43

Elżbieta Lubomirska, Przejście przez morze czerwone

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej, płótno, 100x100cm, 2018
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna Fundacji Godnie Żyć na rzecz przeciwdziałania bezdomności
gavel
Data
22 kwietnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
548 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 126 | Ulubione: 0
Aukcja

Fundacja Godnie Żyć

Aukcja charytatywna Fundacji Godnie Żyć na rzecz przeciwdziałania bezdomności
Data
22 kwietnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży dzieł sztuki lub innych obiektów kolekcjonerskich na aukcji charytatywnej lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyjnej organizowanej przez Fundację Godnie Żyć z siedzibą w Warszawie przy ul. Paryskiej 31 lok. U-1, 03 Warszawa, posiadający NIP 5242769913 i numer KRS 0000511143

I. DEFINICJE

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
    1) regulaminie aukcji charytatywnej na rzecz przeciwdziałania bezdomności – rozumie się przez to niniejszy regulamin aukcji;
    2) aukcjonerze – rozumie się przez to osobę upoważnioną do prowadzenia aukcji;
    3) obiekcie – rozumie się przez to dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży;
    4) estymacji – rozumie się przez to podaną przez Fundację Godnie Żyć szacunkową wartość obiektu określoną na podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów, porównywalnych pod względem stanu, rzadkości, jakości i pochodzenia;
    5) cenie minimalnej – rozumie się przez to cenę, za którą właściciel obiektu zgodził się go sprzedać, znaną jedynie Fundacji Godnie Żyć/aukcjonerowi;
    6) cenie wywoławczej – rozumie się przez to cenę, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu; cena wywoławcza może być niższa niż cena minimalna; 
    7) cenie gwarantowanej – rozumie się przez to cenę, jaką Fundacja Godnie Żyć uzgodniła przed aukcją z kupującym, za którą kupujący zobowiązuje się nabyć obiekt. Kupujący zostaje nabywcą obiektu jeżeli cena gwarantowana nie zostanie przebita;
    8) cenie rezerwowej – rozumie się przez to cenę znaną jedynie Fundacji Godnie Żyć/aukcjonerowi, za którą właściciel obiektu zgodził się go sprzedać;
    9) opłacie aukcyjnej i podatku VAT (jeśli jest należny)– rozumie się przez to opłatę aukcyjną w wysokości 18%, którą Fundacja Godnie Żyć dolicza do oferty złożonej przez licytującego i przyjętej przez aukcjonera. Wylicytowana cena wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT (jeśli jest należny). Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji; 
    10)  cenie zakupu – rozumie się przez to cenę przybitą młotkiem razem z opłatą aukcyjną i podatkiem VAT (jeśli jest należny);
    11)  sprzedającym – rozumie się przez to osobę oddającą obiekt do sprzedaży;
    12)  uczestniku aukcji – rozumie się przez to osobę biorącą udział w aukcji;
    13)  umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży zawartą w momencie uderzenia młotkiem lub umowę sprzedaży zawartą w ramach sprzedaży poaukcyjnej;
    14)  nabywcy – rozumie się przez to osobę, która zawarła umowę z Fundacją Godnie Żyć.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Przedmiotem aukcji są obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez sprzedających lub stanowiące własność Fundacji Godnie Żyć. Zgodnie z oświadczeniami sprzedających wystawione na aukcję obiekty stanowią ich własność, bądź też sprzedający mają prawo do rozporządzania nimi, a ponadto obiekty te nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych,  a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
§ 3. Fundacja Godnie Żyć zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu ze sprzedaży bez podania przyczyny i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
§ 4. Fundcja Godnie Żyć zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny.
§ 5. Fundacja Godnie Żyć nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą na zasadach ogólnych (w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego). 
§ 6. Fundacja Godnie Żyć określa termin odbycia aukcji oraz zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji bez podania przyczyny.
§ 7. Fundacja Godnie Żyć po sprzedaży obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego obiektu, w tym danymi technicznymi obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży obiektu, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym samym zachowuje prawo do publikacji wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w internecie. 

