Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
DESA Kraków star_border

Aukcja 214: Sztuka Dawna i Sztuka Współczesna

dashboard
Ilość pozycji
117
event
Data
17/06/2023, 16:00 CEST/Warsaw
gavel
Lista wynikowa
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem aukcji Domu Aukcyjnego DESA prowadzonego przez DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o. w Krakowie, zwaną dalej „DESA” opublikowane na stronie internetowej www.desa.art.pl, w katalogu aukcyjnym lub internetowym serwisie aukcyjnym.

2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez klientów do sprzedaży lub stanowiące własność DESA. Dom Aukcyjny DESA sprzedaje lub podejmuje się sprzedaży w imieniu właściciela obiektów będących zgodnie z oświadczeniem właściciela wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu aukcji. Cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.

4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESA względnie przez zaproszonych konsultantów. Opisy mogą być zmienione lub uzupełnione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem aukcji.

5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

6. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej w Domu Aukcyjnym w Krakowie lub Katowicach.§ 2 Definicje

Słownik wyrażeń użytych w niniejszym regulaminie:

a) Aukcja – organizowana przez DESA publiczna licytacja przedmiotu aukcji, w której zwycięzcą i nabywcą Obiektu zostaje Licytant, który złożył najwyższą ofertę cenową wyższą od ceny minimalnej zastrzeżonej dla danego przedmiotu aukcji w przypadku jej ustalenia,

b) Aukcjoner – osoba prowadząca Aukcję działająca w imieniu i na rzecz DESA,

c) cena młotkowa – kwota, za którą wylicytowano Obiekt w trakcie Aukcji, potwierdzona przybiciem przez Aukcjonera,

d) cena minimalna – kwota ustalona pomiędzy DESA a właścicielem Obiektu lub Komitentem, poniżej której DESA nie może sprzedać obiektu; kwota ta stanowi tajemnicę handlową i jest informacją poufną, nie podawaną do wiadomości publicznej; w przypadku niezłożenia w toku aukcji przez żadnego licytanta oferty zakupu w wysokości równej lub wyższej niż cena minimalna, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z Licytantem, który złożył najwyższą ofertę cenową zakupu w toku Aukcji, może jedynie dojść do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, o czym Aukcjoner informuje po zakończeniu licytacji Obiektu,

e) cena sprzedaży – Cena młotkowa powiększona o opłatę aukcyjną; do której może także zostać doliczone droit de suit, co jest wskazane w opisie Obiektu i które stanowi wtedy element składowy ceny sprzedaży,

f) cena wywoławcza – kwota, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację; może być podawana w katalogu aukcyjnym;

g) DESA – spółka DESA Dzieła Sztuki i Antyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Floriańska 13 (31-019 Kraków) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu KRS nr 0000026393, posiadająca nr NIP 6761189586 i numer REGON 351073317, prowadząca Dom Aukcyjny DESA,

h) Dom Aukcyjny DESA – stacjonarny salon w Krakowie lub Katowicach prowadzony przez DESA, w którym odbywa się Aukcja,

i) droit de suite – wynagrodzenie należne twórcy i jego spadkobiercom określone w art. 19 - 195 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 21 maja 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.),

j) estymacja – szacunkowa wartość obiektu ustalona przez ekspertów DESA, nie zawiera w sobie opłaty aukcyjnej ani innych opłat dodatkowych np. droit de suit,

k) Komitent – osoba oddająca Obiekt na Aukcję, w imieniu i na rzecz której DESA wystawia Obiekt do sprzedaży na Aukcji,

l) Licytant – osoba biorąca udział w Aukcji, która otrzymała tabliczkę zgłoszeniową lub potwierdzenie zlecenia licytacji za pośrednictwem pracownika DESA wystawione przez DESA na piśmie lub drogą mailową, PLATFORMA i wpłaciła wadium, jeżeli było ono wymagane; licytantem może być także zarejestrowany użytkownik serwisu aukcyjnego, który zgłosi chęć udziału w Aukcji, jego zgłoszenie zostanie zaakceptowane przed rozpoczęciem lub w toku Aukcji i otrzyma on numer zgłoszeniowy,

