56

Zbigniew Lengren (1919 - 2003), „W kawiarni”, ilustracja satyryczna

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Estymacje: 424 - 530 EUR | 2 000 - 2 500 PLN
Tusz pióro,akwarela, papier
46 x 36 cm
Sygn. w kompozycji tuszem l.d. „LENGREN”
Aukcja
Filutek i inne sprawy Aukcja prac Zbigniewa Lengrena z kolekcji rodziny artysty
gavel
Data
15 grudnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
254 EUR
Estymacje
424 - 530 EUR
2 000 - 2 500 PLN
Cena sprzedaży
293 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
254 EUR
Przebicie
115%
Wyświetleń: 169 | Ulubione: 3
Aukcja

MDM Antyki

Filutek i inne sprawy Aukcja prac Zbigniewa Lengrena z kolekcji rodziny artysty
Data
15 grudnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 1 minut

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Postanowienia Ogólne.Organizatorem Aukcji jest Galeria MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 43, w dalszej części nazywana Galerią MDM. Aukcje odbywają się za pośrednictwem platformy OneBid.pl
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub autorów. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 3. Galeria Sztuki gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią Sztuki ekspertów.
 4. Galeria Sztuki zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie Galerii Sztuki przy ul. Marszałkowskiej 43 w Warszawie.
 6. Galeria Sztuki sprzedaje Obiekty w stanie w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Galeria Sztuki nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć w aukcji, mogą zlecić Galerii Sztuki występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Galerią MDM 24 godziny przed zakończeniem licytacji.
 8. Postąpienia
  Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia podawane są według poniższej tabeli.
  Cena = Postąpienie
  0 – 1 000 = 50
  1 000 – 2 000 = 100
  2 000 – 5 000 = 200
  5 000 – 10 000 = 500
  10 000 – 30 000 = 1 000
  30 000 – 100 000 = 2 000
  100 000 – 200 000 = 5 000
  200 000 – 500 000 = 10 000
  500 000 – 1 000 000 = 20 000
  Powyżej 1 000 000 = 50 000

 9. Wylicytowana cena, jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 11. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria MDM może odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą i wystawić obiekt/obiekty ponownie na aukcję.
 12. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 13. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro
 14. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 15. Galeria MDM nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 16. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 17. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria MDM przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 18. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii MDM oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 19. Na życzenie Kupującego Galeria MDM może wysłać je na jego koszt za pośrednictwem usługodawcy wskazanego przez Kupującego. Ewentualne pytania odnośnie możliwości pomocy w wysyłce Kupujący mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub dzwoniąc na numer +48605502949
 20. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, Klientom będącym konsumentami i uczestniczącymi w aukcji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Galeria Sztuki jest uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).


SPRZEDAŻ POAUKCYJNA

Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, stosowanym odpowiednio.


ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

 1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku bankowym galerii MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. 
 2. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie galerii MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o.. Na życzenie Nabywcy galeria może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca.
 3. Odpowiedzialność galerii za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu w siedzibie galerii lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej. INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.
  2.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
  2.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest zobowiązane do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
  3. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  4. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.
O aukcji

Filutek i inne sprawy Zbigniewa Lengrena to wyjątkowa aukcja. Dla naszej galerii istniejącej na rynku antykwarycznym od ponad 20 lat to debiut aukcyjny, ale także pierwsza obecność w internecie.


W obliczu ostatniego roku w tym izolacji i niepewności zdecydowaliśmy się na aukcję kolekcji prac satyryka, karykaturzysty, a prywatnie człowieka podchodzącego z wielkim dystansem i humorem to spraw życia codziennego. Mowa oczywiście o Zbigniewie Lengrenie - artyście współpracującym przede wszystkim z czasopismem „Przekrój” 


Zbigniew Lengren znany jest naszym klientom przede wszystkim z cyklu „Przygody Profesora Filutka”. Starszy Pan z charakterystycznym melonikiem i parasolką z nieodłącznym towarzyszem kundelkiem Filusiem ukazywał się w Przekroju przez niemal przez 50 lat. Filutki czytało się w drodze z kiosku do domu, uczyły niekonwencjonalnego podejścia do problemów i spraw codziennych. 


Zbigniew Lengren rysował także ilustracje satyryczne obśmiewające relacje międzyludzkie, karykatury znanych postaci, ale był także autorem rubasznych żartów rysunkowych. 


Nasza aukcja to prace pochodzące z kolekcji rodziny artysty. To oferta niemal „z szuflady” Zbigniewa Lengrena. Dzięki ustalonej i pewnej proweniencji mają Państwo gwarancję oryginalności prac. 


Przygody Profesora Filutka będą stanowić doskonały upominek dla osób pamiętających cykl z „Przekroju”, dzieci oraz wszystkich miłośników psów nierasowych :)


Podczas prac nad aukcją nauczyliśmy się od Zbigniewa Lengrena dystansu do świata, czego i Państwu w tych trudnych czasach życzymy. 


MDM Dzieła Sztuki i Antyki

FAQ
O sprzedawcy
MDM Antyki
Kontakt
MDM Antyki
room
ul. Marszałkowska 43
00-648 Warszawa
phone
+48226292480
+48605502949

Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także

keyboard_arrow_up
+