38

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Estymacje: 304 - 434 EUR | 1 400 - 2 000 PLN
2017, grafika, 100x70 cm

Urodzony w Łodzi. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 2013 – Pracownia Malarstwa I

1500
Aukcja
Internetowa aukcja sztuki - Niespokojna wiosna.
gavel
Data
18 kwietnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
195 EUR
Estymacje
304 - 434 EUR
1 400 - 2 000 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 57 | Ulubione: 0
Aukcja

Niespokojna Art Gallery

Internetowa aukcja sztuki - Niespokojna wiosna.
Data
18 kwietnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  3 000
  > 200
  5 000
  > 300
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży dzieł sztuki lub innych obiektów
kolekcjonerskich na aukcjach lub w ramach tzw. sprzedaży po aukcyjnych organizowanych
przez Fundację Sztuki Współczesnej „Niespokojna” z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000863475, 
posiadającą NIP 1231477116, REGON: 387310692, zwaną dalej Fundacją.

DEFINICJE:
Fundacja Sztuki Współczesnej „Niespokojna”
 – to fundacja zarejestrowana pod        numer KRS 0000863475 zwana dalej Fundacją.                   
Aukcja – zorganizowany sposób zawarcia umowy polegający na składaniu 
Fundacji Sztuki Współczesnej „Niespokojna” na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych Obiektów 
przez Licytujących, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której 
zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Aukcjoner – osoba fizyczna wyznaczona przez Fundację do prowadzenia Aukcji.          
Cena wywoławcza – cena wywoławcza zamieszczona w Katalogu jest kwotą, od której
rozpoczyna się Aukcja Obiektu. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć
się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równą tej kwocie. Informację o cenie
obiektów oznaczonych w katalogu gwiazdką można uzyskać w Fundacji.          
Cena gwarancyjna – dla każdego obiektu Fundacja ustala cenę gwarancyjną. Jej
wysokość jest informacją poufną. Kwota ta mieści się w przedziale pomiędzy ceną
wywoławczą a dolną Estymacją. Jeżeli w trakcie Aukcji cena gwarancyjna nie zostanie
osiągnięta, zakończenie Aukcji skutkuje zawarciem warunkowej umowy sprzedaży, co zostaje
ogłoszone przez Aukcjonera.         
Estymacja – podana w katalogu Estymacja jest szacunkową wartością Obiektu określoną
przez Fundację na podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów, porównywalnych
pod względem stanu, rzadkości, jakości i pochodzenia. Licytujący nie powinni traktować
estymacji jako zapewnienia, ani prognozy co do faktycznej ceny sprzedaży. Estymacja nie
zawiera Opłaty aukcyjnej ani Opłaty z tytułu “droit de suite”. Zakończenie Aukcji w przedziale
estymacji lub powyżej górnej estymacji jest równoznaczne z zawarciem prawnie wiążącej
umowy sprzedaży pomiędzy Fundacją a Licytującym, który zaoferował najwyższą
cenę przyjętą przez Aukcjonera. Zakończenie Aukcji poniżej dolnej estymacji jest
równoznaczne z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży pomiędzy Fundacją
a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.      
Formularz rejestracji – dokument sporządzony według wzoru przygotowanego przez Fundację,
którego wypełnienie przez Licytującego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w Aukcji.          
Katalog – dokument przygotowany przez Fundację zawierający opis Obiektów, które
zostaną wystawione na sprzedaż w trakcie Aukcji.    
Licytujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami właściwego prawa, biorąca
udział w Aukcji.   
Nabywca – Licytujący, który w trakcie trwania Aukcji złożył najwyższą Ofertę przyjętą przez
Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy nim a Fundacją zostaje zawarta umowa
sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.          
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski wystawiony na sprzedaż w ramach
Aukcji.
Oferta – złożona przez Licytującego w trakcie trwania Aukcji oferta nabycia Obiektu za cenę
wyrażoną w polskich złotych.         
Opłata aukcyjna i podatek VAT – do Oferty złożonej przez Licytującego i przyjętej przez
Aukcjonera Fundacja dolicza Opłatę aukcyjną w wysokości 17%. Wylicytowana cena
wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Opłata aukcyjna
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy Obiekt nie został sprzedany
na Aukcji. Fundacja wystawia faktury VAT marża.     
Warunkowe Umowy sprzedaży – Fundacja dopuszcza zawarcie warunkowej umowy
sprzedaży. Umowa taka dochodzi do skutku pod warunkiem akceptacji najwyżej oferty
złożonej przez Licytującego i przyjętej przez Aukcjonera przez właściciela obiektu. Fundacja
zobowiązuje się negocjować z właścicielem Obiektu możliwość obniżenia ceny do
kwoty zaoferowanej przez Licytującego i przejętej przez Aukcjonera. Jeśli negocjacje nie
przyniosą pozytywnego rezultatu w ciągu 7 dni roboczych od daty Aukc
ji Obiekt uznaje się za niesprzedany. Fundacja zastrzega sobie wówczas prawo do
przyjmowania po Aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na Obiekty wylicytowane
warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego Licytującego Fundacja
informuje o tym fakcie Nabywcę, który zawarł warunkową umowę sprzedaży. Nabywca ma
w takim wypadku prawo do podwyższenia swojej oferty do ceny gwarantowanej
i przysługuje mu wtedy pierwszeństwo w zakupie Obiektu. Jeśli Nabywca, który zawarł
warunkową umowę sprzedaży, nie podwyższy swojej oferty do ceny gwarancyjnej
warunkowa umowa sprzedaży zostaje rozwiązana, a Obiekt może zostać sprzedany innemu
Licytującemu po cenie gwarancyjnej.          
POSTANOWNIENIA OGÓLNE      
1. Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez sprzedających lub
stanowiące własność Fundacji. Zgodnie z oświadczeniami sprzedających
wystawione na Aukcję Obiekty stanowią ich własność, bądź też sprzedający mają prawo do
rozporządzania nimi, a ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem
sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw
rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.     
2. Fundacja zapewnia fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy Obiektów
wystawionych na sprzedaż w ramach Aukcji, a także pokrywa koszty ich ubezpieczenia. 
3. Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z polskim prawem przez Aukcjonera
wskazanego przez Fundację. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn.          
4. Opisy zawarte w Katalogu Aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera
lub osobę przez niego wskazaną przed ich wystawieniem na Aukcję. Fundacja zapewnia,
że opisy katalogowe Obiektów wystawionych na Aukcji wykonane zostały w najlepszej
wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników Fundacji
oraz współpracujących z nią ekspertów
.      
ZASADY OGÓLNE UDZIAŁU W AUKCJI   
1. Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego zasad i warunków
Aukcji zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.      
2. Fundacja ma prawo według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych
Licytujących do udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej.   
3. Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć wymagane
informacje przewidziane w Formularzu rejestracji oraz okazać dokument potwierdzający
tożsamość (dowód osobisty lub paszport).   
4. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej
wiadomości Fundacji.                   
5. Rachunek za zawarte umowy zostanie przesłany na adres podany przez Licytującego
w Formularzu rejestracji   
4. Licytacja w imieniu Licytującego:        
1. Licytujący może wziąć osobisty udział w Aukcji. W tym celu Licytujący powinien przybyć do
siedziby Fundacji w dacie Aukcji określonej w Katalogu i pobrać tabliczkę
z numerem aukcyjnym, którą można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po
wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. Pracownik Fundacji dokonujący rejestracji
ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość Licytującego. Bezpośrednio po
zakończeniu Aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym, a w przypadku złożenia
najkorzystniejszej oferty przyjętej przez Aukcjonera odebrać potwierdzenie zawartych
umów.
2. Fundacja może reprezentować Licytującego na podstawie zlecenia licytacji.
Formularz rejestracji należy przesłać e-mailem na adres: [email protected] lub
zostawić osobiście w siedzibie Fundacji najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem
Aukcji. W przypadku złożenia zlecenia licytacji z limitem Fundacja dokłada starań, by
Licytujący zakupił Obiekt w możliwie najniższej cenie.            
5. Licytacja telefoniczna: 
1. Licytujący, którzy chcą brać udział w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, powinni przesłać Formularz rejestracji e-mailem na adres:
[email protected] lub zostawić osobiście w siedzibie Fundacji
najpóźniej na jeden dzień przed dniem Aukcji. Pracownicy Fundacji połączą się
z Licytującym przed rozpoczęciem Aukcji wybranych obiektów. Fundacja nie ponosi
odpowiedzialności za bark możliwości wzięcia udziału w Aukcji za pośrednictwem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość w przypadku problemów
z uzyskaniem połączenia z podanym przez Licytującego numerem telefonu. Fundacja
zastrzega, że może rejestrować i archiwizować rozmowy telefoniczne z klientem, o których
mowa powyżej.   
6. Przebieg aukcji:         
1. Aukcja rozpoczyna się od prezentacji Obiektu i podania przez Aukcjonera ceny
wywoławczej.
2. Licytujący mają prawo składać swoje Oferty. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner.
Zakończenie Aukcji Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera
i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży
pomiędzy Fundacją a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjęta przez
Aukcjonera.
3. Ceny na Aukcji są podawane w złotych polskich.   
4. Aukcjoner może w każdym momencie Aukcji wycofać dany Obiekt ze sprzedaży.        
5. W przypadku powstania błędu bądź zaistnienia sporu co do wyniku Aukcji, Aukcjoner
może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu
młotkiem). W takiej sytuacji Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna
za racjonalne i stosowne.