III. PREZENTACJA OBIEKTÓW

§ 8. Wystawiony na aukcji obiekt posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu. Treść katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem licytacji przez Fundację Godnie Żyć lub aukcjonera. 
§ 9. Fundacja Godnie Żyć zapewnia fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy obiektów wystawionych na sprzedaż w ramach aukcji. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed ich wystawieniem na aukcję. 
§ 10. Fundacja Godnie Żyć zapewnia, że opisy katalogowe obiektów wystawionych na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników Fundacji Godnie Żyć oraz współpracujących z Fundacją Godnie Żyć ekspertów.
§ 11. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w Galerii “Dom ze sztuką” w Centrum Praskim KONESER, pl. Konesera 10a, 03-736 Warszawa, na ok. 14 dni przed aukcją oraz na wystawie poprzedzającej aukcję. 

IV. UDZIAŁ W AUKCJI — ZASADY OGÓLNE

§ 12. Warunkiem udziału w aukcji jest zaakceptowanie przez licytującego wszystkich zasad i warunków aukcji zawartych w niniejszym regulaminie. 
§ 13. Warunkiem uczestniczenia w aukcji osobiście, jak i złożenia zlecenia licytacji                     z limitem lub licytacji telefonicznej, a także w przypadku uruchomienia przez OneBid licytacji internetowej na własnej platformie jest zarejestrowanie klienta przez Fundację Godnie Żyć  lub odpowiednio przez OneBid.
§ 14. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Pracownik dokonujący rejestracjj może poprosić                           o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport).
§ 15. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w celu realizacjj umowy. Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Fundacja Godnie Żyć.
§ 16. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
§ 17. Klient ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Fundacji Godnie Żyć oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
§ 18. W przypadku wyrażenia przez klienta stosownej zgody dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane, na zasadzie dobrowolności, w innych celach określonych przez klienta w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. PRZEBIEG AUKCJI

§ 19. Licytacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez aukcjonera, który działa w imieniu i na rachunek Fundacji Godnie Żyć.
§ 20. Aukcja rozpoczyna się od prezentacji obiektu i podania przez aukcjonera ceny wywoławczej. 
§ 21. Ceny na aukcji są podawane w polskich złotych. 
§ 22. Aukcjoner ma prawo dowolnie łączyć i rozdzielać obiekty, zmieniać kolejność licytacji, wyłączyć obiekty z licytacji lub wprowadzić nowe bez podawania przyczyny. Aukcjoner każdorazowo ogłasza podjęcie decyzji, o których mowa powyżej.
 § 23. Obiekty licytowane są od ceny wywoławczej w górę. Fundacja Godnie Żyć zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wywoławczej przed licytacją. 
§ 24. Postąpienie w licytacji wynosi ok. 10% poprzedniej oferty. Wysokość postąpienia, wyrażoną w polskich złotych, określa aukcjoner, informując w trakcie licytacji o każdej zmianie wysokości postąpienia.
§ 25. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. Uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Fundacją Godnie Żyć a nabywcą. Po zakończeniu aukcji nabywca uprawniony jest do odbioru potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu zapłaty do odbioru obiektu.
§ 26. W przypadku powstania błędu bądź zaistnienia sporu co do wyniku aukcji, aukcjoner może ponownie zaoferować obiekt do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem).
§ 27. Aukcja prowadzona jest w języku polskim. Na życzenie uczestnika aukcji licytacja może być równolegle prowadzona w języku angielskim. Prośba taka powinna zostać zgłoszona Fundacji Godnie Żyć najpóźniej na 1 dzień roboczy przed aukcją wraz z informacją, których obiektów dotyczy. Ostateczna decyzja należy do Fundacji Godnie Żyć.
§ 28. Fundacja Godnie Żyć zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń technicznych rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowania nagrań w celach związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Fundacji Godnie Żyć oraz z rozstrzyganiem wszelkich sporów.

