Regulamin

§ 1. WSTĘP

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Regulamin określa ogólne zasady i wymagania techniczne korzystania z Serwisu, zasady zawierania i rozwiązywania Umowy, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną.

§ 2. DEFINICJE

 • Usługodawca - zarządzająca Serwisem one.bid spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Franciszka Klimczaka 17/107, 02-797 Warszawa, KRS: 0000914354, REGON: 389607284, NIP: 9512523763,
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • Serwis - rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym onebid.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, w ramach którego działa internetowa platforma aukcyjna umożliwiająca Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe zawieranie Transakcji i udział w Aukcjach.
 • Aplikacja - program komputerowy (aplikacja mobilna) instalowany na urządzeniu mobilnym (smartfonie) Użytkownika, dostępny na systemy operacyjne Android, iOS oraz Huawei, stanowiący część Serwisu; gdy w Regulaminie mowa jest o Serwisie, rozumie się przez to również Aplikację.
 • Aukcja - zorganizowana przez Dom Aukcyjny publiczna sprzedaż Obiektu prowadzona w formie licytacji, w której nabywcą zostaje ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
 • Cena Nabycia - kwota końcowa jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić za Obiekt. Składa się na nią wylicytowana kwota, opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń́ katalogowych obiektu.
 • Cena Wywoławcza - kwota, od której rozpoczyna się Licytację.
 • Dane Osobowe - wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez Usługodawcę i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności Serwisu.
 • Dom Aukcyjny - współpracujący z Usługodawcą przedsiębiorca zazwyczaj trudniący się obrotem antykami, działami sztuki lub innymi przedmiotami kolekcjonerskimi, oferujący w ramach Serwisu dostęp do Aukcji lub zawarcie Transakcji.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto - wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, oznaczona unikalną nazwą (login) i zabezpieczona hasłem, w której gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika.
 • Licytacja - procedura zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży zainicjowana przez Dom Aukcyjny, w ramach której Użytkownik deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Przedmiot Aukcji. Licytacja zazwyczaj odbywa się "w górę" poprzez postąpienie.
 • Limit - zlecenie Użytkownika automatycznej licytacji danego Przedmiotu Aukcji obsługiwane jego w imieniu przez Usługodawcę, do wysokości wskazanej kwoty.
 • Newsletter - nieodpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom cykliczne i automatyczne otrzymywanie informacji o oferowanych przez Usługodawcę produktach, nowościach, promocjach, konkursach i wydarzeniach, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Obiekt - rzecz oferowana do sprzedaży przez Dom Aukcyjny za pośrednictwem Serwisu lub wystawiona na Aukcję.
 • Oferta - zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaż, sporządzone i zamieszczone w Serwisie przez Dom Aukcyjny, zawierające opis, zdjęcia oraz Cenę Wywoławczą lub Cenę Nabycia Obiektu.
 • Oferta Automatyczna - zlecenie Użytkownika automatycznej licytacji danego Obiektu w przed rozpoczęciem Aukcji lub w trakcie licytacji na żywo do kwoty wskazanej przez Użytkownika.
 • Operator Płatności - wskazany w Serwisie podmiot obsługujący system dokonywania płatności elektronicznych
 • Podbicie - złożenie oferty przez Użytkownika w trakcie trwania licytacji na żywo na wskazaną kwotę, będącą kolejnym dopuszczalnym postąpieniem aktualnej ceny licytowanego Obiektu.
 • Postąpienie - kwota o jaką zmienia się cena Obiektu podczas Licytacji.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin,
 • Regulamin Aukcji - regulamin Domu Aukcyjnego określający zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Aukcji, a także warunki zawierania Umów Sprzedaży oraz dostawy nabytych Obiektów.
 • Rejestracja - proces tworzenia Konta za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, polegający na podaniu przez Użytkownika a następnie zapisaniu w Serwisie, wymaganych danych i uzyskania dostępu do określonych zasobów Serwisu. Proces Rejestracji obejmuje m.in. wybranie odpowiedniego identyfikatora (loginu) i hasła oraz danych kontaktowych.
 • Serwis - rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym onebid.pl oraz innymi adresami internetowymi, obejmujące zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny umożliwiający Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe dokonywanie Rejestracji, zarządzanie Kontem, a także udział w Aukcjach i zawieranie Transakcji.
 • Transakcja - Umowa Sprzedaży Obiektu zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Domem Aukcyjnym za pośrednictwem Serwisu.
