Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
Art of Poland star_border

Aukcja sztuki II

dashboard
Ilość pozycji
57
event
Data
26/03/2023, 19:00 CEST/Warsaw
show_chart
Estymacje
306 002 - 475 500 PLN
gavel
Lista wynikowa
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ON - LINE

GALERIA SZTUKI I DOM AUKCYJNY ART OF POLAND


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Galeria Sztuki i Dom Aukcyjny Art of Poland (NIP 8891437894, dane kontaktowe: 00-265 Warszawa, ul. Piwna 16/18, e-mail: [email protected]) jest organizatorem Aukcji, których przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, będące własnością Domu Aukcyjnego lub powierzone mu w celu ich sprzedaży, przez osoby posiadające prawo do rozporządzania nimi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie sprzedaży aukcyjnej on-line (dalej: Regulamin).

 2. W celu przystąpienia do Aukcji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia, a następnie dokonać zapisu do Aukcji. Czynności te Uczestnik wykonuje zaznaczając odpowiednie „okienka (check box)” na stronie wybranej Aukcji, w serwisie internetowym, służącym do przeprowadzania aukcji internetowych pod adresem www.onebid.pl.

 3. Pełna treść Regulaminu udostępniana jest na stronie Aukcji organizowanej przez Dom Aukcyjny pod adresem: www.onebid.pl oraz na stronie internetowej www.artofpoland.pl

 4. W przypadku Obiektów stanowiących własność Domu Aukcyjnego, organizator Aukcji działa na własny rachunek,
  w pozostałych przypadkach występuje w roli pośrednika, doprowadzając do zawarcia umowy między Nabywcą Obiektu a osobą wystawiającą Obiekt na Aukcji (Sprzedający).

 5. Dom Aukcyjny gwarantuje poufność złożonych ofert i danych osobowych uczestników Aukcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


II. DEFINICJE

 • Dom Aukcyjny – Galeria Sztuki Art of Poland prowadzona przez przedsiębiorcę Pana Dominika Tomczaka,
  NIP 8891437894, dane kontaktowe: 00-265 Warszawa, ul. Piwna 16/18, adres e-mail:[email protected].

 • Obiekt – dzieło sztuki lub inny przedmiot o charakterze kolekcjonerskim, będące przedmiotem Aukcji, powierzone Domowi Aukcyjnemu do sprzedaży na Aukcji Online przez Sprzedającego lub będące jego własnością.

 • Aukcja – zorganizowana przez Dom Aukcyjny sprzedaż Obiektu prowadzona w formie licytacji w czasie rzeczywistym (on – line) na pośrednictwem serwisu internetowego, służącego do przeprowadzania aukcji internetowych pod adresem www.onebid.pl (Onebid.pl)., w której Nabywcą zostaje ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

 • Cena Wywoławcza – najniższa cena Obiektu licytowanego, od której rozpoczyna się licytację.

 • Cena Gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt może zostać sprzedany. Cena gwarancyjna jest ceną poufną, uzgodnioną między Domem Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji w ramach Aukcji, skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży warunkowej, o czym Uczestnik zostaje niezwłocznie informowany.

 • Cena Uzyskana – cena wylicytowana, najwyższa cena ustalona po zakończeniu licytacji.

 • Cena Nabycia – całkowita cena do zapłaty po zakończeniu licytacji przez Nabywcę, obejmująca Cenę Uzyskaną oraz opłatę aukcyjną (prowizja) i inne opłaty dodatkowe, w tym opłatę z tytułu droit de suite.

 • Estymacje – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu Aukcji, w którym
  w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się Cena Uzyskana. Estymacja ma charakter wskazówki dla zainteresowanych Obiektem nabywców. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

 • Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny, w formie elektronicznej, opis Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji, obejmujący część słowną oraz graficzną (zdjęcia Obiektu).

 • Licytacja – procedura zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży, zainicjowana przez Dom Aukcyjny,
  w ramach której licytujący Uczestnik deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć dany Obiekt na Aukcji. Licytacja zazwyczaj odbywa się "w górę" poprzez postąpienie. Prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego służącego do przeprowadzania aukcji internetowych, pod adresem www.onebid.pl.

 • Sprzedający – osoba zgłaszająca Domowi Aukcyjnemu Obiekt do sprzedaży w formie Aukcji,
  w szczególności jest nim Komitent lub Twórca dzieła.

 • Uczestnik/Licytujący – użytkownik serwisu internetowego Onebid.pl, będący osobą pełnoletnią, posiadający konto
  w Onebid.pl, który po zalogowaniu, zapisaniu się do Aukcji i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, jest uprawniony do wzięcia udziału w Aukcji, a którego działanie (Licytacja) ma na celu dokonanie zakupu Obiektu w ramach Aukcji.

