28

Sylwester Ambroziak, Klęczący chłopiec, 2017

add Your note 

Lot description
Estimations: 814 - 1 047 EUR | 3 500 - 4 500 PLN
technika własna/porcelit szkliwiony matowy
Wymiary: 21,5 x 12 x 12 cm
Sygnatura: sygnowany i datowany u dołu: 'A. 17.'
Auction
III Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Date
28 May 2018
date_range
Start price
581 EUR
Estimations
814 - 1 047 EUR
3 500 - 4 500 PLN
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 155 | Favourites: 0
Auction
Galeria Contrast

Galeria Contrast

III Aukcja Sztuki Współczesnej
Date
28 May 2018
Lots bidding

All lots are listed to bid

An offer submitted 5 minutes before the end of the time will extend the bidding time of the lot for another 3 minutes minutes

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Galeria Contrast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Galeria”) jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie obrotu dziełami sztuki, w szczególności poprzez oferowanie dzieł sztuki w ramach sprzedaży aukcyjnej organizowanej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedaży Aukcyjnej. 
 2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu Sprzedaży Aukcyjnej (dalej jako: „Regulamin”) jest określenie praw i obowiązków uczestników licytacji aukcyjnej i kupujących oraz Galerii i komitentów w związku z organizowaną przez Galerię sprzedażą aukcyjną. 
 3. Przystąpienie do licytacji w ramach aukcji organizowanych przez Galerię, będzie uważane za równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.


II. GALERIA CONTRAST – STATUS PRAWNY

 1. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią odmiennie lub jeżeli w katalogu aukcyjnym nie zastrzeżono inaczej, Galeria występuje w ramach sprzedaży aukcyjnej jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzania stanowiącym przedmiot sprzedaży obiektem aukcyjnym. 


III. OFERTA AUKCYJNA

 1. Z ofertą sprzedaży aukcyjnej można zapoznać się za pośrednictwem katalogu aukcyjnego udostępnionego online na portalu aukcyjnym One Bid (onebid.pl).
 2. Dodatkowo z ofertą aukcyjną można zapoznać się osobiście w Galerii przy ul. Pięknej 28/34 w Warszawie w godzinach pracy Galerii, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:00 oraz w soboty w godzinach 11:00 – 16:00. Na indywidualne życzenie Klienta pracownicy Galerii umożliwią obejrzenie i zapoznanie się ze stanem zachowania poszczególnych obiektów oferowanych w ramach aukcji. 
 3. Katalog aukcyjny zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące oferty aukcyjnej, a w szczególności: zdjęcie obiektu, opis obiektu, informację o artyście, cenę wywoławczą, estymacje oraz informację o ewentualnych opłatach dodatkowych. 
 4. Galeria zastrzega, że przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a pewne fakty – w szczególności dotyczące kolejnych właścicieli, ekspozycji i publikacji – mogą być celowo pominięte.
 5. Opisy obiektów – choć sporządzane w dobrej wierze i z zachowaniem najwyższej staranności – mogą nie zawierać pełnego opisu stanu zachowania obiektu. Brak takich informacji nie może być rozumiany w ten sposób, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Galeria rekomenduje zatem, aby osoba zainteresowana zakupem określonego obiektu dokonała oględzin obiektu osobiście lub też z udziałem rzeczoznawcy albo konserwatora. 
 6. Na życzenie Klienta, Galeria może zlecić sporządzenie – za dodatkową opłatą – szczegółowego raportu stanu zachowania obiektu. Raport taki będzie sporządzany przez współpracujących z Galerią rzeczoznawców lub konserwatorów. Galeria zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treść raportu stanu zachowania obiektu, a wszelkie roszczenia w związku z raportem powinny być kierowane przez Klientów bezpośrednio do podmiotów odpowiedzialnych za jego sporządzenie.
 7. Jeżeli obiekty oferowane na aukcji są sprzedawane w ramie, Galeria nie ponosi odpowiedzialności za jej stan. 
 8. W przypadku obiektów nieoprawionych, Galeria może zlecić, na życzenie Klienta, wykonanie ramy przez współpracującą z Galerią profesjonalną pracownię opraw. W takim przypadku rama zostanie wykonana zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Klienta i na jego koszt. 
 9. W razie pytań związanych z ofertą sprzedaży aukcyjnej Klienci mogą kontaktować się drogą telefoniczną lub mailową z Doradcą Klienta lub z Koordynatorem Projektów Aukcyjnych.