 • Umowa - umowa o świadczenie usług pośrednictwa w Transakcji lub usług technicznych umożliwiających udział w Aukcji, zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu i zaakceptowania Regulaminu.
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Obiektu w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Domem Aukcyjnym a Użytkownikiem.
 • Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności polegające na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Serwisu, w tym udziału w Aukcjach oraz składanie Zamówień.
 • Zamówienie - złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oświadczenie woli zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, przekazywane przez Usługodawcę Domowi Aukcyjnemu, identyfikujące Obiekt oraz inne informacje umożliwiające zawarcie i realizację Umowy Sprzedaży.
 • Gość - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu OneBid i nieposiadająca Konta lub do niego nie zalogowana.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami w nim prezentowanymi.
 4. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje następujące usługi elektroniczne:
  1. przeglądanie zawartości Serwisu
  2. korzystanie z Konta i powiązanych z nim funkcjonalności
  3. zapis do Newslettera
 5. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu wymaga Rejestracji Konta.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet a także w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich, od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 7. Dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia bądź na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:
  1. udostępnianiu treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;
  2. podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot bądź fałszywym podawaniu oraz przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
  3. podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;
  4. przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści bądź kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu;
  5. zakłócaniu lub powstrzymywaniu innego Użytkownika od korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu,
  6. umieszczaniu reklamy jakichkolwiek produktów lub usług w Serwisie, bez pisemnej zgody Usługodawcy;
  7. korzystaniu z automatów pobierających dane na temat aukcji;
  8. podejmowanie akcji, które mogą przeciążyć Serwis; a także wszelkie inne działania wpływające na poprawne funkcjonowanie Serwisu
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych produktów i usług, w formach stosowanych w Internecie.
 10. Oprócz Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej wersji, przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookie,
  3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej,
  4. posiadania aktywnego numeru telefonu komórkowego.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług poprzez Aplikację są tożsame z powyższymi, przy czym Aplikacja może być zainstalowana wyłącznie na końcowym urządzeniu mobilnym (smartfonie) Użytkownika wyposażonym w system operacyjny Android, iOS lub Huawei.
 3. Celem udziału w Aukcji i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku.
 4. Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu Użytkownik powinien wysłać stosowne zapytanie do Usługodawcy na adres:
 5. Jakość transmisji przebiegu Aukcji może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia końcowego wykorzystywanego do udziału w Aukcji.
 6. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne. Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do treści prezentowanych w ramach Serwisu jak również transmisją Aukcji. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy na adres e-mail: .
 7. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik (zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do usług oferowanych w ramach Serwisu.
 8. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.
 9. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania tego Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu Aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu będące po stronie Użytkownika lub Domu Aukcyjnego.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas potrzebny na wysłanie pakietu danych i otrzymanie informacji zwrotnej (tzw. PING) w ramach transmisji online może być uzależniony w szczególności od przepustowości wykorzystywanego przez Użytkownika łącza internetowego. Małe opóźnienia nie powodują widocznych ograniczeń komunikacji, natomiast wysoki PING może skutkować jej zakłóceniami. Z tego względu Domy Aukcyjne mogą otrzymywać informacje o Podbiciu z pewnym opóźnieniem, a także Podbicia złożone przez innych uczestników licytacji mogą być widoczne dla Użytkownika dopiero po jakimś czasie. Tak samo przekaz wideo z przebiegu Aukcji nie może być podstawą do oceny aktualnego stanu licytacji.

