Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
2

Tomasz Sętowski, "Nobile" 5/8

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 10 769 - 12 923 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
Brąz patynowany, 35x34 cm

"Wycieczki w krainę fantazji są dla mnie poszukiwaniem    skarbów, którymi chciałbym się podzielić. Umysł jest   swoistą fabryką snów uruchamianą na czas tworzenia.   Wymyślanie monumentalnych kompozycji jest próbą   zaistnienia w świecie wyobraźni, z dala od codzienności.
Wybór jakiego dokonałem w życiu wydaje mi się trafny   malowanie przychodzi mi łatwo, lecz z trudem rozstaje   się z obrazem.
Podróże artystyczne, które odbyłem w swoim życiu   spowodowane były zamiłowaniem do malarstwa. Oprócz   tego, że maluje interesuje się sztuką szeroko pojętą.  Zainteresowania te naprowadziły mnie na trop własnego   stylu, którego staje się powoli niewolnikiem.
Tworząc swoje ostatnie prace, miałem na tyle czasu, aby  oswoić się z myślą, że obrazy te będą utracone na czas   wystaw, aż w końcu znajdą się w różnych kolekcjach.
Ale taki jest los obrazu, podróżować i zmieniać   właściciela.„
Tomasz Sętowski
Aukcja
Pierwsza w Polsce aukcja NFT oraz dzieł wybitnych artystów
gavel
Data
06 kwietnia 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
6 462 EUR
Estymacje
10 769 - 12 923 EUR
Cena sprzedaży
10 403 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
9 046 EUR
Przebicie
161%
Wyświetleń: 190 | Ulubione: 1
Aukcja

Diamondscraft

Pierwsza w Polsce aukcja NFT oraz dzieł wybitnych artystów
Data
06 kwietnia 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
  1 000 000
  > 20 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI NFT ART sp. z o.o.

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania, uczestnictwa w aukcji oraz sprzedaży dzieł sztuki oraz innych obiektów kolekcjonerskich przez NFT ART sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach,
ul. Mikołaja Kopernika 38/1-2, 05-091 Ząbki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 955999, NIP: 1251729561, REGON: 521350107.

1.                  NFT ART SP. Z O.O. JAKO ZASTĘPCA POŚREDNI

NFT ART sp. z o.o. występuje jako komisant - zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono
w katalogu, jego zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

2.                  TERMINY

1.         „NFT ART” lub „komisant” - NFT ART sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, ul. Mikołaja Kopernika
38/1-2, 05-091 Ząbki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 955999, NIP: 1251729561, REGON: 521350107.

2.         „obiekt” - dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży w drodze aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej.

3.         „komitent” - osoba zgłaszająca obiekt do sprzedaży, uprawniona do rozporządzenia obiektem.

4.         „aukcja” - zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na składaniu NFT ART na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych obiektów przez licytujących, w której zwycięski nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.

5.         „aukcjoner” - osoba wyznaczona przez NFT ART do prowadzenia aukcji.

6.         „cena wywoławcza” - ustalona przez aukcjonera cena, od której rozpoczyna się licytacja. Zwyczajowo cena wywoławcza zawarta jest między 1/2 a 3/4 dolnej granicy estymacji. Cena wywoławcza może być podana w katalogu.

7.         „cena gwarancyjna” - najniższa kwota, za którą można sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody komitenta. Cena gwarancyjna nie może przekroczyć dolnej granicy estymacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, każdy obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej.

8.         „postąpienia” - kwoty o jakie zmienia się cena obiektu podczas licytacji. Aukcjoner podaje je według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji aukcjoner może zmodyfikować wysokość postąpienia.

 

TABELA POSTĄPIEŃ

Cena (zł)

Postąpienie

[5000]– [10000]

[500zł]

[10 000] – [100 000]

[1000]

[100 000] – [200 000]

[2000]

[200 000] – [500 000]

[5000]

[500 000] – [1 000 000]

[10 000]

powyżej [1 000 000]

[20 000]

9.         estymacja” - szacunkowa wartość, jaką obiekt może osiągnąć podczas licytacji. Nie uwzględnia ona opłat aukcyjnych oraz opłat dodatkowych. Ceny estymacyjne dostępne są w katalogu aukcyjnym w wersji PDF oraz w katalogu drukowanym. Estymacja nie uwzględnia opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych. Estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane w euro lub dolarach amerykańskich. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego, w dniu druku katalogu.

