249

Polska, Zbigniew, syn Hermana, denar krzyżowy - rzadki, ładny

2-
add Twoja notatka 

Opis pozycji

Stan zachowania: 2-

Piękny, ale lekko niedobity rzadki denar krzyżowy.

Świetny połysk menniczy, świeże tło.

Rzadki typ przypisywany Zbigniewowi, synowi Władysława Hermana.

Egzemplarz bardzo podobny do egzemplarzy znanych ze skarbu ze Słuszkowa

Dobrze czytelny rysunek.

Awers: Krzyż grecki, legenda

Rewers: Krzyż kawalerski, w rogach pierścienie, legenda

Średnica: 15 mm

Waga: 1,09 g

Literatura: CNP 858 (podobne), Adam Kędzierski- ,,Denary krzyżowe Władysława Hermana i Zbigniewa..." ryc.4 (podobne)

Aukcja
Aukcja internetowa 4
gavel
Data
19 kwietnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
45 EUR
Stan zachowania
2-
Cena sprzedaży
51 EUR
Przebicie
115%
Wyświetleń: 13 | Ulubione: 0
Aukcja

Tempus

Aukcja internetowa 4
Data
19 kwietnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny Tempus (dalej: Organizator), ul. Niemcewicza 20, 05-075 Warszawa (dalej: siedziba Organizatora), nr REGON: 384032324, nr NIP: 9522198483; adres e-mail: [email protected]
 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli sprzedawanych przedmiotów (dalej: Sprzedający), co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Sprzedającym. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie ze Sprzedającymi, będącymi osobami trzecimi, stanowi przedmiot odrębnych umów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest uprzednia rejestracja, która oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków aukcji.
 4. W ramach rejestracji oferent (dalej: Uczestnik aukcji) uzyskuje podstawowy limit wydatków w wysokości ustalonej podczas rejestracji, powyżej którego nie może on licytować. Organizator może przyznać uczestnikowi aukcji wyższy limit wydatków na jego wniosek złożony na piśmie lub przesłany za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem aukcji, bądź na wniosek złożony za pośrednictwem platformy OneBid. Zwiększenie limitu może być uzależnione od wpłaty wadium, wynoszącego 20% limitu wydatków.
 5. W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi lub w wypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do danych identyfikujących Uczestnika aukcji możliwe jest uzależnienie udziału w aukcji od okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub dokument paszportowy) bądź wpłaty wadium w wysokości 20% limitu wydatków.
 6. Przedmiotem aukcji są monety, medale, antyki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie, których bezterminową oryginalność gwarantuje Organizator, chyba że w ich opisie zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Sprzedający.
 7. Katalog przedmiotów licytacji dostępny jest na stronie internetowej: tempus.onebid.pl
 8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do ich charakterystyki należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail przed dniem rozpoczęcia licytacji. W przypadku uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń zostaną one upublicznione uczestnikom aukcji bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji przedmiotu, którego dotyczą.
 9. Uczestnicy aukcji mają możliwość obejrzenia przedmiotów w siedzibie Organizatora bądź w innym ustalonym obustronnie miejscu i w ustalonym obustronnie terminie, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia aukcji.
 10. Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby bezpośrednio (na żywo) oglądali i analizowali cechy fizyczne przedmiotów licytacji.
 11. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej, ustalonej przez Organizatora, podanej w katalogu. Organizator ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny wywoławczej w sytuacji, o której mowa w pkt 8 zd. II.
 12. Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących stopni przebicia:
  Cena minimalna - Cena maksymalna = Stopnie przebicia
  1 - 500 = 10
  500 - 1 000 = 50
  1 000 - 2 000 = 100
  2 000 - 5 000  = 200
  5 000 - 10 000 = 500
  10 000 - 20 000 = 1 000
  20 000 - 50 000 = 2 000
  50 000 - ... = 5 000
 13. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny, stanowiącej najwyższą złożoną ofertę i udzieleniu przybicia. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 
 14. Do specjalnie oznaczonych w katalogu obiektów Organizator dolicza opłatę wynikającą z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1. 5,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro oraz
  2. 3,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro oraz
  3. 1,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro oraz 
  4. 0,5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro oraz
  5. 0,25 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro - jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro.

   W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.
 15. Uczestnik aukcji zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty, powiększonej o opłatę aukcyjną, wynoszącą 15,00% ceny (dalej rozliczenie) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia aukcji. Opłata zawiera podatek VAT. Organizator może przedłużyć termin na dokonanie rozliczenia w wyniku porozumienia z Uczestnikiem aukcji, zawartego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty aukcyjnej względem niektórych Uczestników aukcji. Obniżenie opłaty względem danego Uczestnika aukcji jest przedmiotem decyzji indywidualnej.
 16. Rozliczenie następuje w walucie: złoty polski (PLN), w formie gotówkowej, w siedzibie Organizatora albo poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 78 1140 2004 0000 3102 7904 6182 lub bezpośrednio w portalu OneBid .
 17. Po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany, możliwe jest dokonanie rozliczenia w walutach obcych w formie gotówkowej lub na sposób ustalony indywidualnie.
 18. W przypadku niedokonania rozliczenia w terminie Organizator ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotów wylicytowanych przez Uczestnika aukcji lub naliczać odsetki ustawowe za zwłokę.
 19. Wydanie wylicytowanych przedmiotów następuje za pokwitowaniem odbioru w siedzibie organizatora, począwszy od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu aukcji może nastąpić w obustronnie uzgodnionym terminie. W przypadku wyboru doręczenia przedmiotów drogą pocztową, Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty wybranej formy przesyłki, określonej w załączniku do niniejszych warunków aukcji.
 20. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd cywilny, właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji.
 21. Zmiana lub odwołanie warunków aukcji może być dokonane przez Organizatora w wyjątkowych przypadkach do dnia rozpoczęcia aukcji.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Tempus
Kontakt
Dom Aukcyjny Tempus Krzysztof Jurko
room
ul. Niemcewicza 20
05-075 Warszawa
phone
+48500489919
keyboard_arrow_up
+