Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
12

Marek Marchwicki, Trzy miesiące

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 316 - 526 EUR

30 x 40 cm, technika własna, Płótno

2020, Sygnowany przód

Aukcja
Onarte.pl - Kuratorska selekcja malarstwa
gavel
Data
20 czerwca 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
274 EUR
Estymacje
316 - 526 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 42 | Ulubione: 0
Aukcja

On Arte Sp. z o.o.

Onarte.pl - Kuratorska selekcja malarstwa
Data
20 czerwca 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
  500 000
  > 20 000
 
Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

A. Postanowienia wstępne

1.    Niniejszy Regulamin określa sposoby zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem portalu onebid.pl (dalej „portal ONEBID.PL”), w których zawieraniu pośredniczy ON ARTE oraz warunki ogólne funkcjonowania i korzystania ze wskazanego portalu, prawa i obowiązki, jak i odpowiedzialność ON ARTE oraz Użytkowników portalu ONEBID.PL zarejestrowanych na aukcję organizowaną przez ON ARTE.

2.    Każdy użytkownik portalu ONEBID.PL poprzez swoje przystąpienie do rejestracji na aukcję wyraża jednocześnie zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu.

3.    Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w zakupie Obiektów, których przedmiotem jest sprzedaż dzieł sztuki oraz innych obiektów kolekcjonerskich, powierzonych przez Sprzedających ON ARTE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Garbary 67, 61-758 w Poznaniu, zarejestrowaną pod numerem NIP: 783-185-44-35, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 0000897527, zwaną dalej ON ARTE., adres email do kontaktów: [email protected].

4.    Niniejszy regulamin może być w każdym czasie zmieniony. Zmiany te dotyczą jedynie umów zawartych po ich wprowadzeniu.

5.    ON ARTE nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Portalu ONEBID.PL.

6.    ON ARTE działając w imieniu Sprzedających i Nabywców pośredniczy w ramach usług świadczonych w portalu ONEBID.PL w zawieraniu umów sprzedaży Obiektów pomiędzy Sprzedającymi a Nabywcami, w tym przyjmuje w imieniu Sprzedających płatności (cenę sprzedaży i opłaty dodatkowe).

B. Definicje

 • ON ARTE – On Arte sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 0000897527.

·       Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonany własnoręcznie, dający się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniający pewne subiektywne wymagania postawione przez ON ARTE, będący przedmiotem sprzedaży za pomocą niniejszego portalu.

·       Użytkownik portalu ONEBID.PL - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której właściwe przepisy nadają zdolność do czynności prawnych.

·       Sprzedający – osoba zgłaszająca do ON ARTE Obiekt do sprzedaży.

·       Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji online na portalu onebid.pl

·       Nabywca/Kupujący:
a) Użytkownik portalu, który dokonuje zakupu Obiektu za pomocą portalu ONEBID.PL

·       Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na składaniu ON ARTE na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży. Aukcja odbywa się za pomocą portalu ONEBID.PL.

·       Stan Obiektu – przedstawiony przez ON ARTE opis Obiektu, z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, ON ARTE nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.

·       Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.

·       Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na podstawie aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. W ramach Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.

·       Opłata aukcyjna – opłata doliczana do kwoty, na której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie ON ARTE z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny Obiektu. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach Aukcji. Opłata aukcyjna powiększona jest o podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Opłata aukcyjna wynosi: 22% po stronie Sprzedającego i 
20% po stronie Kupującego.

·       Cena minimalna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między ON ARTE i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży warunkowej, co zostaje ogłoszone stosowną informacją, która pojawi się na koncie Kupującego przy licytowaniu na portalu ONEBID.PL.

·       Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena minimalna, umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Transakcja dochodzi do skutku, jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż minimalna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny minimalnej W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.

·       Droit de suite - opłata z tytułu prawa twórcy utworu plastycznego lub fotograficznego do otrzymywania wynagrodzenia określanego jako procent ceny dzieła odsprzedawanego.

 

C. Sprzedaż

W ramach prowadzonej działalności ON ARTE oferuje działając w imieniu Sprzedających: sprzedaż licytacyjną za pośrednictwem portalu ONEBID.PL

I. Obiekty przeznaczone do licytacji

Wszystkie Obiekty zaprezentowane na portalu ONEBID.PL przeznaczone są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiotem Aukcji są Obiekty będące w posiadaniu Sprzedających (ON ARTE działa jako pełnomocnik Sprzedających).

Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo do rozporządzania nimi; ponadto – zgodnie z tym oświadczeniem Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

Każdy Obiekt objęty jest szczegółowym opisem przygotowanym przez ON ARTE. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie opracowywania dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą być nieujawnione. ON ARTE ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, także w trakcie jej trwania.