§ 5. REJESTRACJA KONTA

 1. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Użytkownik może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
 3. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:
  1. publikowania i zarządzania Kolekcjami,
  2. obserwowania Kolekcji innych Użytkowników;
  3. wysyłania i odbierania wiadomości do innych Użytkowników;
  4. udziału w aukcjach publicznych w formule online
 4. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, oraz określić swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie, zaakceptować Regulamin a następnie nacisnąć przycisk "Zarejestruj się". Po tej czynności Użytkownik otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem do aktywacji Konta wraz z aktualnym Regulaminem.
 5. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. Od tego momentu Użytkownik ma możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z jego pełnych funkcjonalności.
 6. Aktywacja Konta przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wskazane w procesie Rejestracji są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych.
 7. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości potwierdzającej Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa a Konto nie zostaje aktywowane.
 8. W przypadku osób fizycznych do założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu zajętego uprzednio przez innego Użytkownika.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie.
 11. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
 12. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Użytkowników a także udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Użytkownika innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników bądź powodujących zakłócenia we właściwym działaniu Serwisu, w szczególności poprzez podejmowanie akcji, które mogą przeciążyć Serwis, a także wszelkie inne działania wpływające na poprawne funkcjonowanie Serwisu.
 13. W przypadku śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa na korzystane z zasobów Serwisu wygasa. Usunięcie Konta przez Administratora nastąpi po zgłoszeniu i wykazaniu przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.

§ 6. USŁUGA NEWSLETTER

 1. W ramach Usługi Newsletter Usługodawca wysyła na podany adres poczty elektronicznej zamówiony biuletyn elektroniczny informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.
 2. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres poczty elektronicznej) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich osób, które podadzą swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 3. Możliwość korzystania z Usługi Newsletter przez adresata jest uwarunkowana posiadaniem przez niego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Każdy Newsletter pochodzący od Usługodawcy zawiera:
  1. informację o nadawcy;
  2. wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki;
  3. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Newslettera lub zmianie jej parametrów.

§ 7. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Uczestnictwo Użytkownika w danej Aukcji lub dokonywanie Transakcji możliwe jest jedynie w wyniku skutecznie dokonanej Rejestracji w Serwisie. Rejestracja Użytkownika i korzystanie z Serwisu są bezpłatne.
 2. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien podać Dane Osobowe oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji. Od tego momentu ma on możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z Usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wymienione w formularzu są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych.
 4. W przypadku osób fizycznych do założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu zajętego uprzednio przez innego Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie.
 7. Dostęp do Konta Użytkownika (logowanie) może zostać dokonane poprzez formularz logowania dostępny w Aplikacji lub Serwisie. Pełna funkcjonalność Serwisu jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.
 8. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Użytkownika innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników.
 9. W przypadku śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, umowa na korzystane z zasobów Serwisu wygasa. Usunięcie Konta przez Usługodawcę nastąpi po zgłoszeniu i wykazaniu przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia umowy.
 10. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące cen i opisów Obiektów prezentowanych w Serwisie były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności opisu lub innych kwestii z nim związanych, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Domem Aukcyjnym.
 11. Zdjęcia Obiektu zamieszczone w danej Ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych kolorów, wynikających m.in. z parametrów i ustawień monitora Użytkownika. Usługodawca nie jest autorem zdjęć Obiektów.
 12. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Domem Aukcyjnym, Usługodawca będzie służyć wszelką dostępną pomocą, która pomoże wyjaśnić ewentualne rozbieżności w stanowiskach.

