Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
104

Agnieszka Wronowska, Bez tytułu

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Agnieszka Wronowska(ur.1985) 

Bez tytułu(2023) sygn.p.d. AGNIESZKA / WRONOWSKA 

akryl, brokat, ołówek, płótno, 60x70 cm

Aukcja
66 Aukcja Promocyjna
gavel
Data
25 marca 2023 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
117 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 35 | Ulubione: 0
Aukcja

Rynek Sztuki

66 Aukcja Promocyjna
Data
25 marca 2023 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

Regulamin Domu Aukcyjnego Rynek Sztuki Sp. z o.o.


Postanowienia ogólne


1. Właścicielem Galerii i Domu Aukcyjnego (DA) używających nazwy „Rynek Sztuki” jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o., REGON 470511222, NIP 725-001-33-84, KRS 0000202940, z kapitałem zakładowym 102.600 PLN, z siedzibą w Łodzi, adres: 90-266 Łódź, ul. Wschodnia 69, tel. 42 630 4779, strona internetowa  - www.ryneksztuki.eu.

2. Korespondencja dotycząca funkcjonowania firmy, galerii i przeprowadzanych aukcji, powinna być kierowana na adres: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, zaś w przypadku korespondencji e-mail na adres: [email protected].

3. Znak firmowy i nazwa własna Rynek Sztuki są zastrzeżone patentem nr 173301.

4. Regulamin dotyczy wszystkich klientów dokonujących zakupów i/lub korzystających z usług firmy i może być zmieniony, co zostanie zaznaczone w jego treści, na stronie www.ryneksztuki.eu. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania.

5. Obiekty oferowane przez firmę Rynek Sztuki sp. z o.o. można kupować w galeriach mieszczących się w Łodzi na parterze i I pietrze kamienicy przy ul. Wschodniej 69, na aukcjach publicznych organizowanych tamże oraz przez sklep internetowy korzystając ze strony www.ryneksztuki.eu.

6. Oferowane do sprzedaży w Galerii i DA obiekty zostały zbadane przez współpracujących z firmą ekspertów zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem, a opisy obiektów zamieszczane w ofercie Galerii i Domu Aukcyjnego są zgodne ze stanem faktycznym.

7. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon z kasy fiskalnej, a na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie zawierania transakcji i podać dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko i adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej) i NIP.
Nabywca dzieła staje się jego właścicielem po wpłaceniu całej należności.

8. Reklamacje należy składać pod adres jak w p.2. Klientom kupującym poza galerią (przez telefon lub internet) przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy, liczony od daty otrzymania towaru, nie dotyczy to zakupów na aukcjach (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827, Art.38, p.11). Po tym terminie przysługuje Kupującemu prawo rękojmi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827). Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na własny koszt.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni liczonym od dnia zwrotu obiektu.

9. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. nie udziela żadnych informacji zarówno o Klientach jak i Nabywcach bez uprzedniego wyrażenia przez nich zgody. Informacje przekazywane przez osoby deponujące działa sztuki do sprzedaży komisowej jak i kupujące mają charakter poufny i są przechowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych.

10. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. jest podmiotem upoważnionym do wystawiania właściwych dokumentów, tj. oceny i wyceny, umożliwiających wywóz dzieł sztuki poza granice Polski i UE. Dla osób kupujących obiekty w Galerii lub na aukcjach organizowanych przez firmę ww. dokumenty wystawiane są bezpłatnie. Ich okres ważności wynosi 3 miesiące.

11. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. jest zobowiązana do zbierania danych osobowych (miejsce zamieszkania i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości) klientów dokonujących zakupów obiektów w cenie powyżej 10.000 Euro i płacących gotówką (Dz.U. 2018, poz. 723) oraz w przypadku zakupu zabytków o wartości powyżej 10.000 PLN (imię i nazwisko oraz PESEL w przypadku osoby fizycznej; Dz.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Powyższe dane gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od 2017 roku (Dz.U. jw.).

12. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. stosuje standardy ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).REGULAMINY AUKCJI 

 

I. Postanowienia wstępne

 

1. Organizatorem aukcji jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o. (DA).

2. Udział w aukcji oznacza, że jej uczestnik zapoznał się z Regulaminem aukcji i akceptuje wszystkie jego warunki, szczególnie dotyczące zasad licytacji i płatności za wylicytowane obiekty. Uczestnicy aukcji, bez względu na formę udziału w niej, czyli licytujący osobiście, telefonicznie i on-line muszą się przed jej rozpoczęciem zarejestrować, co wiąże się z koniecznością podania następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, które mają charakter poufny i są dostępne tylko na użytek DA. W przypadku Klientów uczestniczących w licytacji poprzez telefon lub on-line DA nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z przyczyn technicznych utrudniających lub uniemożliwiających połączenie. DA ma prawo do odmówienia rejestracji Klienta i nie dopuszczenia go do udziału w licytacji.

3. Aukcje odbywają się w terminach podanych w harmonogramie, dostępnym na stronie www.ryneksztuki.eu. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością DA lub powierzone mu przez komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami są one wolne od wad prawnych i ograniczeń prawno-rzeczowych.

4. Aukcja prowadzona jest zgodnie z polskimi przepisami. Prowadzący aukcję, zwany aukcjonerem ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, decyduje o wysokości ceny wywoławczej i postąpieniu (przebiciu) w czasie licytacji. W przypadku dwóch jednocześnie wpływających ofert rozstrzyga o ich kolejności; zasadniczo pierwszeństwo mają oferty zgłaszane przez osoby licytujące osobiście, znajdujące się w Sali aukcyjnej.

5. Szacunkową, rynkową wartość obiektów wystawionych na licytację określa podana w ofercie estymacja, w formie przedziału cenowego. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w ofercie lub innej zaproponowanej przez aukcjonera. Cena wywoławcza może być niższa niż cena gwarancyjna, za którą nie można kupić obiektu, ale w takim przypadku aukcjoner informuje o tym fakcie przed rozpoczęciem licytacji.

6. DA zapewnia, że oferowane na aukcji obiekty zostały zbadane przez współpracujących z nim ekspertów zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem oraz, że opisy obiektów są zgodne ze stanem faktycznym. Na życzenie klienta do zakupionych obiektów dołączany jest atest potwierdzający jego oryginalność, wystawiany przez eksperta zajmującego się daną kategorią sztuki (malarstwo, grafika i rzemiosło artystyczne). Atesty, dołączane do zakupionych obiektów, wydawane są bezpłatnie. Firma, zarówno w przypadku sprzedaży aukcyjnych jak i przez galerie, udziela 5 letniej gwarancji na zgodność obiektu z opisem w ofercie.  

 


II. Warunki zakupu dzieła sztuki w Domu Aukcyjnym podczas aukcji


1. Nabywca może zapoznać się z ofertą prezentowaną w siedzibie DA co najmniej pięć dni przed aukcją. Jest ona także dostępna na stronie DA - www.ryneksztuki.eu i ewentualnie stronach firm współpracujących jak www.artinfo.pl, www.artprice.com i www.onebid.pl.

2. Wstęp na aukcje jest wolny i nie obowiązuje wpłata wadium. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji proszone są przed licytacją o dokonanie rejestracji i pobranie numerów identyfikacyjnych.

3. Wartość obiektu w ofercie aukcyjnej określona jest przez estymację (podaną w przedziale od dolnej do górnej granicy, w PLN). Obiekt może posiadać cenę gwarancyjną a jej wysokość jest informacją poufną, znaną tylko pracownikom DA.

4. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej i prowadzona jest w górę. Chęć zakupu dzieła należy zgłosić poprzez podniesienie numeru otrzymanego po rejestracji lub zgłoszenia telefonicznego i on-line pracownikom firmy. W aukcji można brać udział telefonicznie lub przez internet za pośrednictwem portali onebid.pl i artinfo.pl. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powodujące brak połączenia telefonicznego lub internetowego w czasie licytacji.

5. W przypadku licytacji najwyższa oferta cenowa zgłoszona przez Nabywcę powtarzana jest trzykrotnie, a następnie uderzenie młotka ogłasza zawarcie transakcji. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do wykupienia dzieła. W przypadku ofert równorzędnych pierwszeństwo ma ta złożona przez osobę obecną na sali aukcyjnej.

6. Po zakończeniu aukcji istnieje możliwość zgłaszania ofert zakupu na obiekty niesprzedane, ale aukcjoner rozpatruje tylko te powyżej minimalnej kwoty estymacji.

