PL EN DE

Sortuj: Kolejność | Popularność | Najnowsze | Cena
Pokaż: Wszystkie
Zakres cen: 1 - (Zmień)

Poznański Dom Aukcyjny

20/09/2019
Denar, Alexander Sever 222-235.Denar, Alexander Sever 222-235.
Denar, Alexander Sever 222-235.Denar, Alexander Sever 222-235.Cena wywoławcza
400 PLN
Stan zachowania
NGC MS
Cena sprzedaży
460 PLN
Przebicie
115%
Ceny wraz z opłatą aukcyjną (Zmień)Stan zachowania: NGC MS

Av.: Popiersie cesarza w wieńcu laurowym, Rv.: Stojąca Liberalitas trzyma róg obfitości, napis: LIBERALITAS AVG III, RSC 108, RIC 148, piękny egzemplarz z lustrem menniczym

Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Regulamin

TERMS OF AUCTION

1.    The auction is conducted on order and for the account of the proprietors and on the behalf of the bidders.

2.    Only persons interested in the auction who paid the registration card, that constitutes a deposit, will be admitted. The organisers of the auction can abandon the requirements of deposit payment.

3.    The successful bidders present at the auction are obliged to make their payment in current Polish zlotys (in cash), by the bank transfer or by the secured cheque.

4.    The description of the items has been given with great care and in good faith. The authenticity is guaranteed unconditionally, if not otherwise stated.

5.    Written orders (e.g., fax or e-mail) as well as phone orders are accepted.

6.    Bidders will be considered as having seen the items. Any complains concerning the description of the items will be accepted by the organisers of the auction only in a written form, the latest before bidding begins. Under no circumstances shall any complain be approved of as soon as the auction commences.

7.    Should any legal action arise, The District Court in Poznań has exclusive jurisdiction for both parties.

8.    All lots are subject to a ‘‘BUYER’S PREMIUM’’ of 15% on the hammer price. VAT is included in buyer's premium.

9.    The items whose value exceeds 16.000 PLN can be exported outside the Polish borders only after obtaining a single authorization for export. As regards antiques the mode of export and export permits are governed by the Act of 23.07.2003 „The protection and the guardianship of antiques and monuments” together with the amendment of 18.03.2010.

10.    The auctioneer will apply the following bidding procedure:

For bids up

to
200 złby
10 zł
From
200 złto
500 złby
20 zł
From
500 złto
1.000 złby
50 zł
From
1.000 złto
5.000 złby
100 zł
From
5.000 złto
10.000 złby
200 zł
From
10.000 złto
50.000 złby
1.000 zł
From
50.000 złto
100.000 złby
2.000 zł
From
100.000 złto

by
5.000 zł


11.    In the case of any doubts on knocking-down, the item will be called down once more.

12.    An item will be knocked down after the highest bid has been called out three times.

13.    The organisers of the auction are not responsible for any legal faults of the items.

14.    The fact of participating in the auction signifies full acceptance of the terms of the auction.

15.    Only the Polish text of these conditions of sale has legal force.

16.    All payments should be made to the firm bank account:


Poznański Dom Aukcyjny, ul. Jeżycka 19/8, 60-865 Poznań

PKO SA. I odział w Poznaniu, 68 1240 1747 1111 0000 1845 7607

REGULAMIN  AUKCJI

1.    Aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów oraz w imieniu licytujących.

2.    Warunkiem przystąpienia do aukcji jest nadanie kupującemu numeru licytującego, wydawanego przez organizatora po wypełnieniu stosownego oświadczenia lub wpłaceniu wadium.

3.    Uczestnik licytacji, bierze w niej udział w imieniu własnym i po wygraniu przetargu jest zobowiązany do zapłaty za wylicytowany przedmiot w złotych polskich, gotówką, czekiem potwierdzonym lub przelewem.

4.    Osoby znane organizatorowi mogą dokonać zapłaty w innym terminie, uprzednio go ustalając. Niedotrzymanie terminu spowoduje, że organizator będzie pobierał odsetki za każdy dzień zwłoki.

5.    Licytujący w imieniu osób trzecich lub instytucji zobowiązani są do przedstawienia stosownych pełnomocnictw.

6.    Udział w aukcji można brać również składając pisemną ofertę poprzez fax lub e-mail.

7.    Opisy przedmiotów licytowanych, podane są w dobrej wierze zgodnie ze stanem faktycznym. Autentyczność przedmiotów jest gwarantowana chyba, że stwierdzono iż jest inaczej.

8.   Uczestnicy aukcji będą traktowani jakby znali stan przedmiotów, a ich reklamacje będą uwzględniane tylko pod kątem uszkodzeń nieopisanych w katalogu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez organizatora aukcji, wyłącznie na piśmie w dniach przeznaczonych na oglądanie przedmiotów. Z chwilą rozpoczęcie aukcji reklamacje nie będą uwzględniane.

9.    Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Oferty poniżej tego limitu nie będą rozpatrywane.

10.  Do wylicytowanej ceny organizator dolicza 15 % opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT.

11.  Przedmioty których wartość przekroczy 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010.

12.  Aukcje przeprowadza licytator według następujących stopni przebicia:do200 zło10 zł
od
200 złdo
500 zło20 zł
od
500 złdo
1.000 zło50 zł
od
1.000 złdo
5.000 zło100 zł
od
5.000 złdo
10.000 zło200 zł
od
10.000 złdo
50.000 zło1.000 zł
od
50.000 złdo
100.000 zło2.000 zł
od
100.000 złdo

o5.000 zł

13.  W sytuacjach wątpliwych licytator ma prawo jeszcze raz wywołać cenę. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Licytator może w stosownych sytuacjach odstąpić od prowadzenia licytacji według wyżej wymienionych stopni przebicia i zastosować własne.

14.  Organizator nie odpowiada za wady prawne przedmiotów zgłoszonych na aukcje.

15.  Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd Rejonowy w Poznaniu.

16.  Moc prawną ma tylko polski tekst regulaminu.

17.  Fakt przystąpienia do aukcji jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

18.  Wszelkie należności prosimy wpłacać na konto firmy:


Poznański Dom Aukcyjny, ul. Jeżycka 19/8, 60-865 Poznań

PKO SA. I odział w Poznaniu, 68 1240 1747 1111 0000 1845 7607Wyświetleń: 54 | Ulubione: 3

Pozostałe aukcje

Brak innych aukcji