Regulamin

§1. Definicje

 1. Użytkownicy – Osoby, które założyły konto w serwisie OneBid i uczestniczą, lub mają zamiar uczestniczyć w aukcjach.
 2. Dom Aukcyjny – Domy Aukcyjne, Galerie Sztuki lub Firmy, z którymi OneBid nawiąże współpracę, które publikują aukcje w serwisie OneBid.
 3. Limit – Zlecenie automatycznej licytacji danej pozycji w imieniu Użytkownika przez OneBid, która będzie miała miejsce w trakcie licytacji na żywo do kwoty wskazanej przez Użytkownika. Wysokość Limitu jest znana tylko OneBid i Domowi Aukcyjnemu (o ile umowa między OneBid a Domem Aukcyjnym nie wyklucza znajomości tej kwoty przez Dom Aukcyjny).
 4. Oferta – Zlecenie automatycznej licytacji danej pozycji w imieniu Użytkownika przez OneBid, która będzie miała miejsce przed rozpoczęciem aukcji, lub w trakcie licytacji na żywo do kwoty wskazanej przez Użytkownika. W przypadku złożenia Oferty na daną pozycję przez kilku Użytkowników, cena wywoławcza danej pozycji – podana do publicznej wiadomości – będzie stanowić najniższą możliwą kwotę złożoną przez Użytkownika posiadającego najwyższą Ofertę. Wysokość Oferty jest znana tylko OneBid i Domowi Aukcyjnemu (o ile umowa między OneBid a Domem Aukcyjnym nie wyklucza znajomości tej kwoty przez Dom Aukcyjny).
 5. Podbicie – Złożenie oferty przez Użytkownika w trakcie trwania licytacji na żywo na wskazaną kwotę, będącą kolejnym dopuszczalnym postąpieniem aktualnej ceny licytowanej pozycji.


§2. Regulamin

 1. Korzystanie z serwisu OneBid oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. OneBid może zmieniać postanowienia Regulaminu, które zostaną opublikowane w serwisie OneBid i wchodzą w życie z dniem publikacji.
 3. W przypadku wystąpienia istotnych zmian Regulaminu, Użytkownicy OneBid zostaną poinformowani drogą mailową z wyprzedzeniem 7 dni. Użytkownicy mają możliwość odrzucić proponowane nowe brzmienie Regulaminu – co jest równoznaczne ze zleceniem dyspozycji zamknięcia konta w serwisie OneBid – o czym powinni poinformować serwis OneBid mailowo pod adresem . Użytkownicy, którzy nie odrzucili zmian w Regulaminie akceptują te zmiany.


§3. Korzystanie z serwisu OneBid

 1. Rejestracja Użytkownika i korzystanie z serwisu OneBid jest bezpłatne.
 2. Z serwisu OneBid korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Wszystkie dane Użytkowników podane w procesie rejestracji mogą zostać przez nich w każdej chwili zmodyfikowane.
 4. Użytkownicy są zobligowani do aktualizacji swoich danych.
 5. Użytkownicy są zobligowani do utrzymywania danych dostępowych (login i hasło) do swoich kont w serwisie OneBid w tajemnicy. Udostępnianie danych do logowania Użytkownika osobom trzecim jest bezwzględnie zabronione.
 6. OneBid nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z konta Użytkownika przez osoby trzecie.
 7. Serwis OneBid zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub zablokowania konta Użytkownika bez podania przyczyny.
 8. Zabronione jest korzystanie z serwisu OneBid w sposób, który może spowodować zakłócenia we właściwym działaniu serwisu, dotyczy to w szczególności: korzystanie z automatów pobierających dane na temat aukcji; podejmowanie akcji, które mogą przeciążyć działanie serwisu; wszelkie inne wpływanie na poprawne działanie serwisu.


§4. Relacje pomiędzy Użytkownikami a Domem Aukcyjnym

 1. OneBid jest platformą, za pomocą której Użytkownicy i Domy Aukcyjne mogą zawierać porozumienia kupna-sprzedaży na oferowanych aukcjach. OneBid nie jest stroną w niniejszych transakcjach, których finalizacja należy wyłącznie do Użytkownika i Domu Aukcyjnego.
 2. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Domem Aukcyjnym, OneBid będzie służyć wszelką dostępną pomocą, która pomoże wyjaśnić ewentualne rozbieżności w stanowiskach.
 3. Dom Aukcyjny może zaakceptować lub odrzucić zgłoszenie do aukcji Użytkownika w dowolnej chwili i bez podania przyczyny.
 4. Użytkownicy przystępując do aukcji akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu aukcji Domu Aukcyjnego.
 5. Ostateczne zaakceptowanie podbicia Użytkownika jest zależne od decyzji Domu Aukcyjnego; w szczególności dotyczy to:
  1. decyzji w sprawie zgłoszenia takiej samej kwoty przez Użytkownika online i osoby licytującej na sali w trakcie licytacji
  2. przyznania lub nie prowadzenia w licytacji Użytkownikowi który zgłosił taką samą kwotę przez Limit, Ofertę lub Podbicie.
 6. Składając Limit, Ofertę lub Podbicie Użytkownik w przypadku wygranej licytacji, zobowiązany jest wykupić licytowaną pozycję w wysokości uzyskanej ceny końcowej z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych opłat: opłaty aukcyjnej, podatku VAT, cła, kosztów dostawy, kosztów przelewu, oraz wszelkich innych opłat przewidzianych w regulaminie OneBid lub Domu Aukcyjnego.
 7. Obie strony transakcji (Użytkownik i Dom Aukcyjny) są zobligowani do dołożenia wszelkich starań celem finalizacji transakcji.
 8. Każda wygrana licytacja jest równoważna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Użykownikiem a Domem Aukcyjnym prowadzącym licytację. Umowa ta nie podlega rezygnacji w trybie odstąpenia od umowy zawartej na odległość.