7. Do każdej wylicytowanej kwoty o wartości do 100.000 PLN doliczana jest opłata domu aukcyjnego w wysokości 20% obejmująca podatek VAT marża, w przypadku obiektów o wartości od 100.000 PLN poczynając, w górę, opłata wynosi 15%. Jeżeli to wymagane, do ceny wylicytowanej obiektów oznaczonych symbolem „✤” doliczana będzie dodatkowo opłata 5 % z tytułu prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia tzw. droit de suite (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z tytułu odsprzedaży oryginału utworu).

8. Wykupienie dzieła następuje po aukcji, najdalej siedem dni po jej zakończeniu. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem. W ostatnim przypadku odbiór dzieła następuje po wpłynięciu należności na konto DA. Możliwe jest też wpłacenie 10% zadatku, wtedy Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia pozostałej należności w terminie 7 dni od jego otrzymania przez DA lub innym, ustalonym przez strony. W tym czasie dzieło pozostaje w depozycie DA. Nieodebranie dzieła w ww. terminie oznacza przepadek zadatku i ponowne skierowanie go do sprzedaży.

Płatności mogą być dokonywane w PLN i Euro na następujące konta bankowe firmy

Rynek Sztuki sp. z o.o.  90-266 Łódź, ul. Wschodnia 69

w PLN: 14 1750 1093 0000 0000 0206 2852

 

w Euro (IBAN): PL 90 1750 1093 0000 0000 2138 8734
SWIFT/BIC:  PPABPLPK

 

9. Nabywca staje się właścicielem wylicytowanego obiektu po wpłaceniu całej należnej kwoty (obejmującej opłatę domu aukcyjnego i dds) na konto firmy w wymaganym terminie. W przypadku niewywiązania się przez Nabywcę z zawartej z domem aukcyjnym umowy kupna-sprzedaży zostaną podjęte działania prowadzące do wyegzekwowania należności łącznie z wszczęciem postępowania sądowego. 

10. Na życzenie Nabywcy DA wystawia bezpłatnie dokument potwierdzający nabycie dzieła (Potwierdzenie Zakupu) lub atest potwierdzający autentyczność. Klient może też zamówić pisemną opinię u eksperta. Jej koszt wynosi na ogół 2,5% wartości dzieła, jednak nie mniej niż 500 zł (do uzgodnienia z właściwym ekspertem).

11. Nabywcy przysługuje 14 dniowy termin reklamacji liczony od dnia dostarczenia towaru. Reklamacje można składać listownie na adres: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, lub e-mail: [email protected]. W tym czasie możliwe jest zwrócenie dzieła i zwrot pieniędzy, ale jedynie pod warunkiem udowodnienia, że atrybucja dokonana przez eksperta DA budzi zastrzeżenia. DA nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i fizyczne wady ukryte dzieł sztuki. Rozpatrywane są tylko reklamacje klientów domu aukcyjnego, wobec osób trzecich dom DA nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

12. DA zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.

13. W przypadku dzieł wylicytowanych i zapłaconych a nieodebranych w ustalonym przez strony terminie DA nalicza opłatę za magazynowanie w wysokości 2 PLN dziennie.

14. Zgodnie z obowiązującym prawem Klientom kupującym na aukcji publicznej nie przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827, Art.38, p.11).

15. W przypadku zakupu dzieł sztuki o większych gabarytach istnieje możliwości dostarczenia ich do Klienta na terenie aglomeracji łódzkiej; usługa jest bezpłatna.

16. Dzieła sztuki zakupione przez Klientów spoza Łodzi, mieszkających w Polsce, są im wysyłane przesyłkami kurierskimi za dodatkową opłatą w wysokości 40 PLN. Przy zakupach powyżej 3000 PLN i wysyłce w obrębie Rzeczpospolitej koszty dostawy pokrywa DA. Możliwe jest łączenie zakupów. Koszty przesyłki zagranicznej, bez względu na jej wartość opłaca Kupujący a DA zaproponuje optymalne warunki dostawy. W przypadku dzieł sztuki oprawionych w ramy z szybami wysyłka jest możliwa tylko po demontażu szyb. Jeżeli Kupujący wyrazi życzenie przesłania obiektu wraz z szybą DA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia dzieła w czasie transportu.

W przypadku obiektów pozagabarytowych (dla większości firm kurierskich w sytuacji kiedy jeden bok jest dłuższy niż 120 cm) i/lub delikatnych, łatwych do uszkodzenia, których nie można wysłać przesyłką kurierską, Nabywca odbiera je organizując transport we własnym zakresie. Jego warunki należy uzgodnić z przedstawicielem firmy.