§ 8. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji Uczestnik może wziąć udział w Aukcji w formule online tj. w określonym terminie z wykorzystaniem technologii umożliwiającej obustronną komunikację między Domem Aukcyjnym a Użytkownikiem w czasie rzeczywistym ("na żywo").
 2. Obiekty oferowane w ramach Aukcji wystawiane są na sprzedaż przez Dom Aukcyjny. Usługodawca nie jest stroną w tych Aukcjach, udostępnia Uczestnikom jedynie techniczne środki umożliwiające ich udział w Aukcji i Licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z innymi osobami zgromadzonymi na sali aukcyjnej Domu Aukcyjnego. Usługodawca nie jest również stroną w zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Domem Aukcyjnym Umowach Sprzedaży.
 3. Informacje dotyczące cen Obiektów oraz ich opisów pochodzą od Domów Aukcyjnych.
 4. Warunkiem udziału Uczestnika w Aukcji jest jego zapis na Aukcję dokonywany za pośrednictwem Serwisu i akceptacja Regulaminu Aukcji. Regulamin Aukcji udostępniany jest na karcie zapisowej do każdej z aukcji.
 5. Do udziału w Aukcji mogą zostać dopuszczeni jedynie Użytkownicy pozytywnie zweryfikowani przez Dom Aukcyjny w oparciu o kryteria Domu Aukcyjnego. Z tego względu Użytkownik chcący wziąć udział w Aukcji dokonuje zapisu na Aukcję przekazując Domowi Aukcyjnemu wymagane przez niego dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym do Serwisu, obejmujące imię, nazwisko, adres, nr telefonu Użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz akceptując Regulamin Aukcji. Dom Aukcyjny może nie dopuścić Użytkownika do udziału w Aukcji.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży na wylicytowany przez Użytkownika Obiekt dokonuje się na warunkach określonych w Regulaminie Aukcji.
 7. Sposób i termin zapłaty ceny, opłat organizacyjnych i innych opłat a także wydanie Obiektu określa każdorazowo Regulamin Aukcji.
 8. Użytkownik wygrywający Licytację zobowiązany jest wykupić licytowaną pozycję w wysokości uzyskanej Ceny Nabycia oraz wszelkich innych opłat przewidzianych w Regulaminie Aukcji.
 9. Obie strony Transakcji (Użytkownik i Dom Aukcyjny) są zobligowani do dołożenia wszelkich starań celem jej finalizacji.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Użytkowników lub Domów Aukcyjnych dotyczące umów zawartych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca nie udziela gwarancji na finalizację Umów Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za wady lub jakość Obiektów.

§ 9. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU AUKCJI

 1. Przed przystąpieniem do udziału w Aukcji Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z Regulaminem Aukcji.
 2. Aukcję na żywo prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji jest to równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży między Domem Aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Aukcji. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego Obiektu. Domy Aukcyjne mogą zastrzegać sobie prawo do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Licytacja rozpoczyna się od Ceny Wywoławczej. Aukcjoner kolejne Postąpienia może podawać według tabeli postąpień danego Domu Aukcyjnego. W zależności od przebiegu aukcji może on - zgodnie z Regulaminem Aukcji - wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
 4. Jeżeli w drodze licytacji cena minimalna tj. najniższa kwota, za którą Dom Aukcyjny może sprzedać Obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego nie zostanie osiągnięta, aukcjoner może ogłosić zawarcie transakcji warunkowej. Możliwości zawierania transakcji warunkowych tj. uznania za wiążącą ofertę nabycia Obiektu po cenie wylicytowanej, każdorazowo określa Regulamin Aukcji.
 5. Użytkownik, który nie może osobiście uczestniczyć w Aukcji może - o ile przewiduje to Regulamin Aukcji - złożyć zlecenia licytacji z Limitem. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym Limitem może decydować w zależności od rodzaju aukcji kolejność przesłanych zgłoszeń lub kolejka następujących po sobie podbić.
 6. W przypadku złożenia Oferty Automatycznej na dany Obiekt przez kilku Użytkowników, Cena Wywoławcza danego Obiektu - podana do publicznej wiadomości - będzie stanowić najniższą możliwą kwotę złożoną przez Użytkownika posiadającego najwyższą Ofertę Automatyczną.
 7. Ostateczne zaakceptowanie propozycji Użytkownika jest zależne od decyzji Domu Aukcyjnego; w szczególności dotyczy to:
  1. decyzji w sprawie zgłoszenia takiej samej kwoty przez Użytkownika uczestniczącego w Aukcji za pośrednictwem Serwisu w formule online i osoby licytującej na sali Domu Aukcyjnego,
  2. przyznania lub nieprzyznania prowadzenia w licytacji Użytkownikowi, który zgłosił taką samą kwotę przez Limit, Ofertę Automatyczną lub Podbicie.
 8. Niektóre pozycje mogą posiadać cenę minimalną lub rezerwową a informacja o tym jest zawarta w opisie Obiektu. Wartość tej ceny jest tajna i znana tylko Domowi Aukcyjnemu organizującemu Aukcję. Aby licytacja zakończyła się sprzedażą cena końcowa musi być równa lub wyższa od tej kwoty. W przeciwnym wypadku Obiekt może zostać uznany za niesprzedany lub Licytacja może zakończyć się transakcją warunkową.