7. Postąpienia

Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Licytacja może zakończyć się w kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. FUNDACJA ma prawo ustalać dla wybranych dzieł ceny warunkowe, tj. ceny minimalne poniżej których nabycie dzieła jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła na zaproponowaną cenę. Jeżeli w drodze licytacji cena warunkowa nie została osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co zostaje ogłoszone ustnie przez Aukcjonera. W takim przypadku FUNDACJA przystąpi do negocjacji z właścicielem dzieła możliwości nabycia dzieła poniżej ceny warunkowej. W przypadku, gdy właściciel działa w terminie do 5 dni roboczych od dnia aukcji nie wyrazi zgody na możliwość zbycia dzieła poniżej ceny warunkowej, dzieło uważa się za niesprzedane. FUNDACJA zastrzega sobie również prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych, co najmniej cenie warunkowej na dzieła wylicytowane warunkowo i zawarcia umów sprzedaży działa z osobami trzecimi składającymi takie oferty.

1.     1 – 3 000                                        100

2.     3 001 – 5 000                                 200

3.     5001  – 7 000                                 300

8. Płatności:      
1. Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł z Fundacją
umowę sprzedaży jest zobowiązany do zapłaty ceny powiększonej o Opłatę
aukcyjną i ewentualnie Opłatę z tytułu "droit de suite" za zakupione Obiekty w terminie
10 dni od dnia Aukcji
                              

