57

Para świeczników, Europa zachodnia, XIX/XX w.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 271 - 362 EUR | 1 200 - 1 600 PLN

brąz patynowany, złocony, wys. całk. 41 cm

dowód zakupu w Desie, Warszawa 1973 r.

Aukcja
AUKCJA SZTUKI ze zbiorów W. i J. Tłuchowskich
gavel
Data
18 czerwca 2020
date_range
Cena wywoławcza
113 EUR
Estymacje
271 - 362 EUR
1 200 - 1 600 PLN
Cena sprzedaży
801 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
679 EUR
Przebicie
708%
Wyświetleń: 66 | Ulubione: 2
Aukcja

Artessia Dom Aukcyjny

AUKCJA SZTUKI ze zbiorów W. i J. Tłuchowskich
Data
18 czerwca 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Obiekty poddane licytacji na Aukcji sztuki z kolekcji p. Tłuchowskich nie posiadają ukrytych cen rezerwowych.

Oferty ze zleceń złożonych bezpośrednio w Salonie Artessia, zarówno  stałe, jak i telefoniczne mają pierwszeństwo.


I. Obiekty licytacji.

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, rzemiosła i inne obiekty powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność

Domu Aukcyjnego.

2. Obiekty są opisane i ponumerowane w katalogu aukcji. Opisy mogą zostać zmienione lub uzupełnione przed

rozpoczęciem licytacji przez Aukcjonera.

3. Aukcjoner ma prawo łączyć, rozdzielać obiekty i zmieniać kolejność licytacji. Może także wyłączyć obiekty z

licytacji albo wprowadzić nowe.

4. Wszystkie obiekty są udostępniane Kupującym przed aukcją w określonym w katalogu terminie, zwanym wystawą

przedaukcyjną.

5. Dom Aukcyjny zaleca dokładne obejrzenie obiektów przed zakupem, a w szczególności skonsultowanie stanu ich

zachowania z konserwatorem. Fakt nie podania w katalogu, że dany obiekt został poddany zabiegom

konserwatorskim lub posiada widoczne uszkodzenia, nie stanowi żadnych podstaw do reklamacji.

6. Obiekty wystawione na aukcję posiadają określoną cenę wywoławczą oraz estymację wartości. Posiadają także

cenę rezerwową znaną Domowi Aukcyjnemu. Jest to ustalona z Właścicielem najniższa cena, za którą Dom

Aukcyjny może sprzedać obiekt. Cena rezerwowa nie jest wyższa niż dolna kwota estymacji.

II. Przystąpienie do licytacji.

1. Do licytacji mogą przystąpić osoby, które posiadają numer licytacyjny. Jest on wydawany przed aukcją

Kupującym, po podaniu przez nich danych osobowych, przedstawieniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu

zobowiązania.

2. Osoby nie znane Domowi Aukcyjnemu, a zamierzające dokonać poważnego zakupu, proszone są o

przedstawienie się przynajmniej 24 godziny przed aukcją, gdyż mogą zostać poproszone o podanie wiarygodnych

referencji, numeru karty kredytowej lub wpłacenie wadium, zwracanego w wypadku nie dokonania zakupu.

3. W licytacji można uczestniczyć osobiście, poprzez pozostawienie Domowi Aukcyjnemu zlecenia licytacji z limitem

kwoty lub zlecenia telefonicznego.

4. Dom Aukcyjny przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.

5. Dane osobowe Kupujących pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.

III. Przebieg licytacji.

1. Licytację prowadzi Aukcjoner. Obiekty są licytowane od ceny wywoławczej w górę. W określonych przypadkach

Aukcjoner może licytować poniżej ceny wywoławczej. Zakończenie licytacji i sprzedaż zostają potwierdzone

uderzeniem młotka aukcyjnego. Nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę, wskazana przez Aukcjonera.

Uderzenie młotkiem i wskazanie Nabywcy oznacza zawarcie pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą Umowy

(zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli zakończenie licytacji następuje poniżej ceny rezerwowej,

uderzenie młotkiem oznacza zawarcie z Kupującym transakcji warunkowej, o czym informuje Aukcjoner.

2. W przypadku sporu Aukcjoner ma prawo go rozstrzygnąć lub powtórzyć licytację.

3. Postąpienia w licytacji ustala Aukcjoner.

4. Transakcja warunkowa obliguje Kupującego do wykupienia obiektu, jeżeli Dom Aukcyjny, po uprzedniej

konsultacji z Właścicielem, wyrazi zgodę na sprzedaż w oferowanej cenie. Dom aukcyjny ma 5 dni roboczych na

konsultacje. Kupujący może też wykupić obiekt po cenie rezerwowej. W przypadku pojawienia się innego

oferenta proponującego cenę rezerwową, dom aukcyjny daje Kupującemu pierwszeństwo zakupu w tej cenie.

