281

CZECHOWICZ Konstanty - Problemy operacyjne II wojny światowej

add Vaša poznámka 
Popis položky
CZECHOWICZ Konstanty - Problemy operacyjne II wojny światowej. Wydane pod egidą Koła Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie. Londyn 1979. Garby Publications. 8, s. 106, [1]. broszura.
Stan bardzo dobry.
Konstanty Czechowicz (1898-1988) - pułkownik Wojska Polskiego, emigracyjny historyk wojskowości. W 1917 żołnierz Legionów Polskich, po kryzysie przysięgowym w armii austriackiej. Od 1918 w Wojsku Polskim, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Na stopień porucznika został mianowany ze starszeństwem z dniem 1 lutego 1921 roku i 4. lokatą w korpusie oficerów artylerii. W 1932 roku pełnił służbę w 21 pułku artylerii lekkiej w Bielsku. Następnie w kontrwywiadzie. Na stopień kapitana został awansowany ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1936 roku i 10. lokatą w korpusie oficerów artylerii. Wiosną 1939 roku pełnił służbę w Samodzielnym Referacie Informacyjnym DOK V w Krakowie na stanowisku kierownika referatu ochrony. Uczestnik kampanii wrześniowej, następnie do 1949 w Polskich Siłach Zbrojnych. Wykładowca historii wojen na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego na Obczyźnie i Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Zajmował się zagadnieniami sztuki wojennej oraz problematyką wojen napoleońskich. autor licznych artykułów ogłaszanych w takich pismach jak: „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, „Journal of the Napoleonic Society”. [Wikipedia].
Dražba
Aukcja jesienna
gavel
Dátum
05 November 2020
date_range
Počiatočná cena
15 EUR
Cena predaja
17 EUR
Vyššia ponuka
110%
Zobrazení: 20 | Obľúbené: 1
Dražba

Antykwariat RARA AVIS

Aukcja jesienna
Dátum
05 November 2020
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Dražobný poplatok
10.00%
OneBid neúčtuje dodatočné poplatky za dražbu.
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Všeobecné podmienky

Warunki ogólne licytacji.

 1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
 3. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.


I.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
 4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.


II.

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które pobrały tabliczkę licytacyjną podając dane osobowe do rejestracji. Bezpośrednio po aukcji uczestnik jest zobowiązany zwrócić tabliczkę licytacyjną. Licytant jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osoby trzecie.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, fax, e-mail) bądź za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej antykwariatu (www.raraavis.krakow.pl) przy katalogu aukcyjnym.
 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 8. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest antykwariat Rara Avis s.c. Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
 9. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.


III.

 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
 3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
 4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami pocztowymi i kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką):
  1. dla instytucji – kredytowo
  2. dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.
 5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.


IV.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).
 5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 16 XI 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).
 6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).


V.

 1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
 2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.
O dražbe

Informacje o aukcji i szczególnie polecanych obiektach....

Katalog zawiera 459 pozycji w działach: Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo; Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne; Plakaty Daniela Mroza; Czasopisma; Literatura piękna, językoznawstwo; Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia; Łowiectwo, leśnictwo, przyroda; Regionalia, podróże; Pozostałe wydawnictwa.
Z katalogu aukcyjnego:
Polecamy dział Wydawnictw ilustrowanych i artystycznych, gdzie oferujemy m.in. wydawnictwa artystyczne z londyńskiej oficyny Stanisława Gliwy (poz. 48-58). Asortyment oficyny to pięknie ilustrowane tomiki poezji i niewielkie, artystycznie wykonane druczki okolicznościowe. Tym razem do nabycia będą m.in. dwa warianty kolorystyczne "Opatowej Anny" Jana Rostworowskiego, z odręcznymi dedykacjami autora (poz. 53-54), czy tomik poezji Wacława Iwaniuka z linorytem St. Gliwy oraz odręczną dedykacją autora (poz. 50).
Ponadto polecamy rzadką - zwłaszcza w komplecie, "Tekę autolitografij artystów legjonistów", wydaną w dziesięciolecie walk legionowych. Teka zawiera 15 odbitek znanych z późniejszej twórczości artystów,  m.in. S. Kamockiego, W. Wodzinowskiego oraz S. Janowskiego (poz. 73).
W dziale Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo na uwagę zasługuje bogato ilustrowany album Stanisława Witkiewicza "Juljusz Kossak" z 1912 r. (poz. 34) oraz "
Die Kunst des Radierens" Hermanna Strucka z oryginalnymi grafikami Maxa Liebermanna i Oskara Kokoschki (poz. 31).
Polecamy również monograficzny tym razem dział Plakatów poświęcony w całości twórczości znanego grafika i ilustratora Daniela Mroza (poz. 79-92).

W każdym dziale znajdą Państwo wiele ciekawych tytułów w atrakcyjnych cenach wywoławczych. Zapraszamy.


FAQ
O predajcovi
Antykwariat RARA AVIS
Kontakt
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
phone
+48 12 422 03 90
keyboard_arrow_up
add