 • Nabywca Obiektu - Licytujący, który zaoferował najwyższą cenę po zakończeniu licytacji, zobowiązany do zapłaty Ceny Nabycia i odbioru wylicytowanego Obiektu.

 • Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku, gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa
  z Kupującym (Nabywcą Obiektu), który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Serwis Internetowy umożliwiający prowadzenie licytacji (Onebid.pl), informuje o tym Licytującego po zakończeniu licytacji w formie komunikatu „Sprzedaż warunkowa”.


III. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

 1. Dom Aukcyjny określa każdorazowo termin Aukcji (data i godzina) oraz Katalog Obiektów oferowanych w ramach danej Aukcji.

 2. Każdy Obiekt zamieszczony w Katalogu i zgłoszony do sprzedaży aukcyjnej opatrzony jest numerem, opisem
  i zdjęciem. Opisy umieszczone w Katalogu przygotowane są przez Dom Aukcyjnym z dochowaniem należytej staranności,
  z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, doświadczenia oraz dostępnej dokumentacji o Obiekcie. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech Obiektów opisanych w Katalogu ze stanem faktycznym.

 3. Opisy Obiektów zawartych w Katalogu mogą być uzupełniane lub zmieniane przez Dom Aukcyjny przed rozpoczęciem licytacji lub w wyjątkowych sytuacjach także w jej trakcie.

 4. W Katalogu podaje się Cenę Wywoławczą oraz ewentualnie Estymacje.

 5. Dom Aukcyjny daje gwarancje autentyczności autorstwa i innych cech Obiektów opisanych w Katalogu.

 6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu z danej Aukcji bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia
  z tego tytułu odpowiedzialności.

 7. Dom Aukcyjny umożliwia obejrzenie Obiektów sprzedawanych na Aukcji lub w ramach sprzedaży poaukcyjnej, wskazując miejsce i termin ich ekspozycji.

 8. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego.

 9. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne w odniesieniu do Obiektów, które zostały mu powierzone do sprzedaży.

 10. Obiekt nie podlega reklamacji z powodu złego stanu zachowania Obiektu, jeśli stan ten uwidoczniony został na zdjęciach lub opisie Obiektu.

 11. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości Ceny Uzyskanej Obiektu.


IV. OGÓLNE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UDZIAŁU DO AUKCJI

 1. Warunkiem udziału w Aukcji jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta w serwisie internetowym pod adresem www.onebid.pl(Onebid.pl), zapisanie się do wybranej Aukcji oraz akceptacja postanowień Regulaminu Aukcji. Czynności te Uczestnik wykonuje poprzez kliknięcie na stronie Onebid.pl odpowiednio przycisków: „Zapisz się do Aukcji” i „Akceptuję Regulamin Aukcji”.

 2. W celu rejestracji w serwisie internetowym www.onebid.pl, Uczestnik podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia konta i udziału w Licytacji (rejestracja Uczestnika).

 3. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która posiada konto w Onebid.pl.

 4. Do przystąpienia do Aukcji nie jest wymagana wpłata kaucji.

 5. Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia do udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego. Dom Aukcyjny może również odmówić dopuszczenia do udziału w Aukcji lub Sprzedaży poaukcyjnej osoby, która wcześniej nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny zachowuje sobie prawo niedopuszczenia osoby do uczestnictwa w Aukcji bez podania przyczyny.

 6. Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny na Aukcji są podawane w polskich złotych.

 7. W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przy transakcjach powyżej progu kwotowego ustalonego ustawą, Dom Aukcyjny może zażądać od Uczestnika/Nabywcy Obiektu dodatkowych dokumentów i informacji celem zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego adekwatnych do poziomu ryzyka i przewidzianych w ustawie.

 8. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania podejmowane przez niego lub jakiekolwiek osoby trzecie, podczas aktywnego zalogowania do konta Uczestnika w Onebid.pl i w czasie trwania Aukcji.

 9. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy powodujące brak możliwości wzięcia udziału w Licytacji lub błędy w przebiegu Licytacji, spowodowane trudnościami lub awarią techniczną po stronie Uczestnika Aukcji, a niezależne od Domu Aukcyjnego, w szczególności związane z połączeniem telefonicznym, internetowym lub awarią urządzeń wykorzystywanych do licytacji, lub nieprawidłowym działaniem Onebid.pl.


V. AUKCJA ON - LINE (PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM)

 1. Dom Aukcyjny udostępnia Uczestnikom możliwość Licytacji, w czasie rzeczywistym przez Internet w serwisie internetowym, służącym do przeprowadzania aukcji internetowych pod adresem: www.onebid.pl (Onebid.pl).