VI. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI

§ 29. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które zostały zarejestrowane przez Fundację Godnie Żyć oraz wypełniły formularz uczestnictwa w aukcji.
§ 30. Przed rozpoczęciem aukcji Fundacja Godnie Żyć wydaje uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem aukcyjnym. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji uczestnik aukcji zobowiązany jest zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym. 
§ 31. Fundacja Godnie Żyć ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej aukcji uczestnika aukcji, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu lub nie zastosował się do decyzji aukcjonera. 

    VII. LICYTACJA TELEFONICZNA

§ 32. Licytujący, który chce brać udział w aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien przesłać formularz rejestracjj wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość e-mailem na adres [email protected] lub zostawić osobiście w Galerii “Dom ze sztuką” najpóźniej na 1 dzień przed dniem aukcji. Fundacja Godnie Żyć może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
§ 33. Pracownicy Fundacji Godnie Żyć połączą się z licytującym przed rozpoczęciem aukcji wybranych obiektów. Fundacja Godnie Żyć nie ponosi odpowiedzialności za bark możliwości wzięcia udziału w aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez licytującego numerem telefonu. Fundacja Godnie Żyć zastrzega, że może rejestrować i archiwizować rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa klient zostanie poinformowany o nagrywaniu rozmowy. Klient może nie wyrazić zgody na nagrywanie, w takim wypadku Fundacja Godnie Żyć ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału w licytacji telefonicznej.
§ 34. Fundacja Godnie Żyć nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej.

    VIII. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM

§ 35. Złożyć zlecenie licytowania z limitem w imieniu klienta mogą osoby, które zostały zarejestrowane przez Fundację Godnie Żyć oraz wypełniły formularz zlecenia licytacji.
§ 36. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Galerii Dom ze sztuką, a także jest zamieszczony w katalogu aukcyjnym.
§ 37. W formularzu zlecenia licytacji uczestnik aukcji wskazuje obiekty, które chce licytować oraz maksymalne oferowane kwoty. 
§ 38. Formularz należy dostarczyć do Fundacji Godnie Żyć osobiście lub przesłać e-mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość najpóźniej 1 dzień roboczy przed aukcją. Fundacja Godnie Żyć może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
§ 39. Pracownik Fundacji Godnie Żyć będzie licytował do wskazanego limitu oznaczonego w formularzu zlecenia. Kwota maksymalna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Pracownik Fundacji Godnie Żyć dołoży wszelkich starań aby zakupić obiekt po możliwie najniższej cenie, poniżej limitu podanego przez klienta.
§ 40. Fundacja Godnie Żyć nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu. 

    IX. LICYTACJA INTERNETOWA

§ 41. Fundacja Godnie Żyć może umożliwić udział w licytacji przez internet w czasie rzeczywistym (aukcja publiczna) poprzez wybrany przez Fundację Godnie Żyć portal licytacji internetowych jakim jest OneBid lub na własnej platformie.
§ 42. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez internet jest zarejestrowanie się na stronie wskazanej przez OneBid co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz pozytywna weryfikacja przez OneBid.  OneBid może odstąpić od zachowania wyżej wskazanego terminu.
§ 43. W trakcie przeprowadzania weryfikacji OneBid może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport). OneBid zastrzega sobie także prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia OneBid przeprowadzenie weryfikacji OneBid ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału w licytacji internetowej.
§ 44. W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Fundacji Godnie Żyć lub pracownik usługodawcy przekazuje uczestnikom aukcji licytującym przez internet aktualne oferty zgłaszane z sali, informuje aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez internet, otwiera i zamyka kolejne licytacje.
§ 45. W trakcie licytacji aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty uczestników aukcji licytujących przez internet przekazywane przez pracownika Fundacji Godnie Żyć lub pracownika usługodawcy.
§ 46. Po zakończeniu licytacji uczestnik aukcji, który wylicytował obiekt otrzyma mailowe potwierdzenie zawartych transakcji.
§ 47. Fundacja Godnie Żyć/OneBid nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym, w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną oraz opóźnieniem sygnału po stronie uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.
§ 48. Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez internet.