IV. AUKCJA

 1. Organizowana przez Galerię aukcja odbywają się wyłącznie online za pośrednictwem portalu One Bid, zgodnie z regulaminem tego portalu
 2. Informacja o nadchodzących aukcjach organizowanych przez Galerię jest publikowana na stronie internetowej Galerii, na profilach Galerii na portalach społecznościowych oraz rozsyłana w formie newslettera o nadchodzących wydarzeniach. 
 3. Udział w aukcji można wziąć osobiście poprzez portal przeprowadzający aukcję, po dokonaniu rejestracji zgodnie z regulaminem portalu i po wyrażeniu zgody na brzmienie regulaminu portalu.
 4. W toku licytacji uczestnicy składają swoje oferty (podbicia) lub zlecenia limitów. Po zakończeniu licytacji umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest uczestnik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za obiekt i jego oferta była co najmniej równa cenie wywoławczej. Jeżeli kilku uczestników złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest uczestnik, który pierwszy przystąpił do aukcji poprzez wskazanie najwyższej ceny.
 5. Każdy uczestnik aukcji musi dostarczyć Galerii informacje niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz przesłać fotokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 6. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia będą następowały zgodnie z tabelą postąpień:
  • 0 – 2 000: 100
  • 2 000 – 5 000: 200
  • 5 000 – 10 000: 500
  • 10 000 – 20 000: 1 000
  • 20 000 – 50 000: 2 000
  • 50 000 – 100 000: 5 000
  • > 100 000: 10 000


V. CENA SPRZEDAŻY I OPŁATY DODATKOWE

 1. Ceny podawane w trakcie aukcji oraz w katalogu aukcyjnym są wyrażone w polskich złotych. Wszelkie ceny lub estymacje podane w innych walutach mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy rozliczenia transakcji. 
 2. Każdy obiekt stanowiący przedmiot licytacji ma przypisaną cenę wywoławczą, tj. cenę, od której rozpoczyna się licytacja. Licytacja przebiega w górę, co oznacza, że Klienci składają kolejne oferty ceny wyższej niż cena wywoławcza. Licytacja może zakończyć się na kwocie odpowiadającej cenie wywoławczej lub na kwocie od niej wyższej. Cena wywoławcza jest umieszczana w katalogu aukcyjnym.
 3. W katalogach aukcyjnych ujawniona jest estymacja, która wskazuje przedział kwot odpowiadających szacunkowej wartości obiektu, określonej przez pracowników Galerii. Estymacja powinna być traktowana przez potencjalnych uczestników licytacji jako wskazówka dotycząca prawdopodobnej ostatecznej ceny młotkowej uzyskanej w trakcie aukcji. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani innych opłat dodatkowych, o których mowa poniżej.
 4. Wylicytowana cena sprzedaży (cena młotkowa) – czyli najwyższa cena zaoferowana podczas licytacji – powiększana jest o opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Opłata aukcyjna będzie doliczana do ceny sprzedaży także w razie sprzedaży obiektu w ramach sprzedaży poaukcyjnej. Cena młotkowa powiększona o opłatę aukcyjną stanowi cenę brutto. 
 5. Cena młotkowa powiększona o opłatę aukcyjną może zostać w dalszej kolejności powiększona o inne opłaty lub podatki, jeżeli obowiązek ich naliczania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Informacja o ewentualnych opłatach lub podatkach dodatkowych jest umieszczona w katalogu aukcyjnym. 
 6. Cena młotkowa wraz z opłatą aukcyjną i opłatami i podatkami dodatkowymi stanowi całkowitą cenę sprzedaży. 


