Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
3

Łukasz Surowiec, kostka 23/100, 2015

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Przedwojenna, drewniana kostka podłogowa z pomieszczeń dawnej Fabryki Schindlera, żywica epoksydowa, drewno (kostka brukowa), 10x7,5 cm, 2015, ed. 23/100, sygn. dolna krawędź "Łukasz Surowiec, 2015, 23/100"

Łukasz Surowiec - ur. w 1985 roku w Rzeszowie. Jest artystą interdyscyplinarnym, rzeźbiarzem, performerem, twórcą filmów wideo, autorem akcji społecznych. Absolwent Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Universität der Künste w Berlinie. W swoich obiektach i interwencjach artystycznych Surowiec wnika i bada aktualne stosunki społeczne, podejmuje również zagadnienia historyczne i polityczne. Jego twórczość przyjmuje formę metody umożliwiającej poznanie publicznej rzeczywistości, ze zwróceniem uwagi na jednostki marginalizowane. W swojej działalności artystycznej podejmuje on aktualne kwestie społeczne, wychodząc także poza mury oficjalnych instytucji sztuki. Łukasz Surowiec był stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest laureatem prestiżowego konkursu dla młodych artystów Spojrzenia (2017). W 2019 roku zaprezentował swój prototyp pomnika na festiwalu “Warszawa w budowie”. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą m.in.: Nice to Meet You (Art Agenda Nova, Kraków130, 2010); Szwedzkie gołębie (Kalmar Konstmuseum, Kalmar, 2012); Dziady (Bunkier Sztuki, Kraków, 2013); Umierać się nikt nie boi (CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2014); Poczekalnia (CSW Znaki Czasu, Toruń, 2014); Air de Pologne (De Garage, Mechelen, 2012); Berlin Biennale (Kunst Werke,Berlin 2015, Procedures for the head/Polish Art Today, Kunsthalle, Bratislava, 2012); East + Europe - Eastern European Contemporary Art Exhibition (City Hall Exhibition Hall , Hong Kong, 2013); Critical Juncture, (podczas Kochi Muziris Biennale, Indie, 2104); Survival Kit 6 ( Ryga, Latvian Centre for Contemporary Art, 2014); A Market of Values Bratysława, Chelsea College, Londyn, 2015); Procedures for the head/Polish Art Today, Kunsthalle Bratislava, Bratysława, 2015);“Przychodnia” (Poznań, 2016); “Przychodnia” (MOCAK, Kraków, 2019); CELEBRATION | Polish-Japanese Exhibition of Contemporary Art (2019).
Aukcja
PIĘKNO W SZTUCE - I Aukcja Sztuki Aktualnej
gavel
Data
12 kwietnia 2021 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
216 EUR
Cena sprzedaży
422 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
367 EUR
Przebicie
196%
Wyświetleń: 180 | Ulubione: 1
Aukcja

Art Agenda Nova

PIĘKNO W SZTUCE - I Aukcja Sztuki Aktualnej
Data
12 kwietnia 2021 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 5 minut

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
 
Regulamin

1. DEFINICJE.

 1. „Aukcja” oznacza aukcję prowadzoną przez Organizatora Aukcji, zgodnie z zasadami Regulaminu.
 2. „Licytant” oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18. rok życia, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, uczestniczącą w Aukcji, która oświadczyła, że znany jest jej Regulamin i akceptuje go a ponadto wyraziła w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
 3. „Kupujący” oznacza osobę, która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowana przez Aukcjonera i zawarła „Umowę Sprzedaży”.
 4. „Organizator aukcji” Galeria Sztuki Współczesnej Nova, MM Gołębiewscy ul. Stefana Batorego 2, 31-135 Kraków, NIP: 6762087310 zwana także „Art Agenda Nova”.
 5. „Komitent” oznacza właściciela lud podmiot dysponujący prawami do przedmiotów wystawianych na Aukcji, innego niż Art Agenda Nova.
 6. „Umowa Sprzedaży” oznacza odpłatną umowę sprzedaży, zawieraną w toku Aukcji. 
 7. „Cena Wywoławcza” jest minimalną kwotą od której rozpoczynana jest licytacja Obiektów.
 8. „Cena Uzyskana” oznacza najwyższą ofertę zaakceptowaną przez Aukcjonera przez uderzenie młotkiem.
 9. „Premium” oznacza opłatę organizacyjną płaconą przez Kupującego Organizatorowi Aukcji, w wysokości 15% od wartości Ceny Uzyskanej. 
 10. „Cena Zakupu” oznacza Cenę Uzyskaną razem z Premium
 11. „Estymacja” oznacza podany przy przedmiocie będącym przedmiotem Aukcji przedział cenowy w jakim, w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem, ustalonym przez Organizatora Aukcji może znaleźć się Cena Uzyskana.
 12. „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.)
 13. „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 14. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
 15. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę kodeks cywilny, tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).


