Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
80

Zegarek biżuteryjny, Tavannes Watch Co., Szwajcaria, pocz. XX w., art déco

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 5 977 - 7 471 EUR
platyna, grawerowanie, 6 szt. diamentów ł. ~ 0,95 ct I-J/Si1-Si2, 141 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 1,45 ct I-J/Si-P (diamenty ł. ~ 2,40 ct), masa: 29,18 g; dł.: 17,5 cm; dołączono etui; sygn.: „J.U.";
stan zachowania: tarcza z drobnymi przebarwieniami, szkło i koperta od spodu delikatnie porysowane
Aukcja
Aukcja Biżuterii i Zegarków
gavel
Data
29 marca 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
4 269 EUR
Estymacje
5 977 - 7 471 EUR
Cena sprzedaży
5 038 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
4 269 EUR
Przebicie
118%
Wyświetleń: 19 | Ulubione: 0
Aukcja

DES ARTE

Aukcja Biżuterii i Zegarków
Data
29 marca 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  3 000
  > 500
  3 500
  > 300
  3 800
  > 200
  4 000
  > 500
  4 500
  > 300
  4 800
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
  35 000
  > 3 000
  38 000
  > 2 000
  40 000
  > 5 000
  45 000
  > 3 000
  48 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
  700 000
  > 50 000
  1 500 000
  > 100 000
  3 000 000
  > 200 000
 
Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży jubilerskich wyrobów kolekcjonerskich oraz zegarków na aukcjach organizowanych przez DES ARTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-363, ul. Nowy Świat 48) , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372844, posiadającą NIP: 527-26-44-346 oraz REGON: 142723560, zwaną dalej DES ARTE. Regulamin obowiązuje wszystkich Licytujących, którzy biorą udział w aukcji. Regulamin może być przez DES ARTE w każdym czasie odwołany lub zmieniony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

I. Definicje.

1. Aukcja - publiczna sprzedaż towarów w formie organizowanej polegającej na składaniu DES ARTE na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych Obiektów przez uczestniczących w niej Licytujących i w której zwycięski Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży  lub warunkowej umowy sprzedaży.

2. Aukcjoner - osoba upoważniona przez DES ARTE do prowadzenia Aukcji.

3. Cena wywoławcza – kwota od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu. Cena wywoławcza może, ale nie musi zostać podana w Katalogu aukcyjnym.

4. Cena gwarancyjna – ustalona jest przez DES ARTE i jest informacją poufną. Jej wysokość jest najniższą możliwą ceną sprzedaży Obiektu, która nie wymaga dodatkowej zgody sprzedającego. Kwota ta mieści się między ceną wywoławczą, a dolną Estymacją. Jeżeli w trakcie licytacji Obiektu cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem warunkowej umowy sprzedaży co zostanie ogłoszone przez Aukcjonera. Poszczególne Obiekty mogą, ale nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej.

5. Estymacja – szacunkowy przedział wartości Obiektu określona przez ekspertów DES ARTE na podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów, porównywalnych pod względem jakości, stanu zachowania, czy rzadkości,  mająca charakter jedynie podpowiedzi dla zainteresowanych Obiektem klientów. Nie stanowi zapewnienia co do faktycznej ceny sprzedaży. Estymacja nie zawiera opłaty aukcyjnej. Zakończenie Aukcji w granicach, bądź powyżej estymacji jest ostateczne i równoznaczne z zawarciem prawnie wiążącej umowy sprzedaży między DES ARTE, a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.

6. Estymacja walutowa – może, ale nie musi zostać podana. Jest to dodatkowa estymacja wyrażona w walucie innej niż polski złoty mająca charakter orientacyjny. Kurs danej waluty w dniu aukcji może różnić się od tego podanego w katalogu, wynika to z faktu wcześniejszego przygotowania i druku katalogu niż termin samej aukcji.

7. Opłata aukcyjna – doliczana do kwoty wylicytowanej. Opłata aukcyjna wynosi 18 % wylicytowanej ceny, stanowi dodatkowe wynagrodzenie DES ARTE z tytułu opłaty organizacyjnej. Wylicytowana cena wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione towary DES ARTE wystawia faktury VAT marża. Faktury wystawiane są na wyraźne życzenie klienta, fakt ten należy zgłosić DES ARTE przed dokonaniem płatności, czyli przed wystawieniem przez DES ARTE paragonu fiskalnego.