VI. POSTĘPOWANIE PO AUKCJI

 1. Po zakończeniu licytacji pracownicy Galerii skontaktują się z uczestnikiem, który wygrał licytację, z wykorzystaniem danych kontaktowych przekazanych przez portal One Bid.
 2. Pracownicy Galerii mogą żądać przedstawienia przez zwycięzcę licytacji dodatkowych danych identyfikacyjnych (w szczególności takich jak: adres zamieszkania, PESEL, obywatelstwo), których pozyskanie i przechowywanie stanowi obowiązek Galerii na mocy przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049, ze zm.). Odmowa podania przez zwycięzcę licytacji danych, o których mowa powyżej, jest traktowane jako rezygnacja z zakupu obiektu. 


VII. ROZLICZENIE TRANSAKCJI I ODBIÓR OBIEKTU

 1. Kupujący ma obowiązek uiścić całkowitą cenę sprzedaży w terminie 7 dni od dnia przekazania przez pracownika Galerii podsumowania transakcji wskazującego wysokość całkowitej ceny sprzedaży oraz danych niezbędnych do dokonania płatności. 
 2. Płatność powinna być dokonana przelewem bankowym na rachunek Galerii prowadzony w BZ WBK S.A. o numerze: 79 1090 2590 0000 0001 3437 4518.
 3. Galeria akceptuje także płatności dokonywane za pomocą kart bankowych VISA lub MASTERCARD.
 4. Płatności kwot nieprzekraczających 10.000,00 zł mogą być także dokonywane gotówką w kasie Galerii. 
 5. W przypadku niedokonania w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rozliczenia transakcji, Galeria będzie uprawniona do zastosowania wybranych ze wskazanych poniżej środków:
  1. przechowanie obiektu na koszt i ryzyko kupującego w siedzibie Galerii lub złożenie obiektu na przechowanie w siedzibie wyspecjalizowanego podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko kupującego,
  2. odstąpienie od umowy sprzedaży z zachowaniem wszelkich uiszczonych do momentu odstąpienia płatności na poczet poniesionych szkód,
  3. odmowa realizacji zleceń klienta w przyszłości,
  4. naliczenie odsetek ustawowych w wysokości 14 % w skali roku za cały czas opóźnienia w płatności,
  5. dochodzenie zapłaty należności na drodze sądowej,
  6. dokonanie potrącenia należności klienta względem należności Galerii.
 6. Własność zakupionego obiektu przejdzie na kupującego dopiero w chwili uiszczenia na rzecz Galerii pełnej kwoty całkowitej ceny sprzedaży. 
 7. Galeria nie ma obowiązku wydania obiektu kupującemu do czasu przejścia na niego prawa własności do obiektu. 
 8. Po rozliczeniu wszelkich należności wobec Galerii, Kupujący powinien skontaktować się z Galerią celem ustalenia terminu i sposobu odbioru obiektu lub umówienia warunków dostawy.
 9. Obiekt należy odebrać w terminie 30 dni od dnia rozliczenia wszelkich należności z tytułu sprzedaży. 
 10. Galeria zapewnia podstawowe pakowanie obiektu umożliwiające dokonanie odbioru osobistego. 
 11. W przypadku, gdy – na życzenie kupującego – obiekt ma zostać dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej, Galeria zleci na koszt i ryzyko kupującego pakowanie i wysyłkę wybranemu przez siebie profesjonalnemu podmiotowi wyspecjalizowanemu w transporcie towarów. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiekcie na skutek wadliwego wykonywania usług przez firmę kurierską. Jeżeli kupujący samodzielnie dokona wyboru firmy kurierskiej do odbioru obiektu z siedziby Galerii, przedstawiciel firmy kurierskiej powinien skontaktować się z Galerią minimum na 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 
 12. Przed przekazaniem obiektu kupującemu, pracownik Galerii może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, a gdy odbiór ma nastąpić przez osobę upoważnioną do odbioru – także dokument upoważnienia lub pełnomocnictwa sporządzony przez kupującego. 
 13. W przypadku niedokonania odbioru obiektu w terminie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Galeria zleci magazynowanie obiektu przez podmiot zewnętrzny na koszt i ryzyko kupującego. Wysokość opłaty z tytułu magazynowania oraz transportu do magazynu zostanie ustalona według cennika podmiotu świadczącego usługi magazynowania. 
 14. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, na kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia obiektu oraz wszelkie ciężary. 


