tego prawa, a żadne zrzeczenie się przez Numision jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków przez Kupującego nie będzie uważane za zrzeczenie się jakichkolwiek późniejsze naruszenie tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

4.      Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień oraz pozostałej części zakwestionowanego postanowienia.

5.      Zmiany niniejszych Warunków wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

6.      Stosunek umowny między stronami podlega we wszystkich aspektach prawu polskiemu. Miejscem wykonania jest siedziba Numision w Warszawie, a wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.

7.      Licytacja lub udział w sprzedaży Numision oznacza akceptację przez Użytkownika, Licytanta, Kupującego lub uczestnika wszystkich wyżej wymienionych Warunków sprzedaży.

8.      Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie. Numision zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Zgoda innej osoby nie jest wymagana. Powiadomienie o każdej zmianie następuje poprzez zamieszczenie zmienionego regulaminu w Serwisie na stronie Regulamin. Zmienione Warunki wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

9.      Informacja o wszelkich zmianach będzie również wyświetlana na Stronie Głównej Witryny Numision przez 60 dni i wysyłana pocztą elektroniczną do zarejestrowanych użytkowników Numision. Numision nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymane wiadomości e-mail z przyczyn od niej niezależnych.

10.    Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane 3 września 2022 r. i zastępują wszystkie poprzednie Warunki.

 

***

 

O aukcji

Zapraszamy na pierwszą aukcję Premium Centrum Numizmatycznego NUMISION. Oferujemy wiele ciekawych i pięknie zachowanych monet starożytnych, w tym statery Filipa II, Lizymacha, aureusy Trajana Decjusza i Probusa, a także rzadkie i bardzo ładne denary Republik Rzymskiej, Nerona, Galby, Witeliusza, Pescenniusza Nigra i Pupiena. Wspomnieć należy rownież o rzadkich szeklach z Tyru, czyli o słynnych 'judaszowych srebrnikach'. W naszym katalogu są monety średniowieczne, w tym unikatowy denar Kazimierza I kujawsko-łęczyckiego z 2. ćw. XIII w., a także ładne i rzadkie monety dawnej Polski. Niewątpliwą ozdobą aukcji są rownież pięknie zachowane i bardzo rzadkie ruble Piotra I. Zapraszamy do licytacji!

FAQ
O sprzedawcy
Numision
Kontakt
Numision
room
al. Komisji Edukacji Narodowej 11 / 12b
02-797 Warszawa
phone
+48787030848
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11:00 - 18:00
Wtorek
11:00 - 18:00
Środa
11:00 - 18:00
Czwartek
11:00 - 18:00
Piątek
11:00 - 18:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up