8. Warunkowa umowa sprzedaży – rodzaj transakcji do której dochodzi w momencie, gdy wylicytowana kwota nie osiągnęła ceny gwarancyjnej i zostanie ogłoszona przez Aukcjonera po zakończeniu licytacji danego Obiektu. Uznaje się ją za wiążącą ofertę nabycia obiektu po cenie wylicytowanej ze strony Licytującego. DES ARTE zobowiązuje się wówczas do negocjacji ceny ze sprzedającym w celu jej obniżenia do kwoty zaoferowanej przez Licytującego i przyjętej przez Aukcjonera. Jeśli negocjacje nie przyniosą pożądanego skutku, a Licytujący nie wyrazi zgody na podniesienie Oferty do poziomu ceny gwarancyjnej w ciągu 5 dni roboczych od dnia Aukcji, Obiekt uznaje się za niesprzedany. W tym okresie DES ARTE zastrzega sobie prawo do przyjmowania ofert równych cenie gwarancyjnej. W sytuacji otrzymania takiej oferty od innego oferenta DES ARTE poinformuje Licytującego, który zawarł warunkową umowę sprzedaży. Ma on w tym wypadku prawo do podniesienia swojej Oferty do ceny gwarancyjnej i wówczas przysługuje mu pierwszeństwo nabycia Obiektu. Jeśli Licytujący, który zawarł warunkową umowę sprzedaży nie podwyższy swojej Oferty do Ceny gwarancyjnej, transakcję tę uznaje się za niedoszłą do skutku i DES ARTE może sprzedać Obiekt innemu oferentowi po Cenie gwarancyjnej.

9. Formularz rejestracji – dokument sporządzony według wzoru przygotowanego przez DES ARTE, którego wypełnienie przez Licytującego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w Aukcji.

10. Licytujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami właściwego prawa, biorąca udział w Aukcji.

11. Nabywca – Licytujący, który w trakcie trwania Aukcji złożył najwyższą Ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy nim, a DES ARTE zostaje zawarta umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.

12. Obiekt – jubilerski wyrób kolekcjonerski, zegarek lub inny obiekt złotniczy wystawiony na sprzedaż w ramach Aukcji.

13. Lizak aukcyjny – tabliczka z numerem identyfikacyjnym odpowiadająca konkretnemu Licytującemu

14. Oferta – złożona przez Licytującego w trakcie trwania Aukcji oferta nabycia Obiektu za cenę wyrażoną w polskich złotych.

15. Katalog aukcyjny – dokument w formie drukowanej lub elektronicznej przygotowany przez DES ARTE zawierający spis Obiektów wraz z ich opisami szczegółowymi i fotografiami, które zostaną wystawione na sprzedaż w trakcie Aukcji. Katalog aukcyjny objęty jest w pełni prawami autorskimi DES ARTE i stanowi jej własność. Nie może być on wykorzystany przez kupujących ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej DES ARTE.

16. Wystawa obiektów aukcyjnych – publiczna i nieodpłatna wystawa organizowana w siedzibie DES ARTE lub innym wskazanym przez DES ARTE miejscu, na której można obejrzeć Obiekty przekazane na Aukcję oraz porozmawiać z ekspertami DES ARTE w celu pozyskania szerszej informacji na temat prezentowanych Obiektów.


    II. Postanowienia ogólne.

Przedmiotem Aukcji są Obiekty przekazane do sprzedaży komisowej przez komitentów bądź będące własnością DES ARTE. Zgodnie z umową komisową wystawione na Aukcje Obiekty są własnością komitentów bądź mają oni prawo do rozporządzania nimi, a ponadto są one wolne od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich i nie są objęte postępowaniem administracyjnym, skarbowym i sądowym. Aukcja prowadzona jest w języku polskim i zgodnie z polskim prawem przez Aukcjonera wskazanego przez DES ARTE. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia Obiektów oraz do ich wycofywania z Aukcji bez podania przyczyny. Opisy zawarte w Katalogu mogą być zmienione lub uzupełnione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem Aukcji. DES ARTE zastrzega sobie prawo do licytowania podczas Aukcji jedynie tych Obiektów, co do których wcześniej zostało wyrażone zainteresowanie przez Licytujących.