Tabela podstawowych postąpień:


Przedział cenowy:

Minimalne postąpienie:

do 1.000 zł

50 zł

1.000-2.000 zł

100 zł

2.000-5.000 zł

200 zł

5.000-10.000 zł

500 zł

10.000-20.000 zł

1.000 zł

20.000-50.000 zł

2.000 zł

powyżej 50.000 zł

5.000 zł


IV. Zakup obiektu.

1. Nabywca ma obowiązek wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 7 dni od licytacji lub w przypadku transakcji

warunkowej 7 dni od powiadomienia o zgodzie na oferowaną cenę. Po uprzedniej zgodzie Domu Aukcyjnego

istnieje możliwość wpłaty 20% zadatku i wykupienie w ciągu 14 dni od aukcji.

2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna zw. premium w wysokości 18%. Opłata obowiązuje

również w sprzedaży poaukcyjnej.

3. Płatność może zostać dokonana gotówką w siedzibie firmy, kartą płatniczą lub przelewem na konto wskazane w katalogu

oraz na stronie internetowej. Wszelkie koszty bankowe transakcji ponosi Nabywca. W przypadku płatności w innych

walutach, kwoty będą księgowane po aktualnym kursie zakupu waluty NBP. Dodatkowo Dom Aukcyjny doliczy 1%

od całej należnej kwoty z tytułu obsługi transakcji walutowej. W przypadku płatności kartą powyżej 10.000 zł

Dom Aukcyjny pobierze dodatkową opłatę w wysokości 1,5%.

4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty, która

finalizuje proces sprzedaży.

5. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny może odstąpić od Umowy. Dom

Aukcyjny zastrzega sobie również prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia Nabywcy

wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

6. Dom Aukcyjny potwierdza autorstwo oraz inne cechy obiektu opisane w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się

niezgodny ze stanem rzeczywistym w istotnej kwestii, Nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt

do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu

katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

8. Polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenie wylicytowanej pod warunkiem, że zgłoszą to

bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu. Mogą tego dokonać przedstawiciele muzeów, którzy najpóźniej w

dniu licytacji okazali pełnomocnictwa do zakupu.

9. Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 50 lat oraz o

wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza

granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi

przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Klientów dokonujących transakcji w

kwocie powyżej 10 000 zł.

10. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych *) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite (prawa

twórcy i spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży

oryginalnych egzemplarzy dzieł). Powyższa opłata ta wynosi maksymalnie 5% kwoty wylicytowanej.

V. Odbiór obiektu.

1. Obiekt zostanie wydany Nabywcy po zaksięgowaniu wpłaty całej należnej kwoty.

2. Dom Aukcyjny wydaje certyfikat zakupu obiektu podpisany przez agencję ekspercką Ad-Arte.

3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom

Aukcyjny może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres profesjonalnej firmie. Koszty przesyłki, w tym

pakowania i ubezpieczenia, pokrywa Nabywca.

4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za obiekt ustaje w momencie odbioru obiektu w siedzibie Domu

Aukcyjnego lub z chwilą nadania przesyłki.

5. Obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, zostaną obciążone kosztami przechowywania w

wysokości 2% ceny ich sprzedaży miesięcznie.

6. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamacje z tytułu niezgodności

towaru z umową Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Dom Aukcyjny nie ponosi

odpowiedzialności za wady zakupionych obiektów wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.

Wpłatę za zakupione obiekty prosimy przesyłać na konto:  mBank 66 1140 2004 0000 3002 7865 9417, BREXPLPWMBK.

W tytule prosimy wpisać nazwę i datę aukcji oraz numer obiektu.

Podmiot prowadzący sprzedaż: Ad-Arte Adam Chełstowski, ul. Cynamonowa 17/1, 05-509 Józefosław, NIP: 7581524569.

O aukcji

OBIEKTY NA TEJ AUKCJI NIE POSIADAJĄ CEN REZERWOWYCH.

Kolekcjonerska aukcja sztuki ze zbiorów lekarskiego małżeństwa Witolda i Jolanty Tłuchowskich.
Większość dzieł pochodzi z zakupów w Desie i Veritasie w latach 70. i 80.-tych.

Uwaga:   Aukcja odbędzie się zdalnie, bez udziału publiczności!
Zachęcamy do składania zleceń stałych, telefonicznych oraz licytacji przez internet.

FAQ
O sprzedawcy
Artessia Dom Aukcyjny
Kontakt
Artessia Dom Aukcyjny
room
ul. Wilcza 55/63
00-679 Warszawa
phone
+48 66 570 55 63
keyboard_arrow_up
add