2. Podstawowe informacje o Aukcji

 1. Aukcja odbywa się̨ w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o Aukcji. Czas trwania Aukcji ustala Organizator Aukcji.
 2. Aukcja jest prowadzona na podstawie i zgodnie z zasadami prawa polskiego. 
 3. Organizatorem aukcji jest Małgorzata Gołębiewska prowadząca działalność gospodarcza pod firmą „Małgorzata Gołębiewska Galeria Sztuki Współczesnej Nova MM Gołębiewscy”, ul. Stefana Batorego 2, 31-135 Kraków, NIP: 6762087310
 4. Ogłoszenie o Aukcji podaje się̨ do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem Aukcji, przynajmniej w jeden ze wskazanych poniżej sposobów: 
  1. zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora Aukcji pod adresem www.nova.art.pl
  2. zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www,artinfo,pl
  3. za pomocą ogłoszenia wysłanego bezpośrednio wiadomością email.
   O sposobie ogłoszenia decyduje Organizator Aukcji.
 5. Udział w Aukcji mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 6. Wszyscy Licytanci i Kupujący, są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przystąpienie do licytowania i wzięcie udziału w Akcji oznacza akceptację zasad Regulaminu.


    3. Przedmiot Aukcji

 1. Regulamin określa warunki Aukcji oraz prawa i obowiązki Licytantów i Kupujących oraz Organizatora Aukcji. 
 2. Organizator Aukcji od chwili udostępnienia Regulaminu a Licytant i Kupujący od chwili złożenia oferty w Aukcji są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 3. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Aukcji określonych w Regulaminie. 
 4. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki (dalej jako „Obiekty”) których opis i główne cechy opisane są w katalogu dostępnym na stronie OneBid (dalej jako: Katalog Aukcji”).
 5. Każdy z uczestników Aukcji ma możliwość zapoznania się z dziełami sztuki przez przystąpieniem do Aukcji. Oświadczenia i poprawki ogłoszone przez Organizatora Aukcji w czasie Aukcji uzupełniają lub modyfikują opis katalogowy.
 6. Obiekty stanowią własność Galerii Art Agenda Nova lub Komitentów, bądź mają oni prawa do rozporządzania Obiektami. 
 7. Opisy obiektów zamieszczonych w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym.
 8. Za opisy Obiektów nienależących do Galerii Art Agenda Nova lub stanowiących własność Komitentów Organizator Aukcji nie odpowiada.


4. Licytowanie

 1. W Aukcji może wziąć udział każdy, który zapoznał się i zaakceptował Regulamin Aukcji.
 2. Licytacja odbywa się online, za pośrednictwem portalu OneBid.
 3. Cena Wywoławcza podana jest w Katalogu Aukcji. Organizator Aukcji zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wywoławczej Obiektu przed rozpoczęciem Aukcji. 
 4. Cena Wywoławcza jest zarazem ceną minimalną poniżej której Obiekt nie zostanie sprzedany. 


5. Termin i zasady płatności

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny Uzyskanej za wylicytowane Obiekty oraz do zapłaty opłaty Premium, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 2. Art Agenda Nova będzie upoważniona do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie za okres opóźnienia w zapłacie. 
 3. Cena Zakupu zawiera podatek VAT. Cena zakupu nie zawiera opłaty droit de suite. 
 4. Wszystkie transakcje zawierane są w Złotych polskich.
 5. Art Agenda Nova przyjmuje następujące formy płatności: gotówka oraz przelew na rachunek bankowy o numerze: PKO BP Inteligo 50102055581111118267900057
 6. Odbiór Obiektu jest możliwy po dokonaniu pełnej wpłaty. Odbiór następuje na koszt Kupującego. Forma i sposób odbioru Obiektu ustalany jest indywidualnie.
 7. Wylicytowany Obiekt pozostaje własnością Organizatora Aukcji do momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej Ceny Zakupu należnej Organizatorowi Aukcji na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Obiektu. 