m)limit licytacji – najwyższa możliwa do złożenia za pośrednictwem pracownika DESA oferta cenowa w toku licytacji Obiektu na Aukcji określana w zleceniu licytacji,

n) Nabywca – osoba, która wygrała Aukcję, lub zawarła umowę nabycia Obiektu w Sprzedaży poaukcyjnej,

o) Obiekt –dzieło sztuki, obiekt kolekcjonerskie i obiekt rzemiosła artystycznego stanowiące własność DESA albo powierzone przez komitentów do sprzedaży przez DESA,

p) opłata aukcyjna – opłata doliczana do wylicytowanej kwoty w wysokości 20% ceny młotkowej i stanowi wynagrodzenie DESA; opłata ta obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej,

q) postąpienie – kwota, o którą Aukcjoner podwyższa cenę Obiektu w toku licytacji na Aukcji,

r) Regulamin – niniejszy regulamin,

s) Serwisy aukcyjne – serwisy internetowe (np. onebid.pl) - za pośrednictwem których można brać udział w aukcji drogą elektroniczną; udział w Aukcji za ich pośrednictwem wymaga akceptacji regulaminu podmiotu zarządzającego serwisem; może wymagać zarejestrowania się jako użytkownik platformy,

t) składowe – opłata naliczana za przechowanie Obiektu po jego wylicytowaniu i upływie terminu do odbioru Obiektu przez Nabywcę; jej wysokość jest zależna od kategorii Obiektu:

a. meble – 100 (sto) PLN za każdy dzień przechowywania

b. malarstwo na płótnie i desce – 50 (pięćdziesiąt) PLN za każdy dzień przechowywania

c. prace na papierze, w tym fotografie – 10 (dziesięć) PLN za każdy dzień przechowywania

d. monety i medale – 1 (jeden) PLN za każdy dzień przechowywania

e. pozostałe Obiekty – 5 (pięć) PLN za każdy dzień przechowywania

u) sprzedaż poaukcyjna – wystawienie obiektu do sprzedaży przez DESA po zakończeniu Aukcji.§ 3 Przygotowanie do Aukcji

1. DESA przyjmuje do sprzedaży aukcyjnej wyłącznie Obiekty, które - zgodnie z oświadczeniem ich właściciela lub Komitenta - są wolne od wad prawnych i jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2. Obiekty wystawione przez DESA do sprzedaży na Aukcję można oglądać na wystawie przedaukcyjnej w Domu Aukcyjnym DESA w Krakowie albo Katowicach. Wystawa przedaukcyjna obiektów jest możliwa najpóźniej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem Aukcji. Wystawa przedaukcyjna jest otwarta w godzinach pracy Salonów Domu Aukcyjnego DESA.

3. Obiekty prezentowane na wystawie przedaukcyjnej, a także wymienione w katalogu aukcyjnym, na stronie internetowej DESA, albo w katalogu zamieszczonym na stronie internetowej serwisów aukcyjnych, zawierają opisy sporządzone przez ekspertów DESA, względnie zewnętrznych konsultantów. Opisy mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem aukcji.

4. DESA zaleca bezpośrednie zapoznanie się ze stanem oferowanych na Aukcji obiektów podczas wystawy przedaukcyjnej. Na życzenie zainteresowanych osób w siedzibie Domu Aukcyjnego DESA udostępniane są do wglądu ekspertyzy lub opinie dotyczące proweniencji i autentyczności Obiektu. Jest też możliwość przeprowadzenia oględzin Obiektu z ekspertami DESA.

5. DESA zastrzega sobie prawo wycofania Obiektu z Aukcji przed jej rozpoczęciem lub w toku Aukcji przez Aukcjonera ale przed rozpoczęciem licytacji danego Obiektu bez podania przyczyny.


§ 4 Udział w Aukcji

1. Udział w Aukcji jest możliwy:

a. osobiście w Domu Aukcyjnym DESA,

b. telefonicznie,

c. za pośrednictwem pracowników DESA poprzez wcześniejsze zlecenie licytacji,

d. za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego.

