Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
13

Tadeusz Szafran (1886-1955), Twardowski na kogucie, Ćmielów, lata 30. XX w.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 442 - 530 EUR
Porcelana szkliwiona w kolorze białym.
Fabryka Porcelany w Ćmielowie, projekt z lat 1933-1939 (wykonanie najpewniej z okresu II w. ś.).
Wys.: 21,5 cm.
Oferowany egzemoplarz jest najpewniej wzorcową wersją figury, przed naniesieniem znaków ćmielowskich oraz malatury.
Według przekazu rodzinnego figura miała zostać podarowana przed wojną przez jednego z pracowników fabryki.

Figura pochodzi z kolekcji Rudolfa Mękickiego (1887-1942) - lwowskiego projektanta, medaliera i heraldyka, wieloletniego kustosza Muzeum im. J. Sobieskiego we Lwowie.

Tadeusz Szafran (1886-1955) - artysta ceramik. W latach 1905-1910 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u Leona Wyczółkowskiego. Wiedzę z zakresu ceramiki poszerzył w 1913 w Königliche Keramische Fachschule w Höhr koło Koblencji. W 1921 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie, gdzie kierował tamtejszą pracownią ceramiki. Wyszkolił wielu wybitnych artystów związanych z ceramiką artystyczną.
Po II wojnie św. wyjechał do Bolesławca, gdzie uruchomił zakłady ceramiczne i opracowywał receptury mas i polew ceramicznych.
Aukcja
Aukcja Dzieł Sztuki i Antyków
gavel
Data
13 czerwca 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
398 EUR
Estymacje
442 - 530 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 48 | Ulubione: 2
Aukcja

Antykwariat Antiquo Modo

Aukcja Dzieł Sztuki i Antyków
Data
13 czerwca 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży dzieł sztuki lub innych obiektów kolekcjonerskich na aukcjach lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyjnych organizowanych przez Bartłomieja Bujasa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Bujas Antykwariat "Antiquo modo", ul. Kielecka 7, lok.2B, 31-526 Kraków, NIP: 6751451108, REGON: 122712996, zwanego dalej Antykwariatem. Regulamin obowiązuje wszystkich Licytujących, którzy biorą udział w Aukcji oraz Nabywców, którzy zawarli z Antykwariatem umowę sprzedaży lub warunkową umowę sprzedaży w ramach aukcji lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyjnej. 
 2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

a.     Aukcja – zorganizowana przez Antykwariat publiczna sprzedaż prowadzona w formie licytacji, w której Nabywcą zostaje ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Jest to aukcja publiczna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zmian.).

b.     Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Antykwariat do prowadzenia aukcji.

c.      Cena Rezerwowa – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między galerią i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem (zakończeniu Aukcji).

d.     Cena Nabycia – całkowita cena do zapłaty (cena przybicia) wraz z opłatą organizacyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit de suite).

e.     Cena Wywoławcza – najniższa cena przedmiotu licytowanego, od której rozpoczyna się licytację

f.      Estymacje – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się cena uzyskana

g.     Komitent (Sprzedający) – właściciel Obiektu, który powierzył Obiekt do sprzedaży Antykwariatowi.

h.     Konsument - Uczestnik będący osobą fizyczną, korzystający za Serwisu, dokonujący zakupów na aukcji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

i.       Licytacja – procedura zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży zainicjowana przez Antykwariat za pośrednictwem Serwisu lub w inny sposób przewidziany Regulaminem, w tym osobiście, w ramach której Licytujący deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć dany Obiekt. Licytacja zazwyczaj odbywa się "w górę" poprzez postąpienie.

j.       Nabywca – Uczestnik, który zaoferował najwyższą cenę (ofertę).

k.     Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem aukcji.

l.       Opłata Organizacyjna – opłata w wysokości 20 % wartości ceny wylicytowanej (ceny przybicia) doliczana przez Antykwariat, stanowiąca jego wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie aukcji. Opłata organizacyjna wraz z innymi opłatami oraz ceną wylicytowaną (przybicia) stanowią cenę nabycia. Opłata organizacyjna obowiązuje również w przypadku sprzedaży poaukcyjnej.

m.   Postąpienie – minimalna kwota, o którą wzrasta oferta przy licytacji.

