Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
12

Tomasz Kazikowski (ur. 1952 Mogielnica - 2021), Postać leżąca czerwona, 2009

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 755 - 971 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
gwasz, papier, 40x28 cm, w oprawie 48,5*59,5 cm, sygn, pdr TK MMIX. Na odwrociu: Tomasz Kazikowski /Monogram wiązany/ 2009 R "POSTAĆ LEŻACA CZERWONA, Gwasz, 40*28
Aukcja
Aukcja Moda na Sztukę w Domu Mody Klif
gavel
Data
09 czerwca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
539 EUR
Estymacje
755 - 971 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 82 | Ulubione: 0
Aukcja

Bogusław Żurek IT&MORE

Aukcja Moda na Sztukę w Domu Mody Klif
Data
09 czerwca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
  500 000
  > 20 000
  1 000 000
  > 50 000
 
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY AKUKCYJNEJ

 

 

I.               Postanowienia wstępne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz uczestnictwa w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki organizowanej przez Bogusław Żurek IT&MORE - Dom Aukcyjny (nazwa marketingowa galerii Domu Aukcyjnego - ZbylutGaleria).

 

II.             Definicje

1)     Organizator - Dom Aukcyjny– Bogusław Żurek IT&MORE z siedzibą w Warszawie 01-875, ul. Zgrupowania Żmija 13/5 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 586-151-44-53 REGON 147385463.

2)     Obiekt - Przedmiot Aukcji – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży.

3)     Sprzedający– osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.

4)     Uczestnik/Licytujący– osoba, która dokonała rejestracji biorąca udział w Aukcji.

5)     Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złożył zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu najwyższą ważną ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w następstwie której zostaje umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.

6)     Aukcjoner – osoba wyznaczona przez pełnomocnego przedstawiciela Domu Aukcyjnego do prowadzenia Aukcji.

7)     Aukcja–forma sprzedaży, polegająca na składaniu  na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie ofert nabycia poszczególnych Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.

8)     Katalog – dokument przygotowany przez Dom Aukcyjny zawierający opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji wraz z ceną wywoławczą. Katalog przygotowany jest w wersji elektronicznej i udostępniony na stronie Domu Aukcyjnego www.zbylutgaleria.pl oraz innych stronach na podstawie umów zawartych przez Dom Aukcyjny i związanych z organizacją Aukcji. Katalog zawiera także informacje dotyczące opłaty opłata droit de suite /prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł/, obiektów z pozwoleniem na wywóz, ceny minimalnej. Katalog nie prezentuje pełnego stanu danego Obiektu. Brak w zakresie ewentualnych wad i/lub uszkodzeń nie stanowi zapewnienia, że Obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń.

9)     Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów zorganizowana zostanie w dniach w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora w celu umożliwienia potencjalnym Kupującym zapoznanie się z Obiektami przeznaczonymi na Aukcję oraz ich stanem.

10)  Cena wywoławcza– kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.

11)  Estymacja –wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.

12)  Opłata aukcyjna – stała opłata w wysokości 18% doliczana do kwoty, na której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu. Kwota wylicytowana wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT.

13)  Cena zakupu– stanowi całkowitą cenę do zapłaty przez Kupującego i zawiera cenę przybitą młotkiem, opłatę aukcyjną i opłaty dodatkowe, w tym opłatę z tytułu droit de suite.

14)  Cena gwarancyjna –minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt może zostać sprzedany. Cena gwarancyjna –minimalna jest poufna i uzgadniana między Domem Aukcyjnym i Sprzedającym. W przypadku gdy podczas licytacji nie zostanie osiągnięta cena gwarancyjna - minimalna, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem. W tej sytuacji umowa sprzedaży dochodzi do skutku, jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej.

 

III.            Sprzedaż aukcyjna

 

1.     Obiekty przeznaczone do licytacji

 

Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.

Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających (Dom Aukcyjny działa w takim przypadku w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną sporządzoną w najlepszej wierze wyceną oraz szczegółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. Aukcjoner ma prawo do wycofania Obiektu z Aukcji bez podania przyczyn, także w trakcie jej trwania.

Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich złotych.

 

 

2.     Aukcja

 

1)   Warunki uczestnictwa w aukcji / Rejestracja na Aukcję

 

a)     Licytacja osobista

 

Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i nazwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku uczestnictwa w Aukcji osoby prawnej wymagane jest dostarczenie aktualnego wyciągu ze stosownego Rejestru, wskazanie osoby spośród osób uprawnionych do reprezentacji uczestniczącej w Aukcji, a w przypadku udziału w licytacji pełnomocnika osoby prawnej wykazanie się stosownym pełnomocnictwem podpisanym zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w przedłożonym Rejestrze. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo uzależnić jego zarejestrowanie od wyników sprawdzenia jego wypłacalności, potwierdzenia jego tożsamości, przedstawienia dodatkowych dokumentów, pozyskania danych o Licytującym od osób trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem zabezpieczenia ustalając warunki korzystania z sumy wadium. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.

Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w Aukcji, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub gdy dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg Aukcji.

 

b)     Zlecenie licytacji z limitem i licytacja telefoniczna

Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Domu Aukcyjnego.

Licytujący pragnący złożyć zlecenie licytacji z limitem, wskazuje pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne z tabelą postąpień. Aukcjoner nie przyjmuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie.

Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt w możliwie jak najwyższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, do kontaktu z przedstawicielami Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.

Zlecenie licytacji z limitem bądź licytacji telefonicznej nie zwalnia z obowiązku dokonania rejestracji Uczestnika. Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.

Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie Domu Aukcyjnego.

 

c)     Licytacja online

Osoby zainteresowane licytacją online stronie wskazanej na stronie Domu Aukcyjnego podając swoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem albo dostarczona osobiście do Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach jak podczas licytacji osobistej.

Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego formularza „zlecenia licytacji”.

 

d)     Odpowiedzialność Licytującego

Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i poprzez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty.

 

2)   Przebieg Aukcji

 

a)     Przyjmowanie ofert od Licytujących

Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wskazuje on konkretny Obiekty będący przedmiotem licytacji, wskazuje kwotę postąpienia, decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie Aukcji danego Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.

W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku Aukcji danego Obiektu, Aukcjoner może anulować wyniki przeprowadzonej Aukcji oraz ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji Aukcjoner może także podjąć wszelkie racjonalne działania, aby wyeliminować możliwość ponownego zakwestionowania wyniku danej Aukcji. W przypadku sporu dotyczącego wyniku licytacji danego Obiektu powstałego po zakończeniu całej Aukcji, wyniki sprzedaży w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.

Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

b)     Ceny gwarancyjne

Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner i pracownicy Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt, Aukcjoner uznaje dany Obiekt za niesprzedany.

 

c)     Tabela postąpień

Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Przed rozpoczęciem licytacji Aukcjoner wskazuje wysokość postąpienia dla danego Obiektu zgodnie z poniższą tabela postąpień. W zależności od przebiegu Aukcji, Aukcjoner może wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

 

Cena

Postąpienie

0 – 1 000 zł

50 zł

1.000 zł – 2.000 zł

100 zł

2.000 zł – 5.000 zł

200 zł

5.000 zł – 10.000 zł

500 zł

10.000 zł – 30.000 zł

1.000 zł

30 000 zł – 100.000 zł

2.000 zł

100.000 zł – 200.000 zł

5.000 zł

200 000 zł- 500.000 zł

10.000 zł

500 000 zł- 1 000.000 zł

20.000 zł

Powyżej 1 000.000 zł

50.000 zł

 

3)   Płatności

 

a)     Czas i formy płatności

 

Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek jest niezależny od ewentualnego uzyskania pozwolenia na wywóz za granicę czy otrzymania innych pozwoleń. W sytuacji zawarcia Umowy sprzedaży warunkowej termin ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.

Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

 

b)     Opłata aukcyjna i opłata droit de suite

 

Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20% kwoty wylicytowanej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 3% części ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 1% części ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 0,5% części ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% części ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w dniu przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kur–y walut NBP - przy zastosowaniu ostatniego średniego kursu euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.

 

c)     Przeniesienie prawa własności Obiektu

 

Własność zakupionego Obiektu nie przechodzi na Nabywcę, dopóki Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty aukcyjnej i innych opłat dodatkowych. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego własności Obiektu.

 

d)     Płatność w innych walutach

 

Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dokonanie płatności w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1% Ceny zakupu.

 

4)   Odbiór zakupu

 

a)     Odbiór w Galerii Domu Aukcyjnego - ZbylutGaleria w Warszawie (01-042), ul. Okopowa 52/78

Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu Aukcyjnego. Po spełnieniu przez Kupującego wszystkich zobowiązań finansowych wobec Domu Aukcyjnego, Nabywca winien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującego Aukcję, w celu ustalenia miejsca i terminu odbioru Obiektu.

Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego tożsamość. W przypadku dokonywania odbioru przez pełnomocnika, Pełnomocnik winien wylegitymować się stosownym pełnomocnictwem wystawionym przez Kupującego.

Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicytowane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.

Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

 

 

b)     Transport

 

Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.

Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.

Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem Obiektu.

 

c)     Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe

W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodatkowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. Zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za obiekt.