Aukcja na portalu ONEBID.PL jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ceny podane na aukcji online na portalu ONEBID.PL są cenami netto i nie uwzględniają wszelkich opłat wynikających z postanowień niniejszego regulaminu.

II. Aukcja online

 

1.    Rejestracja na aukcję online na portalu ONEBID.PL odbywa się zgodnie z regulaminem portalu ONEBID.PLP. 

2.    ON ARTE dokonując czynności w ramach aukcji działa w imieniu i na rzecz Sprzedających i Nabywców.

3.    ON ARTE zastrzega sobie prawo do żądania od uczestnika dodatkowych danych jego identyfikujących, których uzyskanie jest wymagane przepisami prawa w celu przeprowadzenia transakcji. Dane te mogą dotyczyć zarówno osoby kupującej jak i innych podmiotów (np. beneficjent rzeczywisty spółki kapitałowej).

 1. Odpowiedzialność Licytującego - Podczas licytacji Licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod rygorem nieważności) z ON ARTE, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez ON ARTE.
 2. Tabela postąpień – zgodnie z regulaminem portalu ONEBID.P

III. Sprzedaż poaukcyjna

Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży poaukcyjnej.
Do ceny sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie doliczona zostanie także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, stosowanym odpowiednio.

IV. Odstąpienie od umowy zawieranej na odległość.

 1. Przepisy niniejszego ustępu dotyczą umów sprzedaży zawartej za pomocą portalu ONEBID.PL w formie aukcji online.
 2. W powyższyprzypadku Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia Obiektu. Uprawnienie to przysługuje niezależnie od tego czy stroną umowy jest przedsiębiorca czy konsument.
 3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Kupujący wyśle drogą mailową na adres [email protected] w terminie 14 dni od daty doręczenia Obiektu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. Sprzedający upoważniają ON ARTE do odbioru oświadczeń w ich imieniu.
 4. Nabywca zwraca Obiekt na adres Sprzedającego w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Nabywca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę jak i bierze odpowiedzialność za stan Obiektu.
 5. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sprzedający sprawdzi stan przekazanego Obiektu.
 6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru i braku zastrzeżeń po stronie Sprzedającego co do jego stanu ON ARTE zwraca Kupującemu w imieniu Sprzedającego zapłaconą kwotę. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 7. W braku złożenia oświadczenia przez Nabywcę o odstąpieniu od umowy, ON ARTE wypłaca Sprzedającemu Cenę Zakupu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu w terminie 7 dni od upływu terminu na odstąpienie przez Nabywcę od umowy.

 

D. Płatności

I. Czas płatności

 1. Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego oferty zawarł ze Sprzedającym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty ceny powiększonej o stosowne opłaty dodatkowe wynikające z niniejszego regulaminu w terminie 7 dni od dnia Aukcji. ON ARTE wypłaci Sprzedającemu w terminie dalszych 3 dni - w przypadku Aukcji stacjonarnej i 35 dni w przypadku Aukcji online, cenę wylicytowanego obiektu pomniejszoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłatę z tytułu droit de suite zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. W sytuacji zawarcia Umowy sprzedaży warunkowej termin dla Kupującego do uiszczenia ceny zakupu wynosi 7 dni i biegnie od chwili poinformowania Kupującego przez ON ARTE o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego. ON ARTE wypłaci Sprzedającemu w terminie dalszych 35 dni cenę obiektu pomniejszoną o prowizję ON ARTE i ewentualnie o opłatę z tytułu droit de suite zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Obowiązek uiszczenia ceny w każdym z powyższych przypadków jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych pozwoleń.
 4. ON ARTE jest uprawnione do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności.
 5. Przejście własności obiektu w każdym przypadku zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem ON ARTE jest uwarunkowane uiszczeniem pełnej ceny za obiekt wraz ze wszelkimi dodatkowymi opłatami wynikającymi z zapisów niniejszego regulaminu.
 6. Terminem płatności jest data zaksięgowania środków na koncie ON ARTE.

II. Formy płatności

 1. ON ARTE przyjmuje następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy (na konto ON ARTE).
 2. W przypadku wykonania przelewza dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy ON ARTE.
 3. Sprzedawca upoważnia ON ARTE do przyjmowania płatności w jego imieniu.