Eksperci DES ARTE zapewniają rzetelny opis katalogowy Obiektów powierzonych do sprzedaży w ramach Aukcji oraz dołożą wszelkich starań w celu dokonania rzetelnej wyceny. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia naszych pracowników oraz współpracujących z DES ARTE ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu 

z Obiektów w procesie opracowywania przedstawione w Katalogu informacje dotyczące pochodzenia, wykorzystanych technik złotniczych itp. mogą nie być wyczerpujące. Opisy ujęte w Katalogu nie prezentują pełnego stanu zachowania Obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest, aby osoby zainteresowane zakupem konkretnego Obiektu dokonały dokładnych oględzin podczas Wystawy obiektów aukcyjnych oraz przeprowadziły konsultacje z naszymi pracownikami. Za powyższe zapewnienia i gwarancje DES ARTE ponosi odpowiedzialność prawną za dołożenie należytej staranności.


    III. Aukcja.

1. Udział w Aukcji – zasady ogólne

Aby Licytujący mógł wziąć udział w Aukcji musi zaakceptować zasady i warunki Aukcji zawarte w niniejszym Regulaminie w całości i bez zastrzeżeń. DES ARTE zastrzega sobie prawo do odmówienia dopuszczenia niektórych Licytujących do udziału w Aukcji (na przykład w przypadku gdy Licytujący ma nieuregulowane należności z tytułu zakupionych Obiektów na poprzednich Aukcjach). Wszyscy nowi Licytujący (którzy nigdy wcześniej nie brali udziału w Aukcji) muszą wypełnić Formularz rejestracji na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji, by pracownicy DES ARTE mogli przetworzyć ich dane. Formularz rejestracji dostępny jest na ostatnich stronach Katalogu aukcyjnego oraz w siedzibie DESA Biżuteria. Wymagane jest też dostarczenie wszelkich informacji przewidzianych w Formularzu rejestracji oraz okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w celach weryfikacyjnych. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości DESA Biżuteria zastrzega sobie prawo do poproszenia Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub pozyskania danych o Licytującym od osób trzecich. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości DES ARTE, która przetwarza dane osobowe Licytujących w zakresie niezbędnym do realizacji Ofert. Udział Licytującego w Aukcji może odbyć za pośrednictwem kilku możliwych sposobów: osobisty udział w Aukcji, licytacja z limitem w imieniu Licytującego, licytacja telefoniczna, udział w Aukcji za pośrednictwem Aplikacji Online oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej DES ARTE (służącej do udziału w Aukcji przez Internet).

2. Osobisty udział w aukcji

Licytujący może wziąć osobisty udział w Aukcji. W tym celu Licytujący powinien przybyć do siedziby DES ARTE w dniu Aukcji określonej w Katalogu i pobrać Lizak aukcyjny z numerem identyfikacyjnym, który można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. W przypadku zagubienia Lizaka aukcyjnego fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić pracownikom DES ARTE. Pracownik DES ARTE dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość Licytującego. Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji należy zwrócić Lizak aukcyjny z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku złożenia najkorzystniejszej Oferty przyjętej przez Aukcjonera odebrać potwierdzenie zawartych umów.

3. Licytacja w imieniu Licytującego

DES ARTE może reprezentować Licytującego na podstawie zlecenia licytacji z limitem, jeśli Licytujący nie może uczestniczyć w Aukcji osobiście, bądź z innych przyczyn. Formularz rejestracji należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres: [email protected] lub zostawić osobiście w siedzibie DES ARTE najpóźniej na 24 godziny przez rozpoczęciem Aukcji. W Formularzu rejestracji należy podać maksymalne kwoty Ofert bez uwzględnienia Opłaty aukcyjnej, w polskich złotych. Wysokość Ofert musi uwzględniać tabelę postąpień, która znajduje się w dalszej części niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia zlecenia licytacji z limitem DES ARTE dołoży wszelkich starań, by Licytujący zakupił Obiekt w możliwie najniższej cenie, nie mniejszej jednak niż Cena gwarancyjna. W przypadku, gdy kwota Oferty wpisana w Formularzu rejestracji jest niższa niż Cena gwarancyjna będzie ona rozpatrywana, jeśli Obiekt nie zostanie sprzedany podczas Aukcji jako zawarcie Warunkowej umowy sprzedaży między Licytującym, a DES ARTE. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest bezpłatna i poufna.