10.     „cena wylicytowana” -  ostatecznie wylicytowana kwota za obiekt podczas aukcji. Potwierdza ją uderzenie młotka przez aukcjonera, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna, podatki oraz opłaty dodatkowe doliczane do niektórych obiektów.

11.     „cena nabycia” - końcowa cena jaką nabywca zobowiązany jest zapłacić za dzieło sztuki. Składa się na nią cena wylicytowana, opłaty aukcyjne oraz opłaty dodatkowe.

12.     „opłata aukcyjna” - dodatkowe wynagrodzenie NFT ART z tytułu obsługi transakcji sprzedaży, wynosząca [15]% końcowej ceny wylicytowanej. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

13.     „opłata dodatkowa droit de suite” - opłata dodatkowa doliczana do niektórych obiektów z tytułu droit de suite - autorskich praw majątkowych z tytułu odsprzedaży, wówczas gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 euro. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy
o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (
t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), zgodnie
z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata dodatkowa obliczana jest z użyciem kursu dziennego NBP z dnia poprzedzającego dzień aukcji.

Opłata ta doliczana jest według następujących stawek:

Opłata ta doliczana jest według następujących stawek:

5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro;

3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000,00 euro;

1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000,00 euro;

0,5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000,00 euro;

0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000,00euro

jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500,00 euro.

 

14.     sprzedaż warunkowa - warunkowa umowa sprzedaży, zostaje zawarta, gdy cena wylicytowana nie osiągnęła ceny gwarancyjnej. Transakcja dochodzi do skutku, jeżeli komitent zgodzi się na sprzedaż obiektu po cenie niższej niż gwarancyjna lub też licytant podwyższy ofertę do ceny gwarancyjnej. W przeciwnym wypadku sprzedaż warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.

3.                  OGÓLNE WARUNKI LICYTACJI

1.         W celu dopuszczenia do licytacji wszyscy licytujący muszą dokonać rejestracji przed aukcją, dostarczyć wymaganych informacji przewidzianych w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2.         NFT ART może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem, że w każdym przypadku podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu NFT ART ma prawo odmówić dopuszczenia do aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej.

3.         Licytanci mogą wziąć udział w aukcji osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem, a także za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.onebid.pl.

4.         Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji poprzez przybicie młotkiem oraz wskazuje zwycięzcę.

5.         Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania
z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

6.         W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.

7.         NFT ART zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

8.         Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w językach angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz z informacją, których obiektów dotyczą.

 

9.         NFT ART prowadzi prenumeraty katalogów obiektów. Zamówienie prenumeraty można złożyć drogą korespondencji email na adres: [email protected]  

10.     NFT ART informuje, że opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. NFT ART rekomenduje uprzednie dokonanie dokładnych oględzin obiektów na wystawie przedaukcyjnej oraz przeprowadzenie konsultacji z profesjonalnym konserwatorem.

4.                  LICYTACJA OSOBISTA

1.         W celu przystąpienia do licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę z numerem w punkcie Złota 44, 00-120 Warszawa, przy consiage bezpośrednio przed aukcją

2.         W celu weryfikacji danych licytantów NFT ART może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej.

3.         Dane osobowe licytantów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości NFT ART, która może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.

4.         NFT ART może odmówić udziału w licytacji licytantom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach.

5.         W przypadku zgubienia tabliczki z numerem licytant zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym obsługę aukcji.

6.         Po zakończeniu aukcji licytant zobowiązany jest do zwrócenia tabliczki z numerem w punkcie rejestracji, a w przypadku zakupu dodatkowo do odebrania potwierdzenia zawartych transakcji.

5.                  LICYTACJA ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

1.         W aukcji organizowanej przez NFT ART 6.04.2022 można brać udział za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępnego pod adresem: www.onebid.pl.

2.         Aby wziąć udział w aukcji należy założyć darmowe konto w serwisie internetowym, a następnie zarejestrować się do konkretnej aukcji. Na każdą aukcję należy rejestrować się oddzielnie.