III. Brak Płatności

 1. W przypadku gdy Licytujący w terminie 7 dni od daty konieczności uiszczenia ceny sprzedaży na rzecz Sprzedawcy, nie uiści jej w całej wysokości (zawierającej wszelkie opłaty dodatkowe wynikające z niniejszego regulaminu) ON ARTE działając w imieniu Sprzedawcy bez uszczerbku dla innych praw Sprzedawcy może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
  a) przechować Obiekt 
  w siedzibie ON ARTE lub w innym miejscu na ryzyko i koszt Licytującego, bez uzyskania ewentualnej zgody Sądu powszechnego;
  b) po bezskutecznym upływie dodatkowego 7 dniowego terminu na uiszczenie pełnej ceny zakupu może od umowy odstąpić. O wyznaczeniu tego dodatkowego ostatecznego terminu administrator ON ARTE powiadamia Licytującego drogą mailową.
   W tym przypadku Sprzedający może zatrzymać dotychczasowe ewentualne wpłaty od Licytującego na pokrycie ewentualnych szkód, czy roszczeń wynikających z niniejszego regulaminu.
  c) odrzucić zlecenie Licytującego w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia wadium; 

d) naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej Ceny zakupu;
e) odsprzedać Obiekt na platformie 
ONEBID.PL lub ONARTE.PL lub prywatnie z Estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez ON ARTE. Jeśli Obiekt w wyniku tak dokonanej sprzedaży zostanie zbyty za kwotę niższą niż cena, za którą Licytujący był zobowiązany kupić Obiekt, Licytujący pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej umowy sprzedaży przez ON ARTE;
Sprzedający upoważnia ON ARTE do dokonania wszystkich wyżej wymienionych czynności w jego imieniu.

IV. Opłata droit de suite

 1. Do opłat dodatkowych zalicza się opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień Aukcji lub - w przypadku odbycia Aukcji w dniu przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut NBP - przy zastosowaniu ostatniego średniego kursu euro opublikowanego przez NBP przed dniem Aukcji.
  1. Opłata droit de suite obciąża Kupującego.

V. Płatność w innych walutach

1. Wszystkie płatności są przyjmowane wyłącznie w polskich złotych.

E. Przeniesienie prawa własności Obiektu

 1. Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Kupującego dopóki Sprzedający nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym wszelkich opłat dodatkowych wynikających z niniejszego regulaminu.
 2. Przeniesienie prawa własności dotyczy tylko i wyłącznie Obiektu. Prawa autorskie majątkowe twórcy pozostają nienaruszone.
 3. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu i opłat dodatkowych.

 

F. Wysyłka/Dostawa

Wysyłka/dostawa zakupionego Obiektu następuje na koszt Kupującego. ON ARTE przygotuje indywidualną wycenę dla Kupującego po zakończeniu transakcji na portalu ONEBID.PL. 

I. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe

W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodatkowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 złotych. Licytujący/Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za obiekt.

II. Zagrożone gatunki

Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Licytujące/Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. ON ARTE nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

G. Informacje ogólne

I. Dane osobowe

ON ARTE w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji, może wymagać od uczestników podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób trzecich. ON ARTE może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez Licytującego/Kupującego, za jego zgodą, w celach marketingowych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez ON ARTE.

W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: onarte.pl. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujący potwierdza, że zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

Każdy Użytkownik portalu ONEBID.PL ma prawo do żądania od ON ARTE dostępu do danych osobowych, których ON ARTE jest administratorem, a dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

Dane osobowe Licytujących/Kupujących nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem firm kurierskich oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie odpowiednich przepisów do żądania wydania danych osobowych Uczestników.

II. Ograniczenia odpowiedzialności ON ARTE

ON ARTE wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

ON ARTE nie jest odpowiedzialne za autentyczność Obiektów prezentowanych w portalu ONEBID.PL.

ON ARTE zastrzega sobie możliwość korzystania i dowolnego dysponowania materiałami promocyjnymi (tekstami, zdjęciami i video), dokumentującymi Obiekty zgłoszone przez Sprzedających do sprzedaży.

ON ARTE zastrzega sobie możliwość modyfikacji/uzupełnienia informacji szczegółowych o Obiekcie, jak również niedopuszczenia Obiektu do sprzedaży bez podania przyczyny.

ON ARTE nie jest odpowiedzialny za kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych (tekstów, zdjęć i video), dokumentujących Obiekty zgłoszone przez Sprzedających do sprzedaży przez osoby trzecie.

ON ARTE nie jest odpowiedzialne za pomyłki pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Licytującego/Kupującego za błędy w trakcie prowadzonej Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.

ON ARTE nie ponosi odpowiedzialności za to, że wystawiony na portalu ONEBID.PL Obiekt został pozyskany przez Sprzedającego za pomocą czynu zabronionego.