4. Licytacja telefoniczna

Licytujący, którzy chcą wziąć udział w Aukcji za pośrednictwem połączenia telefonicznego z jednym z pracowników DES ARTE, muszą przesłać Formularz rejestracji e-mailem na adres: [email protected] lub zostawić osobiście w siedzibie DES ARTE najpóźniej na 24 godziny przed Aukcją. DES ARTE nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych po tym czasie. Formularz rejestracji dostępny jest na ostatnich stronach Katalogu aukcyjnego, a także w siedzibie DES ARTE. Do Formularza rejestracji należy dosłać fotokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość w celach weryfikacyjnych. Pracownicy DES ARTE połączą się z Licytującym przed rozpoczęciem Aukcji wybranych przez Licytującego Obiektów. DES ARTE nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Aukcji za pośrednictwem połączenia telefonicznego w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez Licytującego numerem telefonu. W tej sytuacji rekomendujemy Licytującym wskazanie w Formularzu rejestracji maksymalnej Oferty (bez Opłaty Aukcyjnej) do której wysokości DES ARTE będzie mogła składać Oferty w imieniu Licytującego. DES ARTE zastrzega sobie prawo do rejestrowania i archiwizowania rozmowy telefonicznej z Licytującym o których mowa powyżej. Usługa jest bezpłatna i poufna. Wypełnienie Formularza rejestracji i udział w Aukcji w formie licytacji telefonicznej przez Licytującego jest równoznaczny z wyrażeniem zgodny na nagrywanie rozmowy telefonicznej przez DES ARTE.

5. Udział w Aukcji za pośrednictwem Aplikacji Online

W Aukcjach DES ARTE Licytujący mogą wziąć udział za pomocą Aplikacji Online. Aby wziąć́ udział w Aukcji Licytujący musi założyć bezpłatne konto w Aplikacji Online i zarejestrować́ się̨ do konkretnej Aukcji. Rejestracja musi nastąpić na minimum 12 godzin przez Aukcją, aby Licytujący został dopuszczony do udziału w Aukcji, ma to związek z procesem weryfikacyjnym. DES ARTE nie odpowiada za Licytujących zarejestrowanych po tym czasie, mogą oni nie zostać dopuszczeni do udziału w Aukcji. Licytujący otrzyma wiadomość mailową po weryfikacji przez pracowników DES ARTE z informacją o dopuszczeniu do Aukcji. Licytujący mogą zarówno składać Oferty na Obiekty przed rozpoczęciem Aukcji oraz składając Oferty w trakcie trwania Aukcji na żywo poprzez obserwację relacji online w serwisie. DES ARTE zastrzega sobie prawo do określania limitów transakcyjnych Licytującym przez Internet. Opisana usługa jest bezpłatna i poufna.

6. Przebieg Aukcji

Aukcję prowadzi Aukcjoner, który rozpoczyna od wyczytania Obiektu i podania ceny wywoławczej. Aukcjoner wskazuje postąpienia i Licytujących oraz sygnalizuje zakończenie Aukcji Obiektu uderzeniem młotka i wskazuje zwycięzcę, czyli Nabywcę Obiektu. Zakończenie Aukcji Obiektu oznacza zawarcie umowy sprzedaży lub Warunkowej umowy sprzedaży między DES ARTE, a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera. W przypadku zaistnienia sporu lub błędu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza licytację Obiektu ponownie. W tego rodzaju sytuacjach Aukcjoner ma prawo podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne w celu rozstrzygnięcia sporu, wyjaśnienia wątpliwości lub usunięcia błędu, w celu nie budzącego wątpliwości rozwiązania sytuacji. DES ARTE zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ceny na Aukcji podawane są w złotych polskich.

7. Tabela postąpień


Cena
Postąpienie
0 - 2 000
100
2 000 - 3  000
200
3 000 - 5  000
200/500/800
(np. 3 200, 3 500, 3 800)
5 000 - 10  000
500
10 000 - 20  000
1000
20 000 - 30  000
2000
30 000 - 50  000
2000/5000/8000
(np. 32 000, 35 000, 38 000)
50 000 - 100  000
5000
100 000 - 300  000
10000
300 000 - 700  000
20000
700 000 - 1 500 000
50000
1 500 000 - 3 000 000
100000
3 000 000 - 8 000 000
200000
powyżej 8 000 000
wg uznania Aukcjonera


8. Płatności

Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł z DES ARTE umowę sprzedaży jest zobowiązany do zapłaty ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną za zakupione Obiekty w terminie 7 dni roboczych od dnia Aukcji. W przypadku zawarcia warunkowych umów sprzedaży termin na dokonanie płatności biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez DES ARTE o zaakceptowaniu jego Oferty przez właściciela Obiektu. Przekroczenie terminu zapłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres zwłoki. DES ARTE przyjmuje następujące formy płatności: gotówka (do równowartości 10 000 € obliczonej według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu dokonywania płatności), karta płatnicza (akceptujemy płatności kartami MasterCard oraz VISA) oraz przelew na rachunek bankowy:

DES ARTE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Nowy Świat 48; 00-363 Warszawa
MBank 28 1140 2062 0000 4232 6600 1001
SWIFT: BREXPLPW
W tytule przelewu należy podać datę Aukcji, numer Obiektu według Katalogu, nazwę Obiektu.