3.         Z uwagi na proces weryfikacji i dopuszczenia do aukcji zaleca się dokonania rejestracji na aukcję nie później niż na 12 godzin przed rozpoczęciem licytacji.  W przypadku dokonania późniejszej rejestracji może dojść do niedopuszczenia licytanta do licytacji.

4.         Po dokonaniu rejestracji licytant otrzymuje mailem informację o dopuszczeniu do aukcji, co jest równoznaczne z pozytywnym zakończeniem weryfikacji.

5.         Po pierwszej weryfikacji licytant może zostać dodany do listy licytantów weryfikowanych automatycznie, co oznacza, że przy rejestracji na kolejną aukcję, informację o dopuszczeniu do aukcji licytant otrzyma automatycznie, bezpośrednio po zarejestrowaniu.

6.         Uczestniczyć w aukcji można zarówno składając oferty na obiekty z aukcji przed rozpoczęciem licytacji, jak i składając oferty w ramach kolejnych przebić w tracie trwania aukcji na żywo, obserwując jednocześnie relację online w serwisie.

7.         NFT ART zastrzega sobie prawo do ustawiania licytantom licytującym przez Internet limitów transakcyjnych.

8.         Usługa licytacji za pośrednictwem serwisu internetowego odbywa się zgodnie ze stawką jaką oferuje OneBid jako pośrednik.

6.                  PRZEBIEG AUKCJI

1.         Aukcjoner rozpoczyna licytację od wywołania ceny wywoławczej. Jeżeli na dany obiekt złożone zostały oferty przed rozpoczęciem aukcji, licytacja rozpoczyna się od kwoty najwyższej złożonej oferty.

2.         Jeżeli w drodze licytacji nie zostanie osiągnięta cena gwarancyjna licytacja zostaje zakończona poprzez odczytaniem przez aukcjonera słowa pass. Oznacza to, że transakcja nie została zawarta. Fakt ten zostaje ogłoszony bez uderzenia młotkiem.

3.         W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy NFT ART mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu komitenta bez wskazania, że czynią to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany obiekt lub oferty są zbyt niskie aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany co sygnalizuje terminem pass.

4.         Aukcjoner decyduje o wysokości kolejnych postąpień, które podaje według tabeli postąpień,
z zastrzeżeniem, że w zależności od przebiegu aukcji może wedle własnego uznania zdecydować
o innej wysokości postąpienia.

5.         Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty, która jest ceną wylicytowaną, a w konsekwencji zawarcie umowy sprzedaży między NFT ART a licytantem.

6.         Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży, w tym również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W tym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.

7.         Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność.
W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane także w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich, odzwierciedlając
w przybliżeniu cenę przy obecnym kursie waluty. Stosownie do tego estymacje podawane w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny.

7.                  PŁATNOŚĆ

1.         Licytant, który wygrał aukcję zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty
w terminie 7 dni od dnia aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Przekroczenie wyznaczonego terminu będzie skutkowało możliwością naliczenia przez NFT ART odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

2.         Własność zakupionego obiektu nie przechodzi na licytanta, dopóki NFT ART nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, uwzględniającej cenę wylicytowaną, opłatę aukcyjną, opłaty dodatkowe oraz ewentualne inne opłaty, jeżeli odnoszą się do danego obiektu.

3.         NFT ART nie jest zobowiązana do przekazania obiektu licytantowi do chwili przeniesienia własności obiektu na licytanta. Wcześniejsze przekazanie obiektu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na licytanta, ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

4.         NFT ART akceptuje płatność przelewem bankowym na konto: 47 1090 2851 0000 0001 4983 6135. W tytule przelewu należy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

5.         Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na życzenie licytanta po wcześniejszym uzgodnieniu NFT ART dopuszcza wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich.

6.         Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. NFT ART dokonuje przeliczenia po dziennym kursie NBP.

