39

Maria NIEWIADOMSKA (ur. 1961), Relief Złoty, 2020

Notifications during the live auction
notifications_off Alert: No
textsms SMS: None
add Your note 
Lot description
Estimations: 671 - 894 EUR | 3 000 - 4 000 PLN
pianka, karton na płycie, technika własna; 75 x 63,5 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Relief-Złoty 20 Maria Niewiadomska;

Dyplom uzyskała w 1989 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - Wydział Malarstwa w Pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego; aneks z litografii. Uprawia malarstwo, rzeźbę i sztukę użytkową. Przynależy do ZPAP Okręg Krakowski, mieszka i tworzy w Krakowie. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in.: Historyczna potrzeba nudności, Teatr Mandala, Muzeum Rzemiosła w Ustroniu; Mały Format - Galeria Raven, gdzie otrzymała wyróżnienie; Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 Konfiguracje Malarstwo Rzeźba Rysunek, Pałac Sztuki; Galeria ZPAP Pryzmat, Kraków; BWA Olkusz. Prace artystki znajdują się w wielu zbiorach.
„Seria reliefów wykonanych na przełomie 2020/21 roku, to poszukiwanie obrazowania poza tradycyjną płaszczyzną. Narracja dzieje się poprzez kontrastowanie miejsc wypukłych, wklęsłych czasem skręconych w przestrzeni 3D a czasem płaskich, podzielonych trójkątnym rytmem nacięć materiału wyjściowego, jakim jest karton. Do tych mocnych pofałdowań "tafli" obrazu dołączony jest kolor i refleksy światła uzyskane na zewnętrznej, metalicznie połyskującej warstwie.
W serii Reliefów nie ma nawiązań do konkretnych, biologicznych form czy do ciała ludzkiego jak w innych, wcześniejszych pracach. Tutaj, moim autorskim zamiarem jest stworzenie metaforycznego lustra, abstrakcyjnie odpowiadającego ludzkim przeżyciom i emocjom. Dynamiczne pofałdowania i skręty wraz z użytym kolorem jako nośnikiem emocji, toczą boje na temat tego, co się nam przydarza; przy zmianie oświetlenia zmienia się odbiór wizualny reliefu. O zmierzchu zalśni niespodziewanie jakiś element, schowany w ciągu dnia. Obiekt toczy swoją narrację.”

Maria Niewiadomska
Auction
I Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Date
22 June, 19:00
date_range
Start price
447 EUR
Estimations
671 - 894 EUR
3 000 - 4 000 PLN
Live bidding

Bid now

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Offers accepted until: 22/06 22:00
Live bidding: 22/06 19:00

Set the price of the item immediately. Make an offer if you want to bid on preauction. Note: Offers can not be cancelled!

Add limit

Log in to bid

Do you want to bid? Log in and subscribe to the auction.

Log in
PLN
.00

Set your limit for this item. At the time of the live auction, this item will be automatically bid on your behalf, up to the amount specified. Limit is a hidden offer. It's value is not known to other users. Limits can be modified and submitted by bid sheet.

Send a message to auction house

Do you have questions about this lot or about bidding?

Views: 24 | Favourites: 0
Auction

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

I Aukcja Dzieł Sztuki
Date
Tuesday, 22 June, 19:00
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Contact
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13/6
31-137 Kraków
phone
+48602130899
Maria Niewiadomska
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
add