9. Płatności w innych walutach niż polski złoty

Wszystkie płatności są zawierane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu DES ARTE dopuszcza możliwość dokonania płatności w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przewalutowanie zostanie dokonane po dziennym kursie kupna waluty obowiązującym w mBank S.A. w dacie zaksięgowania przelewu na rachunku DES ARTE.

10. Przejście własności Obiektu na Nabywcę

Własność Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną.

11. Odbiór obiektów

Nabywca lub osoba przez niego upoważniona na piśmie, może dokonać odbioru zakupionego na Aukcji Obiektu po dokonaniu całkowitej zapłaty za wylicytowany Obiekt powiększonej o Opłatę aukcyjną oraz po uregulowaniu wszelkich innych zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Nabywca w celu umówienia się na odbiór Obiektu powinien skontaktować się wcześniej ze swoim doradcą klienta DES ARTE bądź pod numerem telefonu 22 826 44 66. Pracownik DES ARTE przed wydaniem Obiektu wymagać będzie od Nabywcy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia jeśli odbioru dokonywać będzie inna osoba w imieniu i na życzenie Nabywcy. Odbiór Obiektu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Po tym czasie DES ARTE może odesłać Obiekt do magazynu zewnętrznego, a Nabywca zostanie obciążony kosztami magazynowania i transportu. Wysokość niniejszych kosztów uzależniona jest od operatora magazynu oraz wartości, rodzaju i gabarytów Obiektu. Tym samym DES ARTE po upływie 14 dni od dnia Aukcji nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty i uszkodzenia nieodebranego przez Nabywcę Obiektu, a także na Nabywcę przechodzą ciężary związane z takim obiektem w tym koszty jego ubezpieczenia. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu firmy świadczącej usługi magazynowania. DES ARTE zapewnia Nabywcy podstawowe opakowanie Obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźną prośbę Nabywcy DES ARTE może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą w transporcie biżuterii. Każde takie zlecenie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Nabywcy, DES ARTE nie odpowiada za nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. W przypadku, gdy Nabywca sam wybiera firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z pracownikami DES ARTE pod numerem telefonu 22 826 44 66 przynajmniej na 24 godziny przed odbiorem Obiektu. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania Obiektu Nabywcy lub osobie przez niego upoważnionej.

12. Odstąpienie od umowy

W przypadku, gdy Nabywca zwleka z uiszczeniem płatności, DES ARTE ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą po upływie 7 dni od dnia Aukcji lub po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na zapłatę. W razie skorzystania przez DES ARTE z prawa odstąpienia od umowy, DES ARTE może dochodzić od Nabywcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, które obejmują m.in. szkodę spowodowaną brakiem uzyskania Opłaty aukcyjnej lub obniżeniem wartości Obiektu.

13. Brak płatności lub opóźnienie w płatności

W przypadku, gdy Nabywca nie uiści płatności pełnej ceny wraz z Opłatą aukcyjną za wylicytowane Obiekty w terminie 7 dni od dnia Aukcji DES ARTE bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka poniższych środków prawnych:

    a) przechować Obiekt w siedzibie DES ARTE lub innym miejscu na koszt i ryzyko Nabywcy

    b) odstąpić od umowy sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na zapłatę i zatrzymać dotychczas otrzymane od Nabywcy środki finansowe na poczet pokrycia szkód

    c) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności zapłaty całej ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną lub innych opłat w przypadku, gdy odnoszą się do danego Obiektu

    d) zastosować prawo zastawu na innych obiektach wstawionych w komis przez takiego Nabywcę

    e) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania wierzytelności

    f) potrącić należności Nabywcy względem DES ARTE z wierzytelności DES ARTE wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji

    g) odrzucić zlecenia Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji

    h) podjąć wszelkie inne działania prawnie dopuszczalne, odpowiednie do zaistniałych okoliczności


14. Reklamacje

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Nabywca ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu dwóch lat od daty wydania Obiektu. Wobec osób nie będących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji, DES ARTE nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.

