Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
13

Piotr Nowiński, Kamienie

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Akryl, płótno, 100x100 cm, 2021
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna Fundacji Godnie Żyć
gavel
Data
18 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
107 EUR
Cena sprzedaży
227 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
192 EUR
Przebicie
212%
Wyświetleń: 47 | Ulubione: 0
Aukcja

Fundacja Godnie Żyć

Aukcja charytatywna Fundacji Godnie Żyć
Data
18 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.    Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w „Aukcji charytatywnej na wsparcie działań społecznych Fundacji Godnie Żyć”  
2.    Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
a.        Organizatorze – rozumie się przez to Fundację Godnie Żyć z siedzibą w Warszawie, ul. Paryska 31 lok. U-1, 03-935 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511143, REGON 147274048, NIP 5242769913.
b.        Aukcji  – rozumie się przez to aukcję organizowaną jednocześnie na sali i online, za pośrednictwem portalu OneBid.
c.       Uczestniku – rozumie się przez to osobę lub podmiot określony w §2.
d.        Prowadzącym Aukcję – rozumie się przez to osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia Aukcji.
h.       Przedmiocie Aukcji – rozumie się przez to dzieła sztuki i rzeczy przekazane Organizatorowi przez darczyńców w celu wystawienia ich na Aukcji.
i.         Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin.
 

§ 2
UCZESTNICTWO W AUKCJI
 
1.    Warunkiem udziału w Aukcji jest :
    • osobista rejestracja uczestnictwa bezpośrednio przed rozpoczęciem Aukcji, w miejscu jej przeprowadzenia - w miejscu wydarzenia (Dom Ze Sztuką w Centrum Praskie Koneser w Warszawie). Organizator zastrzega prawa do weryfikacji prawdziwości danych Uczestnika wskazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym przez osobę upoważnioną przez Organizatora
    • Lub rejestracja uczestnictwa w Aukcji poprzez platformę OneBid, dokonana na platformie www.onebid.pl.
2.    Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
3.    Całkowity dochód uzyskany z Aukcji zostanie przekazany przez Organizatora na realizację jego celów statutowych, w szczególności na wsparcie działań społecznych.

§ 3
AUKCJA
 
1.    Lista Przedmiotów dostępna będzie w katalogu aukcyjnym zamieszczonym na stronie internetowej www.onebid.pl w mediach społecznościowych Organizatora oraz udostępnianym Uczestnikom podczas Wydarzenia.
2.    Aukcja mają charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.
3.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie Aukcji. W przypadku stwierdzenia w/w działań, Organizator lub Prowadzący Aukcję ma prawo wyeliminować Uczestnika z dalszej licytacji.
4.    Dla każdego Przedmiotu zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), która zostanie wskazana w momencie rozpoczęcia aukcji.
5.    Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników.
6.    Uczestnik odpowiada za składane przez siebie oferty cenowe, w szczególności Uczestnik powinien zadbać, aby oferty nie były przez niego składane lekkomyślnie, omyłkowo bądź bez zapoznania się i rozumienia skutków złożenia oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami polskiego prawa.
 
 
§ 4
PRZEBIEG AUKCJI
 
1.    Aukcja zarówno bezpośrednio na sali jak i za pośrednictwem platformy OneBid  https://onebid.pl/pl odbędzie się dnia 18.12.2022 r. o godzinie 20.oo
2.    Warunkiem nabycia licytowanego w aukcji Przedmiotu jest:
a.        rejestracja Uczestnika zgodnie z §2 ust. 1,
b.       akceptacja niniejszego Regulaminu,
c.        podanie najwyżej oferty cenowej – przebicia w ramach prowadzonej aukcji.
3.    Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum:
·       100 zł do osiągnięcia 2 000 zł,
.       200 zł do osiągnięcia 5 000 zł,
·       500 zł do osiągnięcia 10 000 zł,
·       1000 zł do osiągnięcia 20 000 zł,
.       2000 zł powyżej 20 000 zł
4.    Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
5.    Oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik złoży ofertę korzystniejszą.
6.    Aukcję wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia aukcji Przedmiotu złożył najwyższą ofertę.
7.    Zakończenie aukcji Przedmiotu następuje w momencie przybicia (ustnie lub poprzez trzykrotne uderzenie młotkiem) przez Prowadzącego aukcję
8.    Zakończenie Aukcji jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Prowadzącego aukcję.
 