7.         Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt, opłaty aukcyjnej, opłat dodatkowych oraz innych opłat, jeżeli odnoszą się do danego obiektu, w terminie 7 dni od daty aukcji, NFT ART może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych: 

a.       przechować obiekt w siedzibie NFT ART lub w innym miejscu na ryzyko i koszt licytanta; 

b.       odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód, przy czym w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, NFT ART może dochodzić od licytanta odszkodowania tytułem utraconych korzyści, które obejmują m. in. szkodę spowodowaną brakiem uzyskania opłaty aukcyjnej;

c.       odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji; 

d.       naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia, opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli odnoszą się do danego obiektu; 

e.       wszcząć postępowanie sądowe przeciwko licytantowi w celu odzyskania zaległości; 

f.        potrącić należności nabywcy względem NFT ART z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji; 

g.       podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8.         Jeżeli w dniu ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej (w dniu wystawienia paragonu fiskalnego), licytant nie jest pewny, czy chce otrzymać fakturę VAT marża, powinien on podać kasjerowi numer, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (NIP), w celu umieszczenia tego numeru na paragonie fiskalnym. NFT ART zastrzega, że nie wystawia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania w ustawowym terminie.

9.         Jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza równowartości kwoty 450,00 zł albo kwoty 100,00 euro (w przypadku określenia kwoty w walucie euro), paragon fiskalny zawierający NIP stanowi fakturę uproszczoną, co do której nie zachodzi konieczność wystawienia dodatkowej faktury VAT marża.

8.                  ODBIÓR ZAKUPU

1.         Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec NFT ART.

2.         Przy odbiorze zakupionych obiektów licytant zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie.

3.         W celu umówienia odbioru obiektu nabywca powinien skontaktować się ze swoim doradcą klienta NFT ART.

4.         Licytant, który wygrał aukcję powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po tym terminie NFT ART przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego,
a licytant obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania.

5.         Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej.

6.         Po upływie 30 dni od daty aukcji na licytanta przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. NFT ART odpowiada względem licytanta za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.

7.         NFT ART nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na życzenie licytanta NFT ART może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką obiektów. Zlecenie takie odbywa się na odpowiedzialność licytanta, przy czym NFT ART nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.

8.         Jeżeli licytant sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z NFT ART telefonicznie przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu pod numerem telefonu: 669330233. W przypadku odbioru przez firmę transportową wybraną przez licytanta NFT ART wymaga okazania dowodu przez jej przedstawiciela. Przedstawiciel winien dodatkowo legitymować się pisemnym upoważnieniem od nabywcy do odebrania obiektu.

9.         Przed przystąpieniem do aukcji licytującym zainteresowanym wywozem obiektu poza granice Polski zaleca się zorientowanie w kwestii uzyskania dodatkowych pozwoleń, z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40.000,00 złotych.

10.     NFT ART informuje, że przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające je, (m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu zawartości) mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Obiekty tego typu
NFT ART oznacza symbolem [
], przy czym NFT ART nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

11.     Niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów uprawniających do wywozu obiektu poza granice Polski lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. NFT ART może pomóc w kontakcie
z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.

9.                  REKLAMACJA

1.         Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2.         Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w terminie 14 dni od wydania obiektu.

3.         NFT ART nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.

 

10.               ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.         Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), NFT ART informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ustawy, kupującym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

2.         W przypadku, gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt, opłaty aukcyjnej, opłat dodatkowych oraz innych opłat, jeżeli odnoszą się do danego obiektu, w terminie 7 dni od daty aukcji NFT ART ma prawo odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód.

3.         NFT ART ma prawo odstąpić od realizacji umowy, niezależnie od stopnia zaawansowania jej realizacji, w każdym przypadku:

a.       uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

b.       nieprzekazania informacji lub dokumentów wnioskowanych niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm) lub stwierdzenia nieprawidłowości lub braku aktualizacji tych informacji lub dokumentów;

c.       wystąpienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego,
w szczególności przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;

d.      w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż przeprowadzenie transakcji mogłoby spowodować naruszenie prawa, jego obejście lub byłoby niezgodne z regułami obrotu.

11.               OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.         NFT ART wyłącza gwarancję w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem. 

2.         Całkowita odpowiedzialność NFT ART jest ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez licytanta. 

3.         NFT ART nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy pisemne, mające miejsce w informacjach podanych licytantom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy
w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4.         NFT ART nie bierze odpowiedzialności wobec licytanta za szkody przewyższające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza.

