12

Jan Bonawentura Ostrowski, DZIEWCZYNA Z KOTEM 100 x 81 cm.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Jan Bonawentura Ostrowski, „ Dziewczyna z kotem”

Olej/Płótno 100 x 81 cm.


Jan Bonawentura Ostrowski

Urodził się w Częstochowie, ale całe życie związany jest z Warszawą. Tutaj ukończył wydział rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych (dyplom u prof. Tadeusza Łodziany). Studiował też malarstwo na Academia di Belle Arte "Brera" (dyplom w pracowni prof. Giorgio de Giorgii). Uprawia wszystkie sztuki piękne - od malarstwa poprzez grafikę aż do rzeźby. Liczne wystawy w kraju i zagranicą: Mediolan (1973, 1974), Helsinki, Kopenhaga (1979), Warszawa (1979), Paryż (1975, 1980, 1981), Saint Tropez (1980), Vancouver - wystawa zbiorowa (1983), Bonn(1986,1987, 1988), Warszawa (1991, 1992, 1993, 1999, 2000, 2001). Malarstwo zaczął uprawiać w latach siedemdziesiątych. Debiutował dużą wystawą indywidualną w Galerii 'ART' w Warszawie. Od tej pory regularnie wystawia swoje obrazy w kraju i zagranicą. W stechnicyzowanym świecie pełnym przemocy, ludzie jak nigdy dotąd tęsknią za światem baśni. Malarstwo Bonawentury przedstawia właśnie ten świat. W jego obrazach jest nastrój pełen spokoju i harmonii. Postacie zawieszone w przestworzach, odrealnione pełne są wewnętrznego ciepła i pogody. Przedziwny i fantastyczny ten świat przedstawiony jest w kolorystyce żółci i czerwieni co jeszcze dodatkowo ociepla obraz. Muzyka sfer kosmicznych, która go otacza, promieniowanie światła i przestrzeń stanowią dopełnienie tego innego wymiaru, który intuicyjnie wyczuwamy.


Aukcja
IV Aukcja Malarstwa i Rzeźby: Sztuka Współczesna.
gavel
Data
23 lipca 2021
date_range
Cena wywoławcza
1 118 EUR
Cena sprzedaży
1 451 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
1 229 EUR
Przebicie
130%
Wyświetleń: 176 | Ulubione: 0
Aukcja

SOPRA

IV Aukcja Malarstwa i Rzeźby: Sztuka Współczesna.
Data
23 lipca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

 • 1.  Organizatorem aukcji jest Galeria Sopra prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sztuka i Smak Barbara Demuth- Garbień wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ulicy Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław NIP: 6482353532, REGON: 380327301 zwana dalej „Organizatorem”.

  2.    Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego.

             3.    Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

             4.    Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Galerii Sopra.

  5.    Aukcja prowadzona jest na platformie OneBid.

  6.    Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki zwane dalej Obiektami oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów, autorów lub stanowiące własność Organizatora.

  7.    Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone Obiekty stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do rozporządzania nimi.

  8.   Zgodnie z oświadczeniami komitentów Obiekty nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także       jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

  9.  Organizator gwarantuje zgodność cech licytowanych Obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Organizatorem ekspertów.

  10.  Przeznaczane do aukcji Obiekty będą prezentowane przez Organizatora w formie elektronicznej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz w formie katalogu udostępniane droga mailową.

  11.  Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości ceny wywoławczej, postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

  12.  Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych Obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności

  13.  Organizator sprzedaje obiekty w stanie w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Organizator nie uwzględnia reklamacji , których podstawą jest stan zachowania Obiektu

  14.  Wszystkie wystawione do sprzedaży Obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.

  15.  Opisy Obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.

  16.  Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.

  17.  Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej.

  18.  Osoby zainteresowane licytacją mają możliwość złożenia oferty kupna (z dowolnym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W licytacji wezmą udział w ich imieniu pracownicy Organizatora (Informacja o wysokości proponowanej najwyższej ceny jest informacją całkowicie poufną).

