38

KRZYSZTOF MATERNA, 2017, 60 x 70 cm, olej, płótno

add A sua nota 
Descrição do item

autor: Iwona Golor

Leilão
favorite Wyjść z twarzą – aukcja charytatywna Galerii Wiele Sztuki
gavel
Data
11 Junho 2018
date_range
Preço inicial
70 EUR
Preço de venda
569 EUR
Preço final sem prémio pago pelo comprador
558 EUR
Cobrir um lance
816%
Visualizações: 50 | Preferidos: 0
Leilão

Art In House

Wyjść z twarzą – aukcja charytatywna Galerii Wiele Sztuki
Data
11 Junho 2018
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
2.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 100
  1 000
  > 200
  3 000
  > 500
  3 500
  > 300
  3 800
  > 200
  4 000
  > 500
  4 500
  > 300
  4 800
  > 200
  5 000
  > 500
 
Termos e Condições

1. Organizatorem aukcji jest Art in House Dom Aukcyjny funkcjonujący w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Art in House Anita Wolszczak wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ulicy Gioacchino Rossiniego 15 lok. 9, 03-289 Warszawa, NIP: 8111559097, REGON: 147427598 zwany dalej Domem Aukcyjnym Art in House.

2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z prawem polskim przez osobą fizyczną zwaną Aukcjonerem.

3. Przedmiotem aukcji są obrazy autorstwa malarki Iwony Golor

4. Zgodnie z  oświadczeniem artystki Iwony Golor, obrazy zgłaszone do sprzedaży, stanowią jej wyłączną własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

5. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo odmówić przyjęcia dzieła sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn. W szczególności, Dom Aukcyjny Art in House odmawia przyjęcia do sprzedaży dzieł sztuki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wyżej wskazanymi wadami prawnymi.

6. Art in House Dom Aukcyjny ma do momentu rozpoczęcia licytacji prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji bez podawania przyczyn.

7. Terminy oraz godziny odbywania aukcji oraz wystawy przedaukcyjnej są ogłaszane na stronie internetowej  www.artinhouse.pl. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn.

8. Miejscem odbywania się aukcji jest Warszawa, foyer Teatru Polskiego połozonego przy ul.Karasia 2 wejście od ul.Seweryńskiej.

9. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie  www.artinhouse.pl  oraz wydawanym w formie papierowej. Opisy dzieł sztuki znajdujące się w katalogu mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji.

10. W licytacji można brać udział również na podstawie wypełnionego zlecenia licytacji, które umożliwia zgłoszenie udziału telefonicznego lub złożenie zlecenia kupna danego dzieła sztuki z ceną maksymalną. Zlecenie licytacji powinno być wysłane nie później niż na 12 godzin przed rozpoczęciem aukcji na adres [email protected], przy czym jego przyjęcie jest potwierdzane przez Dom Aukcyjny Art in House. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji. Formularz zlecenia licytacji jest dostępny na stronie  www.artinhouse.pl  oraz w katalogu aukcyjnym.

11. W licytacji można brać udział również na podstawie wypełnionego zlecenia licytacji, które umożliwia zgłoszenie udziału telefonicznego lub złożenie zlecenia kupna danego dzieła sztuki z ceną maksymalną. Zlecenie licytacji powinno być wysłane nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji na adres [email protected], przy czym jego przyjęcie jest potwierdzane przez Dom Aukcyjny Art in House. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji. Formularz zlecenia licytacji jest dostępny na stronie  www.artinhouse.pl  oraz w katalogu aukcyjnym.

12. W przypadku potwierdzonego udziału telefonicznego w aukcji przedstawiciel Domu Aukcyjnego Art in House kontaktuje się z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji danego dzieła i zgłasza propozycje kupna dzieła sztuki w imieniu uczestnika. Dom Aukcyjny Art in House nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu telefonicznego z danym uczestnikiem. W przypadku zlecenia kupna z ceną maksymalną Dom Aukcyjny Art in House dokłada starań, by zakupić dzieło sztuki w możliwe najniższej cenie.

13. Cena wywoławcza dzieła sztuki ustalana jest indywidualnie. Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo ustalać dla wybranych dzieł sztuki ceny warunkowe tj. ceny minimalne poniżej których nabycie dzieła sztuki jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła sztuki na zaproponowaną cenę. Ceny zgłaszane w trakcie licytacji są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

14. Licytacja dzieła sztuki kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera – uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zawiera z Domem Aukcyjny Art in House umowę kupnasprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy. W przypadku istnienia sporu Aukcjoner rozstrzyga spór indywidualnie lub przeprowadza ponowną licytację.

15. Opłacenie wylicytowanej ceny jest możliwe bezpośrednio po aukcji lub w ciągu 10 dni roboczych od jej zakończenia. Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. Za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, o numerze PL 36 2490 0005 0000 4500 4510 9483 . W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty aukcyjnej Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą.

16. Odbiór dzieł sztuki jest możliwy bezpośrednio po aukcji. Pozostałe dzieła sztuki, które zostały skutecznie nabyte, zostaną dostarczone nabywcy na jego koszt. Dom Aukcyjny Art in House nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu dokonywanego przez podmioty trzecie (w szczególności firmy kurierskie).

17. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Dom Aukcyjny Art in House podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Wgląd w gromadzone dane osobowe przysługuje jedynie przeszkolonym pracownikom Dom Aukcyjnego Art in House. Dom Aukcyjny Art in House nie przekaże otrzymanych danych jakimkolwiek innym podmiotom (z wyłączeniem sytuacji, w której taki obowiązek wynika z ogólnie obowiązującego prawa).

18. Wszystkie obrazy, które nie zostaną wylicytowane podczas aukcji zostają własnością autorki Iwony Golor 

Sobre o leilão

Galeria WIELE SZTUKI zaprasza do charytatywnej licytacji 45 portretów ludzi kultury, sztuki i biznesu. Autorką wszystkich prac jest Iwona Golor.

Środki  pozyskane podczas wydarzenia zostaną przekazane Fundacji Opiekuńcze Skrzydła, prowadzącej edukacyjno-kulturalne działania wychowawcze dla dzieci i młodzieży z najbiedniejszych rejonów Warszawy.

Pomysłodawcą i organizatorem I edycji wydarzenia jest Elżbieta Kraszewska, właścicielka Galerii Wiele Sztuki, która wspiera studentów oraz młodych artystów, a także zajmuje się projektami społecznej odpowiedzialności.

– To niezwykły projekt, którego realizacja zajęła nam dwanaście miesięcy. Cały proces organizacyjny, zaproszenie do projektu wybitnych osobowości, namówienie na spotkanie, rozmowę i sesję zdjęciową oraz zgoda na wykorzystanie ich wizerunku w portretach malarskich. Tytaniczna  praca artystki Iwony Golor, wiele szkiców i kilkadziesiąt płócien, to wszystko upewniło mnie, że projekt jest wartościowy i potrzebny. W całym projekcie  zależało mi na osiągnięciu kilku celów.  Pomaganiu najmłodszym w zakresie kształcenia artystycznego, promowaniu sztuki i rozbudowaniu ścieżki kariery malarki młodego pokolenia-  mówi Elżbieta Kraszewska, właścicielka Galerii Wiele Sztuki.


FAQ
Sobre o vendedor
Art In House
Contacto
Art In House
room
Al. Jerozolimskie 107
02-011 Warszawa
phone
+48510211410
keyboard_arrow_up
add