n.     Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

o.     Przedsiębiorca-konsument - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

p.     Przybicie – akceptacja najkorzystniejszej z ofert złożonych podczas Aukcji przez Uczestnika, powodująca zawarcie umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Regulaminie.

q.     Serwis – serwis www.onebid.pl

r.      Uczestnik – osoba zarejestrowana w Serwisie, biorąca udział w Aukcji. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

s.      Umowa sprzedaży warunkowej – w przypadku, gdy kwota wylicytowana (cena przybicia) jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Nabywcą, który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję informuje o tym po przybiciu młotkiem(zakończeniu aukcji). Transakcja dochodzi do skutku, jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż gwarancyjna lub też Nabywca podwyższy ofertę do Ceny Rezerwowej. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.

 1. Przedmiotem aukcji są Obiekty powierzone przez Komitentów, bądź stanowiące własność Antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy aukcyjne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym opublikowanym na portalu: www.onebid.pl. W uzasadnionych przypadkach posiadają Cenę Rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi Antykwariatu.
 2. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone Obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania, nie są objęte postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz są wolne od roszczeń podmiotów trzecich. 
 3. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywoławczymi. 
 4. W przypadku obiektów podlegających opłacie droit de suite, które w katalogu są oznaczone znakiem * do ceny wylicytowanej będzie również doliczana opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata w wysokości 5% w transakcjach do 50.000,00 euro, wyliczana będzie według średniego kursu euro z notowania NBP z daty Aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego Aukcję, w przypadku gdy w dniu Aukcji brak jest notowania kursu przez NBP. Opłata nie ma zastosowania w transakcjach wynoszących mniej niż równowartość 100 euro.

 

§ 2.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, posiadającą odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, która działa w imieniu Antykwariatu.
 2. Aukcjoner ustala tzw. Postąpienie w Licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia Obiektów wystawionych do sprzedaży.
 3. Aukcjoner ma prawo do wycofania Obiektu z Licytacji bez podania przyczyny do momentu udzielenia Przybicia.
 4. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo samodzielnie rozstrzygnąć spór, powtórzyć licytację obiektu lub wycofać Obiekt z Aukcji. 
 5. Złożenie Postąpienia w trakcie Aukcji jest wiążące, tj. nie można go cofnąć, zmienić ani odwołać. Wygranie Aukcji pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Zakończenie Licytacji Obiektu następuje w momencie przybicia. Od tej chwili Nabywca jest zobowiązany do zapłaty Ceny Nabycia.
 7. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania Obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji lub nie posiada uszkodzeń.

§ 3.

 1. W Aukcji nie można uczestniczyć za pośrednictwem pełnomocnika (każde postąpienie składane jest w imieniu własnym), chyba że Antykwariat wyrazi na to wyraźną zgodę po wcześniejszym otrzymaniu oryginału pełnomocnictwa bądź pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.
 2. Wstęp na Aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Licytacja jest prowadzona w Internecie za pośrednictwem portalu OneBid.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy regulaminu Serwisu OneBid.pl dostępne pod adresem: https://onebid.pl/pl/terms. Regulamin Serwisu zawiera w szczególności zasady rejestracji konta, jak również zasady licytacji.
 4. Do udziału w Aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem Licytacji. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, Antykwariat przyjmuje wyłącznie w formie pisemnej (złożone w siedzibie firmy w Krakowie, przy ul. Kieleckiej 7/2B, 31-526 Kraków – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), elektronicznej lub telefonicznej. Zlecenia w formie e-mail można kierować na adres: [email protected]. W przypadku zlecenia telefonicznego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 503 447 570. Tylko zlecenia potwierdzone przez Antykwariat biorą udział w licytacji.
 5. W zamówieniach pisemnych i elektronicznych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez Opłaty Organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w Licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w Licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel Antykwariatu. 
 7. W przypadku zlecenia Licytacji z limitem Antykwariat dołoży starań, aby Uczestnik mógł zakupić Obiekt objęty zleceniem za możliwie najniższą cenę w ramach podanego limitu. Antykwariat nie gwarantuje, że zlecenie z limitem ceny umożliwi Uczestnikowi zakup Obiektu w przypadku wylicytowania Ceny Nabycia równej limitowi ceny podanemu w zleceniu.
 8. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne.
 9. Realizując wymogi ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (tj. z dnia 24 lutego 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) Antykwariat wobec Uczestników licytacji Obiektów, których cena może przekroczyć 10 000 euro stosuje środki bezpieczeństwa finansowego poprzez żądanie przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji w celu wykonania obowiązków nałożonych ww. ustawą, w szczególności w celu weryfikacji tożsamości Uczestników. Antykwariat ma prawo nie dopuścić do udziału w aukcji Uczestnika, jak również odstąpić od umowy, w przypadku nieprzekazania ww. dokumentów bądź informacji lub stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

§ 4.