X. PŁATNOŚCI

§ 49. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata aukcyjna w wysokości 18%, podatek VAT jeśli jest należny oraz opłata z tytułu „droit de suite” jeśli jest ona należna.
§ 50. Prawo własności obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny zakupu.
§ 51. O ile nie uzgodniono inaczej nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. 
§ 52. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym lub gotówką  w siedzibie Galerii Dom ze sztuką.
§ 53. Numer konta bankowego podany jest w katalogu aukcyjnym i na stronach internetowych.
§ 54. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa nabywca.
§ 55. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych kwoty będą księgowane w złotówkach po kursie stosowanym przez bank prowadzący konto Fundacji Godnie Żyć.

XI. ODBIÓR OBIEKTÓW

§ 56. Odbiór obiektu następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty.
§ 57. Odbiór zakupionego obiektu odbywa się w siedzibie Galerii Dom ze sztuką. Na życzenie kupującego Fundacja Godnie Żyć może wysłać obiekt pod wskazany adres jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia, pokryje nabywca.
§ 58. Fundacja Godnie Żyć jest zwolniona z odpowiedzialności z chwilą odbioru obiektu w siedzibie Galerii Dom Ze sztuką, albo z chwilą nadania tego obiektu w urzędzie pocztowym albo firmie przewozowej.
§ 59. O ile nie ustalono inaczej za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od dnia aukcji Fundacja Godnie Żyć będzie liczyła koszty magazynowania w wysokości 100 zł dziennie za jeden obiekt. W uzasadnionych przypadkach Fundacja Godnie Żyć może odstąpić od pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie obiektu.
§ 60. W przypadku opóźnienia nabywcy w odbiorze obiektu przekraczającego okres 12 miesięcy od dnia aukcji obiekt przejdzie na własność Fundacji Godnie Żyć w zamian za zwolnienie nabywcy z obowiązku zapłaty opłat za przechowanie.
§ 61. Nabywca obiektu udziela Fundacji Godnie Żyć nieograniczonej licencji na wykorzystywanie wizerunku zakupionego obiektu w celach marketingowych.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 62. W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez nabywcę Funadacja Godnie Żyć uprawniona jest do odstąpienia od umowy oraz nałożenia kary umownej.
§ 63. Fundacja Godnie Żyć zastrzega sobie również prawo sądowego dochodzenia realizacji umowy i obciążenia nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

XIII. REKLAMACJE

§ 64. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na zasadach ogólnych (w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego). 
§ 65. Nabywca będący osobą fizyczną ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie 1 roku od daty wydania obiektu. Wobec nabywcy nie będącego konsumentem Fundacja Godnie Żyć nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne oraz wady prawne zakupionego obiektu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 66. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów określonych w art. 51 tej ustawy.
§ 67. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłatę z tytułu „droit de suite”. 
§ 68. Zgodnie ustawą z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1591), minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP.
§ 69. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm.), Fundacja Godnie Żyć jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w  kwocie powyżej 15 tysięcy euro.


ZAŁĄCZNIK – POSTĄPIENIA

Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej, aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
Cena postąpienia: 1-2 000 – 100 zł; 2 000-5 000 – 200 zł; 5 000-10 000 – 500 zł; 10 000- 20 000 – 1 000 zł; 20 000-50 000 – 2 000 zł; 50 000-100 000 – 5 000 zł; powyżej 100 000 –   10 000 zł.
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna, która wynosi 18%.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Fundacja Godnie Żyć
Kontakt
Fundacja Godnie Żyć
room
ul. Paryska 31 / U-1
03-935 Warszawa
phone
+48608305525
keyboard_arrow_up
+