H. Reklamacje

Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową Licytujący/Kupujący może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji, ON ARTE nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.

W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji jest on zobowiązany do zwrotu całości płatności jakiej dokonał Kupujący za pośrednictwem portalu ONEBID.PL. W przypadku naliczenia jakichkolwiek opłat na rzecz ON ARTE będą one podlegać zwrotowi w przypadku zasadności reklamacji.

I.             Prawa autorskie

Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania Obiektu.

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z Obiektem, sporządzonych przez lub dla ON ARTE, stanowią własność ON ARTE. Nie mogą być one wykorzystane przez Licytującego/Kupującego, ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody ON ARTE.

Sprzedający udziela nieodpłatnie ON ARTE bezwarunkowej zgody na wykorzystanie wizerunku Obiektów umieszczonych na portalu ONEBID.PL na potrzeby działań marketingowych i promocyjnych ON ARTE. Zgoda ta obowiązuje od momentu zgłoszenia Obiektu na aukcję na portalu ONEBID.PL i nie jest ograniczona w czasie. Powyższe nie dotyczy danych osobowych użytkownika, co do których mają zastosowanie ograniczenia wynikające z powszechnie obowiązujących prawa.

J. Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.

Niniejszy Regulamin oraz Regulamin platformy ONEBID.PL stanowi całość uzgodnień pomiędzy ON ARTE, a Licytującymi, Kupującymi i Sprzedającymi. Wszelkie inne ewentualne uzgodnienia pomiędzy tymi podmiotami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą stanowić wyraźne, że modyfikują tym samym niniejszy regulamin.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące.

J. Inne

ON ARTE w szczególności zwraca uwagę na przepisy:

 • ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.
  1. – wywóz określonych Obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
  • ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe
  • ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP
  • ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – ON ARTE jest zobowiązane do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

ON ARTE zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego za pośrednictwem portalu ONEBID.PL dodatkowych danych jego identyfikujących, których uzyskanie jest wymagane przepisami prawa w celu przeprowadzenia transakcji. Dane te mogą dotyczyć zarówno osoby kupującej jak i innych podmiotów (np. beneficjent rzeczywisty spółki kapitałowej).

K. Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres ON ARTE. Powiadomienia kierowane do Licytujących/Kupujących, które wymagają ich wysłania za pośrednictwem operatora pocztowego będą przesyłane na adres korespondencyjny podany na koncie danej osoby utworzonym na portalu ONEBID.PL. Pozostała komunikacja pisemna będzie odbywać się za pomocą poczty e-mail – analogicznie na adres wskazany w portalu danej osoby.

2.    W przypadku sporu sądowego – jeżeli stroną umowy sprzedaży jest przedsiębiorca, a umowa ta pozostaje w związku z jej działalnością – wyłącznie właściwym będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby ON ARTE sp. z o. o.

3.    ON ARTE wystawi z tytułu świadczonych przez siebie usług każdorazowo paragon fiskalny bądź fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

O aukcji

Zapraszamy na wyjątkową aukcję malarstwa, na której prezentowane będą prace zarówno młodych, obiecujących artystów, jak i cenionych w Polsce mistrzów sztuki. Ta niezwykła kolekcja skupia się głównie na artystach związanych z geometrią i abstrakcją, którzy odgrywają znaczącą rolę na współczesnym rynku sztuki.

Ich twórczość reprezentuje świeże spojrzenie na sztukę, nowatorskie podejście do formy i koloru oraz silne zaangażowanie w badanie przestrzeni geometrycznych i abstrakcyjnych. Ich prace emanują energią i młodzieńczą pasją, przyciągając uwagę kolekcjonerów z całego kraju.

Bez względu na to, czy są to dzieła młodych artystów, którzy dopiero zaczynają swoją drogę, czy dojrzałych mistrzów, ich prace są nieodłącznym elementem kolekcji dla pasjonatów sztuki abstrakcyjnej i geometrii.

Aukcja ta stanowi doskonałą okazję dla kolekcjonerów, którzy chcą wzbogacić swoje zbiory o wyjątkowe dzieła sztuki. Będzie to również doskonała okazja dla osób, które dopiero odkrywają piękno i znaczenie sztuki abstrakcyjnej i geometrii, by zetknąć się z twórczością niezwykłych polskich artystów.

FAQ
O sprzedawcy
On Arte Sp. z o.o.
Kontakt
On Arte Sp. z o.o.
room
ul. Garbary 67
61-758 Poznań
phone
601715915
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
Marek Marchwicki star
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up