 2. W celu prawidłowego udziału w Aukcji on- line Uczestnik zobowiązany jest spełniać wymagania techniczne dla urządzeń oraz transmisji danych określone przez Onebid.pl w Regulaminie ogólnych zasad i wymagań technicznych korzystania
  z Serwisu, zasad zawierania i rozwiązywania Umowy, praw własności intelektualnej oraz procedury reklamacyjną
  , dostępnym pod adresem: https://onebid.pl/pl/terms.

 3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu Aukcji on – line, spowodowane niespełnieniem przez Uczestnika wymagań technicznych określonych ww. Regulaminie Onebid.pl.


VI. LICYTACJA NA ZLECENIE

 1. Uczestnicy Aukcji mogą udzielić Domowi Aukcyjnemu pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu poprzez zlecenie składania przez pracownika Domu Aukcyjnego, w ich imieniu, postąpień licytacyjnych w czasie Aukcji on - line za pośrednictwem serwisu internetowego Onebid.pl lub telefonicznie.

 1. Osoba, która zgłasza chęć zlecenia Domowi Aukcyjnemu licytowania wybranego Obiektu, w ramach Aukcji on - line w jej imieniu, jest zobowiązana do udzielenia pisemnego pełnomocnictwa Domowi Aukcyjnego, wraz ze wskazaniem Obiektu/ów, który/e zamierza licytować, ewentualnie wskazania maksymalnej kwoty wylicytowanej określonej w PLN (Cena Uzyskana), oraz swojego numeru telefonu, pod który Dom Aukcyjny zadzwoni w czasie Aukcji.

 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału przez Uczestnika Aukcji w licytacji telefonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem telefonu podanym przez Uczestnika.

 3. W przypadku otrzymania przez Dom Aukcyjny kilku zleceń do działania w imieniu Uczestników, z takim samym limitem kwotowym, decyduje kolejność otrzymania zleceń.

 4. Zlecenie Domowi Aukcyjnego licytowania w imieniu Uczestnika wybranego przez niego Obiektu, jest darmowe, a Dom Aukcyjny gwarantuje poufność.


VII. PRZEBIEG AUKCJI ON - LINE

 1. Aukcja odbywa się w określonym przedziale czasowym - najczęściej 30 dni przed datą Licytacji, pod adresem www.onebid.pl

 2. Rozpoczęcie Licytacji następuje w określonym przez Dom Aukcyjny dniu i godzinie, które wyświetlane są przy danej Aukcji w Onebid.pl.

 3. Obiekty wystawione na Aukcji licytowane są w kolejności wskazanej w Katalogu.

 4. Licytacja rozpoczyna się od Ceny Wywoławczej i odbywa się w górę (kolejne postąpienia) według Tabeli postąpień.

 5. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed Aukcją.

 6. Licytacja Obiektu trwa do określonego dla tej pozycji w Katalogu czasu, po upływie którego Licytacja danego Obiektu zostaje zamknięta i rozpoczyna się Licytacja następnego w kolejności Obiektu.

 7. Zakończenie Aukcji następuje po przeprowadzeniu Licytacji wszystkich udostępnionych do sprzedaży, w danej Aukcji, Obiektów z Katalogu.

 8. Uczestnik bierze udział w Aukcji on – line poprzez kliknięcie na stronie Aukcji przycisku: „licytuj”, z wyświetloną na nim kwotą, co oznacza akceptację ceny w kwocie ukazanej na przycisku i złożenie przez niego wiążącej oferty zakupu licytowanego Obiektu, w rozumieniu z art.701 i art. 70 2 kodeksu cywilnego.

 9. Tabela Postąpień:

 • do 5 000 zł – 100 zł

 • 5000 – 10 000 zł – 500 zł

 • 10000 – 100 000 zł – 1 000 zł

 • 100000 – 200 000 zł – 2 000 zł

 • 200 000 – 500 000 zł – 5 000 zł

 • powyżej 500 000 zł – 10 000 zł

 1. Złożonej oferty nie można wycofać, można ewentualnie obniżyć jej wysokość do poziomu aktualnej ceny dla danej pozycji.

 2. Oferta złożona w toku Licytacji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą.

 3. W przypadku prowadzenia przez Uczestnika Licytacji do ustalonej ceny maksymalnej, złożenie innych ofert wyższych niż aktualna cena, będzie przez Onebid.pl automatycznie przebijane i licytowane „za” Uczestnika, aż do wysokości ustalonej przez niego kwoty maksymalnej.

