Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
16

Marta Bożyk (ur. 1973), Protea, 2018

add Twoja notatka 
Opis pozycji
linoryt 100x70cm
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna Sztuka Dobra
gavel
Data
05 grudnia 2020 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
111 EUR
Cena sprzedaży
333 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
333 EUR
Przebicie
300%
Wyświetleń: 198 | Ulubione: 3
Aukcja

Fundacja Laboratorium Sztuki

Aukcja charytatywna Sztuka Dobra
Data
05 grudnia 2020 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Fundacja Laboratorium Sztuki, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Meiselsa 20/5, 31-058 Kraków , wpisana do KRS pod numerem 682759.
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki: malarstwo, grafika, rysunek, plakat – przekazane w tym celu przez artystów.
 3. Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na wsparcie rozwoju dzieci ze środowisk wykluczonych znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych w Krakowie przy Aleja Pod Kopcem 10a oraz Aleja Pod Kopcem 26, poprzez bezpośrednią pomoc finansową, w tym również – w zależności od wyniku aukcji – poprzez sfinansowanie z dochodu uzyskanego z aukcji wyjazdu dzieci wraz z opiekunami oraz młodych matek z dziećmi znajdujących się we wskazanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Cel ten zrealizowany zostanie za pośrednictwem Fundacji dla Dzieci Uśmiech Dziecka wpisanej do rejestru fundacji i stowarzyszeń pod numerem KRS 0000240513, opiekującej się w/w placówkami.
 4. Aukcja odbywa się w oparciu o Regulamin aukcji „SZTUKA DOBRA”.
 5. W licytacji można brać udział osobiście w miejscu przeprowadzania aukcji, tj. na sali aukcyjnej znajdującej się pod adresem  Sala Konferencyjna, Aparthotel Lwowska 1 Ul. Lwowska 1, LU 14 30-548 Kraków, a także w licytacji można uczestniczyć poprzez dedykowaną stronę internetową, określoną w pkt 6 niniejszego regulaminu. Ponadto, istnieje także możliwość telefonicznego udziału w licytacji. 
 6. Aukcja w formie internetowej przeprowadzona będzie przy współpracy portalu internetowego OneBid.
 7. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.
 8. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
 9. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie – w miejscu fizycznym odbywania aukcji, określonym w pkt 5 niniejszego regulaminu, a także internetowo, tj. po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.
 10. Do udziału w licytacji w miejscu fizycznym, określonym w pkt 5 niniejszego regulaminu, upoważnione są osoby, które dokonały rejestracji i otrzymały tabliczkę z numerem aukcyjnym lub złożyły w formie pisemnej ofertę kupna. Rejestracja uczestników kończy się przed rozpoczęciem aukcji. Przy rejestracji uczestnik może zostać poproszony o dokument potwierdzający jego tożsamość. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji uczestnik zobowiązany jest zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym.
 11. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom co najmniej 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji, zarówno odbywającej się w formie internetowej, jak i w miejscu fizycznym, określonym w pkt 5 niniejszego regulaminu.
 12. W imieniu tych osób, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie licytacji będzie licytował przedstawiciel organizatora.
 13. Postąpienie w licytacji: 
  Cena od – do = Postąpienie
  0–200 = 10
  200–1000 = 50
  1000–2000 = 100
  2000–5000 = 200
  5000–10000 = 500
  Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona zakończeniem czasu w przypadku aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. W przypadku telefonicznego i osobistego (w sali aukcyjnej, pod adresem wskazanym w pkt 5 niniejszego regulaminu) udziału w licytacji, nabywcą dzieła sztuki staje się osoba która złożyła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez Organizatora, licytacja dobiegła końca i zgodnie z prawem umowy kupna-sprzedaży, została zawarta.
 14. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty.
 15. Aukcja internetowa na portalu OneBid przewidziana została od dnia 13.11.2020 do dnia 5.12.2020 roku. Warunkiem udziału w licytacji jest zarejestrowanie się na stronie internetowej aukcji www.onebid.pl. 