1.              Prawo własności zakupionego Obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie zapłaty Ceny Nabycia. Wydanie Obiektu następuje niezwłocznie po zapłacie Ceny Nabycia.

2.              Nabywca dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować niezwłocznie po zakończeniu Aukcji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.

3.              Nabywca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty Aukcji do uiszczenia Ceny Nabycia na rachunek bankowy Antykwariatu nr.: 04 2490 0005 0000 4500 4173 0579 (Alior Bank). W zakreślonym terminie Nabywca powinien również odebrać Obiekt.

4.              Wydanie i odbiór zakupionego Obiektu następuje w siedzibie Antykwariatu po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość Nabywcy. Obiekt może być odebrany wyłączenie przez Nabywcę lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie Nabywcy z podpisem notarialnie poświadczonym Z chwilą wydania Obiektu na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka z związane z Obiektem, w szczególności ryzyko utraty lub zniszczenia Obiektu.

5.              Na pisemne życzenie Nabywcy zakupiony Obiekt może być wysłany na koszt i ryzyko Nabywcy przesyłką kurierską na adres wskazany przez Nabywcę. W takim przypadku za dzień wydania Obiektu uznaje się dzień powierzenia przesyłki kurierowi. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki, jej uszkodzenie lub zagubienie. Koszt przesyłki kurierskiej zgodnie z cennikiem danej firmy kurierskiej, a także koszt ubezpieczenia Obiektu pokrywa Nabywca.

6.              W przypadku braku zapłaty i odbioru Obiektu w terminie wskazanym powyżej wszelkie ryzyka związane z Obiektem przechodzą na Nabywcę. Antykwariat może w takim przypadku, według swojego wyboru:

a.     naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie do dnia zapłaty przez Nabywcę Ceny Nabycia,

b.     naliczać opłatę za przechowywania dzieła w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki w odbiorze Obiektu,

c.      wezwać Nabywcę do odbioru Obiektu i zapłaty Ceny Nabycia przesyłając wiadomość na adres e-mail Nabywcy, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni, zaś po jego bezskutecznym upływie Antykwariat może odstąpić od umowy w terminie 30 dni naliczając przy tym Nabywcy karę umowną w wysokości opłaty organizacyjnej tj. 20 % ceny wylicytowanej (Ceny przybicia). 

7.              Naliczenie kary umownej wskazanej w ust. 6 lit. c powyżej nie wyklucza dochodzenia przez Antykwariat bądź Komitenta odszkodowania uzupełniającego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającego naliczoną karę umowną. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia przesłania listem poleconym oświadczenia na adres Nabywcy zawierającego wezwanie do jej uiszczenia. 

8.              Niewykupienie Obiektu nie zwalnia Uczestnika od pokrycia pozostałych kosztów wynikłych z faktu wylicytowania Obiektu tj. kosztów dochodzenia należności, w tym kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

9.              Wszelkie rozliczenia przeprowadzane są wyłącznie w polskim złotym (PLN).

10.           W przypadku nie osiągnięcia przez Obiekt Ceny Gwarancyjnej zostaje zawarta Umowa sprzedaży warunkowej. Umowa sprzedaży warunkowej dochodzi do skutku pod warunkiem zaakceptowania przez właściciela Obiektu najwyższej, zaakceptowanej przez Aukcjonera oferty. W razie wystąpienia powyższej sytuacji rozpoczynają się, za pośrednictwem Antykwariatu, negocjacje między Nabywcą a właścicielem Obiektu. Jeśli w toku negocjacji z właścicielem Obiektu Nabywca zgodzi się podnieść oferowaną cenę do poziomu Ceny Gwarancyjnej lub właściciel Obiektu zaakceptuje złożoną ofertę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia zakończenia Aukcji nie zostaną uzgodnione warunki transakcji poczytuje się, że nie doszło do zawarcia umowy. Po upływie tego czasu Obiekt może zostać wystawiony na aukcję ponownie. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy w sposób powyżej przewidziany Nabywca nie jest zobowiązany do zapłaty Opłaty Organizacyjnej, jak również nie ponosi pozostałych kosztów związanych z organizacją Aukcji.