2. Warunkiem udziału w Aukcji może być wpłacenie wadium w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) PLN (dotyczy Aukcji malarstwa i rzemiosła artystycznego”) lub 100 (sto) PLN (dotyczy pozostałych Aukcji). Wadium należy wpłacić najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji w przypadku chęci wzięcia udziału w Aukcji w sposób określony w punktach „b”, „c” i „d” ustępu poprzedzającego, lub bezpośrednio przed rozpoczęciem Aukcji w przypadku udziału osobistego w Domu Aukcyjnym DESA. O momencie wpłaty wadium decyduje chwila złożenia gotówki w Domu Aukcyjnym DESA lub moment zaksięgowania transakcji na rachunku bankowym DESA podanym na stronie internetowej DESA. Po wpłaceniu wadium osoba zgłaszająca chęć udziału w Aukcji otrzymuje tabliczkę zgłoszeniową lub numer zgłoszeniowy (w przypadku udziału w Aukcji za pośrednictwem serwisu internetowego) i staje się Licytantem.

3. Posiadanie tabliczki zgłoszeniowej lub numeru zgłoszeniowego jest warunkiem udziału w Aukcji. DESA zastrzega sobie prawo do odmowy wydania tabliczki zgłoszeniowej lub dopuszczenia do Aukcji za pośrednictwem serwisu aukcyjnego osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESA lub z innych istotnych przyczyn, o których informuje zgłaszającego.

4. W przypadku chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznie lub za pośrednictwem pracownika DESA, należy to zgłosić na specjalnym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępnym na stronie internetowej DESA, wypełniając wszystkie pola umożliwiające identyfikację zgłaszającego, i dostarczenie go do Domu Aukcyjnego DESA osobiście, pocztowo, kurierem, faksem lub drogą elektroniczną. Zgłoszenie musi zostać podpisane własnoręcznie przez zgłaszającego i musi zostać dostarczone najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed rozpoczęciem Aukcji. W przypadku zgłoszenia drogą mailową należy przesłać skan zgłoszenia, a o momencie nadesłania zgłoszenia decyduje moment zarejestrowania wiadomości ze zgłoszeniem na serwerze poczty mailowej DESA.

5. W zleceniu licytacji poza danymi umożliwiającymi identyfikację osoby zgłaszającej chęć udziału w Aukcji, należy także podać Aukcję, w której zgłaszający chce wziąć udział, licytowany Obiekt oraz określić limit ceny licytacji dla licytacji poprzez pracownika DESY.

6. W przypadku telefonicznego udziału w Aukcji Licytant odpowiada za podanie prawidłowego numeru telefonu i zapewnienie połączenia. Przed rozpoczęciem Licytacji pracownik DESA zobowiązany jest wykonać jedną próbę połączenia z Licytantem na wskazany przez niego numer. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Licytanta nie zostaje on dopuszczony do udziału w licytacji. DESA nie odpowiada za brak połączenia lub jego jakość z przyczyn nie leżących po stronie DESA.

7. W przypadku gdy nie uda się skontaktować z Licytantem telefonicznie, możliwy jest jego udział w Aukcji za pośrednictwem pracownika DESA, pod warunkiem, że zgłosił on taką chęć w zleceniu licytacji i określił limit licytacji.

8. W przypadku udziału w licytacji za pośrednictwem serwisu internetowego, Licytant odpowiada za posiadanie połączenia internetowego w trakcie trwania Aukcji. DESA nie odpowiada za brak możliwości połączenia internetowego, ani jego jakość, jeżeli nie leżą one po stronie DESA.

9. W przypadku braku połączenia telefonicznego lub internetowego z przyczyn leżących po stronie DESA, Aukcjoner ma prawo do przerwania licytacji Obiektu i przerwania Aukcji, do czasu rozwiązania problemów technicznych, lub przełożenia Aukcji na inny termin. Wszystkie zgłoszenia na Aukcję zarejestrowane przed jej rozpoczęciem pozostają ważne w przypadku jej przełożenia na inny termin. W przypadku konieczności przełożenia Aukcji, nie może ona się odbyć w terminie dłuższym niż 2 (dwa) tygodnie od pierwotnego terminu Aukcji.


