Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
2

Iwona DEMKO (ur. 1974), Dla kobiet rozbitych, Z cyklu: Różowy kwadrat na białym tle; 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 1 505 - 1 935 EUR
patchwork na płótnie, satyna; 80 x 80 cm
sygn., dat na odwrocie: Iwona Demko / 2021

Iwona Demko, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny artystycznej, z tzw. „różowej owcy” Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP stała się w 2020 roku kandydatką na rektorę swojej macierzystej uczelni. Od 2008 roku pracownica naukowo-dydaktyczna ASP w Krakowie. W 2012 roku uzyskała tytuł dry sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej „sztuki piękne”. W 2016 roku otrzymała stopień dry hab. sztuki. Dotychczas wzięła udział w ponad 160 wystawach w kraju i za granicą. Prezentowała swoje prace m. in. w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku czy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Kuratorka wystaw feministycznych. Inicjatorka i organizatorka “Roku Kobiet z ASP”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuowanie badań nad pierwszymi studentkami krakowskiej ASP. Tworzy obiekty, instalacje, prace site-specific, wideo, prace w przestrzeni Internetu.
Cykl Różowy kwadrat na białym tle to „MANIFEST SUPREMACJI KOBIECOŚCI 102 lat po namalowaniu Czarnego kwadratu na białym tle 100 lat po pierwszej publicznej prezentacji obrazu Kazimierza Malewicza. Sztuka jest kobietą. Przez tysiąclecia zdominowane byłyśmy męskim światem, który musiałyśmy uznawać za własny. Męskie środki wyrazu, męskie problemy i męskie rozwiązania, sprowadzające świat i nasze życie do banalności niewartej uwagi. Czarny kwadrat na białym tle to odbicie biało-czarnego, uproszczonego, ujętego w schematy świata męskiego. A przecież świata nie można zredukować do czerni i bieli, dobrego i złego. Świata nie można opisać bazując na dychotomii. Świat zawiera nieskończoną ilość odcieni. Sztuka to dziedzina magiczna, pozawerbalna, intuicyjna, dlatego miejsce kobiety jest w sztuce. A prawdziwe spełnienie kobiety to tworzenie dzieł sztuki. Jej przenikliwość, otwartość i uczuciowość to niezbędne elementy w doskonałej kreacji. OTO NASTĄPIŁ CZAS DLA KOBIETY I ŚWIATA WIDZIANEGO JEJ OCZAMI.”
(Iwona Demko)
Różowy kwadrat na białym tle dla kobiet rozbitych nabiera dzisiaj dodatkowego znaczenia, gdy zwłaszcza kobiety szukają schronienia dla siebie i dzieci uciekając przed „męskim światem wojny”. Kwadrat Iwony Demko jest patchworkiem przez co sugeruje siłę do dalszych działań pomimo trudów, symbolicznego „zszywania” własnej rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej.
Aukcja
III Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
12 kwietnia 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
860 EUR
Estymacje
1 505 - 1 935 EUR
Cena sprzedaży
1 084 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
903 EUR
Przebicie
126%
Wyświetleń: 113 | Ulubione: 0
Aukcja

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

III Aukcja Dzieł Sztuki
Data
12 kwietnia 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Kontakt
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13 / 6
31-137 Kraków
phone
+48602130899
keyboard_arrow_up