5.         NFT ART nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

6.         Regulaminu nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności NFT ART wobec licytanta, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

12.               PRAWA AUTORSKIE

1.         Wraz ze sprzedażą nie dochodzi do przekazania wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.

2.         Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla NFT ART, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność NFT ART. Nie mogą być one wykorzystane przez  ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej NFT ART.

13.               PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

1.          NFT ART jako instytucja obowiązana na mocy postanowień ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm), zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt 24a), dokłada należytej staranności
w zakresie realizacji działań zmierzających do rozpoznania i określenia poziomu ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a w konsekwencji skutecznego przeciwdziałania jego materializacji.

2.         W celu przeciwdziałania ryzyku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, NFT ART stosuje wobec licytantów środki bezpieczeństwa finansowego w sytuacji, w której wartość obiektu równa jest lub przekracza kwotę 10.000,00 euro, po kursie średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji.

3.         W związku z realizacją obowiązku, o którym mowa powyżej NFT ART zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm). NFT ART może wystąpić
z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim również po zakończeniu aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej.

14.               DANE OSOBOWE

1.         Możliwość uczestnictwa w aukcjach prowadzonych przez NFT ART wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych licytanta. NFT ART będzie przetwarzać powierzone dane osobowe we własnym imieniu jako administrator w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

2.         NFT ART będzie przetwarzać dane w zakresie: 

a.       zawartym w formularzu zlecenia;

b.      danych przekazanych w ramach wykonywanych zleceń przez NFT ART (np. rozmowa telefoniczna).

3.         NFT ART będzie przetwarzać wyżej wskazane dane w celu:

a.       umożliwienia wykonania zlecenia licytacji telefonicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b.       dopuszczenia do aukcji oraz zawarcia umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c.       obsługi reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

d.       ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec NFT ART -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

e.       realizacja obowiązków nałożonych na NFT ART na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm), w tym w szczególności stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, których katalog określony został w treści tej ustawy.

4.         Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia
i wykonania umowy, a także jej rozliczenia.

5.         NFT ART może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzały,
w szczególności:  

a.       podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b.       bankom, w przypadku konieczność prowadzonych rozliczeń;

c.       podmiotom wspierającym NFT ART w prowadzonej działalności na zlecenie NFT ART
w szczególności dostawcom IT, księgowości, podmiotom z zakresu obsługi prawnej. 

6.         Dane udostępnione NFT ART będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń z umowy, z zastrzeżeniem, że dane przetwarzane przez NFT ART w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm), w tym w szczególności pozyskane w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przetwarzane będą przez NFT ART na zasadach wynikających z przepisów tej ustawy.

7.         Osoby, których dane osobowe dotyczą mają na zasadach określonych w RODO prawo do:

d.       dostępu do treści swoich danych;

e.       sprostowania danych;

f.        usunięcia danych;

g.       ograniczenia przetwarzania danych;

h.       przenoszenia danych;

i.         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.         Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby NFT ART.

9.         Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli osoba, której dane NFT ART przetwarza, następuje
z naruszeniem przepisów. 

10.     Przetwarzane dane osobowe pochodzą bezpośrednio od licytanta, a także
z powszechnie dostępnych rejestrów prowadzonych i udostępnianych na podstawie przepisów prawa.

15.               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Regulamin wchodzi w życie z dniem 02/04/2022.

2.         Postanowienia niniejszego regulaminu wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami
w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

3.         Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres NFT ART. Powiadomienia kierowane do licytantów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do NFT ART.

4.         Jeśli jakiekolwiek z postanowień regulaminu okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

5.         Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z regulaminu nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków, ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień regulaminu.

6.         Prawa i obowiązki stron wynikające z regulaminu, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane
z postanowieniami regulaminu podlegają prawu polskiemu.

7.         NFT ART poucza o treści następujących przepisów:

a.       ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz;

b.      ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną;

c.       ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm) -  NFT ART jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej równowartości 15.000,00 euro.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Diamondscraft
Kontakt
Diamonscraft
room
ul. Mikołaja Kopernika 38 / 1-2
05-091 Ząbki
phone
+48539972810
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up