§ 10. PUBLIKACJA KOLEKCJI W SERWISIE

 1. Kolekcje mogą być publikowane w Serwisie wyłącznie przez zalogowanych Użytkowników.
 2. Publikacja Kolekcji w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Opublikowana Kolekcja jest dostępna dla wszystkich korzystających z Serwisu.
 4. Z momentem publikacji Kolekcji Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Kolekcji, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu.
 5. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Kolekcji, pod warunkiem, że mieści się ona w granicach prawa i spełnia następujące wymagania:
  1. opis Kolekcji sporządzony zostanie w języku polskim lub obcym, nie będzie zawierał słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe
  2. treść Kolekcji powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis, zgodny z prawdą i niewprowadzający w błąd
  3. w treści Kolekcji nie mogą się znajdować jakiekolwiek dane kontaktowe do właściciela kolekcji
 6. Usługodawca ma prawo zablokowania Użytkownikowi możliwość publikacji Kolekcji

§ 11. WARUNKI NABYCIA OBIEKTÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Serwis umożliwia dokonywanie Transakcji w celu nabycia Obiektów.
 2. Warunkiem dokonania Transakcji za pośrednictwem Serwisu jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu,
  3. prawidłowe złożenie Zamówienia,
  4. zapłata Ceny.
 3. Bezpośrednią stroną Transakcji z Domem Aukcyjnym jest Użytkownik.
 4. Usługodawca nie jest stroną Transakcji z Użytkownikiem. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi techniczne środki i wsparcie techniczne umożliwiające jej dokonanie.
 5. Dostawa Obiektów do Użytkowników realizowana jest przez podmioty zewnętrzne na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Usługodawca nie jest stroną.
 6. Za prawidłową dostawę Obiektu odpowiedzialność ponosi Dom Aukcyjny jako sprzedający.
 7. Wszelkie informacje zawarte w Ofercie Obiektu wystawionego w Serwisie w tym dotyczące jego opisu i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Domem Aukcyjnym w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży zamieszczonego w Ofercie Obiektu poprzedzone jest zainicjowanym przez Użytkownika złożeniem Zamówienia do Domu Aukcyjnego za pośrednictwem Serwisu.
 9. Do złożenia Zamówienia jest wymagane założenie Konta Użytkownika.
 10. Zamówienie na dany Obiekt składa się poprzez klikniecie przycisku "Koszyk".
 11. W trakcie składania Zamówienia Obiektu aż do chwili kliknięcia przez Użytkownika przycisku "Płatność", Użytkownik ma możliwość modyfikacji Zamówienia, w tym wybór Obiektu, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 12. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku "Płatność" i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia z Domem Aukcyjnym Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 13. Po złożeniu Zamówienia i otrzymaniu wiadomości na adres poczty elektronicznej z potwierdzeniem jego dokonania, Użytkownik nie ma możliwości jego modyfikacji.
 14. Warunkiem realizacji Zamówienia Użytkownika jest dokonanie płatności ceny z góry (przed otrzymaniem Obiektu).
 15. Przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) zobowiązują Dom Aukcyjny do rozpoznania ryzyka a także stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 tejże ustawy. Realizując obowiązek ustawowy Dom Aukcyjny przed sfinalizowaniem Transakcji może wymagać od Użytkownika podania dodatkowych Danych Osobowych i informacji ponad dane wskazane w procesie Rejestracji. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawierają procedury wewnętrzne Domu Aukcyjnego

