26

Wojciech Fangor (1922-2015), KOMPOZYCJA, 1970 r.

add A sua nota 
Descrição do item
Estimativas: 9 324 - 13 986 EUR | 40 000 - 60 000 PLN
kredka olejna/papier, 50,5 x 71 cm
sygnowany p.d.: Fangor 70
na odwrocie oprawy autorskiej napis: FANGOR 2570

Wojciech Fangor to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki abstrakcyjnej nurtu op-art. W 1965 brał udział w wystawie sztuki optycznej „The Responsive Eye” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Od 1958 roku, kiedy wraz ze Stanisławem Zamecznikiem zrealizował environment „Studium przestrzeni”, jego myślenie o malarstwie zdominował problem przestrzeni. Stwierdzeniu, że „współczesny obraz przestał być dziurą w ramie do zaglądania w głąb” towarzyszyły poszukiwania służące temu, by – jak chciał artysta – „włączyć czasoprzestrzeń do malarstwa”. Eksperymenty te nie wychodziły poza środki czysto malarskie. Do połowy lat 70. Fangor tworzył swoje słynne pulsujące obrazy, przedstawiające barwne kręgi lub fale. Efekt optyczny ruchu na powierzchni obrazu uzyskiwał dzięki miękkiemu cieniowaniu, naśladującemu Leonardowskie sfumato. Inspiracji zaś dostarczyła artyście jego fascynacja astronomią i obserwacje gwiazd przez teleskop, dający obrazy ostre i rozmyte. Stefan Szydłowski charakteryzował specyfikę prac z tego okresu: „Ten sam obiekt materialny staje się za każdym razem innym obrazem, gdyż nie sposób zbliżyć się do niego dwa razy tą samą drogą i w tym samym tempie. Ta właściwość obrazów Fangora, obrazów umownie nazywanych kołami, falami, obrazów ameboidalnych i amorficznych, gdzie rozproszone przejścia koloru w kolor wprawiają nas w zakłopotanie, otwartość i nieokreśloność, niejasność i niepewność, pozwala uzyskiwać rzeczywisty kontakt z życiem. Wojciech Fangor ożywił obraz, w kontakcie z widzem, obraz żyje własnym życiem, które przez krytyków zostało nazwane immanentną wibracją i kinetyką. […]. „Fangor jest wielkim romantykiem op-art – pisał John Canaday – pracującym nie wedle teoretycznych reguł, lecz przez połączenie intuicji i eksperymentu. Odwołując się nie do rozumu, ale do naszej tęsknoty za tajemnicą” (S. Szydłowski, Wojciech Fangor. Przestrzeń jako gra, Kraków 2012, s. 124, 126 [Album towarzyszący wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie]).

Równolegle do obrazów, powstawały prace na papierze, powtarzające kompozycje i układy prac malarskich. Należy do nich prezentowany rysunek z dwiema ameboidalnymi formami, zbliżającymi i oddalającymi się od siebie. Widać tu wyraźnie próbę zacierania krawędzi kształtów tym razem środkami rysunkowymi.
Leilão
Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Data
11 Junho 2018
date_range
Preço inicial
7 459 EUR
Estimativas
9 324 - 13 986 EUR
40 000 - 60 000 PLN
Preço de venda
8 802 EUR
Preço final sem prémio pago pelo comprador
7 459 EUR
Cobrir um lance
118%
Visualizações: 135 | Preferidos: 0
Leilão

Antiqua et Moderna

Aukcja Sztuki Współczesnej
Data
11 Junho 2018
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
18.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Termos e Condições

Definicje:

Organizator – Antykwariat „ANTIQUA” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży. przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji.  Poszczególne obiekty mogą nie posiadać ceny gwarancyjnej.  Obiekty te oznaczone są w katalogu symbolem ▲. Obiekty posiadające cenę rezerwową mają stosowną adnotację w opisie.
Transakcja warunkowa – W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 18%. Opłata ta zawiera wszelkie przewidziane prawem podatki i opłaty w tym podatek VAT oraz droit de suite. Opłata organizacyjna obowiązuje także w przypadku sprzedaży poaukcyjnej.


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.


II AUKCJA

 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera.
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadającego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie  osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną. Organizator wystawia faktury VAT marża.
 9. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 10. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 11. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW

 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator  może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antiqua et Moderna
Contacto
Antiqua et Moderna Dom aukcyjny i galeria
room
ul. Freta 19
00-227 Warszawa
phone
+48 228315472
Clientes que compraram as obras deste artista também compraram
keyboard_arrow_up
add