Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
2

Patrycja Godula, Morze, 2022

add Twoja notatka 
Opis pozycji
linoryt barwny, na papierze
(praca sprzedawana bez ramy)
wymiary papieru 30 x 35,5 cm ,
wymiary odbitki 21 x 30 cm
syg. pod dołem numeracja,
technika, tytuł, podpis

Urodziła się 15 listopada 1989 roku w Bielsku-Białej.
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie, gdzie w 2013 roku uzyskała dyplom magisterski
w pracowni linorytu prof. Jerzego Jędrysiaka.
W 2016 zdobyła także tytuł magistra na Akademii Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu na kierunku
Sztuka i Wzornictwo Szkła.
Od 2017 należy do ZPAP Okręg Bielsko-Biała.
Zajmuje się głównie tworzeniem kompozycji ze szkła,
a także grafiką wykonywaną w technice linorytu.
Uczestniczyła w licznych ogólnopolskich oraz
międzynarodowych wystawach i konkursach,
zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Aukcja
Aukcja sztuki VII
gavel
Data
04 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
93 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 57 | Ulubione: 0
Aukcja

ZPAP Bielsko-Biała

Aukcja sztuki VII
Data
04 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

OGÓLNE WARUNKI AUKCJI

1. Organizatorem aukcji jest Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej Rynek 27 zwanym dalej: związkiem
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki będące własnością związku lub przyjęte na zasadzie komisu.
3. Aukcja ma charakter otwarty i odbywa się w oparciu o regulamin aukcji
5. Warunkiem udziału w licytacji jest zarejestrowanie się na stronie www.onebid.pl lub pisemnego zgłoszenia
6. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać mailowo [email protected] i telefonicznie 608 522 546, 602 323 345


SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY

Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach, w ocenie związku naniesionych przez samych twórców.


CERTYFIKATY

1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez autora.


CENA

1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą określoną w katalogu.
2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest oplata:
a. organizacyjna w wysokości 20%,
b. opłaty określone w punkcie 2a powyżej obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdyby obiekt nie został sprzedany na aukcji.


ESTYMACJA

Dla każdego obiektu związek określa cenę wywoławczą odpowiadającą części wartości szacunkowej.


ZAPŁATA. PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia aukcji.
2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz z opłatami na konto związku:
30 1050 1070 1000 0090 3066 9890
ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG BIELSKO-BIALSKI
UL.RYNEK 27, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
3. Związkowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezapłacenia całej ceny w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Odstąpienie następuje w formie pisemnej.


WYDANIE RZECZY

1. Wydanie obiektu może nastąpić wyłącznie po przejściu własności na nabywcę.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia licytacji, odebrać obiekt z siedziby Związku po wcześniejszym uzgodnieniu z  daty i godziny odbioru lub zadysponować wysyłkę.
3. Związek naliczać będzie odsetki i opłatę składu za każdą rozpoczętą dobę przechowywania obiektu, poczynając od 15-go dnia po zawarciu umowy (pkt. Vlł|.7) - 15zł za każdy dzień przechowywania obiektu
4. Z chwilą przejścia własności obiektu ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia obiektu przechodzi na nabywcę.


SYSTEM LICYTACJI

1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej aukcjonerem, która działa w imieniu związku. Przed przystąpieniem do licytacji aukcjoner może dokonać sprostowania lub uzupełnienia informacji dotyczących obiektu ujawnionych w katalogu.
2. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.
3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień.
4. Tabela podstawowych postąpień:
Cena Postąpienie
0 - 2 000            100
2 000 - 5 000     200
5000 - 10 000    500
> 10 000           1 000
5. Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.
6. Z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego regulaminu nabywcą staje się osoba której udzielono przybicia (pl‹t.Vl.2 i Xl.3)
7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
8. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga aukcjoner.


KATALOG 

Katalog dostępny jest w formacie PDF
- na stronie intemetowej www.zpap.bielsko.pl
- facebooku zpap okręg Bielsko-Biała
- na stronie www.onebid.pl
- pełna kultura


WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI

1. W licytacji może wziąć udział każda osoba, która posiada numer licytacyjny i :
a. wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała rejestracji za pośrednictwem internetu na stronie www.onebid.pl lub
b.  pisemnego złożenia ( wysłania na adres związku lub mailowo  [email protected] oferty kupna z limitem ceny (w ich imieniu w licytacji wezmą udział przedstawiciele związku  w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty,
c. za pośrednictwem telefonu - po  wysłaniu chęci licytowania wybranego dzieła pocztą mailem lub sms nie później niż 12 godzin przed licytacją.
Przedstawiciel związku zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów
2. Związek nie pobiera vadium.
3. Osoby, mają możliwość:
a. licytowania online za pośrednictwem intemetu - poprzez platfomrę licytacyjną ,Onebid",
b. licytowania za pośrednictwem telefonu - Związek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.
4. Związek przyjmuje zlecenia najpóźniej 12 godzin przed aukcją.
5. Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają do wyłącznej wiadomości Związku


OBIEKTY

1. Związek gwarantuje autentyczność obiektów opisanych w katalogu. W przypadku istotnych niezgodności pomiędzy opisem, a stanem faktycznym ujawnionym w katalogu, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. W przypadku udziału w licytacji w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287 z późn. zm)
2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu obiektu sprzedawanego na aukcji. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno być złożone przez muzeum niezwłocznie po licytacji obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji. (art. 20 ust. 2 ustawy o muzeach - Dz.U.2019, poz.917 z późn. zm.)
4. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych obiektów.


WYSYŁKA

Wyrażenie przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie woli wysyłkowego doręczenia mu zakupionego obiektu jest równoznaczne z upoważnieniem związku do zlecenia osobie trzeciej w imieniu Nabywcy dostarczenia obiektu do wybranego przez Nabywcę miejsca na terenie Polski. W sytuacji określonej w zd. 1 wysyłka odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Nabywca zobowiązany jest uregulować należność za wysyłkę w formie przedpłaty. związek dokonuje zlecenia wysyłki obiektu na zasadach i warunkach obowiązujących w danej chwili u działającej na rynku polskim firmy kurierskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi transportowe i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. 

Wysyłka obiektu następuje po przejściu prawa własności na nabywcę, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zapłaty całej ceny i dokonania przedpłaty za wysyłkę.

Informację o kosztach wysyłki i konieczności uiszczenia przedpłaty związek wysyła na adres elektroniczny Nabywcy lub sms-em na nr. telefonu nabywcy

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
ZPAP Bielsko-Biała
Kontakt
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Biała
room
Rynek 27
43-300 Bielsko-Biała
phone
+48 608 522 546
keyboard_arrow_up