  19.  Wartość Obiektu w ofercie aukcyjnej określona jest przez estymację (podaną w przedziale od dolnej do górnej granicy, w PLN). Obiekt może posiadać cenę gwarancyjną a jej wysokość jest informacją poufną, znaną tylko pracownikom Organizatora.

  20.  Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom co najmniej 5 godzin przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie licytacji będzie licytował przedstawiciel Organizatora. W przypadku potwierdzonego udziału telefonicznego w aukcji przedstawiciel Organizatora skontaktuje się telefonicznie z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji danego dzieła i zgłosi propozycje kupna dzieła w imieniu uczestnika.

  21.  W przypadku licytacji telefonicznej Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych z uczestnikiem.

  22.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w tym brak możliwości połączenia się internetowego lub telefonicznego z klientem w trakcie trwania licytacji.

             23.  W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro

             24.  Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

  25.  Postąpienie w licytacji:

  ·       Cena minimalna - 1000 zł.               100 zł.

  ·       2000 zł - 5000 zł.                            200 zł,

  ·       5000 zł - 10000 zł.                          500 zł.

  ·       10000 zł. - 20000                           1000 zł.

  ·       20000 zł. – 50000 zł.                      2000 zł

  ·       50000 zl. – 100000 zł.                    5000 zł

   

           26.  Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona trzykrotnym uderzeniem aukcjonerskiego młotka lub zakończeniem czasu w przypadku aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do wykupienia Obiektu.

           27.  W przypadku sporu aukcja może zostać powtórzona.

           28.  Nabywca zobowiązany jest do wykupu wylicytowanego obiektu w ciągu 14 dni od zakończenia aukcji.

           29.  Po zakończeniu aukcji istnieje możliwość zgłaszania ofert zakupu na Obiekty niesprzedane, ale Aukcjoner rozpatruje tylko te powyżej minimalnej kwoty estymacji.

           30.  Zgodnie z obowiązującym prawem Klientom kupującym na aukcji publicznej nie przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy (D.U. z dn.24.06.2014,  poz.827, Art.38, p.11)

          31.  W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Santander o numerze 08 1090 2516 0000 0001 4692 3136

          32.  Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

          33.  Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

          34.  W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego Organizator może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 50 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od  umowy sprzedaży.

          35.  Prawo własności do wylicytowanego Obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty i opłaty organizacyjnej,

          36.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a reklamacje będą rozpatrywane według obowiązującego prawa.

         37.  Organizator nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów. Zakupione przedmioty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora lub wysłane na  życzenie kupującego na wskazany adres na jego koszt. Pytania dotyczące wysyłki można kierować mailowo lub telefonicznie: E-mail: [email protected]  Tel:503645293

         38.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu. Na życzenie Organizator może zapakować i wysłać zakupione prace pocztą kurierską na koszt odbiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy lub uszkodzenia obiektu podczas transportu.

         39.  Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

         40.  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781), Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika aukcji lub nabywcy w zakresie koniecznym  do przeprowadzenia  aukcji lub realizacji umowy sprzedaży oraz w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.

         41.  Osoby, których dane są przez Organizatora przetwarzane  mają  prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Organizatora oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

   

   

   

   

   

  INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

   

  Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

  Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Galeria Sopra jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.  1829), Galeria Sopra jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

  - stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

  - jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

O aukcji
Zapraszamy Państwa do udziału w naszej letniej aukcji: IV Aukcji Malarstwa i Rzeźby: Sztuka Współczesna. Finał aukcji odbędzie się 23 lipca o godzinie 19:30 za pośrednictwem platformy OneBid. Zapraszamy już teraz do składania ofert oraz limitów.
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Tel: +48 503 645 293
E-mail: [email protected]
FAQ
O sprzedawcy
SOPRA
Kontakt
Galeria SOPRA
room
ul. Wyszyńskiego 110
50-307 Wrocław
phone
+48503645293
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+