VIII. TRYB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres [email protected] lub w formie pisemnej w siedzibie Galerii lub poprzez wysyłkę (listem poleconym) na adres Galerii. 
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wyrażając zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu i podając dane osobowe, uczestnik aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Galerię jego danych osobowych w celu przeprowadzenia licytacji oraz wykonania umowy sprzedaży. 
 2. Uczestnik aukcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Galerię oraz prawo do żądania ich poprawienia, uzupełnienia i usunięcia oraz do uzyskania informacji o zakresie i celu ich przetwarzania. 
 3. Kupujący może – na odrębnym formularzu – wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Galerię w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie newslettera o nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Galerię. 
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) jest Galeria Contrast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000677969.


X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelka odpowiedzialność Galerii będzie ograniczona do wysokości ceny sprzedaży obiektu. 
 2. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w procesie aukcji oraz powstałe wskutek takich nieprawidłowości szkody, za wyjątkiem przypadków, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie przez pracownika lub osobę reprezentującą Galerię. 


XI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Galeria (oraz sprzedający) nie przenosi na kupującego praw autorskich przysługujących twórcy obiektu, w szczególności prawa do reprodukowania i rozpowszechniania.
 2. Prawa autorskie do wszelkich utworów opublikowanych w katalogu aukcyjnym, w szczególności do tekstów, zdjęć lub ilustracji wytworzonych przez Galerię lub na jej zlecenie, stanowią własność intelektualną Galerii. Wykorzystywanie materiałów stanowiących własność intelektualną Galerii wymaga uzyskania jej uprzedniej zgody w formie pisemnej. 


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku, gdy któregokolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne, zastosowanie w jego miejsce znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Nieważność lub brak skuteczności niektórych z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności całego Regulaminu.
 2. Wszelka oficjalna korespondencja powinna być kierowana przez podmioty zainteresowane na adres siedziby Galerii, tj.: ul. Pawła Włodkowica 4, 50-072 Wrocław.
 3. Wszelkie stosunki stron wynikające z umów sprzedaży zawieranych w ramach aukcji organizowanych przez Galerię oraz wszelkie inne stosunki powstałe w związku z aukcjami organizowanymi przez Galerię podlegają prawu polskiemu.
 4. Spory wynikłe w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów sprzedaży aukcyjnej regulowanych Regulaminem będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny według właściwości miejscowej ze względu na siedzibę Galerii, chyba że przepisy dotyczące ochrony konsumentów przewidują właściwość innego sądu. 
 5. Galeria informuje, że wywóz obiektów kupionych w ramach aukcji może wymagać uzyskania zezwolenia właściwych władz, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.).
 6. Galeria informuje, że muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na aukcji za kwotę wylicytowaną, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 972 z późn. zm.).
About the Auction
FAQ
Wait...
About Seller
Galeria Contrast
Consigning lots to auction
Galeria CONTRAST powstała w Warszawie w październiku 2017 roku. Zajmuje się przede wszystkim promocją i prezentacją prac klasyków współczesnej awangardy, a także wyselekcjonowanych realizacji młodych twórców. CONTRAST to przestrzeń wyjątkowa na mapie Warszawy – miejsce otwarte, nie tylko pod względem atmosfery, ale także wyróżniające się podejmowanymi działaniami. Bogaty program wystawienniczy zaplanowany na 2018 rok ma przyciągnąć zarówno doświadczonych kolekcjonerów, jak i osoby, które nie mają na co dzień styczności ze światem sztuki.
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
add