Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
168

[ARCHITEKTURA] POZZO Andrea - Perspective Pictorum atque Architectorum [tłum. Perspektywa malarzy i architektów]. Augsburg 1719

add Twoja notatka 
Opis pozycji
POZZO Andrea - Perspective Pictorum atque Architectorum, I. Pars, Qua facillima ac expeditissima Methodus omne id quod ad Architecturam attinet, optica ratione delineandi exhibetur. II Pars, Qua porro expeditissima Methodus omnia. [tłum. Perspektywa malarzy i architektów, cz. I. Najłatwiejszym i najwłaściwszym sposobem przedstawienia wszystkiego, co dotyczy architektury, jest optyczna metoda rysowania. Część 2. Jest to najwłaściwsza metoda ze wszystkiego.] Augsburg 1719.
Augustæ Vindelicorum : Impensis Jeremiæ Wolffii, Techniopolæ, Anno 1719 (Augustæ Vindelicorum : Gedruckt bey Peter Detleffen).

S. [58] k., 100, [4] k. tabl. il. miedzior. Wys.: 33,5 cm.

Stan: +dostateczny. Brak grzbietu. Brak k. tyt. i miedziorytu z portretem autora. 2 miedzioryty porysowane kredkami, kilka zaś z notatkami ołówkiem. Część kart luzem. Gdzieniegdzie zaplamienia, zagięcia kart. Ślady po zalaniu na górnych marginesach kart. Na części kart (od figury LXXIV) drobne ślady po korniku na marginesie, przy łączeniu z blokiem.

Znakomite dzieło wybitnego włoskiego malarza i architekta, jezuity Andrei Pozzo (1642-1709). Autor zasłynął przede wszystkim jako przedstawiciel nurtu iluzjonistycznego w malarstwie barokowym, polegającym na wywołaniu złudzenia trójwymiarowości u odbiorcy pracy. Jednym z najwspanialszych przykładów tego malarstwa są freski na sklepieniu kościoła św. Ignacego w Rzymie, autorstwa samego Pozzo.

Oferowane dzieło zawiera m.in.. rozrysy architektonicznie różnych części kościoła św. Ignacego w Rzymie, które w latach 1685 - 1697 Pozzo ozdobił słynnymi freskami. Jezuita wykonał fresk sklepienia nawowego oraz zaprojektował ołtarze transeptu; jego dziełem są również freski na sklepieniu transeptu oraz w apsydzie. Na sklepieniu kościoła znajduje się słynna kwadratura z 1685 roku jezuity Andrei del Pozzo Apoteoza św. Ignacego, która przedstawia niebo otwierające się przed ojcem założycielem. Badacze uznają to dzieło za "opus magnum" artysty. [za wikipedia.pl]
Aukcja
2. Aukcja Antykwaryczna - Antykwariat Antiquo Modo
gavel
Data
08 października 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
382 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 34 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Antiquo Modo

2. Aukcja Antykwaryczna - Antykwariat Antiquo Modo
Data
08 października 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

Warunki ogólne licytacji.

 1.  Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2.  Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność Antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym opublikowanym na portalu: www.onebid.pl. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
 3.  Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywoławczymi. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
 4. W przypadku obiektów podlegających  opłacie droit de suite, które w katalogu są oznaczone znakiem * do ceny wylicytowanej będzie również doliczana opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata w wysokości 5% w transakcjach do 50.000,00 euro, wyliczana będzie według kursu euro z notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję. Opłata nie ma zastosowania w transakcjach wynoszących mniej niż równowartość 100 euro.

I.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo samodzielnie rozstrzygnąć spór, powtórzyć licytację obiektu lub wyjaśnić wątpliwość zgodnie z powszechnymi zwyczajami przeprowadzania aukcji bibliofilskich.
 4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.

II.

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły pisemne polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 48 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list polecony, e-mail). Zlecenia w formie e-mail można kierować na adres: [email protected] . W przypadku korespondencji listownej prosimy kierować ją na adres: Antykwariat Antiquo Modo Bartłomiej Bujas, ul. Kielecka 7/2A, 31-526 Kraków. Zlecenie przesłane w formie pisemnej (list polecony, e-mail) wymaga potwierdzenia odbioru ze strony pracownika antykwariatu, by zostało uznane za wiążące.
 4. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, telefon kontaktowy, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 7. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat Antiquo Modo. Bartłomiej Bujas z siedzibą przy ul. Kieleckiej 7/2A, 31-526 Kraków. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
 8. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.

III.

 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania płatności pełnej kwoty.
 2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
 3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
 4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką) dla instytucji – kredytowo, dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.
 5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.
 7. Wszelkie rozliczenia przeprowadzane są wyłącznie w polskim złotym (PLN).
 8. W przypadku zakupu obiektu na firmę Antykwariat Antiquo Modo Bartłomiej Bujas wyłącza dopuszczalność składania reklamacji z tytułu rękojmi.

IV.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).
 5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 30 III 2021 ze zmianami, dalej zw. jako: ustawa AML (Anti-Money Laundering)).
 6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).
 7. Uczestnik Aukcji, który naruszy Regulamin, w szczególności, jeśli nie wywiąże się z umowy sprzedaży, może zostać niedopuszczony do kolejnych aukcji.

V.

 1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
 2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.
O aukcji

Zapraszamy do udziału w aukcji antykwarycznej Antykwariatu Antiquo Modo, która odbędzie się 8 października (sobota) o godz. 10.00. 

Jeden z obszerniejszych działów aukcyjnych poświęcony jest dziejom emigracji polskiej we Francji w XIX i XX wieku. Znajdują się tu druki ulotne, dokumenty i fotografie związane z życiem ważnych postaci dla emigracji polskiej (ks. Adam Czartoryski, Władysław Mickiewicz). Nie brakuje tu rzadkości bibliofilskich jak np. zbioru 3 druków ulotnych związanych z "Atelier de Reliure Polonais" Gabriela Ogińskiego w Paryżu z lat 30. XIX wieku.


Wsród pozycji książkowych na szczególną uwagę zasługują m.in.: piękny komplet pomnikowego wydania pism Jana Kochanowskiego z 1884 roku, rzadkie pozycje regionalne Józefa Gackiego czy pierwsze wydanie „Argonautów Zachodniego Pacyfiku” Bronisława Malinowskiego.

Miłośnicy autografów i rękopisów znajdą m.in. dedykacje i podpisy Zofii Stryjeńskiej, Jana Lechonia czy Ignacego Domeyki.


Zbiór graficzny zdobi wspaniały miedzioryt Henryka Hondiusa z 1642 roku, ukazujący 3 epileptyczki (praca nawiązuje do corocznej pielgrzymki epileptyków do kościoła św. Jana w Molebeek pod Brukselą).


Z fotografii polecamy Państwa uwadze piękne, ikoniczne widoki klasztoru Monte Cassino, wykonane już po zwycięstwie wojsk alianckich (w tym 2. Korpusu) w 1944 roku oraz rzadki zbiór propagandowych pocztówek niemieckich związanych z budową umocnień na froncie wschodnim po czerwcu 1941 roku.


Mamy nadzieję, że lektura katalogu będzie dla Państwa przyjemnością, a sama licytacja dostarczy wielu emocji i - oczywiście - wygranych.

FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Antiquo Modo
Kontakt
Antykwariat Antiquo Modo
room
ul. Kielecka 7 / 2A
31-526 Kraków
phone
+48503447570
keyboard_arrow_up