Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
451

ZNAMIEROWSKA-PRÜFFEROWA Maria - Ochrona zabytków kultury ludowej. Poradnik terenowy. Warszawa-Toruń 1947. Nakł....

add Twoja notatka 
Opis pozycji
ZNAMIEROWSKA-PRÜFFEROWA Maria - Ochrona zabytków kultury ludowej. Poradnik terenowy. Warszawa-Toruń 1947. Nakł. Centr. Inst. Kultury. 8, s. [4], IV, 5-48, tabl. 1. oprawa późniejsza półpłótno.
Niewielkie zabrudzenia okładek, na pierwszych 2 kartach i tablicy ślady zawilgocenia (?) , poza tym stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja dla Anny Kutrzeby-Pojnarowej, egzemplarz z księgozbioru tejże. Zaw. m.in.: Kultura ludowa i jej ochrona, Jakie przedmioty należy zbierać, Przegląd działów kultury ludowej.
Aukcja
Aukcja wakacyjna (02-07-2021)
gavel
Data
02 lipca 2021 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
6 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 16 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat RARA AVIS

Aukcja wakacyjna (02-07-2021)
Data
02 lipca 2021 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Warunki ogólne licytacji.

 1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
 3. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.


I.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
 4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.


II.

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które pobrały tabliczkę licytacyjną podając dane osobowe do rejestracji. Bezpośrednio po aukcji uczestnik jest zobowiązany zwrócić tabliczkę licytacyjną. Licytant jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osoby trzecie.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, fax, e-mail) bądź za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej antykwariatu (www.raraavis.krakow.pl) przy katalogu aukcyjnym.
 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 8. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest antykwariat Rara Avis s.c. Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
 9. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.


III.

 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
 3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
 4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami pocztowymi i kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką):
  1. dla instytucji – kredytowo
  2. dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.
 5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.


IV.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).
 5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 16 XI 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).
 6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).


V.

 1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
 2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.
O aukcji

Zapraszamy Państwa do lektury katalogu aukcji wakacyjnej.
Poniżej informacje o aukcji i szczególnie polecanych obiektach....

Katalog zawiera 463 pozycje w działach: Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo; Literatura piękna, językoznawstwo; Druki bibliofilskie; Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia; Judaica; Łowiectwo, leśnictwo, przyroda; Regionalia, podróże.

Z katalogu aukcyjnego:
polecamy dział Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo, gdzie wyodrębniliśmy sekcję poświęconą ceramice: Szkło - porcelana - fajans. Do nabycia będą wydawnictwa albumowe, opracowania historyczne oraz tematyczne katalogi (poz. 17-33). Oferujemy m.in. bogato ilustrowany album, prezentujący dorobek artystyczny Henryka Albina Tomaszewskiego (poz. 17), "Dawne szkła artystyczne w Polsce" Kazimierza Buczkowskiego (poz. 18), czy też "Zdobienie szkła" Wacława Nowotnego (poz. 25).
Na szczególną uwagę zasługują serie literatury młodzieżowej: "Książki Błękitne" (poz. 65 - 79), obejmującej młodzieżową beletrystykę, baśnie i legendy. Wszystkie oferowane książeczki są w oryginalnych oprawach i w dobrym stanie zachowania. Ponadto proponujemy książki z serii "Polska i Świat Współczesny. Bibljoteka Młodzieży" (poz. 100-106), które w przystępny sposób opisują naukowe zagadnienia, a także "Biblioteczkę Przyrodniczą" - serię książeczek z działu Przyroda, leśnictwo, łowiectwo.
Nowością w ofercie jest dział Druki bibliofilskie (poz. 206-253), gdzie do nabycia będą niskonakładowe drobiazgi dla miłośników książek. Polecamy m.in. dwa artystycznie wydane utwory Adama Mickiewicza - "Golono, strzyżono" (poz. 230) i "Koza, kózka i wilk" (poz. 231). Obydwie pozycje  ilustrowane linorytami przez Konstantego Marię Sopoćko i przez niego podpisane.
Trudne relacje polsko-żydowskie oraz traumatyczne wydarzenia okresu wojennego opisano w książkach z działu Judaica (poz. 315-356). Polecamy szczególnie "Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu" Majera Bałabana (poz. 315), a także bogatą dokumentację dotyczącą społeczności żydowskiej w Brzozowie - "
A Memorial to the Brzozow Community" Avrahama Levite'a (poz. 332). Polecamy również dział Regionalia, podróże, gdzie wydzielone zostały ciekawe tytuły etnograficzne (poz. 383-452). Oferujemy tu m.in. monografie historyczne zagadnień i regionów, m.in. "Wielkopolska i Wielkopolanie pod względem rozmiaru, podziału, zarządu i płodów" (poz. 447), "Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków" Anny Szyfer (poz.  443), czy też "Ludowa rzeźba kamienna w Polsce" Romana Reinfussa (poz. 434).
Ponadto - jak zawsze - rzadkie klasyki (np. "Pisma" Kazimierza Brodzińskiego z 1821 r. (poz. 39) i ciekawe nowości,  jak np. piękne wydany trójksiąg Wiktora Margueritte z 1925 r. ( poz. 83), czy poszukiwany przez czytelników "Człowiek bez właściwości" Roberta Musila ( poz. 92).

FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat RARA AVIS
Kontakt
Antykwariat "RARA AVIS" s.c.
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
phone
+48124220390
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
10:00 - 14:00
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up
+