§ 5.

1.              Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-konsumentowi, który wygrał aukcję publiczną, zgodnie z art. 38 pkt 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

2.              W przypadku zakupu Obiektu przez Przedsiębiorcę odpowiedzialność Antykwariatu z tytułu rękojmi za wady Obiektu jest wyłączona.

3.              Jeżeli po otrzymaniu Obiektu Konsument lub Przedsiębiorca-konsument stwierdzi, że towar jest niezgodny z umową sprzedaży, z zastrzeżeniem art. 43b ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową. Zgłoszenie reklamacji przesłać należy na adres: ul. Kielecka 7, lok.2B, 31-526 Kraków bądź na adres email: [email protected]

4.              Antykwariat w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do reklamacji.

5.              Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z Umową sprzedaży powinna zawierać następujące dane: imię̨ i nazwisko lub pełna nazwa Nabywcy, dane kontaktowe, jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść́ żądania. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu.

6.              W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z Umową sprzedaży przez Antykwariat, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument udostępnia towar podlegający wymianie, a Antykwariat odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta towar na swój koszt - w tym celu Antykwariat odbierze towar osobiście bądź zamówi w uzgodnionym terminie kuriera, który odbierze Obiekt.

7.              Przed dokonaniem wysyłki reklamowanego Obiektu, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument zobowiązany jest ustalić termin i sposób odbioru z Antykwariatem.

8.              Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowe działanie Serwisu) można składać na adres Serwisu: one.bid spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Franciszka Klimczaka 17/107, 02-797 Warszawa, KRS: 0000914354, REGON: 389607284, NIP: 9512523763. 

9.              Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, bądź nieprawidłowe działanie Serwisu.

10.           Antykwariat odpowiada za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od wydania Obiektu. 

11.           Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumentów oraz Przedsiębiorców-konsumentów, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta . 

12.           O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji w terminie określonym w ust. 4.

13.           W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – wobec Konsumentów oraz Przedsiębiorców-konsumentów, a w przypadku Przedsiębiorców, wobec których powyższa ustawa nie znajduje zastosowania, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust.2 powyżej.

§ 6.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty Aukcji odstąpić od umowy kupna jedynie w przypadku, gdy opis katalogowy Obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarygodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych Obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Antykwariat wskazuje, iż Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, a także inne muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu Obiektu po cenach wylicytowanych, powiększonych o Opłatę Organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Antykwariat informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zmian.), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
 5. Antykwariat na podstawie art. 59a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zmian.) jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych. Dane osobowe w odniesieniu do osób fizycznych obejmują:

a)     imię i nazwisko;

b)     numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL;

c)     w odniesieniu do cudzoziemców i osób niemających numerów, o których mowa w lit. b, adres zamieszkania oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

i gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej w Antykwariacie.

 1. Uczestnik Aukcji, który naruszy Regulamin, w szczególności, jeśli nie wywiąże się z umowy sprzedaży, może zostać niedopuszczony do kolejnych aukcji.

§ 7.

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Antykwariat, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych oraz prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Antykwariat lub podmiotom, z którymi Antykwariat zawarł stosowne umowy. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Antykwariat m.in. w ramach aukcji w Serwisie obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Antykwariat lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Wykorzystanie opisów aukcyjnych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Antykwariat.

§ 8.

1.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Antykwariatem a Uczestnikiem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.     Konsumenci mają również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:

a)     skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,

b)     zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

c)     zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

3.     Konsument może także skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9.

1.     Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Bujas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Bujas Antykwariat "Antiquo modo" z siedzibą przy ul. Kieleckiej 7/2B, 31-526 Kraków. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] oraz numerem telefonu: +48 503 447 570, a także korespondencyjnie, na adres wskazany powyżej. 