 4. W przypadku złożenia przez kilku Uczestników ofert o takiej samej wysokości, decyduje pierwszeństwo złożenia oferty.

 5. Dom Aukcyjny ma prawo, z uzasadnionych powodów, odmówić przyjęcia oferty, wycofać Obiekt lub ponownie zaproponować Obiekt do licytacji.

 6. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za dany Obiekt w czasie trwania Licytacji danego Obiektu, jest Nabywcą Obiektu.

 7. Wylicytowanie najwyższej ceny za Obiekt zostaje potwierdzone przez Onebid.pl zakończeniem czasu Licytacji Obiektu
  i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego.

 8. Po zakończeniu Aukcji, Uczestnik otrzymuje, na adres email podany przy rejestracji konta w Onebid.pl, podsumowanie Licytacji, w których brał udział oraz listę zakupionych Obiektów.

 9. Niektóre z Obiektów mogą posiadać Cenę gwarancyjną, poniżej której nie mogą zostać sprzedane. W sytuacji, gdy nie zostanie ona osiągnięta, możliwa będzie Sprzedaż warunkowa, wymagająca dodatkowej zgody Domu Aukcyjnego, udzielonej w terminie 7 dni od daty Aukcji, jednakże wylicytowana przez Uczestnika cena stanowi jego wiążącą ofertę nabycia Obiektu. Po zakończeniu Licytacji takiego Obiektu, Uczestnik otrzymuje informację o dokonaniu Sprzedaży warunkowej.

 10. Dom Aukcyjny skontaktuje się z Uczestnikiem telefonicznie lub w formie e-mail, w celu podjęcia negocjacji co do ceny. Umowa sprzedaży Obiektu dochodzi do skutku, jeżeli Uczestnik podwyższy swoją ofertę do Ceny gwarancyjnej lub też gdy Dom Aukcyjny, w porozumieniu ze Sprzedającym, zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż gwarancyjna.

 11. W przeciwnym wypadku Sprzedaż warunkowa nie dochodzi do skutku, a Obiekt może zostać wystawiony przez Dom Aukcyjny do sprzedaży poaukcyjnej.


VIII. PŁATNOŚCI

 1. Do wylicytowanej ceny (Cena Uzyskana) doliczana jest opłata aukcyjna oraz ewentualne opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych (w tym opłata droit de suite), łącznie stanowiące Cenę Nabycia, do której zapłaty zobowiązany jest Nabywca Obiektu.

 2. Cena Uzyskana oraz opłata aukcyjna są kwotami brutto.

 3. Opłata aukcyjna, stanowi prowizję Onebid.pl i określana jest procentowo (20 % od Ceny Uzyskanej) każdorazowo dla Aukcji. Uczestnik informowany jest o jej wysokości przez zapisaniem się do Aukcji oraz w jej trakcie.

 4. Opłata droit de suit, to opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata ta zostanie doliczona do Ceny Uzyskanej, w wysokości obliczonej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w przypadku gdy Cena ta przekroczy równowartość 100 euro. Obiekty podlegające opłacie dodatkowej droit de suite zostają odpowiednio oznaczone w Katalogu. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro.

 5. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty Ceny Nabycia, za wylicytowany Obiekt, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia zakończenia Aukcji, w walucie polskiej.

 6. Płatności można dokonać przelewem bankowym na konto Domu Aukcyjnego 08 1090 1056 0000 0001 4758 0551.

gotówką (przy zachowaniu ustawowych limitów transakcji gotówkowych), lub kartą płatniczą (przez internet lub w siedzibie Domu Aukcyjnego).


 1. Dom Aukcyjny wystawia Certyfikat Autentyczności Obiektu, paragon lub fakturę (na wyraźne życzenie klienta).

 2. Prawo własności Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty Ceny Nabycia w całości. Decyduje data wpływu środków na konto bankowe Domu Aukcyjnego.

 3. W przypadku gdy Nabywca Obiektu nie dokona zapłaty Ceny Nabycia w ww. określonym terminie, Dom Aukcyjny uprawniony będzie w szczególności do:

 • przechowania Obiektu na ryzyko i koszt Nabywcy;

 • odstąpienia od sprzedaży Obiektu;

 • odrzucenia oferty Nabywcy w kolejnych Aukcjach;

 • naliczenia odsetek maksymalnych;

 • potrącenia należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności, wobec tego Nabywcy wynikających
  z innych transakcji.


IX. ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

 1. Nabywca Obiektu zobowiązany jest do odbioru zakupionego Obiektu, w terminie do 10 dni od dnia zapłaty za Obiekt.

 2. Wydanie Obiektu Nabywcy może nastąpić wyłącznie po zaksięgowaniu zapłaty Ceny Nabycia na rachunku bankowym Domu Aukcyjnego.