17. W przypadku obiektów wysyłanych za granicę, a zakupionych w DA, Kupujący otrzymuje bezpłatnie dokumenty oceny i wyceny dzieł sztuki. Dla krajów spoza Unii Europejskiej (w tym Wielkiej Brytanii) DA załatwia też odprawę celną, ale jej koszty ponosi Kupujący. Jeżeli na eksport wymagana jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków DA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne trudności z wysłaniem obiektu, z tego powodu wynikające.

18. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (ustawy z dn. 10.05.2018 i 14.12.2018, wraz z poprawkami) osoby biorące udział w aukcji wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez DA w celach związanych z działalnością DA.

19. Wszelkie spory wynikające z uregulowań prawnych zamieszczonych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby DA.

 


III. Warunki zakupu dzieła w Domu Aukcyjnym Rynek Sztuki podczas Aukcji Promocyjnych

 

1. Nabywca może zapoznać się z ofertą prezentowaną w Sali aukcyjnej Domu Aukcyjnym (DA) co najmniej pięć dni przed aukcją. Oferta jest też prezentowana na stronie: www.ryneksztuki.eu oraz może być prezentowana na stronach firm pośredniczących w sprzedaży jak www.onebid.pl. www.artinfo.pl i www.artprice.com.

2. Wstęp na aukcje jest wolny i nie obowiązuje wpłata wadium. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji proszone są przed licytacją o dokonanie rejestracji i pobranie numerów identyfikacyjnych.

3. Jeżeli aukcjoner nie podał inaczej cenę przedstawioną w ofercie aukcyjnej należy traktować jako wywoławczą i odpowiadającą cenie gwarancyjnej. W praktyce oznacza to, że dzieło można nabyć za cenę wywoławczą plus opłata DA wynosząca 20% (zawiera podatek VAT).

4. Obiekty licytowane są zgodnie z kolejnością w ofercie. Oferta cenowa zgłoszona przez Nabywcę powtarzana jest trzykrotnie, a następnie uderzenie młotka ogłasza zawarcie transakcji. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do wykupienia dzieła. W aukcji można brać udział także telefonicznie lub przez internet za pośrednictwem portali, z którymi współpracuje Rynek Sztuki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powodujące brak połączenia telefonicznego lub internetowego w czasie licytacji.

5. Do każdej wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%. Wykupienie dzieła następuje po aukcji, w formie zapłaty gotówką, kartą płatniczą lub przelewem. W ostatnim przypadku odbiór dzieła następuje po wpłynięciu należności na konto DA. Możliwe jest też wpłacenie 10% zadatku, wtedy Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia pozostałej należności w terminie 7 dni lub innym ustalonym przez strony. W tym czasie dzieło pozostaje w depozycie DA. Nabywca staje się właścicielem dzieła po wpłaceniu całej należności do kasy lub na konto DA.
Nieodebranie dzieła w ustalonym terminie oznacza przepadek zadatku i ponowne skierowanie obiektu do sprzedaży.

6. DA nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i fizyczne wady ukryte dzieła sztuki.

7. DA zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.

8. DA nie udziela żadnych informacji zarówno o Klientach jak i Nabywcach bez uprzedniego wyrażenia przez nich zgody.

9. W przypadku dzieł wylicytowanych i zapłaconych a nieodebranych w ustalonym terminie DA nalicza opłatę za magazynowanie w wysokości 2 PLN dziennie.

10. W przypadku dzieł wylicytowanych i niezapłaconych w ustalonym terminie, w przypadku nieskutecznych wezwań do zapłaty, DA zastrzega sobie możliwość dochodzenia realizacji transakcji na drodze prawnej, poprzez reprezentującą jego interesy kancelarię prawniczą. Koszty egzekucji należności obciążają Klienta. Informacja o zaległościach może też zostać umieszczona w Krajowym Rejestrze Długów.

11. W przypadku zakupu dzieł sztuki o większych gabarytach istnieje możliwości dostarczenia ich do Klienta na terenie aglomeracji łódzkiej; usługa jest bezpłatna.

 


IV. Warunki zakupu dzieła podczas aukcji internetowych


1. Organizatorem aukcji jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 90-266 Łódź, ul. Wschodnia 69, www.ryneksztuki.eu; kontakty: [email protected], tel. 42 630 4779 lub 509 922 593.

2. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością firmy Rynek Sztuki sp. z o.o. lub powierzone jej przez komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami są one wolne od wad prawnych i ograniczeń prawno-rzeczowych oraz stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do ich rozporządzania. Obiekty nie są objęte postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

3. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i są opisane zgodnie ze stanem faktycznym.

4. Rynek Sztuki sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.

5. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym onebid.pl i akceptujące niniejszy regulaminu aukcji oraz reguły obowiązujące użytkowników portalu onebid.pl.

6. Do każdej wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata domu aukcyjnego w wysokości 20% obejmująca podatek VAT marża. Jeżeli to wymagane, do ceny wylicytowanej obiektów oznaczonych symbolem „✤” doliczana jest dodatkowo 5% opłata z tytułu prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia, tzw. droit de suite (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z tytułu odsprzedaży oryginału utworu).

7. Wylicytowana, najwyższa cena, w przypadku aukcji online, zostaje potwierdzona zakończeniem czasu licytacji i jest podstawą do naliczenia kwoty sprzedaży dzieła (wylicytowana kwota + 20% opłata domu aukcyjnego + 5% dds, jeżeli wymagane); zakończenie licytacji oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży z domem aukcyjnym, dotyczącej wylicytowanego obiektu. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w licytacji wynikające z problemów technicznych.

8. Nabywca zobowiązany jest do wykupienia wylicytowanego obiektu w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.

9. Płatności należy dokonywać przelewami w PLN lub Euro na konta firmy wskazane na stronie internetowej. W przypadku płatności na miejscu, można je realizować kartami płatniczymi lub gotówką, zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektywy AML.

10. Nabywca staje się właścicielem wylicytowanego obiektu dopiero po zapłaceniu całej kwoty brutto i 5% dds, jeżeli wymagane.

11. W zakresie stosowanej terminologii kwota wylicytowana jest kwotą netto zaś wraz z opłatą domu aukcyjnego kwotą brutto.

12. W razie niewywiązywania się z umowy przez kupującego firma Rynek Sztuki sp. z o.o. może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 2 zł netto za każdy dzień zwłoki z odebraniem dzieła, odstąpić od umowy sprzedaży lub skierować sprawę do egzekucji, łącznie z postępowaniem sądowym. W ostatnim przypadku wszystkie, wynikające z postępowania procesowego koszty ponosi Kupujący.

13. Firma Rynek Sztuki sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a reklamacje będą rozpatrywane wg przepisów obowiązującego prawa.

14. Zakupione obiekty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie firmy lub wysłane pocztą kurierską, na wskazany przez Kupującego adres. Przy zakupach powyżej 3000 PLN dzieła są wysyłane przesyłkami kurierskimi na koszt firmy. Nie dotyczy to przesyłek zagranicznych, w tym przypadku koszty transportu pokrywa w całości Kupujący. Eksport poza granice EU wymaga odprawy celnej, która organizowana jest przez firmę, ale opłaca ją Kupujący. Warto wiedzieć, że jednostkowa opłata celna wnoszona jest od przesyłki, która może zawierać nie tylko jeden, ale kilka lub kilkanaście obrazów czy grafik. Dokumenty wywozowe (Ocena i Wycena) wykonywane są przez firmę i na jej koszt.

W przypadku obiektów pozagabarytowych (dla większości firm kurierskich w sytuacji kiedy jeden bok jest dłuższy niż 120 cm) i/lub delikatnych, łatwych do uszkodzenia, których nie można wysłać przesyłką kurierską, Nabywca odbiera je organizując transport we własnym zakresie. Jego warunki należy uzgodnić z przedstawicielem firmy.

15. Firma nie udostępnia danych kontaktowych do artystów, których dzieła były wystawione na aukcji i chroni dane osobowe Klientów, zgodnie z przepisami RODO.

16. W sprawach nieunormowanych niniejszym, szczegółowym, regulaminem odnoszącym się tylko do aukcji internetowych, ma zastosowanie Regulamin Aukcji na stronie www.ryneksztuki.eu, zakładka Aukcje -> Regulaminy.


Łódź, 01.01.2023 r.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Rynek Sztuki
Kontakt
Rynek Sztuki spółka z o. o.
room
ul. Wschodnia 69
90-266 Łódź
phone
+48509922593
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
10:00 - 15:00
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up