§ 5 Przebieg Aukcji

1. Działając zgodnie z obowiązującymi w chwili Aukcji przepisami prawa polskiego, Aukcjoner prowadzi na żywo Aukcję w języku polskim lub za pośrednictwem serwisu aukcyjnego przy pomocy asystenta. Aukcjoner wyczytuje poszczególne Obiekty. Licytację danego Obiektu rozpoczyna jego opisanie, podanie Ceny wywoławczej, informacji o ewentualnych opłatach dodatkowych (innych niż Opłata organizacyjna) będących składnikiem Ceny sprzedaży, oraz kwoty Postąpienia. Aukcjoner może zmienić kwotę Postąpienia w toku Aukcji. Aukcjoner po zakończeniu licytacji danego Obiektu ogłasza, czy jest możliwość zawarcia umowy warunkowej sprzedaży danego Obiektu w ramach Aukcji.

2. Aukcjoner ma prawo wycofania z Licytacji dowolnych Obiektów bez podawania przyczyn.

3. Aukcjoner wskazuje Licytantów, którzy biorą udział w Licytacji składając oferty zakupu. W przypadku złożenia przez Licytanta w toku Aukcji wyższej kwoty, niż poprzednio oferowana, poprzednia oferta przestaje wiązać, chyba że Aukcjoner ogłosi w toku Aukcji, że kolejne oferty pozostają aktualne w przypadku niezawarcia umowy sprzedaży ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Aukcji jest Licytant, który w toku Aukcji zaoferował najwyższą cenę za dany Obiekt.

4. W przypadku utraty połączenia telefonicznego z Licytantem w toku Aukcji, Aukcjoner może, ale nie musi, wstrzymać licytację celem podjęcia próby ponownego połączenia z Licytantem. Brak odpowiedzi na dwie próby połączenia z Licytantem powoduje wycofanie Licytanta z Aukcji i jej wznowienie bez jego udziału, chyba że Licytant złożył zlecenie licytacji zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu.

5. Aukcjoner wskazuje zwycięzcę Licytacji danego Obiektu. Zawarcie umowy sprzedaży wylicytowanego Obiektu następuje z chwilą uderzenia młotkiem (przybicia) przez Aukcjonera. Jeżeli Aukcja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu aukcyjnego, tzn. bez możliwości udziału w Aukcji stacjonarnie w Domu Aukcyjnym DESA, przybicie następuje poprzez zakończenie licytacji Obiektu w serwisie aukcyjnym.

6. W przypadku niezłożenia w toku Aukcji oferty równej lub wyższej niż Cena minimalna, Aukcjoner odczytuj „PASS” i informuje, czy jest możliwe zawarcie umowy warunkowej i czy Obiekt zostanie przekazany do sprzedaży poaukcyjnej. Licytanci biorący udział w Aukcji za pośrednictwem serwisu aukcyjnego mogą zgłaszać zapytania o dostępność Obiektów w sprzedaży poaukcyjnej drogą mailową na adres DESA lub za pośrednictwem serwisu aukcyjnego, jeśli przewiduje on taką możliwość komunikacji.

7. Aukcjoner rozstrzyga wszelkie spory zaistniałe w toku Aukcji. W uzasadnionym przypadku może nawet powtórzyć licytację Obiektu.

8. DESA informuje, że w przypadku prowadzenia Aukcji równolegle w serwisie aukcyjnym może nie być transmitowany dźwięk ani obraz z sali Domu Aukcyjnego DESA, a Licytanci biorący udział w Aukcji za pośrednictwem serwisu aukcyjnego mogą nie widzieć i nie słyszeć przebiegu Aukcji na sali.


9. DESA zastrzega sobie prawo do rejestrowania obrazu i dźwięku z przebiegu Aukcji dla celów dowodowych i rozstrzygania ewentualnych sporów, na co wyraża zgodę osoba zgłaszająca chęć udziału w Aukcji z chwilą zgłoszenia chęci udziału w Aukcji.


§ 6 Sprzedaż warunkowa

1. W przypadku, gdy w toku Licytacji najwyższa oferta złożona przez Licytanta nie osiągnie wysokości ceny minimalnej, Aukcjoner po przybiciu ogłasza, że nastąpiło zawarcie warunkowej umowy sprzedaży.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest wyrażenie zgody przez właściciela Obiektu lub Komitenta na zawarcie umowy sprzedaży za cenę niższą niż cena minimalna w terminie 7 dni od zakończenia Aukcji. W przypadku niewyrażenia tej zgody w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a Obiekt może trafić do sprzedaży poaukcyjnej.

3. Licytant może podwyższyć swoją ofertę po zakończeniu Licytacji.


§ 7 Zapłata Ceny sprzedaży, przejście własności Obiektu i odbiór Obiektu

1. Przejście własności wylicytowanego Obiektu na Zwycięzcę Aukcji następuje pod warunkiem zawieszającym zapłaty pełnej ceny sprzedaży i następuje z chwilą jej dokonania. W przypadku płatności elektronicznej lub kartą płatniczą decyduje moment zaksięgowania transakcji na rachunku bankowym DESA.

2. Zwycięzca Aukcji ma obowiązek uiścić całą cenę sprzedaży w terminie 7 dni od zakończenia Aukcji. W przypadku opoźnienia w płatności określonej w zdaniu poprzednim, DESA ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za opoźnienie w płatności według stawek obowiązujących w dniu rozpczęcia Aukcji.

3. Odbiór wylicytowanego Obiektu jest możliwy dopiero po uiszczeniu ceny sprzedaży. W przypadku nieodebrania Obiektu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zapłaty pełnej Ceny sprzedaży DESA nalicza składowe za każdy dzień przechowywania Obiektu. W takim przypadku wydanie Obiektu nastąpi po uiszczeniu naliczonego składowego za okres przechowywania Obiektu. Z chwilą upływu 7 (siedmiu) dni od daty zapłaty pełnej Ceny sprzedaży i nieodebrania w tym terminie Obiektu, na Nabywcę przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia Obiektu, a także związane z nim ciężary, w tym koszty ubezpieczenia Obiektu. DESA odpowiada względem Nabywcy wyłącznie z tytułu utraty lub uszkodzenia Obiektu do wysokości wylicytowanej Ceny.


§ 8 Niewykupienie Obiektu w terminie, odstąpienie od umowy

1. W przypadku wygrania Aukcji i niewykupienia Obiektu w terminie określonym w § 7 ust. 2 Regulaminu, po upływie 7 (siedmiu) dni od zakończenia Aukcji DESA ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, zachowania zadatku wraz z wadium. Nabywca jest wówczas również zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania i niewykupienia Obiektu, w tym do zapłaty ewentualnego Odszkodowania na rzecz DESA lub Komitenta lub właściciela Obiektu. W takiej sytuacji DESA ma także odmówić Nabywcy udziału w Aukcjach organizowanych przez DESA w przyszłości. DESA może także potrącić należności względem Nabywcy wynikające z innych transakcji.

2. DESA przypomina, że Nabywcy, będącemu konsumentem i biorącemu udział w Aukcji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia zgodnie z art.38pkt11) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (tj. z dnia 28.01.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz.287 z późn.zm.).§ 9 Sprzedaż poaukcyjna

1. W przypadku odmowy wykupienia Obiektu pomimo jego wylicytowania w toku Aukcji przez zwycięzcę Aukcji i odstąpienia przez DESA od umowy sprzedaży, a także w przypadku nieosiągnięcia w toku licytacji Ceny minimalnej i nie dojścia do skutku sprzedaży warunkowej Obiekt może trafić do sprzedaży poaukcyjnej, o ile wyrazi na to zgodę Komitent lub właściciel Obiektu.

2. Przepisy Regulaminu DESA stosowane odpowiednio mają zastosowanie także w przypadku nabycia Obiektu na sprzedaży poaukcyjnej.

§ 10 Gwarancje autentyczności Obiektów

1. DESA daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech Obiektów w ich opisach zawartych w katalogu Aukcji. Gwarancja autentyczności ogranicza się do autorstwa Obiektu i jego datowania, przy czym w przypadku niewątpliwego autorstwa Obiekt jest opisany pełnym imieniem i pełnym nazwiskiem Autora oraz datą jego urodzin oraz śmierci lub samą datą urodzin w przypadku autorów żyjących. Jeżeli te informacje nie są pełne, autorstwo może być jedynie domniemywane. Gwarancja autorstwa Obiektu nie obejmuje Obiektów, których autorstwo nie jest znane lub jest jedynie domniemywane. Gwarancja co do datowania Obiektu ogranicza się do sytuacji, w których rzeczywista data powstania Obiektu jest odmienna o 15 lat od daty wskazanej w opisie Obiektu w przypadku dat rocznych.

2. Gwarancje DESA są udzielane na okres 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży Obiektu i wyłącznie bezpośredniemu Nabywcy Obiektu i nie obejmują one kolejnych właścicieli Obiektu także w przypadku przejścia własności w drodze darowizny lub dziedziczenia.

3. W przypadku istotnej niezgodności pomiędzy stanem faktycznym dzieła a opisem dzieła, Nabywca może zwrócić Obiekt w terminie 14 dni od daty jego wydania przez DESA, żądając zwrotu zapłaconej Ceny sprzedaży, pod warunkiem udokumentowania niezgodności wiarygodnymi ekspertyzami, nie zakwestionowanymi przez DESA.

4. DESA nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy, jeżeli obiekt był wystawiony na wystawie przedaukcyjnej lub informacja o nich znajdowała się w opisie Obiektu zawartym w katalogu Aukcji lub były one widoczne na zdjęciach Obiektu umieszczonych w katalogu Aukcji lub na stronie internetowej DESA.

5. Nabywca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić DESA, w przypadku skierowania w stosunku do niego roszczeń dotyczących Obiektu przez osobę trzecią.

6. Odpowiedzialność DESA względem Nabywcy ograniczona jest wyłącznie do wysokości Ceny sprzedaży niezależnie od podstawy odpowiedzialności.

§ 11 Prawa autorskie

1. Wyłącznym posiadaczem praw autorskich do zdjęć, ilustracji i opisów związanych z Obiektem zawartych w katalogach aukcyjnych i na stronie internetowej DESA jest DESA. Wykorzystanie ich wymaga uprzedniej zgody DESA.

§ 12 Przepisy obowiązujące

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 9.06.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz.1360 z późn. zm.).

2. DESA przypomina o prawie pierwokupu zastrzeżonego dla muzeów rejestrowanych wynikających z art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. z 9.02.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 385 z późn. zm.).

3. DESA przypomina także, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. z 23.03.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) wywóz niektórych kategorii zabytków o wartościach przekraczających wskazane w ustawie wymaga zgody właściwych władz. Uzyskanie stosownej zgody jest obowiązkiem Nabywcy, a ewentualna odmowa jej wydania nie jest podstawą do odstąpienia od umowy przez Nabywcę.

4. W przypadku gdy jakiekolwiek inne przepisy prawa polskiego lub innego kraju uzależniają wywóz lub wwóz określonych przedmiotów od uzyskania zezwolenia właściwych władz, uzyskanie takiej zgody jest obowiązkiem Nabywcy, a ewentualna odmowa jej przyznania nie jest podstawą do odstąpienia od umowy sprzedaży Obiektu.

5. DESA informuje także, że jest obowiązana do przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej wszelkich informacji o transakcjach przekraczających równowartość 15.000 (piętnaście tysięcy) euro.


§ 13 Postanowienia końcowe

1. Jakiekolwiek spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu DESA będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczową są powszechny.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu DESA okażą się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują moc.

3. Regulamin DESA lub niektóre jego postanowienia mogą zostać zmienione w każdym czasie. W przypadku gdy zmiany w Regulaminie DESA nastąpią już po wysłaniu zgłoszenia udziału w Aukcji, dla konkretnego Licytanta wiążące będą te postanowienia Regulaminu DESA, które obowiązywały w chwili wysłania zgłoszenia udziału w Aukcji.

Zobacz więcej expand_more

keyboard_arrow_up