1279

Cennik zimowego sprzętu sportowego na sezon 1936/1937.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
[CENNIK - sporty zimowe]. CENTROSPORT, Katowice, [ul.] 3-go Maja 23 [...]. Cennik 1936/7. Katowice 1936. 16d podł., s. 15, [1]. brosz. wt.
Ślady zawilgocenia, przebarwienia papieru. Ilustrowany cennik katowickiej firmy (z filią w Krakowie) zawierający m.in.: narty, kijki do nart, talerzyki do kijków, wiązania (nieprzesuwalne i przesuwalne), kanty do nart, dzioby aluminiowe, smary, buty narciarskie, plecaki, ubiory narciarskie (tu np. shakery z kołnierzem szalowym z wełny polskiej melanżowej oraz kostiumy kubraczkowe), łyżwy (na korbkę i dżeksy), buty hokejowe, ubiory hokejowe, kije.
Aukcja
132. aukcja antykwaryczna (12/13-06-2021)
gavel
Data
12 czerwca 2021
date_range
Cena wywoławcza
22 EUR
Cena sprzedaży
34 EUR
Przebicie
154%
Wyświetleń: 13 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat RARA AVIS

132. aukcja antykwaryczna (12/13-06-2021)
Data
12 czerwca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Regulamin

Warunki ogólne licytacji.

 1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
 3. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.


I.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
 4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.


II.

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które pobrały tabliczkę licytacyjną podając dane osobowe do rejestracji. Bezpośrednio po aukcji uczestnik jest zobowiązany zwrócić tabliczkę licytacyjną. Licytant jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osoby trzecie.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, fax, e-mail) bądź za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej antykwariatu (www.raraavis.krakow.pl) przy katalogu aukcyjnym.
 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 8. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest antykwariat Rara Avis s.c. Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
 9. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.


III.

 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
 3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
 4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami pocztowymi i kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką):
  1. dla instytucji – kredytowo
  2. dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.
 5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.


IV.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).
 5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 16 XI 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).
 6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).


V.

 1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
 2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.
O aukcji

Katalog zawiera 1.350 pozycji w działach: Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo; Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne; Varia; Autografy; Fotografie; Druki ulotne i urzędowe; Plakaty; Kartografia; Stare druki; Czasopisma; Bibliofilia z księgozbioru Jarosława Dolińskiego; Księgoznawstwo; Literatura piękna, językoznawstwo; Stalinizm. "Nauka"  w służbie ideologii; Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia; Łowiectwo, leśnictwo, przyroda; Regionalia, podróże; Pozostałe wydawnictwa.
Z katalogu aukcyjnego:
polecamy dział Wydawnictw ilustrowanych i artystycznych, gdzie oferujemy m.in. rzadki na rynku antykwarycznym "Katalog IX Wystawy 'Sztuki'" (poz. 89). Owoc artystycznej inicjatywy twórców skupionych wokół "Zielonego Balonika" zawiera kilkadziesiąt litografowanych plansz parodiujących znanych w owym czasie twórców i ich dzieła. Znajdziemy tu żartobliwe ujęcia m.in. Olgi Boznańskiej, Teodora Axentowicza, Stanisława Wyspiańskiego czy Wojciecha Weissa.
Oferujemy także klasyczną, uznawaną za najpiękniejszą tekę graficzną Zofii Stryjeńskiej - "Piastowie" (poz. 103).
Ozdobą katalogu jest dział Mickiewicziana (poz. 728-776), gdzie zebraliśmy kolekcję wydań "Pana Tadeusza" (w sumie 16 edycji, z czego 14 po polsku), w tym absolutnie unikatowe wydanie pierwodruku utworu z 1834 r. z zachowanymi okładkami broszurowymi w wariancie "z pieskami". Edytorski projekt w gotyckiej stylizacji nie przypadł Mickiewiczowi do gustu, nakazał więc cały nakład zniszczyć. Nowa ascetyczna okładka została wydrukowana na odwrocie poprzedniej. Do dziś zachowało się bardzo niewiele tak zachowanych egzemplarzy (poz. 728).
W osobnym dziale proponujemy autografy znanych osobistości. Oferujemy tutaj podpisy m.in. Karola Wojtyły (poz. 228-229), Stefana Wyszyńskiego (poz. 230), Czesława Miłosza (poz. 249), Tadeusza Różewicza (poz. 251), Wisławy Szymborskiej (poz. 252). Oprócz wielkich Polaków, do nabycia będą autografy znanych aktorów i międzynarodowych gwiazd (m.in. Brigitte Bardot - poz. 235, Joan Collins - poz. 237).
Polecamy dział Fotografii, gdzie na szczególną uwagę zasługuje zdjęcie sytuacyjne przedstawiające Józefa Piłsudskiego na uroczystościach związanych z rocznicą odzyskania niepodległości. Ujęcie z 1926 r. zostało wykonane przez Marjana Fuksa, fotografa i filmowca, założyciela pierwszej agencji fotograficznej w Polsce (poz. 347).
Wśród Variów proponujemy odręczny list Tadeusza Kościuszki do ministra rządu francuskiego z 1799 r. (poz. 117).
Osobna sekcja poświęcona została komiksom, wśród których polecamy trzy plansze związane z kultową serią "Tytus, Romek i A'Tomek". Każda z nich jest numerowana i odręcznie podpisana przez Papcia Chmiela (Henryka Chmielewskiego) - poz. 142-144.
Zapraszamy.

FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat RARA AVIS
Kontakt
Antykwariat "RARA AVIS" s.c.
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
phone
+48 12 422 03 90
keyboard_arrow_up
+