 

d)     Zagrożone gatunki

 

Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających wywóz nie jest równoznaczne z możliwością wwozu do innego państwa. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu zostały oznaczone symbolem „○” w Katalogu. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

 

5)   Brak Płatności

 

W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:

-      przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub winnym miejscu na ryzyko i koszt klienta a następnie uzależnić wydanie Obiektu od wcześniejszego uiszczenia przez Kupującego wszelkich kosztów powstałych w następstwie nieterminowej zapłaty ceny;

-      odstąpić od umowy sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;

-      naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej Ceny zakupu a następnie uzależnić wydanie Obiektu od wcześniejszego uiszczenia przez Kupującego należnych odsetek powstałych w następstwie nieterminowej zapłaty ceny;

-      po odstąpieniu od umowy odsprzedać Obiekt na kolejnej Aukcji lub prywatnie z ceną minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce, wobec którego Dom Aukcyjny odstąpił od umowy zobowiązany jest do pokrycia różnicy ceny pomiędzy ceną uzyskanej w trakcie kolejnej licytacji lub ceną minimalną sprzedaży a ceną wylicytowaną przez Nabywcę.

-      wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania należnej ceny;

-      potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji jeżeli takowe istnieją;

 

IV.           Postanowienia ogólne

 

a)     Dane osobowe

 

Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji wymaga od Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingowych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez Dom Aukcyjny.

W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują postanowienia klauzuli informacyjnej stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujący potwierdza, że zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

 

b)     Ograniczenia odpowiedzialności

 

Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające Cenę zakupu.

Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.

Niniejszy Regulamin nie ogranicza odpowiedzialności Domu Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

 

c)     Warunki potwierdzenia autentyczności

 

Autentyczność Obiektu w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezentowanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:

Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:

 1. kolejnych właścicieli Obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;
 2. Obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 3. Obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w Katalogu i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ” lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
 4. Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
 5. Obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
 6. Obiektu, w przypadku którego podana w Katalogu roczna data powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
 7. Obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci);
 8. Obiektów z XX w., XIX w. I starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w Katalogu „na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
 9. Obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości Obiektu.

 

d)     Reklamacje

 

Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.

 

e)     Prawa autorskie

 

Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania Obiektu.

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

 

f)      Obowiązujące przepisy prawa

 

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.

Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem niniejszego Regulaminie.

Dom Aukcyjny informuje Licytujących, iż w zakresie przedmiotu niniejszego Regulaminu mogą mieć zastosowanie przepisy:

 • ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – wywóz określonych Obiektów poza granice kraju,
 • ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe
 • ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP,
 • ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) - Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

V.             Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej Obiektu.
 2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Domu Aukcyjnego Galerii ZbylutGaleria w Warszawie 01-875 ul. Zgrupowania AK Żmija 13a/5. Powiadomienia kierowane do Nabywców będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.
 3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki organizowanej przez Bogusław Żurek IT&MORE - Dom Aukcyjny (nazwa marketingowa galerii Domu Aukcyjnego - ZbylutGaleria).

Przetwarzanie danych osobowych

1.      Dom Aukcyjny Organizator Aukcji - ZbylutGaleria, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją Aukcji, jest administratorem danych osobowych Uczestników i osób działających w imieniu Uczestników, w związku z czym niniejszym informuje:

a.      Administratorem danych osobowych jest Bogusław Żurek IT&MORE - Dom Aukcyjny (nazwa marketingowa galerii Domu Aukcyjnego - ZbylutGaleria) z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa. Organizator w przypadku osoby fizycznej lub prawnej uczestniczącej w Aukcji przetwarza dane osobowe Uczestników, pełnomocników reprezentujący Uczestnika na Aukcji oraz dane osobowe osób udzielający pełnomocnictwa uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkani, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej; W przypadku uczestnictwa w aukcji on line zainteresowany Uczestnik zobowiązany jest do udostępnienia danych osobowych podmiotowi wykonującemu obsługę Aukcji on line wskazanego w Regulaminie aukcji w zakresie wskazanym na stronie logowania.

b.      Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Aukcji, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.

c.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d.      Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji oraz do zawarcia umowy sprzedaży;

e.      Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;

f.       Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;

g.      Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem firm kurierskich oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie odpowiednich przepisów do żądania od Organizatora wydania danych osobowych Uczestników.

2.      Organizator - Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumenty tożsamości Uczestników w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych oraz w celu weryfikacji tożsamości osoby dokonującej odbioru wylicytowanego przedmiotu.

3.      Postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika niebędącego osobą fizyczną.

4.      Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo.

5.      W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować dzwoniąc pod numer telefoniczny +48 601665034 lub poprzez korespondencję elektroniczną pod adresem [email protected]

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Bogusław Żurek IT&MORE
Kontakt
Galeria Sztuki w Domu Mody Klif - "ZbylutGaleria"
room
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
phone
+48601665034
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 20:00
Wtorek
10:00 - 20:00
Środa
10:00 - 20:00
Czwartek
10:00 - 20:00
Piątek
10:00 - 20:00
Sobota
10:00 - 20:00
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up