 16. Aukcja w miejscu fizycznym, tj. w sali aukcyjnej, pod adresem wskazanym w pkt 5 niniejszego regulaminu: Sala Konferencyjna Aparthotel Lwowska 1, przewidziana została  dnia 5.12.2020 roku od godziny 20.00.
 17. Podane w pkt 15 i pkt 16 niniejszego regulaminu daty przeprowadzenia aukcji mogą zostać zmodyfikowane przez Organizatora. Wiążący charakter mają daty podawane i aktualizowane zgodnie z decyzją podjętą przez Organizatora, na stronie internetowej www.sztukadobra.art
 18. Prace do sprzedaży na aukcji prezentowane będą w Holu Głównym Aparthotel Lwowska 1 przy ul. Lwowskiej 1 w Krakowie w dniach od 16.11.2020 roku do 5.12.2020 roku, w godz. 10.00 – 17.00.
 19. Prace oferowane do sprzedaży, wystawione na aukcji jak i ceny wywoławcze, umieszczone będą w załączniku do katalogu na stronie internetowej portalu aukcyjnego OneBid..
 20. W przypadku dzieł sztuki posiadających cenę gwarantowaną (w katalogach oznaczone gwiazdką*), nabywcą staje się osoba, która wylicytowała cenę nie niższą niż cena gwarantowana.
 21. Jeżeli dzieło sztuki osiągnie na licytacji cenę niższą niż gwarantowana, to osoba, która złożyła najwyższą ofertę cenową, może stać się nabywcą pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych na sprzedaż za cenę wylicytowaną poniżej ceny gwarantowanej.
 22. W przypadku licytacji internetowej, oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty. .
 23. Organizator ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn. 
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i jakość połączenia internetowego.
 25. Za wylicytowane obiekty kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie 7 dni od dnia aukcji. 
 26. W razie braku zapłaty w terminie i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu, Organizator ma prawo do: przechowywania obiektu w siedzibie Organizatora albo odstąpienia od sprzedaży obiektu.
 27. Dzieło uważa się za sprzedane po wpłaceniu całej należnej kwoty do kasy organizatora. 
 28. Zakupione na aukcji obiekty powinny zostać odebrane w terminie do 10 dni od dnia aukcji. Wydanie obiektu może nastąpić po całkowitej zapłacie należności. Obiekt może być wydany nabywcy po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnikowi nabywcy na podstawie pisemnego upoważnienia.
 29. Zakupione na aukcji dzieła sztuki mogą zostać wysłane na koszt Organizatora. Wysyłka następuje na ryzyko odbiorcy.
 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne licytowanych dzieł. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu powstałe w czasie transportu.
 31. Odpowiedzialność Organizatora względem kupującego wyłącza wszelkie gwarancje inne niż określone poniżej. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego;
 32. Organizator może wymagać od kupującego danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi. Organizator może wykorzystać dane osobowe kupującego w celach marketingowych dostarczając informacje o usługach, produktach i wydarzeniach organizowanych przez Organizatora. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe kupujących rejestrujących się, są danymi poufnymi i są wykorzystywane przez Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. 
 33. Akceptując niniejszy Regulamin kupujący zgadza się na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych w w/w celach. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich korygowania lub rezygnacji, w tym celu powinien skontaktować się z Organizatorem na adres [email protected] 
 34. Niniejszy Regulamin wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wyczerpuje całość praw i obowiązków, pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu na aukcji 
 35. Powiadomienia między stronami winny być kierowane pisemnie na adresy podane w ostatnich pismach wymienionych między stronami.
 36. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać u Organizatora pod adresem mailowym [email protected] 
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Fundacja Laboratorium Sztuki
Kontakt
Fundacja Laboratorium Sztuki
room
ul. Meiselsa 20 / 5
31-058 Kraków
phone
+48668017220
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up