Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13, art. 14 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO),informujemy, że:

I. ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

one.bid spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Franciszka Klimczaka 17/107, 02-797 Warszawa, KRS: 0000914354, REGON: 389607284, NIP: 9512523763 (Administrator 1)
oraz
Jarogniew Muszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dyrektor Internetu Jarogniew Muszyński z siedzibą przy ul. Franciszka Klimczaka 17/107, 02-797 Warszawa, Polska w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 7122494202 (Administrator 2)

są wspólnie Współadministratorami Twoich danych osobowych

II. WSPÓLNE UZGODNIENIA MIĘDZY ADMINISTRATORAMI

W ramach umowy o współadministrowanie z dnia 05.08.2021 r. Współadministratorzy ustalili zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniono, że:

 1. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za przedstawienie Ci niniejszej Polityki Prywatności i zapewnienie wszelkich dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 1. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny wobec Ciebie za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw wynikających z RODO. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa wobec każdego z nas. W takim przypadku Współadministrator 2 przekaże Współadministratorowi 1 Twoje żądanie w celu jego realizacji.

Treść uzgodnień pomiędzy nami, w zawartej umowie o współadministrowanie znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem onebid.pl

III. PUNKT KONTAKTOWY

Postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej

IV. PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Użytkownik - każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,
 • Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis - rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym onebid.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na które składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 • Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 • Naruszenie ochrony danych osobowych - naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przez nas w przypadku:
  1. gdy Użytkownik Serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w Serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c),
  5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celach marketingowych, polegających na informowaniu Użytkownika o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 1. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika Serwisu. Brak podania danych przez Użytkownika Serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
 2. Możemy wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, o ile Użytkownik Serwisu wyraził na to zgodę.
 3. Prowadzimy ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 4. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Przy pomocy formularzy zamieszczonych w Serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach Serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe Użytkownika Serwisu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 6. Dane zawarte w formularzach, przekazane przez Użytkownika Serwisu, mogą być przez nas przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z nami w związku z realizacją przez nas celów określonych w punkcie 1.
 7. Podmiot trzeci mający dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na nasze polecenie.
 8. Dane podane w formularzach zamieszczonych w Serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez nas także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
 9. Użytkownik Serwisu, w przypadku, gdy Serwis to przewiduje, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na nasz adres poczty elektronicznej stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika Serwisu.
 10. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube). Dane te są przetwarzane w celu informowania Użytkowników o naszej aktywności, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i oferowanych usług oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 11. W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami może być on zainteresowany, na podstawie jego dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach naszych stron internetowych i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów. Profilowanie przez nas dokonywane nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących negatywne skutki prawne wobec Użytkownika lub wpływających na niego w inny istotny sposób.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdemu, czyje dane są przez nas przetwarzane, przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych oraz do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 15 RODO) - osobie zgłaszającej takie żądanie udostępniamy jej dane, a także przekazujemy informację o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. prawo uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO) - przekazujemy kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie o ile jest to możliwe i nie narusza praw osób trzecich;
 3. prawo do sprostowania (art. 16 RODO) - Użytkownik ma prawo zgłosić do nas wniosek o usuniecie niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnienia ich lub aktualizacji, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) - Użytkownik może żądać od nas usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - na tej podstawie możemy zaprzestać dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, możemy wydać dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą;
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych (art. 21 ust. 2 RODO) - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych (art. 21 RODO) - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega naszej ocenie;
 9. prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO) - jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 10. prawo do skargi (art. 77 RODO) - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).
 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  1. w formie pisemnej na adres naszej siedziby
  2. na adres poczty elektronicznej:
 1. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 2. Odpowiedź będzie udzielana na adres poczty elektronicznej z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres poczty elektronicznej (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VII. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;
  2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu mogą być stosowane zasadniczo dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Korzystamy z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które mogą wykorzystywać pliki cookies m.in. w następujących celach:
 • monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych,
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 1. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nas lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumencie Polityka plików cookies dostępnym na stronie internetowej Serwisu.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

VIII. LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

IX. PŁATNOŚCI

 1. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz "Polskie ePłatności" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej "Paylane" sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

XI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Obowiązek informacyjny RODO