§ 5
ZAPŁATA CENY ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU
 
1.    Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną, która wynosi 18% w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2022 r.
2.    Wpłaty można dokonać poprzez:
a.        zapłatę kartą płatniczą za pośrednictwem terminala obsługi kart, dostępnego podczas Aukcji  (18.12.2022 r.) i obsługiwanego przez Organizatora z zachowaniem wszelkich procedur
b.       zapłatę gotówką u Organizatora
c.       przelew na konto Organizatora - nr konta: 22 1240 6159 1111 0010 5849 8542 prowadzonego w Banku PEKAO S.A. wyłącznie z tytułem przelewu: DAROWIZNA.
3.    Wydanie przedmiotu Aukcji zwycięzcy nastąpi:
a.        bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji – w przypadku dokonania płatności w sposób określony w pkt. 2 lit. a lub b powyżej.
b.       w terminie 14 dni od dnia przelewu – w przypadku dokonania płatności w sposób określony w pkt. 2 lit. c powyżej.
4.    W przypadku płatności dokonanej w sposób określony w pkt. 2 lit. c, odbiór wylicytowanego Przedmiotu będzie możliwy w uzgodnionym terminie w Domu Ze Sztuką (adres: 03-736 Warszawa, pl. Konesera 10a) po okazaniu potwierdzenia przelewu.
5.    Przewiduje się też możliwość wysyłki wylicytowanego Przedmiotu przesyłką kurierską, na życzenie zwycięzcy Aukcji i na jego koszt, po uprzednim dokonaniu przez niego przedpłaty na koszty przesyłki, ubezpieczenia, pakowania, ustalone wraz z Organizatorem.
5.    Własność Przedmiotu przechodzi na zwycięzcę Aukcji z chwilą zapłaty całej ceny, zgodnie z ofertą złożoną przez zwycięzcę Aukcji.
 

§ 6
REKLAMACJE
 
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Aukcji Uczestnik ma prawo zgłaszać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Aukcji przesyłając zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej (listem poleconym), na adres Organizatora
2.    Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej nie będą
rozpatrywane.
3.    Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem.
4.    Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.
 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.    Udział w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień Regulaminu.
2.    Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.    Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: www.fundacjagodniezyc.pl
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Wydarzenia lub Aukcji z przyczyn technicznych.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji w związku obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub innymi aktami wydanymi przez organy władzy publicznej w związku z epidemią Covid-19 lub stanem zagrożenia epidemicznego Covid-19.  
O aukcji

Serdecznie zapraszamy do udziału w "Aukcji Charytatywnej na wsparcie działań społecznych Fundacji Godnie Żyć", z której środki w całości zostaną przeznaczone na prowadzone przez Fundację Godnie Żyć działania społeczne na rzecz osób w trudnej sytuacji, w tym m.in. prowadzenia bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego dla tych osób, organizowaniu wsparcia żywieniowego dla ubogich seniorów. W tym roku obsłużyliśmy już 1000 naszych podopiecznych w różnym zakresie. Staramy się też organizować jak najwięcej nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych (koncerty muzyki klasycznej, potańcówki, pokazy filmów, spacery z przewodnikiem) - bo nie można godnie żyć bez kultury i sztuki, z których również korzystają nasi podopieczni. Działamy w oparciu o pozyskiwane dotacje, o którego roku walczymy. Niestety środki te nie wystarczają na pokrycie naszych wszystkich potrzeb, więc dzięki darowiznom od Wspaniałych Artystów możemy czasem przeprowadzić aukcje charytatywne, by w ten sposób wspierać nasze działania społeczne… Oto jedna z nich...  

FAQ
O sprzedawcy
Fundacja Godnie Żyć
Kontakt
Fundacja Godnie Żyć
room
ul. Paryska 31 / U-1
03-935 Warszawa
phone
+48608305525
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up