 3. Odbiór zakupionych Obiektów odbywa się osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać Obiekt, pod wskazany przez niego adres, w terminie 14 dni od zaksięgowania kwoty na koncie bankowym Domu Aukcyjnego. Koszt, ubezpieczenie i sposób wysyłki jest uzgadniany z Nabywcą.

 4. Dom Aukcyjny może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia Obiektu podczas transportu.

 5. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za Obiekt, ustaje w chwili odbioru Obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania go w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy lub uszkodzenia obiektu podczas transportu.


X. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące Obiektów lub Aukcji.

 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej, niezwłocznie po wykryciu przyczyny reklamacji, a Dom Aukcyjny zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe: telefon, e-mail) oraz opis przyczyny i uzasadnienie reklamacji.


XI. DANE OSOBOWE

 1. W celu wzięcia udziału w Aukcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Onebid.pl. Zasady ochrony danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika w serwisie internetowym www. onebid.pl dostępne są na stronie Administratora https://onebid.pl/pl/privacy.

 2. Dom Aukcyjny może przetwarzać dane osobowe Uczestnika/Nabywcy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, a także gdy obowiązek ten wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.).XII. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO ROZPORZĄDZANIA OBIEKTEM

 1. Dom Aukcyjny posiada wyłączne prawo do dysponowania i rozporządzania wszystkimi zdjęciami, ilustracjami i tekstami (opisami) dotyczącymi lub związanymi z Obiektem, w tym objętych Katalogiem. Wykorzystanie ich lub rozpowszechniane w jakiekolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego, jest niedozwolone.

 2. Dom Aukcyjny oświadcza, iż Obiekty będące przedmiotem Aukcji, stanowią jego własności lub w przypadku Obiektów powierzonych mu przez Sprzedającego, stanowią własność tej osoby, bądź też dysponuje ona prawem do rozporządzania nimi.

 3. Dom Aukcyjny zapewnia w imieniu własnym lub w imieniu Sprzedającego, w oparciu o jego oświadczenie, iż Obiekty będące przedmiotem Aukcji nie są objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym, są wolne od jakichkolwiek wad prawnych lub roszczeń osób trzecich.


XIII. SPRZEDAŻ POAUKCYJNA

 1. Dom Aukcyjny ma prawo przeznaczyć wyznaczone przez siebie Obiekty, niesprzedane na Aukcji, do sprzedaży poaukcyjnej.

 2. Do sprzedaży poaukcyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności stosuje się zasady dotyczące obowiązku zapłaty Opłaty aukcyjnej oraz innych opłat dodatkowych, które obowiązywały podczas Aukcji.


XIV. ODSTĄPIENIE

 1. Dom Aukcyjny zobowiązany jest do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) w przypadku każdej transakcji powyżej progu kwotowego, określonego w art. 35 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 24a ustawy. W przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 ww. ustawy, Dom Aukcyjny uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Nabywcą Obiektu w ramach Aukcji.


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z Domem Aukcyjnym Uczestnicy Aukcji mogą kontaktować się w formie pisemnej na adres siedziby Domu Aukcyjnego lub elektronicznie: [email protected].

 2. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Wszelkie spory powstałe w związku z Aukcją Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a razie braku dojścia do porozumienia spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Domu Aukcyjnego.

 4. Prawem właściwym w stosunkach pomiędzy Domem Aukcyjnym a Uczestnikiem Aukcji lub Nabywcą Obiektu, jest prawo polskie.


Wybrane przepisy prawa polskiego mające zastosowanie do nabywania Obiektów w ramach Aukcji:

 • Ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)- w zakresie zawarcia umowy w toku aukcji oraz praw konsumentów w zakresie reklamacji i zwrotu;

 • ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – w zakresie uzyskania zgody określonych organów na wywóz określonych (co do wieku i wartości) Obiektów poza granice Polski;

 • ustawa z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – w zakresie prawa pierwokupu zabytków na aukcji przez muzea rejestrowane;

 • ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – w zakresie uprawnień Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do żądania zwrotu narodowego dobra kultury Rzeczypospolitej Polskiej wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Polski;

 • ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn.zm.) - Dom Aukcyjny jest zobowiązany m.in. do stosowania środków bezpieczeństwa określonych w ustawie oraz do pozyskania
  i przetwarzania danych osobowych Nabywców, w odniesieniu do transakcji powyżej 10 000 euro (pojedyncza lub kilka powiązanych).

Zobacz więcej expand_more

keyboard_arrow_up