2. W przypadku zawarcia warunkowych umów sprzedaży termin na dokonanie płatności
biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Fundację o zaakceptowaniu jego
oferty przez właściciela Obiektu. Fundacja jest uprawniona do naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie w płatności w wysokości 12% w skali roku liczonych od dnia
wymagalności zapłaty do dnia uregulowania należności.        
3. Fundacja przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza oraz
przelew na rachunek bankowy: mBank 31 1140 2004 0000 3102 8078 0612      
9. Przejście własności Obiektu na Nabywcę:        
Własność Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny powiększonej o Opłatę
aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu "droit de suite".         
10. Odbiór obiektów:      
1. Odbiór zakupionego na Aukcji Obiektu jest możliwy po dokonaniu przez Nabywcę
wszystkich wymaganych opłat wymienionych w par.8.           
2. Odbiór Obiektu powinien nastąpić w terminie 10 dni roboczych od daty Aukcji. Po tym
terminie Fundacja przesyła wszystkie sprzedane Obiekty do magazynu zewnętrznego,
a Nabywca obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat:
transport 300,00 zł, przechowywanie 10,00 zł za jeden dzień.  
3. Po upływie 10 dni roboczych od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko utraty
i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z takim Obiektem, w tym
koszty jego ubezpieczenia.           
1
1. Postępowanie w przypadku opóźnienia lub braku płatności:    
1. W przypadku gdy Nabywca w terminie 7 dni roboczych od daty Aukcji nie uiści całej ceny
powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu "droit de suite" Fundacja
bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka
z poniższych środków prawnych:     
a) przechować Obiekt w swojej siedzibie lub w innym miejscu na ryzyko i koszt Nabywcy
b) odstąpić od umowy sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu
i zatrzymać dotychczas otrzymane od Nabywcy środki finansowe na poczet pokrycia
poniesionych szkód i utraconych korzyści    
c) odrzucić zlecenia Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem
uiszczenia kaucji 
d) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności do dnia zapłaty całej ceny
powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu "droit de suite"
e) sprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez
Fundację. Jeżeli w wyniku podjęcia powyższych działań Obiekt zostanie sprzedany za
cenę niższą niż ta która została zaoferowana przez Nabywcę i przyjęta przez Aukcjonera na
aukcji, wówczas będzie on zobowiązany do pokrycia Fundacji wynikającej stąd
różnicy
f) wszcząć postepowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania wierzytelności;
g)
 potrącić wierzytelności Nabywcy względem Fundacji z wierzytelnością Fundacji
wobec tego Nabywcy       
h) zastosować prawo zastawu na innych Obiektach wstawionych przez takiego Nabywcę
w komis. 
12. Reklamacje: 
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Nabywca
będący osobą fizyczną ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową
w terminie 1 roku od daty wydania Obiektu. Wobec Nabywców nie będących konsumentami
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne oraz wady prawne
zakupionych Obiektów.    
13. Pozwolenie na eksport:         
Fundacja nie zapewnia jakichkolwiek pozwoleń na wywóz Obiektów poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym Licytujący we własnym zakresie powinni
się zorientować czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski nie są wymagane
dodatkowe pozwolenia. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), wywóz określonych obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów
starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od umowy
sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu całej ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną
i ewentualnie o Opłatę z tytułu "droit de suite".          
14. Dane osobowe Licytujących: 
Licytujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w Aukcji
i w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (t.j. z 2014 r. poz 1182 ze zm.).    
Administratorem danych osobowych Licytujących jest Fundacja.         
Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych.         
Fundacja oświadcza, że podanie danych osobowych przez Licytujących jest dobrowolne,
jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu Aukcji.          
15. Rozstrzyganie sporów:         
Wszelkie spory wynikłe na tle postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory
wynikające z umów sprzedaży i warunkowych umów sprzedaży zawartych na jego podstawie
będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji.
Licytujący poddają się niniejszym jurysdykcji tego sądu.         
16. Obowiązujące przepisy prawa:          
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Fundacją a Licytującymi
oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy
pisemną) pomiędzy Fundacją a Licytującymi dotyczącą materii objętych
przedmiotem niniejszego Regulaminie.       
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy lub inny
upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej,
nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Fundacja i Licytujący działając w dobrej
wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie

Administratorem danych jest FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ NIESPOKOJNA (ul. Spokojna 5, 05-510 Konstancin Jeziorna, NIP: 1231477116, REGON: 387310692).

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Niespokojna Art Gallery
Kontakt
Niespokojna Art Gallery
room
ul. Spokojna 5
05-510 Konstancin-Jeziorna
phone
+48511464541

Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także

keyboard_arrow_up
+