2.     Dane osobowe przetwarzane będą:

a.     w przypadku Uczestników – w celu świadczenia usługi Aukcji za pośrednictwem Serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przez czas niezbędny do świadczenia usługi;

b.     w przypadku Nabywców – w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO, przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy;

c.      w przypadku Uczestników i Nabywców – w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z przepisów AML, w tym związanych z koniecznością weryfikacji tożsamości klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, a w przypadku wyników analiz, o których mowa w art. 34 ust. 3 tej ustawy, przez okres 5 lat, licząc od dnia ich przeprowadzenia;

d.     w przypadku Uczestników i Nabywców – w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług oraz negocjacjami, zawarciem i realizacją umowy – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez okres przedawnienia tych roszczeń, przewidzianego we właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

e.     w przypadku Nabywców – w celu wypełnienia obowiązków podatkowych ciążących na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami podatkowymi, w tym w szczególności ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług przez okres wynikający z tych przepisów;

f.      w przypadku Uczestników i Nabywców – w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej Aukcji i realizacji niezbędnych czynności technicznych oraz komunikacji – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

g.     w przypadku Nabywców - w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze związanych z prowadzeniem księgi ewidencyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 59a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zmian.), przez okres prowadzenia działalności przez administratora, a potem przez czas określony przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.     Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, usługi kurierskie) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Dane mogą być również ujawniane notariuszom, kancelariom prawnym, podatkowym i innym, których usługi są niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy.

4.     Podmiotom danych przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w niektórych przypadkach również prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. W przypadku zgody możliwe jest wycofanie w każdym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

5.     Podmiotom danych przysługuje również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.     Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usługi i wzięcia udziału w aukcji oraz zawarcia umowy; a w przypadku celów wskazanych w lit. c i lit. e powyżej podanie danych jest wymogiem ustawowym.

7.     Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 10.

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązujące.

2.     W ramach korzystania z Aukcji zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych, w tym naruszających prawo lub dobre obyczaje. Uczestnik zobligowany jest również do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Aukcji bądź Serwisu - dotyczy to m.in. ingerowania w zawartość aukcji lub jej elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Aukcji do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, czy prowadzenie w ramach aukcji jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

3.     Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Serwisu oraz Aukcji przez Uczestnika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego.

4.     Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw Konsumentów przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z wskazanymi powyżej przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i znajdują one zastosowanie. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia wskazanej powyżej ustawy lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.

5.     Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Antykwariatem a Uczestnikiem będącym Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Antykwariatu.

6.     Regulamin i stosunki umowne między Uczestnikiem a Antykwariatem podlegają̨ prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim.

7.     Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

8.     Wszelka korespondencja kierowana będzie do Uczestników na dane wskazane podczas rejestracji na Aukcję. Jakakolwiek zmiana danych kontaktowych powinna zostać niezwłocznie przekazana Antykwariatowi pod adresem: [email protected]. Brak poinformowania Antykwariatowi o zmianie danych kontaktowych prowadzi do uznania korespondencji przesłanej na dotychczas znane adresy za prawidłowo doręczoną.

9.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2023 roku.


Akceptuję regulamin aukcji

Poprzez przystąpienie do aukcji i akceptację Regulaminu wyrażam zgodę, poprzez wyraźne działanie potwierdzające, na udostępnienie moich danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres) do Bartłomiej Bujas Antykwariat "Antiquo modo", który będzie odrębnym administratorem danych osobowych, w celu wzięcia udziału w aukcji. Przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji w klauzuli informacyjnej zamieszczonej powyżej.


O aukcji

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem najbliższej aukcji dzieł sztuki i antyków Antykwariatu Antiquo Modo, która odbędzie się 13 czerwca (wtorek) o 19.00 na portalu OneBid. Wśród prac wystawionych do sprzedaży znajdą Państwo m. in.: dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wlastimila Hofmana, Stefana Norblina, Ignacego Pinkasa czy Henryka Uziembły.