§5. Poufność

 1. Wszystkie dane osobowe Użytkowników są poufne. Żadne informacje na temat Użytkowników, za wyjątkiem opisanych w §6 ust. 2 i 3 nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Rejestrując się i biorąc udział w aukcjach Domów Aukcyjnych, użytkownicy zezwalają serwisowi OneBid na przekazanie danemu Domowi Aukcyjnemu swoich danych celem weryfikacji udziału w aukcji, w której mają zamiar uczestniczyć, oraz finalizacji ewentualnych transakcji.
 3. W przypadku rejestracji przez Użytkownika do wybranej aukcji, serwis OneBid udostępni Domowi Aukcyjnemu informacje na temat ilości aukcji oraz ilości zawartych transakcji (bez podawania kwot) danego Użytkownika celem jego weryfikacji przez Dom Aukcyjny do udziału w danej aukcji.
 4. Dom Aukcyjny zobowiązuje się do traktowania udostępnionych przez OneBid danych Użytkowników w sposób poufny i nie udostępniania ich osobom trzecim za wyjątkiem niezbędnych czynności jakie powinny zostać podjęte celem finalizacji transakcji oraz wysyłki wygranych pozycji.
 5. OneBid może udostępnić posiadane dane na żądanie uprawnionych podmiotów, np. w przypadku wezwań organów administracji publicznej, wezwań sądowych lub instytucji nadzoru.
 6. OneBid może wykorzystywać zgromadzone dane do celów statystycznych, które będą służyć poprawie i optymalizacji działania serwisu.
 7. Zakładając konto w serwisie OneBid Użytkownicy zgadzają się na otrzymywanie powiadomień o nowych aukcjach oferowanych przez Domy Aukcyjne lub innych działaniach marketingowych podejmowanych przez OneBid. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania Newsletterów poprzez edycję ustawień swoich kont w serwisie OneBid.


§6. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. OneBid dokłada wszelkich starań aby świadczyć usługi najwyższej jakości.
 2. OneBid nie jest stroną w umowach pomiędzy Użytkownikami a Domami Aukcyjnymi zawartymi przez serwis OneBid. OneBid nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko lub ewentualne szkody wynikłe z tych umów.
 3. OneBid nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Użytkowników lub Domów Aukcyjnych dotyczące umów zawartych za pośrednictwem serwisu. OneBid nie udziela gwarancji na finalizację umów kupna i nie ponosi odpowiedzialności za wady w zakresie jakości lub wad oferowanych towarów.
 4. OneBid ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie szkody będące skutkiem celowych działań lub powstałe w wyniku rażącego zaniedbania. OneBid nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane pomniejszymi niedopatrzeniami, chyba że wynikają one z umowy. OneBid nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub ich następstwa.
 5. OneBid nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieprawidłowości w sposobie działania serwisu, w szczególności w przypadku problemów technicznych powodujących opóźnienia lub pominięcia podbić.
 6. OneBid nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu licytacji spowodowane brakiem dostępu do Internetu po stronie Użytkownika lub Domu Aukcyjnego.
 7. Serwis OneBid może być tymczasowo niedostępny z powodu prac technicznych prowadzonych na stronie internetowej. Niedostępność ta nie może prowadzić do wnoszenia żadnych roszczeń.
 8. OneBid nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe i szkody będące ich konsekwencją, chyba, że wynika to z umowy.
 9. OneBid nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom, wystawiającym lub osobom trzecim przez innych Użytkowników, wystawiających lub osoby trzecie poprzez niewłaściwe wykorzystanie z serwisu OneBid.
 10. OneBid nie gwarantuje aktualności, poprawności, legalności, kompletności oraz jakości treści publikowanych przez Domy Aukcyjne na stronie OneBid oraz wyłącza się z odpowiedzialności za nie.
 11. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że informacje mogą być przekazywane z opóźnieniem. Domy Aukcyjne mogą otrzymywać informacje o Podbiciu z pewnym opóźnieniem, a także Podbicia złożone przez innych Użytkowników mogą być widoczne dopiero po jakimś czasie. OneBid nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pominięcie Podbić, które wpłynęły do Domów Aukcyjnych z opóźnieniem.
 12. Przekaz wideo z przebiegu licytacji może mieć widoczne opóźniania w stosunku do stanu faktycznego. Pomimo że OneBid dokłada wszelkich starań aby opóźnienia przekazu wideo były jak najmniejsze, to przekaz wideo nie może być podstawą do oceny aktualnego stanu licytacji.§7. Klauzula salwatoryjna

 1. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zdezaktualizują się w stosunku do obowiązującego stanu prawnego, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych części umowy. Niniejszym strony zobowiązują się do takiego zmodyfikowania zapisu umowy, że będzie on jak najbliższy pierwotnej intencji. W przypadku jakichkolwiek niejasności obowiązuje wyłącznie polska wersja niniejszego regulaminu.


§8. Postanowienia końcowe

 1. Umowa podlega wyłącznie przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej.