PL EN DE

Sortuj: Kolejność | Popularność | Najnowsze | Cena
Pokaż: Wszystkie
Zakres cen: 1 - (Zmień)

Pragaleria

Stefan GIEROWSKI (ur. 1925 r.), Obraz DL, 1985 r.Stefan GIEROWSKI (ur. 1925 r.), Obraz DL, 1985 r.Cena wywoławcza
120 000 PLN
Cena sprzedaży
318 600 PLN
Przebicie
266%
Ceny wraz z opłatą aukcyjną (Zmień)Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite

olej, płótno, 130 x 200 cm, 132,2 x 202 cm (w oprawie);

sygn. i opisane na odwrocie: s. gierowski / Ob DL / warszawa 1985


„Gierowski o tworzonych przez siebie „Obrazach” mówi jednoznacznie: »nie są to abstrakcje, ponieważ nie ma w nich odniesienia do jakichś oderwanych

koncepcji myślowych«. W malarstwie poszukuje cech autonomicznych, absolutyzacji procesu twórczego. Podanie w wątpliwość przydatności

terminu – »abstrakcja to słowo, które nic nie znaczy w stosunku do malarstwa«, jest jeszcze bardziej wymowne niż wcześniejsza decyzja odejścia od

figuratywności: »Wyzwolenie od przedmiotowości (mimetyzmu) nie oznacza wyzwolenia od rzeczywistości! Jakąś częścią rzeczywistości są też nasze

odczucia i doznania – po prostu istnieją. Sam fakt namalowania sprawia, że nie jest to abstrakcja, tylko wielki konkret… Jak namalować wolność, śmierć,

pojęcie szczęścia? Najtrudniejsze jest sprecyzowanie tego, o czym się marzy«. Przechodzenie od obrazowania wynikającego z obserwacji natury do

przekazywania stanu wewnętrznych zależności między jej składnikami jest procesem otwartym, prowadzącym od przedmiotowości w kierunku syntetycznych

pojęć.” 1

W pierwszych etapach swojej drogi artystycznej Gierowski tworzył w nurcie figuratywnym, gdzie widoczne były liczne uproszczenia form. Droga do

abstrakcji rozpoczęła się u artysty w latach 50. Dopiero w 1957 r. powstał pierwszy w pełni niefiguratywny obraz zatytułowany po prostu „I”. Od

tego czasu artysta na stałe porzucił nazywanie swoich obrazów, oparzając je kolejnym rzymskim numerem porządkowym. Porzucenie figuratywności i

narracyjności w malarstwie przeniosły nacisk artysty na poszukiwanie nowej formy obrazu malarskiego, gdzie treścią i działaniem jest jedynie kolor. W

jego obrazach czynnik intelektualny zdominowany jest przez emocje i ich wydźwięk w postaci barw. I te, oraz światło samo w sobie, stają się tematem

prac artysty. W obrazach z lat 80-tych, do których zalicza się opisywany obraz, na pierwsze miejsce wysunęły się emocjonalne oddziaływania barw.

Artysta wypowiada się w pracy w sposób subiektywny, niemal duchowy. Obraz „DL” z 1985 roku jest kwintesencją metafizyki w malarstwie Gierowskiego.

Płótno przedstawia dziesiątki białych, grubo i gwałtownie kładzionych białych linii, które zbiegają się ku środkowi obrazu. Przez środek biegnie

czarny pas mięsistej farby, która pochłania – wsysa w siebie, niczym czarna dziura, białe linie. Najlepiej będzie oddać głos samemu artyście, który

sam mówił o swoich pracach z tego czasu, a który jest kwintesencją opisywanej pracy: „W latach 80. ciekawiło mnie dziwne działanie białej linii na

ciemnej przestrzeni. A gdy położyć kolor na bieli, to daje jakiś refleks, inny przy czerwieni, inny przy czerni. I te różnice między poszczególnymi bielami

szczególnie mnie zaciekawiły. Chciałem też zobaczyć, jak daleko wszystko się kończy w nieokreślonej przestrzeni. Wiadomo przecież, że wtedy całość

nabiera jeszcze innych znaczeń. Nagle rodzi się jakaś energia, która zaczyna działać. Trochę w tym materii psychicznej, trochę metafizycznej – trudno

to dokładnie nazwać.”

1 J. Zagrodzki, Stefan Gierowski, Warszawa 2005, s. 72.


Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  800 000
  > 5 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Carpe Artem właściciela Pragalerii, organizatora aukcji zwanego dalej Pragalerią. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Pragaleria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Pragalerią ekspertów.
 4. Pragaleria zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej, we wskazanym  przez  Pragalerię  terminie  oraz  miejscu  ich  ekspozycji.
 6. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego.Podczas wystawy przedaukcyjnej Pragaleria zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Pragalerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Pragalerią 4,5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 8. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 9. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Pragaleria może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 10. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 11. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 12. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro
 13. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 14. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 15. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 16. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Pragaleria przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 17. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Pragalerii oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 18. Pragaleria nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 19. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 20. Przepisy:

  INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.
  2.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
  3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Pragaleria jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.
  4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),Pragaleria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
  5.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Pragaleria jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
  1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.Pragaleria

ul. Stalowa 3, 03-425 Warszawa
884 79 88 52
poniedziałek - piątek: 12:00 - 19:00
sobota: 11:00 - 16:00
niedziela: nieczynne

Przyjmowanie obiektów na aukcje

ul. Stalowa 3, 03-425 Warszawa
Wyświetleń: 75 | Ulubione: 0

Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także