 

Ozdobą aukcji są 2 znakomite pastele autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885-1939): Portret Janiny Montwiłł-Domaszewiczowej z sierpnia 1926 roku oraz portret Marii z Pietrzkiewiczów Witkiewiczowej, matki Witkacego, z 25 sierpnia 1918 roku. Państwa uwagę pragniemy zwrócić przede wszystkim na ostatnie dzieło, będące absolutnie wyjątkową pracą w twórczości Witkacego i jednym z dwóch portretów matki artysty, które zachowały się do naszych czasów.


Maria Pietrzkiewiczówna w 1853 roku w Tryszkach na Kowieńszczyźnie w rodzinie drobnej szlachty żmudzkiej. W 1872 ukończyła Konserwatorium w Warszawie pod dyrekcją Apolinarego Kątskiego. [...] W 1883 roku poślubiła w Warszawie Stanisława Witkiewicza, malarza, pisarza i teoretyka sztuki. Małżonkowie zamieszkali przy ulicy Hożej 18b, gdzie 24 lutego 1885 roku urodził się im syn Stanisław Ignacy. Pięć lat później rodzina Witkiewiczów z powodu gruźlicy Stanisława przeniosła się do Zakopanego. Maria Witkiewiczowa zmarła 3 grudnia 1931 roku w pensjonacie „Olma" przy ulicy Zamoyskiego w Zakopanem.


Materiał filmowy poświęcony pastelowi Witkacego, przygotowany przez Antykwariat Antiquo Modo - https://youtu.be/9DDbIQ8Bm9E


Jak pisze dr Anna Żakiewicz:


[…] Portret Marii Witkiewiczowej jest absolutnie niezwykły, zarówno z uwagi na jego formę, jak i zawarte w nim treści - artystyczne i emocjonalne. Ponadto - został wykonany w przełomowym dla Witkacego życia i twórczości momencie, kiedy po poprzedzonym podróżą na antypody krwawym doświadczeniu I wojny światowej i rewolucji bolszewickiej u jej źródła, czyli w Petersburgu, znalazł się w Polsce w przededniu odzyskania niepodległości.


Należy zauważyć, że Witkacy rzadko tworzył wizerunki najbliższych mu kobiet. Znamy zaledwie cztery portrety jego żony Jadwigi i tylko trzy Czesławy Oknińskiej […] Inne kobiety w jego życiu – m.in. Nena Stachurska, Inka Turowska - miały ogromne ilości portretów. Pierwsza z nich - ponad sto, druga - kilkadziesiąt. Obie odznaczały się wielką urodą, lecz to nie z nimi, lecz z matką, żoną i Czesławą Oknińską artysta był naprawdę głęboko związany uczuciowo. 


Ten niezwykły wizerunek matki jest unikatowy także dlatego, że zachowały się zaledwie dwa jej portrety wykonane przez Witkacego; jeden z nich artysta narysował węglem ok. 1912 roku (obecnie w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) natomiast portret z 1918 roku jest jedynym zachowanym dziełem barwnym - narysowanym pastelami, w dodatku - według założeń teorii Czystej Formy.


Poza wspomnianą pracą na aukcji będzie można także wylicytować także pełen uroku portret dziewczynki autorstwa Wlastimila Hofmana, a także efektowne piękne portrety pędzla Sylweriusza Saskiego oraz Henryka Uziembły z 1944 roku. 


Pozostając w tematyce zakopiańskiej: miłośnicy Tatr i folkloru Podhala znajdą na aukcji 2 efektowne pejzaże Alfreda Terleckiego oraz słynny plakat Stefana Norblina z ok. 1925 roku, reklamujący Zakopane. Plakat Norblina powstał na zamówienie Ministerstwa Komunikacji oraz Polskich Kolei Państwowych. 


Dział graficzny reprezentują prace Stanisława Dawskiego w różnych technikach, Zofii Stryjeńskiej oraz Jana Kantego Gumowskiego. Z dziedziny rzemiosła artystycznego polecamy w szczególności dwa obiekty: piękny secesyjny wazon z jaszczurką, autorstwa Wacława Bębnowskiego, a także niezwykle efektowną figurkę z brązu i kości, autorstwa wiedeńskiego artysty Petera Tereszczuka. 


Serdecznie zapraszamy do udziału w aukcji.

FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Antiquo Modo
Kontakt
Antykwariat Antiquo Modo
room
ul. Kielecka 7 / 2B
31-526 Kraków
phone
+48503447570
keyboard_arrow_up