15. Pozwolenie na eksport

DES ARTE nie zapewnia jakichkolwiek pozwoleń na wywóz Obiektów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Rekomendujemy by przed wzięciem udziału w Aukcji Licytujący we własnym zakresie zorientował się, czy w przypadku potrzeby wywozu Obiektu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  wymagane będą dodatkowe pozwolenia. Powyższe kwestie reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 282), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymagają zgody odpowiednich władz. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania wszelkich odpowiednich dokumentów bądź opóźnienie w ich uzyskaniu nie wpływa na zawartą umowę sprzedaży z DES ARTE, tym samym nie uzasadnia odstąpienia od umowy sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu całkowitej ceny Obiektu powiększonej o Opłatę aukcyjną przez Nabywcę.

16. Pozwolenie na eksport gatunków zagrożonych

DES ARTE przypomina, że niektóre Obiekty wykonane w całości lub części z materiału organicznego, roślinnego czy zwierzęcego bez względu od wieku mogą wymagać dodatkowych zezwoleń, licencji, certyfikatów przed wywozem z Rzeczypospolitej Polskiej m.in. kość słoniowa, skorupa żółwia (np. szylkret), koralowiec, kość zwierzęca, kość wieloryba, róg nosorożca, skóra krokodyla, skóra rekina, masa perłowa, heban. Uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie musi być równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania wszelkich odpowiednich dokumentów bądź opóźnienie w ich uzyskaniu nie wpływa na zawartą umowę sprzedaży z DES ARTE, tym samym nie uzasadnia odstąpienia od umowy sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu całkowitej ceny Obiektu powiększonej o Opłatę aukcyjną przez Nabywcę.

17. Dane osobowe

W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji przez DES ARTE może wymagać od Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach pozyskać dane o Licytującym od osób trzecich. Licytujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w Aukcji i w celach marketingowych (dostarczając materiały o produktach, usługach lub wydarzeniach organizowanych przez DES ARTE i spółki powiązane) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781). Administratorem danych osobowych Licytujących jest DES ARTE. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, DES ARTE prosi wówczas o taką informację drogą mailową na adres mailowy [email protected] lub pod numerem telefonu 22 8264466. DES ARTE oświadcza, że podanie danych osobowych przez Licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu Aukcji.

18. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikłe na tle postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży i warunkowych umów sprzedaży zawartych na jego podstawie będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby DES ARTE, z zastrzeżeniem w tym zakresie innych przepisów właściwego prawa polskiego. 

19. Ograniczenie odpowiedzialności i gwarancja autentyczności

DES ARTE nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki słowne, czy na piśmie w informacjach podanych klientom, ani wobec Licytujących za błędy w trakcie prowadzenia Aukcji lub popełnione w jakimkolwiek innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu. DES ARTE ogranicza swoją odpowiedzialność jedynie do ceny nabycia zapłaconej przez Nabywcę i nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające cenę nabycia, bez względu na to szkoda ma charakter bezpośredni, pośredni, szczególny, przypadkowy czy następczy. Żaden przepis niniejszego regulaminu nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności DES ARTE wobec Nabywcy wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.  

DES ARTE udziela gwarancji autentyczności obiektu bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły Obiekt odpłatnie od bezpośredniego Nabywcy, w drodze dziedziczenia lub darowizny. DES ARTE nie udziela gwarancji Obiektom w przypadku których podana w katalogu roczna data powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat, a także w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowo określone stulecie, ale nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci) oraz obiektów z XX w. i XIX w. i starszych w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie w stosunku do podanego w opisie katalogowym różni się „na korzyść” Obiektu tj. gdy Obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie. DES ARTE zastrzega sobie również 8 % jako granicę błędu w przypadku podawania poszczególnych wymiarów Obiektów. DES ARTE zastrzega, że wszelkie opisy Obiektów podane w Katalogu aukcyjnym wykonane zostały w dobrej wierze i błędy w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do reklamacji przez Nabywcę.

20. Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.

Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy DES ARTE, a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy DES ARTE a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem niniejszego Regulaminie.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a DES ARTE i Licytujący działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.

21. Zmiany Regulaminu

Regulamin może być przez DES ARTE w każdym czasie odwołany lub zmieniony przez aneksy dostępne w trakcie Aukcji lub poprzez obwieszczenie Aukcjonera. Nie dotyczy to jednak transakcji zwartych przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian.

DES ARTE w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 282),  – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 917) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu "droit de suite";
– ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (t.j. Dz.U z 2019, poz. 1591) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP
– ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U z 2019, poz. 1115) – DESA Biżuteria zobowiązana jest do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
DES ARTE
Kontakt
DES ARTE
room
ul. Nowy Świat 48
00-363 Warszawa
phone
+48 22 826 44 66
keyboard_arrow_up