§ 12. PŁATNOŚCI

 1. Transakcje płatnicze w ramach działania Serwisu obsługiwane są przez zewnętrznych Operatorów Płatności.
 2. Do dokonania przez Użytkownika płatności niezbędne jest posiadanie przez niego karty płatniczej i/lub konta bankowego bądź innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).
 3. Po wyborze danej metody płatności w celu jej realizacji Użytkownik zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności.
 4. Przed dokonaniem płatności Użytkownik powinien uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin płatności udostępniany przez danego Operatora Płatności.
 5. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 5 powyżej określają zasady odpowiedzialności Operatora Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.
 6. W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny Operator Płatności może pobierać od Użytkownika dodatkowe opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej metody płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Płatności realizującym daną płatność.
 7. Ceny Obiektów zawarte w każdorazowej Ofercie wyrażone są w walucie Domu Aukcyjnego są cenami całkowitymi brutto.
 8. Cena Obiektu nie zawiera kosztu dostawy, który może być różny w zależności od wartości Obiektu, jego wagi, rozmiaru oraz miejsca dostawy.
 9. Z uwagi na specyfikę oferowanych Obiektów zazwyczaj nie jest możliwe określenie uniwersalnych kosztów dostawy. Są one ustalane przez Użytkownika oraz Dom Aukcyjny po złożeniu zamówienia.
 10. Cena podana w Ofercie jest wiążąca zarówno dla Użytkownika, jak i Domu Aukcyjnego z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku "Płatność".
 11. Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej "Paylane" sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

§ 13. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Za dostawę Obiektu odpowiedzialny jest Dom Aukcyjny.
 2. Dostawa Obiektu świadczona jest odpłatnie, koszt dostawy nie jest wliczony jest w cenę.
 3. Zrealizowanie dostawy wymaga przekazania przez Dom Aukcyjny danych Użytkownika właściwemu przewoźnikowi w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy, a także zawarcia przez Dom Aukcyjny odrębnej umowy. Usługodawca nie jest stroną umów z przewoźnikami, nie ma możliwości ingerowania w ich treść ani sposób realizacji oraz nie jest adresatem roszczeń z tytułu nieprawidłowo zrealizowanej dostawy.
 4. Przy odbiorze Obiektu Użytkownik powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Domu Aukcyjnego.
 5. Usługodawca nie udziela gwarancji na finalizację Umów Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Obiektów.

§ 14. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Użytkownika dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.
 2. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Użytkownika,
  3. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu Usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Usługodawcy składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany adres do korespondencji.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Aukcje organizowane przez Domy Aukcyjne, w których Użytkownicy mogą uczestniczyć z wykorzystaniem Serwisu, mogą być aukcjami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.). Na podstawie art. 38 pkt 11 tejże ustawy Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta będących stroną umowy zawartej w drodze aukcji publicznej nie przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy.

§ 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych Usług.
 2. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)".
 3. Użytkownik, który dokonał Rejestracji w ramach Serwisu ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach Konta danego Użytkownika lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej .
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie internetowej Serwisu.

§ 17. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość Serwisu na którą składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.
 2. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do prezentowanych w nim treści, Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
 3. Wygląd Serwisu oraz treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności treści Ofert, na które składają się niezależnie od formy m.in. materiały graficzne, tekstowe, logotypy oraz układ, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego Usługodawcy, Domów Aukcyjnych lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 4. Zdjęcia Obiektów udostępnione w Serwisie w ramach Oferty objęte są autorskimi Domów Aukcyjnych, które udzielają Usługodawcy licencji na ich wykorzystanie w Serwisie w ramach Oferty oraz w celach marketingowych. Wszelkie roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich osób trzecich do zdjęć Obiektów, należy kierować bezpośrednio do danego Domu Aukcyjnego.
 5. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do prezentowanych w nim treści, Uzytkownik/Gość zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
 6. Użytkownik umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz grafiki zobowiązany jest nie naruszać praw wyłącznych, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej Usługodawcy lub innych podmiotów.
 7. Użytkownik umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz rysunki udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: "Regulamin".
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzonej przez niego działalności.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika oraz Usługodawcę.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.