6. Odpowiedzialność za wady 

 1. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy będących przedmiotem Aukcji, jak również za ich wady prawne. 
 2. Wyłączenie powyższe nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych z Kupującym będącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 


7. Dane osobowe 

 1. Art Agenda Nova może wymagać od Licytantów i Kupujących podania ich danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, m. in w celu: sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości, uniknięcia fałszerstwa. 
 2. Każda osoba, która uczestniczy w Aukcji, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
 3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Aukcji na potrzeby obsługi Aukcji  oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, jest całkowicie dobrowolne, niemniej niezbędne do dopuszczenia do udziału w Aukcji. 
 4. Uczestnik Aukcji ma prawo wglądu i zadania wprowadzania zmian lub usunięcia jego danych osobowych przez Organizatora Aukcji. Żądanie takie powinno zostać́ skierowane do Organizatora Aukcji pisemnie. 
 5. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator Aukcji z siedzibą w Krakowie przy Ul. Batorego 2, NIP: 676-208-73-10.  
 6. Dane osobowe Licytantów i Kupujących mogą̨ zostać́ udostępnione przez Organizatora Aukcji podmiotom trzecim, w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. 


8. Prawo autorskie

 1. Kupujący i Licytanci akceptują, że Obiekty są lub mogą być objęte ochroną wynikającą z Prawa autorskiego.
 2. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży Obiektu nie dochodzi do przekazania ani do udzielenia jakichkolwiek licencji w zakresie praw autorskich lub jakichkolwiek innych wyłącznych praw własności intelektualnej do Obiektów.
 3. Wszelkie opisy katalogowe, obrazy i inne materiały przygotowane lub udostępnione przez Organizatora Aukcji w czasie i dla celów przeprowadzenia Aukcji, są objęte prawami autorskimi. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie bądź inne korzystanie z tych praw wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora Aukcji lub podmiotu trzeciego do którego prawa te należą. 


9. Odstąpienie od umowy 

 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego oświadcza i akceptuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje jemu w odniesieniu do umów zawartych w drodze aukcji publicznej. 


10. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów:

 1. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Kupującym będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, przyznanych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku stwierdzenia istnienia w Regulaminie postanowienia naruszającego prawa o których mowa w punkcie powyżej, w miejsce takiego postanowienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Galeria Art Agenda Nova jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 


11. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin należy stosować odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Sprzedaży powinny być interpretowane w oparciu o obowiązujące prawo polskie. 
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Organizatorem Aukcji, a Kupującym będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Organizatorem Aukcji, a Kupującym nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora Aukcji.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r. 


    12. RODO

W związku nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) obowiązującymi od 25 maja 2018 r., pragniemy poinformować, że dane osobowe, które są zbierane i znajdują się w naszej bazie są administrowane przez Galerię sztuki współczesnej NOVA MM Gołębiewscy, z siedzibą przy ul. Batorego 2, 31-135 Kraków i na bieżąco dochowujemy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Pragniemy poinformować również, że ilość zbieranych danych jest minimalizowana i odpowiada potrzebom celu zbierania bądź wynika z przepisów prawa. Jako administrator Art Agenda Nova przetwarza dane w celach związanych z wykonywaniem umów, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu w celach informacyjnych a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu umowy. Dane przetwarzane są również w celach przekazywania informacji handlowych po uzyskaniu od Państwa odpowiedniej zgody.

O aukcji

Idea aukcji PIĘKNO W SZTUCE wyrasta z buntu przeciwko kondycji współczesnego art worldu. Obecna sztuka często skupiona wokół ośrodków akademickich i w akademickiej myśli dorastająca nierzadko pozbawiana jest tego, co w sztuce - zwłaszcza współczesnej, istotnie ważne – indywidualizmu, nowatorstwa, nieskrępowanej niczym swobody twórczej. Ugruntowanie się pewnych nazwisk, nurtów i tendencji stoi w sprzeczności z wolnością, która winna być elementem komplementarnym tworzenia, a nie tylko jego wartością dodaną. PIĘKNO W SZTUCE chce pozbawić sztukę tych ograniczeń i pozwolić, aby to nie sygnatura płótna, ale właśnie sztuka sama za siebie dyktowała obecną rzeczywistość. Twórczość, którą prezentujemy to próba dekonstrukcji mitu o jedynej słuszności i poprawności aktualnie obowiązującego kanonu malarstwa. To również próba odejścia od tradycyjności i elitaryzmu, na rzecz sztuki aktualnej, powszechnej i dostępnej.

FAQ
O sprzedawcy
Art Agenda Nova
Kontakt
Art Agenda Nova
room
ul. Batorego 2
31-135 Kraków
phone
+48 12 222 50 53
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up