Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
293

STROFY o Stalinie. Wiersze poetów polskich. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s. 48, [4], tabl. 1....

add Twoja notatka 
Opis pozycji
STROFY o Stalinie. Wiersze poetów polskich. Warszawa 1949. Czytelnik. 8, s. 48, [4], tabl. 1. broszura.
Okł. nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry. Książka dedykowana Stalinowi przez poetów polskich w 70. rocznicę urodzin. Swoje utwory zamieścili: W. Broniewski, J. Putrament, L. Lewin, L. Pasternak, K. I. Gałczyński, T. Kubiak i inni. Fragment utworu Krzysztofa Gruszczyńskiego:
"To Stalin lasy w pochód śle,
rzekom w pustynie płynąć każe,
Stalin - towarzysz, Stalin - wódz,
Stalin - inżynier naszych marzeń".
Aukcja
Aukcja kwietniowa
gavel
Data
07 kwietnia 2021 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
10 EUR
Cena sprzedaży
43 EUR
Przebicie
413%
Wyświetleń: 99 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat RARA AVIS

Aukcja kwietniowa
Data
07 kwietnia 2021 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Warunki ogólne licytacji.

 1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
 3. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.


I.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
 4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.


II.

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które pobrały tabliczkę licytacyjną podając dane osobowe do rejestracji. Bezpośrednio po aukcji uczestnik jest zobowiązany zwrócić tabliczkę licytacyjną. Licytant jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osoby trzecie.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, fax, e-mail) bądź za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej antykwariatu (www.raraavis.krakow.pl) przy katalogu aukcyjnym.
 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 8. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest antykwariat Rara Avis s.c. Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
 9. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.


III.

 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
 3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
 4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami pocztowymi i kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką):
  1. dla instytucji – kredytowo
  2. dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.
 5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.


IV.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).
 5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 16 XI 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).
 6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).


V.

 1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
 2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.
O aukcji

Szanowni Państwo,

na przywitanie wiosny zapraszamy do lektury katalogu małej aukcji kwietniowej, dostępnego również na naszej stronie internetowej https://www.raraavis.krakow.pl/Katalog503/index.html

Poniżej informacje o aukcji i szczególnie polecanych obiektach....

Katalog zawiera 467 pozycji w działach: Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo; Moda, tkanina; Karty do gry; Radiotechnika; Literatura piękna, językoznawstwo; Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia; Stalinizm. Kult jednostek; Stalinizm. Z pieśnią na ustach; Wydawnictwa emigracyjne po 1939; Regionalia, podróże; Pozostałe wydawnictwa.
Z katalogu aukcyjnego:

Szczególnie p
olecamy dział Moda, tkanina, gdzie oferujemy między innymi roczniki paryskiego tygodnika poświęconego modzie z połowy XIX w. - Les Modes Parisennes (poz. 57-61). W każdym roczniku zamieszczono ponad 50 dekoracyjnych ręcznie kolorowanych litografii. Poza tym w dziale klasyczne pozycje poświęcone ubiorom (Andrzej Banach - O modzie XIX wieku - poz. 36; Jan Matejko - Ubiory w Polsce - poz. 55 i 56), liczne podręczniki branżowe oraz poradniki samodzielnego szycia i ozdabiania odzieży.
Nowością w ofercie jest dział Radiotechnika, gdzie do nabycia będą katalogi i cenniki przedwojennych firm (m.in. katalog Philips - poz. 100), poradniki dla radio-amatorów (Łatwa, samodzielna budowa radjoaparatów systemu Lewickiego - poz. 97). Ozdobą działu jest oryginalne radio kryształkowe z lat. 20. XX w. (poz. 94). Amatorsko wykonany odbiornik zamknięty w drewnianej skrzynce, nie wymagał zasilania, całą energię czerpiąc z anteny.
Polecamy także pochodzące z przełomu XIX i XX w. karty do gry firmy Piatnik, którym poświęciliśmy osobny jednorodny dział. Oferujemy tam dziewięć fabrycznie nowych talii (zerwane są jedynie naklejki akcyzowe na opanowaniach) oraz zbiorcze opakowanie (poz. 84-93).
Kontynuując tematykę stalinizmu, tym razem skupiliśmy się na kulcie przywódców państwowych. W dziale tym oferujemy propagandowe i albumowe wydawnictwa poświęcone Włodzimierzowi Leninowi (np. Aleksander Kononow - Opowiadania o Leninie z 1950 r. - poz. 258), Feliksowi Dzierżyńskiemu, Józefowi Stalinowi i Bolesławowi Bierutowi (np. teka graficzna poświęcona  pod redakcją graficzną Jana Marcina Szancera - poz. 295). Osobno wydzielone zostały nuty i teksty pieśni produkcyjnych. Proponujemy tu m.in. takie szlagiery jak Pieśń traktorzystów (poz. 297), Na prawo most, na lewo most! (poz. 299), Pieśń przodowników pracy (poz. 307) czy Szczęście na Mariensztacie (poz. 308).
Ponadto w katalogu tradycyjnie barwne książki dziecięce, klasyki literatury oraz wydawnictwa regionalne (np. tomy monumentalnej
serii Romana Aftanazego - Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej - poz. 423-432).
Zapraszamy.

FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat RARA AVIS
Kontakt
Antykwariat "RARA AVIS" s.c.
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
phone
+48124220390
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
10:00 - 14:00
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up